De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch

2 Waar gaat het om? Dé opdracht van elke parochie:
Jezus Christus present stellen Zijn evangelie uitdragen

3 Waarom nieuw beleid? Afnemend aantal priesters
Minder kerkbezoek, overcapaciteit kerken Vergrijzing kerkbezoekers en vrijwilligers Minder financiële middelen

4 Voorbereiding nieuw beleid
Ervaringen met fusies en pastorale eenheden Enquête Denktank Consultatie adviesorganen Diverse nieuwe initiatieven uitgeprobeerd

5 Besluit bisschop Oprichten van nieuwe dekenaten
Oprichten van nieuwe parochies Focussen op pastorale prioriteiten Duidelijk tijdsplan

6 Doelstelling nieuw beleid
Waarborgen en vitaliseren van het kerkelijk leven Bundeling van krachten ‘oude’ parochies Liturgie + sacramentenbediening garanderen Onnodige doublures voorkomen Arbeid / tijd / kosten besparen Toename vitaliteit ‘oude’ parochies

7 Inhoud nieuwe beleid Vorming van nieuwe parochies: vitale en toekomstgerichte centra voor alle generaties voor viering Eucharistie en ontmoeting Nabije pastorale zorg, persoonlijk contact Prioriteit aan speerpunten: - jeugd en jongeren - huwelijk en gezin - roeping en vorming - Kerk en samenleving

8 Beoogde indeling

9 De nieuwe parochie Eén parochiekerk Eén pastoraal team Eén bestuur
Eén beleid Eén nieuwe naam voor het geheel

10 De kerkgebouwen Eén parochiekerk (met pastorie en parochiecentrum) met volledig liturgisch aanbod Overige kerken minimaal één Eucharistieviering in het weekend Kapelkerken voor speciale vieringen

11 Pastoraal team Doel: leiding en inspiratie geven aan hele parochie
Samenstelling: benoemde functionarissen (priester, diaken en pastoraal werk(st)er) Taakverdeling: elk teamlid eigen taken m.b.t. speerpunten Werkt vanuit een gezamenlijke werkplek en werkt samen met pastorale assistenten en vrijwilligers

12 Ons eigen accent Geleidelijkheid
Wat goed functioneert ….. zoveel mogelijk zo laten Tegelijk ook het nieuwe gezicht laten zien

13 Stappenplan bisdom Blauwdruk: 57 beoogde nieuwe parochies
Proces duurt van 2009 tot 2020 Eerste 12 nieuwe parochies per 2012 (beginnen met één per dekenaat) Per 1 januari 2010 oprichting allereerste nieuwe parochies Eerste drie jaar: twaalf nieuwe parochies Daarna t/m 2020 de overige 45 parochies

14 Vragen?                                                                                                                                                    

15 Pauze                                                                                                                                                      

16 Speerpunt jeugd en jongeren
Tieners (12-15 jaar) en jongeren (16-25 jaar) begeleiden in hun geloofsgroei door: Persoonlijke begeleiding Groepsvorming door samenwerking en evenementen op parochieel, regionaal, diocesaan, landelijk en internationaal niveau Medeverantwoordelijkheid en leiderschapstraining Studentenpastoraat en aandacht voor jongvolwassenen Participatie van ouders, scholen, sport- en andere verenigingen

17 Speerpunt huwelijk en gezin
Gezinnen in de zondagsmis (m.n. kinderwoorddienst) Gezinnen opgenomen in de parochiegemeenschap Investeren in geloofsopvoeding, voorbereiding op sacramenten Doopsel en Eerste Communie, gericht op ouders én kind. Plus ‘tussencatechese’! Huwelijksvoorbereiding Huwelijksbegeleiding 1. Gezinnen in de zondagsmis De viering van de eucharistie op zondag is een van de punten die centraal staat in het nieuwe beleid. Voor gezinnen is het niet altijd eenvoudig om trouw te zijn aan de zondagsmis. Als er niets voor kinderen wordt georganiseerd gaan ze zich vervelen of worden zelfs meewarig aangekeken door oudere kerkgangers. Wezenlijk is dus dat gezinnen zich welkom voelen. Dat ontstaat op de eerste plaats door een houding van ‘ontvangst’ naar hen toe. Op de tweede plaats is het belangrijk dat er ook echt geïnvesteerd wordt in de geloofsopvoeding van de kinderen. Een kinderwoorddienst, die goed wordt voorbereid en waar de uitleg van het Evangelie op kindniveau centraal staat, leent zich daar voor. Dat is investeren in de volgende generaties gelovigen. Aanvullende initiatieven zijn: een crèche of een speelhoekje achter in de kerk voor de allerkleinsten. Ook op andere manieren kan duidelijk worden dat de parochie juist gezinnen wil bereiken, bijvoorbeeld door jaarlijks samen naar het Kinderfeest te komen, de KISI-kids uit te nodigen, het organiseren van een familiemiddag of –uitje enzovoorts. Aanbod bisdom: ·         coachen bij de realisatie ·         inzicht geven in beschikbare materialen kinderwoorddiensten, - catechese ·         diocesane organisatie KISI-kids en Kinderfeest (Lisa en Daan site??) 2. Gezinnen opgenomen in de parochiegemeenschap Wil een parochie echt groeien als gemeenschap, dan is er ook een sociale component nodig. Een goed moment om elkaar te ontmoeten en is na de zondagsmis. Dat kan concreet gerealiseerd worden door na de mis wat te drinken te schenken (in een andere ruimte dan de kerk), zodat er ruimte is voor ontmoeting en (pastorale) gesprekken. ·         Coachen bij de realisatie ·         …….(meer..?) 3. Geloofsopvoeding, voorbereiding en nazorg w.b. het sacrament van het Doopsel en de Eerste H. Communie In de nieuwe parochie worden kinderen en hun ouders goed voorbereid op het ontvangen van deze sacramenten, dat is evident. Daarbij gaat het niet alleen om het overbrengen van geloofskennis, maar staat vooral de ontmoeting met Christus – de geloofsbeleving - centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de ouders. Behalve dat geloofsvorming ook voor hen relevant is, heeft de ervaring geleerd dat zij juist de bepalende factor zijn als het gaat om de kerkgang en de geloofsopvoeding van hun kinderen. De parochie kan overwegen om een Alphacursus te starten, een cursus geloofsopvoeding, de nieuwe gezinscursus ‘De Tijd van je Leven’ uit te voeren, extra ouderavonden organiseren enz.). Ook wordt er specifieke aandacht gegeven aan de ‘tussencatechese’, vooral ná de Eerste Heilige Communie. ·         Inzicht geven in (tussen)catechesemateriaal ·         Aanbod cursus geloofsopvoeding, Alphacursus, gezinscursus ‘De Tijd van je Leven’ 4. Huwelijksvoorbereiding Het is evident dat een goede huwelijksvoorbereiding de basis vormt van sterke huwelijken en gezinnen in de toekomst. In feite begint die voorbereiding lang vóór de huwelijksdag. Het lijkt ons belangrijk dat alle verloofden een gedegen huwelijksvoorbereiding kunnen volgen in de nieuwe parochie. Er zijn diverse uitgewerkte programma’s waar goede ervaringen mee zijn, zoals de Premarriage Course. Ook via het Bisdom kunnen echtparen en priesters gevormd worden om hier vormingsavonden over te geven. ·         Vorming van team huwelijksvoorbereiders (bij voorkeur priester of diaken en echtpaar) ·         Aanbod vorming Premarriage Course 5. Huwelijksbegeleiding De parochiepriester, diaken of pastoraal werk(st)er kan worden benaderd bij huwelijksproblemen. Hij (of zij) kan een luisterend oor bieden, ‘er zijn’ en zonodig doorverwijzen naar een goede christelijke relatie- of psychotherapeut ·         Inzicht geven in beschikbare (christelijke) relatietherapeuten/psychologen Naast deze genoemde activiteiten zijn er nog andere mogelijkheden en projecten om te werken aan het geloofs-, huwelijks- en gezinsleven van gezinnen. De afdeling huwelijk & gezin van het bisdom werkt graag samen met u aan de realisatie daarvan.

18 Speerpunt roeping en vorming
Aandacht voor roeping van iedere christen d.m.v. “weekendsessies”, oriëntatieavonden en meer persoonlijke begeleiding  Ondersteuning om gelovigen hun zending als gedoopte te doen verstaan. Breed vormingsaanbod om parochiële vrijwilligers gelovig en pastoraal te vormen.  Bevorderen en ondersteunen van permanente vorming van de werkenden in het pastoraat, zowel individueel als qua team. Aandacht voor roeping van iedere christen d.m.v. “weekendsessies”, oriëntatieavonden en meer persoonlijke begeleiding Het diocesaan vormingscentrum zal nieuwe parochies ondersteunen om gelovigen hun zending als gedoopte te doen verstaan. Er wordt door het DVC een breed vormingsaanbod gepresenteerd aan de (nieuwe) parochies, om parochianen die zich willen inzetten voor het kerkelijk leven in de parochie, gelovig en pastoraal te vormen. Ruimte en aandacht voor permanente vorming van de werkenden in het pastoraat. De vorming en ontwikkeling van de individuele werker stimuleren. Maar ook de vorming en ontwikkeling van het team bevorderen en ondersteunen

19 Speerpunt Kerk en samenleving
Caritatieve en diaconale activiteiten ontplooien Evangelisatieprogramma voortzetten: parochiemissies MOV projecten stimuleren Present zijn in sociale en politieke netwerken Katholieke opinievorming stimuleren Eén parochieblad en website voor de nieuwe parochie Kerkgebouw openstellen Relaties met christelijke en niet christelijke geloofsgemeenschappen zoeken en onderhouden

20 Dank voor uw aanwezigheid en wel thuis
                                                                                                                                                     


Download ppt "De nieuwe parochie GROEIEN IN GELOOF, GELOVEN IN GROEI. Beleid bisdom van ’s-Hertogenbosch 2009-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google