De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LITURGIE 2008: Vooruitblik en beleidsvoornemens. PROFIEL LITURGIE PLANNING 2008 VIERINGEN: 1.Frequentie 2.Weekenden 3.Rooster UITVAART CURSUS: 1.Opzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LITURGIE 2008: Vooruitblik en beleidsvoornemens. PROFIEL LITURGIE PLANNING 2008 VIERINGEN: 1.Frequentie 2.Weekenden 3.Rooster UITVAART CURSUS: 1.Opzet."— Transcript van de presentatie:

1 LITURGIE 2008: Vooruitblik en beleidsvoornemens

2 PROFIEL LITURGIE PLANNING 2008 VIERINGEN: 1.Frequentie 2.Weekenden 3.Rooster UITVAART CURSUS: 1.Opzet cursus 2.Aanvang 3.Verloop 4.Nazorg SACRAMENTELE VIERINGEN: 1.Dopen 2.Ziekenzalving 3.1e communie 4.Vormsel 5.Huwelijk 6.Verzoening VERDIEPING COMMUNICATIE: 1.Goede Week: Intercityproject 2.Nieuwsbrief (2x) 3.Avonden over + Eucharistie + Andersoortige V.

3 VIERINGEN  Alhoewel het geen gemakkelijk issue is, zal er toch serieus gekeken dienen te worden gekeken naar de frequentie van het aantal vieringen.  En dit zowel in de weekends als tijdens de weekdagen.  En tevens zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het beleid en de bedienaren van de sacramentele vieringen.  Ook over het voorgaan in uitvaarten (leden kernteam, parochianen, emeriti en door parochianen zelf gevraagde voorgangers (pastores en parochianen)) is het een goede zaak als er een protocol geschreven gaat worden.  Zolang als het team daartoe mogelijkheden ziet, worden de vieringen voor specifieke doelgroepen gehandhaafd, zoals bv. Seniorenvieringen, AJOC en KBO. Voor de vieringen in instellingen is allereerst de instelling zelf verantwoordelijk. Ze hebben daartoe ook een eigen budget. Wel dienen ze qua dag en tijd op elkaar te worden afgestemd.

4 WEEKENDVIERINGEN  Vanaf 1 juli 2008 zal er per parochie één viering zijn: eucharistie of een woord- en communieviering. (dit met uitzondering van Mijdrecht – Wilnis, die de deelnemers aan de viering niet in één weekendviering kan herbergen).  Andersoortige vieringen kunnen altijd een plaats krijgen, ook in de weekends.  Aan ieder de keuze voor de zaterdagavond of de zondagmorgen of zondagavond. Indien mogelijk zal een lid van het kernteam voorgaan; anders zal er iemand van het groot team worden gevraagd. Of anders een emeritus priester of parochiaan.  Het rooster van de vieringen (en de soort aangeboden viering: eucharistie, woord- en communieviering; gezinsviering, jongerenviering, latijnse viering etc.) in de gehele regio met de namen van de voorgangers komt in alle parochiebladen van de tien samenwerkende parochies.  Zoveel mogelijk zal er worden bekeken dat er verschillend aanbod is in de bij elkaar liggende kerken.  Verder bestaat er misschien de wenselijkheid om bijzondere vieringen in combinatie met andere parochies te vieren.

5 Weekendvieringen regio V&V AbcoudeZaterdag 19.00Zondag 10.00 BreukelenZondag 10.15 Loenen3 e +5 e za 19.001,2,4 zo 10.00 LoosdrechtZondag 10.30 MaarssenZa 17.00 (MD)Zondag 10.00 Maarssenbroek1 e +3 e za. 19.00Zondag 10.00 De HoefZaterdag 19.30Zondag 10.30 KockengenZaterdag 19.00Zondag 10.00 Mijdrecht/WilnisZaterdag 19.00Zondag 10.00 Vinkeveen1 e za. 19.00Zondag 10.00

6 Weekvieringen regio V&V AbcoudeSenioren 1e e Wo+3 e Wo Breukelen Loenen Loosdrecht MaarssenDi + Vr Maarssenbroek De HoefSeniorenviering 3 e Wo KockengenDagelijks Mijdrecht/WilnisDi + 1 e vrijdag VinkeveenDi + Wo + Vr

7 Vieringen in instellingen BreukelenDe Aa1 x PM LoenenHet KampjePast. Dienst LoosdrechtBeukenhofPast. Dienst EmtinckhofPast. Dienst MaarssenMaria DommerDonderdag SnavelenburgPast. Dienst MijdrechtGer. MajellaDo + Za Avondlicht1 e vrijdag NieuwersluisPen. InrichtingPast. Dienst VinkeveenMariaoordZondag Zuiderhof1 e + 3 e vrijdag WilnisHospitiumG. Vaneker

8 Beschikbaarheid pastores kernteam Theo GeurtsenIeder weekend 2x Gerard GriffioenIeder weekend 2x Harry HuisinhetveldWeekend 1,2 en4: 2x Hedwig MensinkProfielvieringen Jos van Os3 weekenden Piet Poppelaars3 weekenden Opbouwwerker3 weekenden

9 LITURGISCH ROOSTER  Het samenstellen van het liturgisch rooster is en blijft de verantwoordelijkheid van het pastoraal team en daarbinnen als eerst aanspreekbare van de liturg.  Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de wensen van een geloofsgemeenschap en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorgangers (kernteamleden, groot team, emeriti en parochianen).  Vanaf 1 januari 2009 wordt er gewerkt met een basisrooster, waarin vermeld staan:  De weekendvieringen  De doopvieringen en de data van voorbereiding  De gemeenschappelijke ziekenzalving  De vieringen van vormsel en eerste communie en de daarbij behorende locaties  De Goede Weekvieringen en de locaties waar gevierd wordt (eventueel gemeenschappelijk)  Bijzondere jubileavieringen van personen of instellingen

10 UITVAARTCURSUS  De opzet is te vinden in de folder de is verstuurd in de zomer van 2007: “Voorgaan in een uitvaart”.  Sinds 31 oktober 2007 worden er 17 parochianen opgeleid om zelfstandig voor te kunnen gaan in een uitvaartviering  Drie teamleden werken hieraan mee: Gerard, Harry en Theo.  We hopen deze cursus in de 1 e helft van dit jaar af te ronden en alle deelnemers één keer te hebben laten meelopen in “de voorbereiding van” en “het voorgaan in” een uitvaart.  Vanzelfsprekend zal er in het tweede half jaar een aanbod komen tot “vervolg – verdieping – ontmoeting – uitwisseling” van ervaringen.  De avonden zijn tot nu toe in een prima en constructieve sfeer verlopen.

11 UITVAARTCURSUS FOLDER  DOELGROEP  Deze cursus is bestemd voor parochianen, die zelfstandig voorgaan in een viering ten afscheid en daartoe worden gevraagd door bestuur en/ of pastoraatsgroep.   DOELSTELLING  Door deze cursus krijgt u de basiskennis, en basisvaardigheden om zelfstandig een uitvaart voor te bereiden en te daarin ook voor te gaan op liturgisch verantwoorde wijze. Met daarbij het gebruik van uw eigen creativiteit.   BASISMATERIAAL  Door de dood heen. Werkgroep voor Liturgie, Heeswijk.  Licht aan de horizon. Halewijn.  Zeven. 2006-1  Rond het sterven van een christen. Aartsbisdom Utrecht, pastorale handreiking.  Map met teksten, voorbeelden en literatuurverwijzingen.   BEGELEIDERS  Gerard Griffioen, Theo Geurtsen en Harry Huisintveld.  Andere deskundigen zullen per onderwerp of avond gevraagd worden.   AVONDEN  Kennismakingsavond in oktober. We maken kennis met elkaar en met de globale inhoud van de cursus. De volgende avonden vanaf oktober:  De veranderde wijze van denken en het omgaan met de dood.  Liturgie rond de dood. Van rouwliturgie naar Paasliturgie en het aanbod van pastoraat rond het sterven van een christen.  Het pastorale gesprek. Hoe treden we de nabestaanden tegemoet en waar moeten we vooral op letten.  De uitvaartviering in de kerk. Aan de hand van een voorbeeld gaan we onderzoeken a. welke soort viering het beste past en b. de vraagstelling: “Hoe kiezen we lezingen / teksten bij deze viering. In groepjes van twee gaan we een globale opzet maken voor deze viering.  Overweging in de uitvaart. We leren het leven van een concreet mens te koppelen aan de gekozen lezingen en de verkondiging van ons paasgeloof. En we bespreken het materiaal voor de afsluiting op het kerkhof en in het crematorium.  Rituelen en muziek in de diverse vormen van een afscheidsviering. Tevens is die avond de evaluatie.

12 SACRAMENTELE VIERINGEN  DOPEN  Draaiboek werkgroep doopvoorbereiding (De Hoef, Mijdrecht-Wilnis,Vinkeveen) Dit als een voorbeeld. Avond 1  Voorstelrondje: b.v. naam, hoeveel kinderen, hoe oud is kindje dat gedoopt wordt, waar wordt het kindje gedoopt (Mijdrecht, De Hoef of Vinkeveen)  DVD kijken: Opnieuw geboren worden.  Aan de hand van vragen uit de “Rorate- doopvoorbereiding” of “Geloven thuis, hoe doe je dat?” of “ Opnieuw geboren” met elkaar in gesprek komen. B.V. Waarom laten jullie je kindje dopen? Wat betekent geloven voor jullie?  Pastoor leidt deze avond.  Afsluiting met de vraag of de ouders de 2e avond contant € 50,00 willen meenemen. Avond 2  Uitleg van de symbolen in de doopviering: Naamgeving Peetouders Dopen: water, schelpje Chrisma Doopkaars  Uitleg van het verloop van de viering.  Een bezoek aan het kerkgebouw en de uitleg daarvan (cf. Kerk op zakformaat)  Praktische afspraken maken

13 ZIEKENZALVING ZIEKEN- ZALVING  Naar de toekomst toe: ontwikkeling om met een paar parochies samen te komen tot een regelmatige ziekendag en de voorbereiding daarop.  Voorbeeld van dag voor ouderen en zieken: 09.30 uur: ontvangst met koffie 10.00 uur: eucharistieviering 11.30 uur: een drankje met een hapje 12.30 uur: soep met een broodje pauze 14.30 uur: inleiding op de zalving en de zegen 15.00 uur: viering (ook voor familieleden en parochianen) met ziekenzalving en ziekenzegen 16.00 uur: sluiting

14 Aangaande de sacramentele vieringen  De leden van het kernteam zijn de eerst aanspreekbaren voor de sacramentele vieringen. Zo nodig doen zij een beroep op emeriti priesters.  Ook voor de uitvaarten zijn de teamleden de eerst aangewezenen. Zij kunnen een beroep doen op geschoolde parochianen of emeritipastores.  De vormheer gaat voor in de viering terzijde gestaan door een lid van de PG en de werkgroep. Bij de eerste communie is dat een keuze die in overleg gemaakt dient te worden.  Bij dit alles zal ook de rol van het centraal secretariaat op weg naar de fusie een grotere worden dan tot nu toe.

15 COMMUNIE EN VORMSEL  Dit lijkt mij het terrein van de jongeren- en volwassencatecheet.

16 VERDIEPING EN COMMUNICATIE  Voorstel om de Goede Week samen als regio het project te nemen “intercity op weg naar Pasen”.Materiaal e informatie hierover: www.intercitypasen.nl www.intercitypasen.nl  Ook de advent met solidaridad en de veertigdagentijd lenen zich uitstekend om samen te doen rond één thema in verschillende vormen van vieren. (bv. Lijdensmeditaties in meditatieve vorm)  Kunnen parochies zich “clusteren” om samen te gaan vieren?  Hoe communiceren we naar elkaar toe. Over bv. De Mariaweek.  Hoe blazen we de Pinksternoveen nieuw leven in?  Meer gebruik maken van communicatie. Regelmatig een nieuwsbrief te doen uitgaan met informatie over wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren? Gezamenlijk met de stuurgroep en de andere disciplines?  Het beleggen (herhaling en aanvulling) van avonden over “andersoortige” vieringen, zoals 16 mei 2007 is geweest.  Het beleggen van avonden over de mogelijkheden binnen een eucharistieviering.  Vormingsavond en evaluatieavond van voorgangers Woord- en Communievieringen en van avondwakes en utvaarten.


Download ppt "LITURGIE 2008: Vooruitblik en beleidsvoornemens. PROFIEL LITURGIE PLANNING 2008 VIERINGEN: 1.Frequentie 2.Weekenden 3.Rooster UITVAART CURSUS: 1.Opzet."

Verwante presentaties


Ads door Google