De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 7 december Ophalen zusters: M. v/d Bos 09:30 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) – Jubal Donderdag 11 december 19:45 Gemeenteavond

2 Agenda aanstaande week 2/2
Vrijdag 12 december 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar! Zondag 14 december Ophalen zusters: P. Mulder 09:30 Kerkdienst: ds. Krijgsheld (Ureterp) - Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Vrije keus 19:00 Lofprijs-aanbiddingsdienst

3 Lofprijs-aanbiddingsdienst
Interkerkelijke Lofprijs-aanbiddingsdienst in de Kruiskerk Wanneer : D.V. Zondagavond 14-Dec Tijdstip : uur Locatie : Kruiskerk Adres : Valckeniersweg 3 Haulerwijk Thema : “Stille nacht” Muziek : Muziekband “Anders” Drachten M.m.v. : Duo Tonnie en Ans Organisatie : / Protestantse gemeente / Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) / Baptistengemeente

4 Jarigen aanstaande week
8 dec zr. W. van der Vaart 10 dec Riekje Baron 13 dec zr. I. de Boer-Haarsma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5

6 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. <naam organist> Beamiste: zr. S. Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

7

8 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

9

10 Gezang 166: 1-4 1 Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

11 Gezang 166: 1-4 2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal.

12 Gezang 166: 1-4 3 Gij aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft, of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft, gij, alle zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht, in 't voeden, hoeden, sterken de goedheid zijner macht.

13 Gezang 166: 1-4 4 Roem, christen aan mijn linker- en rechterzijd' is God! Waar 'k machtloos nederzinke of bitter lijd', is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

14

15 Ruth 2 1 Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man, die Boaz heette. 2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’ Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3 Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech. 4 Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug..

16 Ruth 2 5 Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. 7 Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8 Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9 Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen.

17 Ruth 2 Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10 Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ 11 En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12 Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’

18 Ruth 2 13 ‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 14 Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15 Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. 16 Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’

19 Ruth 2 17 Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. 18 Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, 19 riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boaz heette. 20 Toen zei Noömi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’

20 Ruth 2 En ze vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.’ 21 En Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’ 22 ‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi tegen Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’ 23 Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.

21

22 Psalm 37: 1, 10, 11, 12 1 Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen, vreugd in het kwaad bedrijven duurt maar kort. Zie niet afgunstig naar verboden wegen, want zondaars zijn als gras dat weer verdort. Zij zijn als kruid dat bloeit door frisse regen, maar dan verwelkt en snel vernietigd wordt.

23 Psalm 37: 1, 10, 11, 12 10 De HERE grijpt de hand van wie Hem eren, nooit geeft Hij prijs de vromen in hun nood. Mijn leven lang zag ik hen niets ontberen, geen van hun kinderen zocht ooit naar brood. Een vrome schenkt aan wie zijn hulp begeren. De zegen door zijn nageslacht is groot.

24 Psalm 37: 1, 10, 11, 12 11 Wijk van het kwaad en houd de goede wegen, dan woont u blijvend op uw grondgebied. Uw God bemint het recht en schenkt zijn zegen, zijn trouw verlaat zijn gunstgenoten niet. Hij hoedt zijn volk, al is de nood gestegen, het nageslacht der bozen gaat teniet.

25 Psalm 37: 1, 10, 11, 12 12 Aan vromen is beloofd een duurzaam leven. Hun huis blijft staan, zij erven heel het land. Hun woorden zijn door wijsheid ingegeven, hun tong spreekt recht bij twist en onverstand. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun gang is vast, zij houden altijd stand.

26

27 Preek

28

29 Psalm 36: 2 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

30

31 Gezang 47: 1, 2, 3 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.

32 Gezang 47: 1, 2, 3 2 Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken.

33 Gezang 47: 1, 2, 3 3 Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

34

35 Collecte 1e collecte: Beheer en administratie 2e collecte: Rente en aflossing

36

37 Opwekking 670: 1-4 1 Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood! Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer en aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijdt uit het duister mogen wij thuis zijn in Gods familie, wonen bij Hem. Als uw erfgenamen bindt U ons samen, ons leven geven wij tot eer van U.

38 Opwekking 670: 1-4 2 Verbonden als uw volk, verenigd in uw naam; één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. Aan biddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid en raakt uw Heil’ge Geest ons allen aan. Laten we opstaan vol van Gods liefde laat ons op weg gaan naar mensen in nood. Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld, dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

39 Opwekking 670: 1-4 3 En worden wij beproefd, help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Geen angst weerhoud ons meer, als wij de wedloop gaan; ons leven is gekruisigd met de Heer. Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; wie kan bestrijden dit machtige vuur? Wij blijven belijden in moeilijke tijden: ‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

40 Opwekking 670: 1-4 4 En op die grote dag daalt neer bij God vandaan, de heil’ge stad, het nieuw Jeruzalem. Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon, één volk gevormd uit elke stam en taal. Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

41 Opwekking 670: 1-4 Wat een bevrijding, machtige tijding; de leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

42

43 Amen A - men, a - men, a - men.

44

45 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google