De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekhouden Een kennismaking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekhouden Een kennismaking."— Transcript van de presentatie:

1 Boekhouden Een kennismaking

2 Handboek: Boekhouden: Een kenismaking van Karel Saenen Agenda: dokeos

3 H1: Boekhouden in de onderneming

4 Boekhoudsysteem registreren Van de financiële gevolgen van de onderneming Informatie opslaan rapporteren Voor beheer Voor partijen

5 Wat bestuderen? Dubbel boekhouden van de onderneming
= informatieverwerkend systeem met regels en methodes = verzamelt informatie die financieel van aard is

6 boekhoudwetgeving Bestaat sinds 1975 in Nederland Wie? Systeem
Natuurlijke personen = bv een koopman Vennootschappen (nv, bvba,cva,...) Systeem Vereenvoudigde boekhouding Volledige boekhouding = dubbel boekhouden

7 Jaarrekening = belangrijkste boekhoudkundige verslag op het einde van het boekjaar Balans vermogenselementen Resultatenrekening Analyseert het eindresultaat Toelichting Verklaart bepaalde aspecten van de balans en de resultatenrekening Sociale balans Gegevens over de tewerkstelling

8 Enkele boekhoudprincipes
Principe van de periodiciteit Begrip boekjaar Boekjaar = 12 maanden Begint niet noodzakelijk op 1 januari

9 Principe van de verantwoordingsstukken
Elke boeking geschiedt aan de hand van gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij verwijst Interne en externe documenten Methodisch nummeren en klasseren AF/9 VF/9...

10 Principe van de boekhoudkundige entiteit
Onderneming = zelfstandige entiteit, met haar eigen bezittingen, schulden, rechten en plichten

11 Principe van het getrouwe beeld
De jaarrekening moet een waarheidsgetrouw beeld geven

12 Boekhoudkundige verplichtingen

13 Kleine ondernemingen Criteria Natuurlijke personen die koopman zijn
Vennootschappen onder firma Gewone commanditaire vennootscappen Omzet, excl BTW ≤ ,00 euro Onbeperkte aansprakelijkheid

14 Boekhouding: enkelvoudige boekhouding
Verrichtingen in dagboeken (zonder uitstel, volledig, getrouw, naar tijdsorde) Aankoopdagboek Verkoopdagboek Financieel dagboek Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken In euro Minstens 1x per jaar een inventaris (voorraden, schulden, vorderingen, eigen middelen, geldmiddelen in kas of op de bank, andere bezittingen) Jaarrekening voor intern gebruik Geen sociale balans

15 Publicatie balanscentrale NBB
Jaarverslag Niet verplicht (tenzij één of meer vennoten rechtspersonen zijn) Controleverslag Enkel indien vrijwillig een commissaris - revisor aangesteld werd Publicatie balanscentrale NBB Openbaarmaking jaarrekening niet verplicht (tenzij één of meer vennoten rechtspersonen zijn)

16 Middelgrote ondernemingen
Criteria Ondernemingen die maximum één van volgende criteria overschrijden: Jaargemiddelde personeelsbestand 50 Omzet, excl BTW ,00 euro Balanstotaal ,00 euro tenzij het gemiddeld aantal werknemers meer dan 100 bedraagt

17 volledige boekhouing = dubbele boekhouding
MAR (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel) Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken In euro Minstens 1x per jaar een inventaris Jaarrekening (verkort wettelijk schema, in euro) sociale balans

18 Publicatie balanscentrale NBB
Jaarverslag Niet verplicht Controleverslag Enkel indien vrijwillig een commissaris - revisor aangesteld werd Publicatie balanscentrale NBB Openbaarmaking jaarrekening verplicht Uitzonderingen: Handelaars,VOF,GCV en coöperatieve vennootschappen waarvan alle (onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke) vennoten natuurlijke personen zijn Landbouwvennootschappen Non-profit organisties Sociaal-profitondernemingen

19 Grote ondernemingen Criteria
Ondernemingen die meer dan één van volgende criteria overschrijden: Jaargemiddelde personeelsbestand 50 Omzet, excl BTW ,00 euro Balanstotaal ,00 euro of waarbij het gemiddeld aantal werknemers meer dan 100 bedraagt

20 volledige boekhouing = dubbele boekhouding
MAR (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel) Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken In euro Minstens 1x per jaar een inventaris Jaarrekening (volledig wettelijk schema, in euro) sociale balans

21 Publicatie balanscentrale NBB
Jaarverslag verplicht Controleverslag Publicatie balanscentrale NBB Openbaarmaking jaarrekening verplicht Uitzonderingen: Handelaars,VOF,GCV en coöperatieve vennootschappen waarvan alle (onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke) vennoten natuurlijke personen zijn Landbouwvennootschappen Non-profit organisties Sociaal-profitondernemingen

22 H2: Balans en resultatenrekening

23 Vermogen Om een handelszaak te kunnen voeren een heeft een handelaar
GELD nodig Infrastructuur voor de zaak Gebouwen Magazijn Bestelwagen... Voorraad aankopen

24 We moeten KOOPKRACHT hebben of VERMOGEN tot kopen

25 Waartoe is het vermogen gebruikt
Waar wordt het vermogen gehaald Op welke manier is het vermogen terug te vinden in de zaak Wie heeft het vermogen ter beschikking gesteld van de zaak Welk is de aanwending van het vermogen Welk is de oorsprong van het vermogen Welke bezittingen maken deel uit van het vermogen Welke schulden liggen aan de basis van het vermogen

26 84 000 Winkelruimte 60 000 Winkelmeubilair 10 000
Artikelen in voorraad Vorderingen op klant Bankrekening Geld in kas Inbreng eigenaar Kaskrediet Schuld leverancier 84 000 Aanwending van het vermogen Bezittingen Oorsprong van het vermogen Schulden vermogensbronnen

27 Fundament boekhouden er moet gelijkheid zijn tussen aanwending en oorsprong van het vermogen Balans = weergave van de samenstelling van het vermogen Geeft de toestand op 1 ogenblik weer momentopname balansevenwicht

28 balans Aanwending vh vermogen ACTIVA Bezittingen vorderingen
Links actiefzijde Bezittingen vorderingen Vermogensbronnen PASSIVA Rechts Passivazijde Eigen vermogen Vreemd vermogen

29 Totaal van de activazijde = totaal van de passivazijde
BALANSEVENWICHT

30 Indeling van de balans Nieuwe voorstelling “xbrl”
Zie “jaarrekening Dossche”

31 Balans ../../.. Aanwendingsvormen van het vermogen
Vaste activa Vlottende activa Oorsprongsbronnen van het vermogen eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen schulden Totaal vermogen = Totaal vermogen

32 Indeling van de activa Vaste activa Vlottende activa
Hebben NIET het doel deze middelen om te zetten in geld Maken geen deel uit van de bedrijfscyclus Lange termijn Vlottende activa Onderdeel van de bedrijfscyclus Doel: omzetten in geld Korte termijn Realiseerbare activa ( geldmiddelen omzetten via bedrijfscyclus) Beschikbare activa (liquide middelen) klein groot Graad van liquiditeit

33 Indeling van passiva Eigen vermogen Vreemd vermogen
Niet opeisbaar Eigen vermogen = vermogen dat aan de onderneming zelf behoort Door: inbreng van de eigenaars winsten kapitaalsubsidies Vreemd vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden Aan derden op L.T.en K.T. Vlug opeisbaar Graad van opeisbaarheid

34 Nog enkele begrippen Beginbalans en eindbalans
EB = samenstelling van vermogen bij het einde van het boekjaar BB = aanvang van het boekjaar = eindbalans van het vorige boekjaar

35 Balans van de jaarrekening
 indeling is bij wet voorgeschreven Tussentijdse balans  voor intern gebruik

36 = voorzieningen en UB + schulden Activa = passiva
Vreemd vermogen = voorzieningen en UB + schulden Activa = passiva = EV + voorziengen en UB + schulden EV = activa - vreemd vermogen = activa - voorzieningen & UB - schulden

37 resultatenrekening Analyse van het resultaat over een bepaalde boekhoudperiode Het verschil tussen opbrengsten en kosten

38 Kosten = opoffering van productiemiddelen(arbeid, natuur en kapitaalgoederen) Bv inzetten van medewerkers verbruik van grondstoffen aankoop van goederen

39 Opbrengsten = bruto-opbrengst als gevolg van een activiteit
≠ netto-opbrengst (winst) Bv verkopen van handelsgoederen

40 Groepering van de kosten en opbrengsten
Scontrovorm: alle kosten gegroepeerd en alle opbrengsten gegroepeerd Staffelvorm: groepering van alle kosten en opbrengsten van eenzelfde groep

41 Bedrijfsresultaat Commerciële & productieve bedrijfsaciviteit
Bedrijfsopbrengsten: bv omzet Bedrijfskosten: bv aankoop van HG aankoop van grondstof

42 Financiële resultaten
Uit financiële verrichtingen Financiële opbrengsten Bv verkregen intresten gunstige wisselresultaten financiële kosten Bv te betalen intresten ongunstige wisselresultaten

43 Uitzonderlijke resultaten
Die niet voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening Uitzonderlijke opbrengsten Bv teveel in kas uitzonderlijke kosten Bv te weinig in kas

44 Verband tussen RR en balans
Resultaat  moet op de balans  wijzigt het eigen vermogen WINST  vermeerdering van het EV VERLIES  vermindering van het EV

45 Praktijkvoorbeeld p.33

46 H3: Registratie van de verrichtingen

47 basisprincipes Boekhouden Verrichting Elke verrichting
= registreren of “boeken” van verrichtingen Verrichting = gebeurtenis (handeling) die een wijziging meebrengt aan bestanddelen van het vermogen m.a.w. Aan de balanselementen Elke verrichting Zal steeds wijziging  balans Kan ook wijziging  RR

48 Verrichtingen met invloed op de balans
01/02: De eigenaar start zijn onderneming door inbreng van een gebouw van euro en storting van euro op de bankrekening van de onderneming

49 Activa balans op 01/02/20xx passiva
Vaste activa gebouw Vlottende activa Bank R/C 10 000 Eigen vermogen GEPLAATST KAPITAAL Totaal der activa Totaal der passiva A+ en P+

50 Verrichting 2: 03/02 aangaan van een lening bij de bank, in de vorm van een investeringskrediet, voor euro. De bank stort deze som op de bankrekening van de onderneming.

51 Activa balans op 03/02/20xx passiva
Vaste activa gebouw Vlottende activa Bank R/C 22 500 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Schulden investeringskrediet 12 500 Totaal der activa Totaal der passiva A+ en P+ Activa +: bank R/C Passiva +: investeringskrediet

52 Verrichting 3: 04/02: aankoop van meubilair ter waarde van euro voor de winkelinrichting. De betaling gebeurt door overschrijving. Opm: in feite 2 verrichtingen, maar hier nog niet relevant... Dus 1 verrichting

53 Activa balans op 04/02/20xx passiva
Vaste activa Gebouw meubilair Vlottende activa Bank R/C 13 750 8 750 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Schulden investeringskrediet 12 500 Totaal der activa Totaal der passiva A+ en A- Activa +: meubilair activa -: bank R/C

54 A+ en A- P+ en P- A+ en P+ A- en P-

55 Verrichtingen met invloed op balans en RR
Balans: niet geschikt om analyse van de resultaten weer te geven via RR Het resultaat Via opbrengst  toename van EV Via kosten  vermindering van EV

56 Wijziging van EV Gebruik balansrubriek: “voorlopig resultaat”
= rubriek van het Eigen Vermogen

57 wij bestuderen: handelsonderneming
Doel: goederen aankopen om ze door te verkopen Handelsgoederen: ondergaan geen productieproces Hoe boeken? Aankopen van HG  kosten en NIET als toenemen van een actiefbestanddeel VOORRADEN Verkopen van HG  opbrengst

58 Verrichting 4 05/02 Schuld tov lev: P+ 5000
Aankoop van handelsgoederen ter waarde van euro. De leverancier verleent een maand uitstel van betaling. Schuld tov lev: P+ 5000 Aankoop van HG EV - voorlopig resultaat P- 5000

59 Activa balans op 05/02/20xx passiva
Vaste activa Gebouw meubilair Vlottende activa Bank R/C 13 750 8 750 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers 5 000 12 500 Totaal der activa Totaal der passiva

60 Resultatenrekening op 05/02/20xx
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen bedrijfsresultaat 5000 Voorlopig resultaat -5000

61

62 Verrichting 5 08/02 Voor de administratie worden kleine bureau-artikelen zoals schrijfgerei en papier gekocht voor 125 euro. De onderneming betaalt door bankoverschrijving

63 Activa - : bank R/C - 125 Passiva -: aankoop van diensten en diverse goederen EV-  voorlopig resultaat - 125

64 Activa balans op 08/02/20xx passiva
Vaste activa Gebouw meubilair Vlottende activa Bank R/C 13 750 8 625 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers 5 125 12 500 5000 Totaal der activa Totaal der passiva

65 Resultatenrekening op 08/02/20xx
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen Diensten en DG bedrijfsresultaat 5125 5000 125 Voorlopig resultaat -5125

66 Verrichting 6 12/02 bij het einde van de week blijkt uit de kasbladen dat alle handelsgoederen werden verkocht in de winkel, voor de som van 6000 euro

67 Activa + kas Passiva + verkoop van HG EV + voorlopig resultaat

68 Activa balans op 12/02/20xx passiva
Vaste activa Gebouw meubilair Vlottende activa Bank R/C kas 13 750 8 625 6000 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers +875 12 500 5000 Totaal der activa Totaal der passiva

69 Resultatenrekening op 12/02/20xx
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen Diensten en DG bedrijfsresultaat 6 000 5125 5000 125 875 Voorlopig resultaat


Download ppt "Boekhouden Een kennismaking."

Verwante presentaties


Ads door Google