De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Mantelzorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Mantelzorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar."— Transcript van de presentatie:

1 1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Mantelzorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar

2 Inhoud presentatie Voorstellen Beschrijving context waarin wij met elkaar vorm moeten geven aan goede mantelzorg Wat zijn de vraagstukken en uitdagingen nu en in de toekomst van de Zorg Wat is er nodig om onze gezondheidszorg solidair te houden Voorbeelden van betrokkenheid van zorgverzekeraars bij het in samenhang vorm geven aan ondersteuning mantelzorg het bijzonder Conclusies 2

3 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

4 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2014

5

6

7 7

8 Patiënt / Klant Zorgaanbieder/ ondernemer Zorgverzekeraar/ Financier Overheid Zorgverleningsmarkt Zorginkoop markt Zorgverzekeringsmarkt

9 9

10 Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Bron: CBS Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] BBP (linker-as) Zorguitgaven (rechter-as) Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen Verdringings-effecten andere departementen Economische groei baart zorgen Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt! Terugblik

11 11

12 12

13 13 Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. Kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen idee over de grote kwaliteitsverschillen. Gebrekkige Transparantie Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. In de zorg liggen grootste uitdagingen waarmee ons rol verandert van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar.

14 14 Langer termijn vooruitzichten Nieuwe technologie Betere diagnostiek, betere medicijnen, betere monitoring, robotica, e-health, m-health, domotica, DNA/Nano techniek, beslissingsondersteuning. Emancipatie van de Patiënt Meer zelfzorg, co-decision, meer zelfmanagement, kritisch consumentschap, patiënt communities, Doktor-ik, DIYcare Nieuwe Preventie Preventieplicht, meer vroegdetectie, educatieplicht, exclusie van zorg bij non-preventie, premiedifferentiatie, health tax Zorg wordt wereldmarkt Zorgtoerisme, internationale zorgsamenwerking, import en export van zorg, opkomst lage lonen landen, health flights solidariteit zwaar onder druk Terugtredende overheid Burgers moeten meer zelfdoen en meer zelfbetalen. Beperkte, decentrale overheidsregelingen. Meer levensjaren Sterke toename vergrijzing, Dodelijke ziekten worden chronische ziekten. Sterke stijging ziektekosten laatste 5 levensjaren

15 15

16 16

17 17

18 De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Zilverenkruis speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen. Inwoners & verzekerdenLokale overheid, bestuur & woningcorporaties Zorgaanbieders Werkgevers Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)

19 19 ‘Integrale’ zorg houdt in dat de zorg zich op de volle breedte van de vraag richt, waarbij niet de aandoening maar de mens in zijn sociale omgeving centraal staat. De klant aan zet: minder ZZ naar meer GG

20 Thema’s zorginkoop Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid Gezondheidsbevordering Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering) Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg)

21 21 De focus bij zorginkoop ligt daarbij op Vergroten kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door effectieve samenwerking tussen zorgaanbieders Transparant maken van de prestaties van de aanbieder en kwaliteitsnormen ( zorgstandaarden) meer gericht op kwaliteit van leven Selectief inkopen en Meerjarenafspraken Verbeterprogramma’s faciliteren Ontwikkelen andere bekostigingsmethoden Van volume /tarief naar outcome/resultaat financiering

22 22 Aansluiting tussen 0 e, 1 e en 2 e lijn een belangrijk onderdeel van inkoopbeleid 2014  “Patient-journey” leidend  Zelfmanagement  Substitutie 0 e, 1 e en 2 e lijn  Aansluiten contracten 1 e & 2 e lijn

23 Visie seniorenbeleid: het model DoelstellingPrimaire driver Secundaire driver Realiseer de beste zorg voor senioren De beste aandacht De beste hulp De beste gezondheid De beste verzekering De beste zorg De beste communicatie Vitaal Beperkt vitaal KwetsbaarAfhankelijk valpreventie / beweegprogramma’s Mantelzorg ondersteuning dementie polyfarmacie Senior friendly hospitals Aandacht voor gevolgen ouder worden Aansluiten op belevingswereld kwaliteit & “klantwaarde” Kwaliteit & Innovatie

24 Business case dementie Rendement Gezondheids- en Financieel rendement Governance en contactpersoon Robbert Huijsman (senior manager Kwaliteit&Innovatie Zorginkoop) Status met tijdslijn Ontwikkeling Partners Zorgveld en met name 1 ste lijn en thuiszorg, gemeenten Investering vanuit/via Achmea Reguliere financiering uit ZvW. Verkennen meer geïntegreerde financiering ZvW en AWBZ. Kritische Succes Factor ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Doelgroep Potentiële en beginnende dementie patiënten Soort innovatie Klant innovatie Organisatie: Inkoop ZvW/AWBZ Door investeren in nieuwe aanpak van de zorg ( denk hierbij aan inzet case manager en vroeg signalering huisarts) vanuit de ZVW kan een pati ë nt langer thuis wonen en ontstaan besparingen. ( bijv in de AWBZ). Zorgpad duurt gemiddeld 8 jaar, waarvan 2 intramuraal. Dit deel betreft AWBZ en daar valt meer dan 90% van de kosten. Vroeg signalering leidt tot betere anticipatie. Geschat wordt dat dementerende 20 weken langer thuis kan wonen. Mantelzorger moet ondersteund worden. Eerste symptomen Diagnose dementie Overlijden Symptomen Mild Cognitive Impairment Milde dementie Matige dementie Ernstige dementie Late dementie Thuiswonend Thuis met professionele zorg Thuis / semi-murale zorg Intramuraal Zorgverzekeringswet AWBZ Patiënt intramuraal WMO ZVW € (X) ZVW+WMO € (X+Y) AWBZ € (Z) Fase Huidige financiering ZVW €(A) ZVW+WMO € (B) AWBZ € (C) € (X+Y+Z) € ( A+B+C) Investering + € (D)- € (E)- € (F) - € (E+F)- (D) Keten financiering Diagnose Ondersteuning ThuiszorgIntramuraalPalliatief 12345

25 25 Dementieketen, gestyleerde weergave interventies casemanager Vroegsignalering huisarts Voorkomen crises Versterken mantelzorg Uitstel opname 25

26 26 Zorg innovatie Sociale innovatie Proces innovatie Informatie innovatie Samen met partners werken we aan vier soorten innovatie

27 Voor al deze patiënten wil Zorg Binnen Bereik de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. De Stichting Zorg Binnen Bereik is opgericht in 2009 en mogelijk gemaakt door Achmea en Philips. Deze twee bedrijven hebben bewust voor een onafhankelijke stichting gekozen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de beste oplossingen door patiënten en artsen zelf bedacht kunnen worden en omdat ze het veld hierin vrijheid willen geven. Zorg op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring en e-health) is hier een goede manier voor. Op deze manier bereikt Zorg Binnen Bereik haar doel: een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten. Lopende investering en activiteiten Stichting ZBB in 2012: - Bouw zorgplatform e-Vita DM, COPD en CHF - Start onderzoeksprogramma e-Vita met als einddatum 2014 - Start coöperatie Z3: versnellen van standaardisatie data uitwisseling Zorg Binnen Bereik Stichting met fondsen Rendement Gezondheidsrendement Governance en contactpersoon Directeur Pieter Jeekel Status met tijdslijn Testen vanaf Q1 2010 Partners Philips Healthcare Benelux en Coöperatie Z3 met …. Investering € 1.110.000 door SAG en € 810.000 door SGS Kritische Succes Factoren Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Doelgroep Patiënten met chronische ziekten als diabetes, COPD en hartfalen Soort innovatie Maatschappelijke innovatie Bron: zorgbinnenbereik.nl Zorg Binnen Bereik werkt voor mensen met een chronische ziekte. Zij zoeken naar een goed evenwicht tussen bijvoorbeeld medicijnen, bloeddruk en gewicht. Zo proberen ze ziekenhuis- opname te voorkomen en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Het aantalmensen met chronische ziekten als diabetes, CHF en COPD neemt de komende jaren toe.

28 Mirro Stichting mirro staat voor de juiste zorg op het juiste moment. Deze doelstelling wil mirro bereiken door protocollering van screening, behandeling en toeleiding in de generalistische geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Het streven van mirro is hierbij dat ieder individu gegarandeerd is van dezelfde zorgstandaard, ongeacht bij welke zorgverlener hij/zij met een hulpvraag komt. Daarnaast faciliteert, stimuleert en activeert mirro zorggebruikers om regie te voeren over de eigen mentale fitheid en zorgbehoefte. Zo wordt er o.a. ingesprongen op de behoefte naar preventieve producten. Rendement Financieel- en Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Het bestuur van stichting mirro bestaat uit vertegenwoordigers van de participerende instellingen. Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Partners GGZ Drenthe, GGZ inGeest, AZmn en Parnassia Groep Investering € 4.010.300 door SAG KSF Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ & ‘Samen realiseren we doorbraken in zorginfrastructuur’ Doelgroep Voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg Soort innovatie Maatschappelijke- en Klant innovatie Stichting met activiteiten Bron: achmea.nl

29 WeHelpen ander of aan het WeHelpen-fonds. U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. In Nederland zijn er veel partijen die hulp bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en patiënten, die u ook graag willen helpen met helpen. Sommigen hebben informatie voor u, anderen weten waar u in uw gemeente terecht kunt voor hulp of hebben handige hulpmiddelen bedacht. Het gebruik van WeHelpen is voor u volledig gratis. WeHelpen is een coöperatie opgericht door Achmea en diverse partners. Zij bogen zich al langer over de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst en door de werkconferentie ‘Nieuwe Oude Dag’ vonden zij elkaar. Het is de bedoeling dat nog vele partijen zich aan gaan sluiten die hetzelfde doel voor ogen hebben: het helpen van elkaar zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat het weer vanzelfsprekend wordt. Stichting met activiteiten Rendement Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Annick Wychgel-Slagmulder, Manager Coöperatieve Zaken Achmea Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Partners Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley Investering Lidmaatschap Achmea als partner KSF Achmea ‘We zijn toonaangevend op het gebied van solidariteit’ Doelgroep Voor hulpverleners/mantelzorgers en hulpzoekenden Soort innovatie Maatschappelijke innovatie WeHelpen is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die gedoneerd kunnen worden aan een. Bron: achmea.nl

30 30 e-health? Er kan al heel veel…...maar voor opschaling is focus nodig... VWS, 2 juli 2014

31 31 Doel 1. Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internet- applicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%. Dit heeft tot effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en dat fouten in dossiers bij zorgverleners sneller gedetecteerd kunnen worden. Dit zijn richtinggevende percentages. VWS, 2 juli 2014

32 32 Doel 2. Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener. Zij kunnen zo de voortgang van hun ziektebeeld volgen en krijgen door de regelmatige feedback inzicht in het effect van hun gedrag op hun ziekte. Dit zal het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker maken trouw te zijn aan hun therapie. VWS, 2 juli 2014

33 33 Doel 3. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen. VWS, 2 juli 2014

34 Enige conclusies Nederland heeft een goede gezondheidszorg maar het kan betaalbaarder en beter Gereguleerde marktwerking vormt een belangrijke pijler bij het bevorderen van kwaliteit, klantgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid In het belang van een solidaire gezondheidszorg moet de doelmatigheidsagenda van alle partijen worden Zelfzorg/ management is meer dan “dat moet u zelf doen” Patiënt compliance en gedragsbeïnvloeding naar het “”goede” moet veel meer aandacht in onderzoek en aanpak krijgen De bekostiging van de zorg moet van omzet gedreven naar resultaat/ toegevoegde waarde gedreven Innovaties zijn noodzakelijk om de vraagstukken in de zorg op te lossen 34

35 Achmea divisie Zorg & Gezondh eid 35 Wie zijn wij? Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één


Download ppt "1 Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie Mantelzorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar."

Verwante presentaties


Ads door Google