De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bijbel verhalenboek of levensboek ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bijbel verhalenboek of levensboek ?"— Transcript van de presentatie:

1 De bijbel verhalenboek of levensboek ?

2 De Bijbel is niet één boek en is zeker niet in één keer geschreven.
Hij is een hele bibliotheek van boeken die geleidelijk, in de loop van Israëls geschiedenis, tot stand is gekomen. Er liggen wel duizend jaar tussen het oudste en het jongste geschrift.

3 46 BOEKEN Oude Testament 27 Boeken Nieuwe Testament

4 Niet alle teksten worden op dezelfde manier gelezen

5 Voorbeeld van beeldtaal
Uitleg God is de oorsprong van alles. Er is sprake van een stapsgewijs ontstaan van de wereld (wat trouwens nog meer blijkt uit het voorafgaande scheppingsverhaal). Ook aan de mens gaat iets vooraf. Is het stof waaruit hij gemaakt wordt, misschien een beeld voor de aap? God besteedt bijzondere zorg aan de mens. De mens is niet zo maar bij toeval door de evolutie ontstaan. Ieder mens is bewust door God gewild en iets van God leeft in elke mens. Die levensadem van God noemen de ziel. Genesis 2,5-7 Toen de HEER God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

6 Wie om de beeldtaal weet, ziet ook geen tegenstelling meer tussen Bijbel en natuurwetenschappen

7 Voorbeeld van poëzie Psalm 23 De HEER is mijn herder
Een zangstuk op naam van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water, daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam. Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij: uw stok en uw herdersstaf geven mij nieuwe moed. Voor mijn ogen dekt U de tafel, zodat ook mijn belagers het zien; met olie zalft U mijn hoofd, mijn beker is tot de rand gevuld. Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen alle dagen van mijn leven. Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de HEER, tot in lengte van dagen. Voorbeeld van poëzie

8 4 evangeliën: Het levensverhaal van Jezus beschreven
vanuit 4 schillende invalshoeken

9 Het evangelie volgens Matteüs
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,  Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson… Het evangelie volgens Marcus Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.      Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.  Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’   Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen … Het evangelie volgens Lucas Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen … Het evangelie volgens Johannes In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

10 De heilige Geest inspireerde
de vele verschillende schrijvers van de Bijbel. Het was geen dictee. De schrijvers mochten hun eigen formuleringen gebruiken. Toch brachten ze dat over, wat God bedoelde. God is daarom de hoofdauteur achter de auteurs. Hij blijft tot ieder van ons spreken in en door de woorden van de menselijke schrijvers.

11

12 Omdat de levende God de auteur is is de Bijbel geen dode letter.
van de heilige Schrift, is de Bijbel geen dode letter.

13 Daarom kent de H. Schrift verschillende betekenissen:
Bv.: de letterlijke betekenis en geestelijke betekenis Letterlijk: wat er toen gebeurd is: Jezus heeft 2000 jaar geleden een blinde bedelaar in het bijzijn van een grote mensenmassa op niet-medische wijze genezen. Marcus 10, 51 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde zei Hem: ‘Rabboeni, maak dat ik zien kan’ Geestelijk: Jezus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid zegt nu tegen mij: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ik mag nu tegen de Heer zeggen: ‘maak dat ik zien kan’: zien hoe ik bv. de Bijbel moet lezen, zien hoe ik bv. mijn kind een goede geloofsopvoeding kan meegeven, zien wat Jezus concreet van mij vraagt. Andere geestelijke betekenis: Jezus vervult hier een voorspelling uit het Oude Testament over de toekomstige Messias. Zie Profeet Jesaja 42, 6-7 Ik, de HEER, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.

14 Hoe kun je de Bijbel het best lezen?
van kaft tot kaft ? meerdere verhalen achter elkaar? Hoe kun je de Bijbel het best lezen? met de kritische blik van een natuurwetenschapper? tijdens het televisie kijken?

15 Beter is het, je eerst in een moment van stilte bewust te maken:
De Heer (de hoofdauteur van de Bijbel) kijkt jou liefdevol aan. Hij kent jou door en door en weet wat je werkelijk nodig heb. Vervolgens lees je een klein stuk uit de Bijbel in het besef, dat het Gods Woord is, verpakt in mensenwoorden; zijn boodschap, op dat moment heel persoonlijk gericht tot jou. In die mate dat je zijn Woord laat bezinken en toepast op jouw leven, zal het je tot zegen zijn.

16


Download ppt "De bijbel verhalenboek of levensboek ?"

Verwante presentaties


Ads door Google