De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO!2020 Lerend Netwerk Vrijdag 1 juni 2012 “ Hervorming SO”

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO!2020 Lerend Netwerk Vrijdag 1 juni 2012 “ Hervorming SO”"— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 Lerend Netwerk Vrijdag 1 juni 2012 “ Hervorming SO”

2 Agenda -Feedback 2 de conceptnota. -Positionering buitengewoon onderwijs. -Positionering werkplekleren. -Simulatie Integratie GOK – middelen.

3 Feedback 2 de Concepnota -Algemeen -Overgang basisonderwijs – secundair onderwijs -Structuur secundair onderwijs -Differentiatie -Brede eerste graad -Verbrede tweede graad -Kwalificerende derde graad -Landschap -Financiering -Tijdspad

4 Algemeen: Overgang BAO - SO -Koppeling getuigschrift BAO aan eindtermgerelateerde leerplandoelstellingen. -Leerlingen met getuigschrift BAO toegelaten tot 1 ste graad. -Leerlingen zonder getuigschrift BSO toegelaten tot 1 ste graad maar uitgebreider remediëringstraject. -Schakelblok is geschrapt. -Informatiestroom BAO – SO dwingende karakter: persoonlijk leerlingendossier (PLD) -Leerlingen en ouders worden eveneens eigenaar van het dossier. -Rol van het CLB moet hergedefinieerd worden. -Moet in lijn zijn met de privacywetgeving.

5 Algemeen: Structuur SO -3 x 2 structuur  getrapte en geleidelijke studiekeuze -Brede eerste graad: “Algemene vorming” -Verbrede tweede graad -Kwalificerende derde graad

6 Algemeen: differentiatie -DOEL: Leerlingen extra uitdagen, ondersteunen en/of begeleiden -WAT: remediëring, verbreding en/of verdieping -WAAR: in alle graden – 4 wekelijkse lestijden -VOORWAARDEN: -Verplicht voor alle leerlingen (indien remediëring ook verplicht voor de school) -Flexibele organisatie: klassenraad bepaalt en herziet op regelmatige tijdstippen het differentiatiepakket van een leerling. -Verbreding/verdieping kan geen instapvoorwaarde zijn voor het volgende leerjaar.

7 Zes domeinen -NATUUR EN TECHNIEK -GEZONDHEID EN SPORT -WELZIJN EN SAMENLEVING -ECONOMIE EN ORGANISATIE -TAAL EN CULTUUR -KUNST, MEDIA EN CREATIE

8 Brede eerste graad -Sleutelcompetenties: één competentieniveau (basis). -Differentiatie: verbreding/remediëring (GEEN VERDIEPING). -Kennismaking met 6 domeinen van de 2 de graad. -Uitgebreide remediëring i.p.v. Schakelblok -Voor leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs. -Doelstelling: schakelen naar 1 ste graad of naar 2 de graad. -Waar mogelijk geïntegreerd, waar noodzakelijk apart. -Maximum 3 jaar. -Eindtermen 1 ste graad na 3 jaar niet gerealiseerd of op leeftijd van 16 jaar  doorstroom 2 de graad. -Beperkte mogelijkheid tot doorverwijzing vanuit eerste graad naar een uitgebreid remediëringstraject met strikte voorwaarden.

9 Verbrede tweede graad -Sleutelcompetenties: twee competentieniveaus. -6 domeinen -Leerling kiest één van de 6 domeinen -Differentiatie: verbreding/verdieping/remediëring -Einde 2 de graad: sleutelcompetenties bereikt. -Eerste leerjaar: -Sleutelcompetenties: keuze voor basisniveau of uitbreidingsniveau. -Eén domeinbreed pakket. -Differentiatie: verbreding/verdieping/remediëring. -Valkuil: mogelijkheden die gecreeërd worden laten segregatie toe? -Tweede leerjaar -Sleutelcompetenties: keuze voor basisniveau of uitbreidingsniveau. -Keuze uit doorstroomgerichte of arbeidsmarktgerichte studierichtingen aansluitend bij domein 1 ste leerjaar. -Differentiatie: verbreding/verdieping/remediëring

10 Kwalificerende derde graad -Arbeidsmarktgerichte studierichtingen: VKS niveau 3 en VKS niveau 4. -Doorstroomgerichte studierichtingen: VKS niveau 4 met rechtstreekse toegang tot zowel academische als professionele bachelors. -Differentiatie: verbreding/verdieping/remediëring. -Alle arbeidsmarktgerichte richtingen in de vorm van duaal leren: -Basisprincipe -Sector per sector te bekijken -Voorwaarde: voldoende kwaliteitsvolle werkleerplekken -Integratie bestaande vormen van DBSO (fasen arbeidsdeelname en brugprojecten) en de leertijd. -Opname fasen voortrajecten en POT (persoonlijke ontwikkelingstrajecten) in de uitrol van de non – paper leerrecht/schoolvervangende onderwijsprogramma’s.

11 Landschap -Principes: rationeel, transparant, beheersbaar en efficiënt. -Onderwijszones als basis voor inplanting scholen en aanbod (zijn actueel!). -Scholen: -Minder administratieve scholen  campusscholen. -Verschillende organisatiemodellen blijven mogelijk. -Voorwaarden eerste graad op schoolniveau: -1 ste en 2 de leerjaar. -Differentiatie: meerdere remediërings- en verbredingstrajecten. -Uitgebreide remediëringstraject(en). -Voorwaarden tweede graad op schoolniveau: -Ten minste één domein. -Sleutelcompetenties: basisniveau en uitbreidingsniveau. -Binnen domein: brede spectrum (doorstroomgericht/arbeidsmarktgericht). -Differentiatie: meerdere remediërings-, verdieping-, en verbredingstrajecten

12 Landschap -Voorwaarden derde graad op schoolniveau: -Doorstroomgerichte en arbeidsmarktgerichte studierichtingen die voortbouwen op aanbod tweede graad (domein). -Differentiatie: meerdere remediërings-, verdieping-, en verbredingstrajecten. -Infrastructuur -Groeipad. -Belang van structurele samenwerkingsverbanden met scholen en verschillende partners (RTC, VDAB, sectoren en bedrijven). -Uitbouw aanbod binnen onderwijszone/cluster van onderwijszones (programmatie). -Indeling aanbod: -Ruim programmeerbaar, Beperkt programmeerbaar, Uniek aanbod. -Vrije keuze garanderen + aanbod definiëren (selectie uit ruim programmeerbaar).

13 Financiering -Budgetneutraal (geen extra middelen/ geen besparing) -Open end: omkadering evolueert met het aantal leerlingen. -Naar een meer lineair systeem. -Geen minimumpakketten. -Integratie GOK – middelen. -Inhoudelijke onderbouwing omkaderingsgewichten. -Pakket levensbeschouwelijke vakken blijft gelijk. -Meer sturing op aanwending.

14 Tijdspad -Van conceptnota tot decreet: -Conceptnota Vlaamse regering voorjaar 2012 -Consultatie- en adviesrondes -Definitieve goedkeuring conceptnota december 2012 -Definitieve goedkeuring decreet december 2013 -Implementatie volgende legislatuur.

15 BuSO in de nieuwe structuur SO

16 pleidooi voor het behoud van de terminologie OV1 … OV4 OV4 kan georganiseerd worden binnen de arbeidsmarktgerichte studierichtingen (VKS 2 en 3) aparte trajecten voor OV3, OV2 en OV1 terugkeer/overgang van gewoon naar buitengewoon moet steeds mogelijk blijven, onder strikte voorwaarden voor OV3: opleidingsprofielen herbekijken en werken met deelcertificaten, erkend door de VDAB doel: toch tewerkstelling bij falen op assistentniveau

17 Werkplekleren ‘werkplekleren’ is een containerbegrip: observeren (snuffelstage) stage leren en werken extramurale BGV … werkplekleren is in arbeidsmarktgerichte studierichtingen wenselijk vanaf 2e graad, maar de vorm is afhankelijk van de doelgroep en opleiding opportuniteiten in 3e graad doorstroomrichtingen geen structurele verplichting wegens afhankelijkheid met sectoren vaststelling: werkplekleraren voor leraren is momenteel geen succes

18 Simulatie GOK - middelen De gelijke kansenindicatoren zijn de volgende: -de ouders behoren tot de trekkende bevolking: d.w.z. dat de ouders binnenschippers, kermis- of circusexploitanten of artiesten, of woonwagenbewoners zijn. -de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs; -de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een persoon, een gezin, een voorziening of een sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand; (deze indicator is niet van toepassing op kinderen van gescheiden gezinnen) -het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelage: d.w.z. dat het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelagen van de Dienst Studietoelagen zoals bedoeld in artikel 5, punt 34° van het decreet betreffende studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap -de taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands: d.w.z. indien de leerling slechts één gezinslid heeft en noch met moeder, vader, broers of zussen Nederlands spreekt. Of indien de leerling meer dan één gezinslid heeft en met geen of met maximum één van de volgende gezinsleden Nederlands spreekt: moeder, vader, broers of zussen. Verschillende broers en zussen worden steeds als één gezinslid beschouwd.

19 Simulatie GOK - middelen GOK UrenUrenpakket GOK - Uren vs Up (Nt LBV) GOK Ambten (FT) # leerlingen GOK Uren 1ste Gr. 2de Gr. & 3de Gr.Som%Reg. Levens b.Totaal/22/21/29/20 1000 Lln SGR2442762KA Tielt10112131,8%838889262,5%0,450,520,380,55210 42846MS Waregem120 18,2%249312804,8%0,550,00 148 42853KA Waregem016 24,2%728717992,2%0,000,760,550,80228 43042MS Aalter52710,6%470435131,5%0,230,100,070,10120 127985KA Erasmus Deinze100 15,2%156214117030,6%0,450,00 763 127993KA De Pinte0000,0%398354330,0%0,00 253 Totaal372966100,0%424540946541,6%1,681,381,001,45172238 SGR2540204MS Assebroek130 8,8%299243234,3%0,590,00 127 42069MS Blankenberghe120 8,2%262252874,6%0,550,00 108 42085KA Blankenberghe1896,1%756598151,2%0,050,380,280,40276 42119KA I Brugge0000,0%608636710,0%0,00 356 42151KA III Brugge0996,1%602516531,5%0,000,430,310,45196 42184KA II Brugge0000,0%397354320,0%0,00 210 42201KTA Brugge22365839,5%310118832891,9%1,001,711,241,801284 42218MS Brugge7074,8%284223062,5%0,320,00 159 42408KA Knokke - Heist0664,1%617476641,0%0,000,290,210,30150 42416MS Knokke - Heist7074,8%191222133,7%0,320,00 80 42796KTA Torhout14122617,7%873829553,0%0,640,570,410,60271 Totaal7671147100,0%799061886081,8%3,453,382,453,55321746

20 Simulatie GOK - middelen GOK UrenUrenpakket GOK - Uren vs Up (Nt LBV) GOK Ambten (FT) # leerlingen GOK Uren 1ste Gr. 2de Gr. & 3de Gr.Som%Reg. Levens b.Totaal/22/21/29/20 1000 Lln SGR2642325KTA II Heule016 7,2%641576982,5%0,000,760,550,80203 42374KA Izegem5494,0%376414172,4%0,230,190,140,20113 42465KA Kortrijk0000,0%608806880,0%0,00 346 42499KTA I Kortrijk026 11,7%797658623,3%0,001,240,901,30272 42515MS I Kortrijk9094,0%297313283,0%0,410,00 174 42523MS II Kortrijk370 16,6%3694341210,0%1,680,00 165 42531KA Menen012 5,4%563736362,1%0,000,570,410,60152 42556MS Menen310 13,9%2902731710,7%1,410,00 114 42739KA Roeselare037 16,6%135711414712,7%0,001,761,281,85449 42754MS Roeselare460 20,6%473415149,7%2,090,00 237 Totaal12895223100,0%577157263433,9%5,824,523,284,752225100 SGR2735105KTA I Oostende012 7,1%514415552,3%0,000,570,410,60131 35139KTA II Oostende35367142,3%187813920173,8%1,591,711,241,80701 42283Atlas Atheneum Gistel12112313,7%689517403,3%0,550,520,380,55233 42441Da Vinci Atheneum Koekelare59148,3%746658111,9%0,230,430,310,45142 42614MS I Oostende120 7,1%341313723,5%0,550,00 182 42622KTA Vesaliusinstituut Oostende018 10,7%33266733930,5%0,000,860,620,901418 42648KA Pegasus Oostende8084,8%726597851,1%0,360,00 462 104133KA I Oostende0000,0%432374690,0%0,00 274 104257Mercator Oostende55106,0%602496511,7%0,230,240,170,25175 Totaal7791168100,0%925453997931,8%3,504,333,144,55371845 SGR2842267KTA Diksmuide7101716,3%9957610711,7%0,320,480,340,50311 42333KA Ieper0665,8%410394491,5%0,000,290,210,30199 42341MS Ieper150 14,4%372294014,0%0,680,00 183 42366KTA Ieper017 16,3%670417112,5%0,000,810,590,85181 42581MS Nieuwpoort951413,5%351373884,0%0,410,240,170,25101 42689KTA De Panne10122221,2%709577663,1%0,450,570,410,60160 42812KA Veurne761312,5%790658551,6%0,320,290,210,30372 Totaal4856104100,0%429734446412,4%2,182,671,932,80150769

21 Simulatie GOK - middelen GOK - Uren Per 1000 Leerlingen SGR192SGR1353SGR2546 SGR274SGR14115SGR26100 SGR341SGR1597SGR2745 SGR447SGR1645SGR2869 SGR549SGR1771 SGR666SGR1896 SGR768SGR1952 SGR8157SGR2033 SGR937SGR2159 SGR1051SGR2250 SGR1130SGR2349 SGR1237SGR2438 Conclusie (GOK-Uren vrij aangewend) Omkadering GOK: 1ste graad voor het volledige net:2705 GOK-Uren OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 22):123 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 21):129 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 29):93 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 20):135 Personeelsleden Omkadering GOK: 2de gr & 3de gr voor het volledige net:1972 GOK-Uren OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 21):94 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 29):68 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 20):99 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 22):90 Personeelsleden Totale omkadering voor het volledige net:4677 GOK-Uren Grootst mogelijke omkadering:234 Personeelsleden Kleinst mogelijke omkadering:161 Personeelsleden Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft in de 4de GOK - Cyclus een omkadering van 4677 GOK - Uren. Hiermee kunnen minimum 161 personeelsleden en maximum 234 personeelsleden worden aangesteld. Deze conclusie klopt alleen maar indien de GOK-uren vrij worden aangewend. Bandbreedte (LBV In Omkadering) Totaal urenpakket zonder lbv:17168289,88% Totaal urenpakket alleen lbv:146527,67% Totaal urenpakket:18633497,55% Totaal aantal GOK - Uren:46772,45% Totale omkadering:191011100,00% Bandbreedte (LBV Niet In Omkadering) Totaal urenpakket zonder lbv:17168297,35% Totaal aantal GOK - Uren:46772,65% Totale omkadering:176359100,00%

22 Simulatie GOK - middelen


Download ppt "GO!2020 Lerend Netwerk Vrijdag 1 juni 2012 “ Hervorming SO”"

Verwante presentaties


Ads door Google