De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvoorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvoorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 werkvoorzieningen

2 Presentatie voorzieningen bij een visuele beperking
Frank Groen arbeidsdeskundige voorzieningen.

3 Bevoegdheid en doelstelling
UWV heeft als doelstelling cliënten met o.a. een visuele beperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk, cf WIA art 35 ev, Art 2.17 Wet invoering financiering Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en art 19,1 onder b Reïntegratiebesluit.

4 Voorzieningenveld Bij de verstrekking van voorzieningen zijn meerdere bevoegde instanties betrokken: De zorgverzekeraar (ZVW) voor ondersteuning in privésfeer (preferent) De gemeente (WMO) voor hulpmiddelen ‘in en om de woning’ De gemeente (PW) bijvoorbeeld i.h.k.v. de PP-wet De werkgever op de werkplek (Arbo Beleid) UWV op de werkplek UWV als ondersteuning op school (afbakening OCW/SZW)

5 UWV-domein UWV biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen op het terrein van werk. Werknemersvoorziening o.g.v. de WIA én om belemmeringen voor het volgen van onderwijs weg te nemen o.g.v. de WOOS.

6 Uitzonderingen op UWV domein
De wetgever heeft één groep werknemers specifiek uitgesloten voor ‘UWV voorzieningen’ en dat zijn werknemers in de zin van WSW en daaraan gelijk te schakelen (art. 7 WSW). I.h.k.v. de onderwijsvoorzieningen geldt een vergelijkbare categorale uitsluiting voor leerlingen van speciaal onderwijs (WEC). Dit gaat met de invoering van de Participatiewet en Wet Passend Onderwijs veranderen maar dat zal gaandeweg 2015 meer duidelijk worden.

7 UWV Beslistermijnen UWV beslistermijnen liggen vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor het afgeven van een beslissing op de aanvraag van een voorziening geldt een AWB termijn van 8 weken. UWV hanteert intern 4 tot 6 weken, afhankelijk van de vraag of medisch onderzoek noodzakelijk is.

8 Aanbesteding / individuele inkoop
UWV werkt deels op basis van aanbesteding. Om die reden wordt geen vergoeding achteraf meer verstrekt voor reeds aangeschafte hulpmiddelen. Zie aanvraagformulier! (Koop niet alvast zelf…) Intermediaire voorziening kan evt. ook aangevraagd worden.

9 Hulpmiddelen Blinden: Slechtzienden: Brailleregels, Beeldschermloepen
Brailleprinters Scanners GPS Camera’s Memo en notitieapparatuur Software Voorleesmachines Specials Software Tactile tablets Specials Ook werkplekonderzoeken (indien noodzakelijk met inbegrip van scripting)

10 Aandachtspunten bij beoordeling
Medische indicatie / structurele beperkingen Medisch en Arbeidsdeskundig noodzakelijk Goedkoopst adequate oplossing Algemeen gebruikelijk Disproportionaliteit Normbedragen Loondienst of startende zelfstandige Scholier Arbo normen Voorliggende voorziening WSW

11 Goedkoopst adequate oplossing
fase 1 Intake fase 2 Formuleren disbalans, knelpunten analyse en formuleren van de probleemstelling fase 3 Globale oplossingsrichting in termen van O/T/B fase 4 Vaststellen van de zoekstrategie fase 5 Eerste globale raadpleging van de database fase 6 Haalbaarheidsonder-zoek van de gekozen oplossingsrichting fase 7 Optioneel totaaladvies Uiteindelijk advies De unieke oplossing! Welk hulpmiddel is noodzakelijk? Aan welke eisen moet dit hulpmiddel minimaal voldoen?

12 Disproportionaliteit
Kosten voorziening ten opzichte van uitkering en loon. Vergoeding staat niet in verhouding tot het op te lossen probleem.

13 Algemeen gebruikelijk
Is een bepaald hulpmiddel gebruikelijk bij de uitvoering van een bepaalde taak? Voorbeeld: Zorginstelling gaat werken met een elektronisch patiëntendossier: Is het door de werkgever aanbieden van beeldschermen algemeen gebruikelijk? Artikel 3 en 4 Arbowet.

14 Aanbesteding bij de volgende partijen
De volgende partijen vanuit de aanbesteding: Babbage Automation Freedom Scientific Benelux Iris Huys Lexima Reinecker Vision Optelec Nederland Buyitdirect

15 Het proces Aanvragen met behulp van een aanvraagformulier Naar UWV kantoor m.b.v. postcodezoeker op UWV.nl Intern verzenden van aanvraag naar frontoffice In behandeling door ADW (ongeveer 40 arbeidsdeskundigen) Beschikking + inkoop

16 Inhoudelijke beoordeling
Primair onderzoek door arbeidsdeskundige (dossieronderzoek) Functieanalyse Medisch onderzoek Specialistisch werkplekonderzoek leidt tot advies aan ADW Inwinnen aanvullend onderzoek Gesprek met werknemer werkgever onderwijsinstelling ergotherapeut/fysiotherapeut/bedrijfsarts/etc. Geven van een advies voor inkoop en afgeven van een advies daarna volgt de beschikking.

17

18 Aanvraagformulier ook op te vragen via 0900-9294

19 Arbeidsdeskundige UWV
Vragen/suggesties ? Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV


Download ppt "Werkvoorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google