De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

!ju Van Harte Welkom: 1 juni koffiedrinken en/of picknicken, (zelf meenemen)bij de Oldemeijer Bij slecht weer koffiedrinken in gastgezinnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "!ju Van Harte Welkom: 1 juni koffiedrinken en/of picknicken, (zelf meenemen)bij de Oldemeijer Bij slecht weer koffiedrinken in gastgezinnen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 !ju Van Harte Welkom: 1 juni koffiedrinken en/of picknicken, (zelf meenemen)bij de Oldemeijer Bij slecht weer koffiedrinken in gastgezinnen

5 In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 33: 1 Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35 Tekst: Lucas 24: 27

6  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

7  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

8  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

9 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzing, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer.

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

11 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Psalm 33: 1  Lezing wet  Psalm 33: 8  Gebed  Lezen: Lucas 24: 13 - 35 (T:27)  Liedboek 72: 1, 2, 3, 4  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

14 1. Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem waar Gij de schriften open doet, het woord van den beginne groet. 2. Zo zult Gij ons terzijde gaan; want Gij zijt waarlijk opgestaan, in 't breken van ons brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij.

15 3. O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij, steek Gij ons dorre hart in brand al zijn wij traag door onverstand. 4. Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood.

16

17 ‘Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.’ Hand. 1:3

18

19 -aantal verschijningen

20 -wandeling naar Emmaüs

21 -aantal verschijningen -wandeling naar Emmaüs -wonderlijke visvangst

22 -aantal verschijningen -wandeling naar Emmaüs -wonderlijke visvangst -maaltijd aan het meer

23 -aantal verschijningen -wandeling naar Emmaüs -wonderlijke visvangst -maaltijd aan het meer -vraaggesprek met Petrus

24 -aantal verschijningen -wandeling naar Emmaüs -wonderlijke visvangst -maaltijd aan het meer -vraaggesprek met Petrus -belangrijke opdracht

25 -aantal verschijningen -wandeling naar Emmaüs -wonderlijke visvangst -maaltijd aan het meer -vraaggesprek met Petrus -belangrijke opdracht -gesprekken over het Koninkrijk

26

27 Het zijn de láátste momenten van toerusting en van bemoediging.

28

29 ‘Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.’

30

31 Dan kun je lichamelijk prima gezond zijn, en toch geestelijk blind...

32

33 ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?’

34 ‘Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.’

35

36 Deze leerlingen herkennen Hem niet, terwijl ze naar Emmaus onderweg zijn… Maar zij hébben Hem blijkbaar ook nooit herkend in de Schriften!

37

38 Als je Jezus Christus ontdekt en herkent in de Heilige Schriften, de boeken van het Oude Testament, dan gaat de Bijbel pas echt voor je open.

39

40 Jezus is de ware Adam.

41

42 Genesis 3:15. ‘Vijandschap sticht ik tussen jou, (slang) en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Jij bijt hen in de hiel, zij verbrijzelen jouw kop.’

43

44

45

46

47

48

49 Jesaja 7:14 ‘Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. Dat betekent ‘God met ons’.’

50 Micha 5: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israel zal heersen.(…) Hij zal aantreden en hen als een herder weiden. (…) Hij zal heersen tot aan de einden der aarde.’

51 Maleachi 3:1: ‘Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.’

52

53 Jesaja 35: 5 en 6: ‘Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen.’

54 Zacharia 11: 12 en 13: ‘Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver.’

55 Jesaja 53: 3: ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing…’

56 Vers 7: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.’

57 Psalm 22: ‘Mijn God mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (…) Een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.’

58 Jesaja 53: 8-10 ‘Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; Toch had hij nooit enige onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.’

59

60 …wat er in al de Schriften over hem geschreven stond

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

73 2 'k Heb geloofd, en daarom hoger hoger dan Kalvarie's top, zie ik boven lucht en wolken, hogepriester, tot U op. Die in 's hemels tabernakel voor Gods aanschijn t'allen tijd als het hoofd van zijn gemeente strijdend bidt en biddend strijdt.

74 3 'k Heb geloofd in U, wie d'aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal.

75  Preek  Gezang 162: 2, 3  Gebed  Collecte  Gezang 111: 1, 2  Zegen

76  Vandaag  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Gezang 111: 1, 2

77 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan:

78 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan:

79 Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

80

81

82 Tot vanmiddag om ?? Met Ds. ??? In het Morgenlicht


Download ppt "!ju Van Harte Welkom: 1 juni koffiedrinken en/of picknicken, (zelf meenemen)bij de Oldemeijer Bij slecht weer koffiedrinken in gastgezinnen."

Verwante presentaties


Ads door Google