De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve Schuldenregeling(CSR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve Schuldenregeling(CSR)"— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve Schuldenregeling(CSR)
BEGELEIDING VAN EEN SCHULDENAAR IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Juridische Dienst

2 Juridische Dienst

3 CSR - Inhoudstafel Inleiding
Verloop van een collectieve schuldenregeling in vogelvlucht Procedurele waarborgen voor de schuldenaar Juridische Dienst

4 CSR - Inleiding Gerechtelijke procedure ingevoerd bij wet van (inwerkingtreding op ) Opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek Globale regeling voor alle schulden Doel: menswaardig bestaan en in de mate van het mogelijke schulden betalen Juridische Dienst

5 CSR - Inleiding Nieuwe start
Spilfiguur : schuldbemiddelaar (zelfde personen en instellingen van art. 67 WCK) Aangesteld door de arbeidsrechter Combinatiemogelijkheden met vormen van budgethulpverlening Juridische Dienst

6 Juridische Dienst

7 VERLOOP VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN VOGELVLUCHT
Juridische Dienst

8 Verloop CSR in vogelvlucht
Aanvraag collectieve schuldenregeling Beschikking van toelaatbaarheid Drie mogelijkheden: Minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) Gerechtelijke aanzuiveringsregeling (GAR) Totale kwijtschelding Juridische Dienst

9 Minnelijke aanzuiveringsregeling
Ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling Beperktere wilsautonomie => voor CSR met beschikking van toelaatbaarheid na : Leefgeld: minimumgrenzen Duurtijd: 7 jaar vanaf beschikking van toelaatbaarheid (uitzondering: behoud van bv de woning) Juridische Dienst

10 Gerechtelijke aanzuiveringsregeling
Geen akkoord over een minnelijke aanzuiveringsregeling Rechter legt een aanzuiveringsregeling op Duurtijd: maximum 5 jaar Leefgeld: minimumgrenzen Juridische Dienst

11 Totale kwijtschelding van schulden
Geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiverings-regeling mogelijk Als niets kan worden afbetaald en dit in de toekomst ook niet het geval zal zijn Juridische Dienst

12 Totale kwijtschelding van schulden
Totaal en definitief onvermogenden: Gepensioneerden die hun volledig pensioen spenderen aan de verblijfskosten WZC Invaliden van wie de invaliditeitsuitkering net volstaat om alle lopende uitgaven te betalen Langdurig werklozen? Schuldbemiddelaar vraagt namens schuldenaar. GwH nr 196/2011, 22/12/2011: ook schuldenaar moet het zelf kunnen vragen Juridische Dienst

13 PROCEDURELE WAARBORGEN VOOR DE SCHULDENAAR
Juridische Dienst

14 Leefgeld Leefgeld = zuiver leefgeld + vaste en periodieke kosten
Individuele benadering Moet voldoende zijn om menswaardig te kunnen leven Juridische Dienst

15 Leefgeld Schuldbemiddelaar staat in voor de tijdige uitbetaling op de data die werden overeengekomen of die werden bepaald in de aanzuiveringsregeling (CSR met beschikking van toelaatbaarheid na ) Verplichte aanpassing aan de gezondheidsindex (CSR met beschikking van toelaatbaarheid na ) Goede praktijk: verhoging bij tewerkstelling Juridische Dienst

16 Leefgeld: minimumgrenzen
CSR met beschikking van toelaatbaarheid na : LG ≥ bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd mag tijdelijk van afgeweken worden MAAR altijd hoger dan bedrag leefloon+ kinderbijslag Juridische Dienst

17 Bezwaar tegen ontwerp Het ontwerp van MAR moet door alle belanghebbende partijen worden goedgekeurd, ook door de schuldenaar Bezwaar: Binnen de twee maanden na toezending Per aangetekende brief Motivering aangewezen Bij ontstentenis van bezwaar: stilzwijgend akkoord Juridische Dienst

18 Herziening aanzuiveringsregeling
Bij een fundamentele wijzigingen ziekte terugkeer tot beter fortuin vergeten schuldeisers wijziging familiale situatie Ook op vraag van de schuldenaar zelf Eenvoudige schriftelijke verklaring Juridische Dienst

19 Informatie: jaarverslag
Inhoud Stand van de procedure De redenen voor de verlenging van de termijn van zes maanden om een MAR te bereiken De geactualiseerde sociale en financiële toestand en de toekomstperspectieven van de schuldenaar De stand van de bemiddelingsrekening Alle inlichtingen die de schuldbemiddelaar dienstig acht Juridische Dienst

20 Informatie: jaarverslag
Bijlage: overzicht van de bewegingen op de bemiddelingsrekening ofwel het dubbel van de rekeninguittreksels Jaarlijks vanaf beschikking van toelaatbaarheid De schuldbemiddelaar bezorgt een afschrift van het jaarverslag met de bijlage aan de schuldenaar Juridische Dienst

21 Informatie over de schuldbemiddelingsrekening
De schuldenaar moet doorlopend geïnformeerd worden over wat er op de schuldbemiddelingsrekening gebeurt. Voor CSR waarvan de beschikking van toelaatbaarheid dateert van na Hoe? Via internet of via dubbels van de rekeninguittreksels De schuldbemiddelaar verstuurt bv. maandelijks een overzicht van de verrichtingen naar de schuldenaar of bezorgt een overzicht als de schuldenaar erom verzoekt Juridische Dienst

22 Signaleren van problemen aan de rechter
Schuldbemiddelaar kan of wil geen oplossing aanbieden Vraag aan de rechter Eenvoudige brief Grondige motivatie aantonen dat de vraag reeds aan de schuldbemiddelaar werd gesteld. stavingstukken De rechter zal uitleg vragen of de zaak oproepen Juridische Dienst

23 Vervanging van de schuldbemiddelaar
In gevallen van strikte noodzakelijkheid ernstige en gegronde redenen De schuldenaar kan dit ook vragen Gemotiveerde brief met: redenen stavingsstukken De rechter zal de zaak oproepen Bijstand (pro Deo)advocaat is aangewezen Juridische Dienst

24 Stopzetting vragen Stopzetting kan op initiatief van de schuldenaar
Als er een aanzuiveringsregeling is Op basis van eenvoudige schriftelijke verklaring van de schuldenaar De rechter beschikt over een appreciatiebevoegdheid Juridische Dienst

25 Juridische Dienst Onderbergen 86 9000 GENT
Info OCMW Gent Rik Marynissen Steven Derycke Juridische Dienst Onderbergen GENT Tel Fax Juridische Dienst


Download ppt "Collectieve Schuldenregeling(CSR)"

Verwante presentaties


Ads door Google