De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Observeren en interviewen 12 februari 2015, Ari de Heer, Hans Poorthuis, Nicolien Montessori.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Observeren en interviewen 12 februari 2015, Ari de Heer, Hans Poorthuis, Nicolien Montessori."— Transcript van de presentatie:

1 Observeren en interviewen 12 februari 2015, Ari de Heer, Hans Poorthuis, Nicolien Montessori

2 Opbouw van de middag n Terugblik startreview n Rondje hoe staat het met het onderzoek n Theorie omgaan met onderzoeksinstrumenten n Data verzamelen n Zelf werken met onderzoeksinstrumenten n Aandacht voor data analyse

3 INTERVIEWEN

4 Een interview n Staat in het kader van je probleemoriëntatie n Wat wil je vragen? n Denk aan je onderzoeksvragen, en de verkenning van het praktijkprobleem n Wie wil je bevragen? n Denk aan de direct betrokkenen / experts op jouw school / collega’s of leerlingen die veel te maken hebben met het probleem of vraagstuk dat ten grondslag ligt aan je opdracht n Een interview is niet altijd makkelijk..makkelijk..

5 Het maken van een interviewleidraad n Zie hand-out n Alle onderdelen schrijf je voor je eigen interview volledig uit in de leidraad

6 Welke vragen ga je stellen? n Bepaal welke vragen je wilt stellen (par. 6.1 Van der Donk) Doel van het interview kernbegripdeelaspecten(Bij bevragen: ) vragen en / of stellingen Na afloop heb ik data waaruit blijkt of leerlingen nadenken over de betekenis van het vak Nederlands in hun vervolgopleiding Begrip 1 Kennis van leerstof Nederlands. Deelaspect 1 Leerstof in het boek Deelaspect 2 Begrip 2 vervolgopleiding Deelaspect 1 Deelaspect 2

7 De volgorde van je vragen n Van algemeen naar specifiek of: n Van specifiek naar algemeen

8 Soorten vragen n Let op: stel geen suggestieve vragen n Je vindt het zeker niet leuk om huiswerk te maken? n Wat vind je ervan om huiswerk te maken? n Open / gesloten vragen n Hoe ziet je ochtend eruit? n Hoe laat zet je ‘s ochtends de wekker? n Bekijk p. 205 van Van der Donk voor meer soorten vragen

9 Verdere voorbereidingen 1. Nodig je gesprekspartners ruim van tevoren uit! n Wees helder over de bedoeling en lengte van het interview 2. Kies een rustige locatie uit n Geen geluidsoverlast n Niet tussendoor binnenlopen 3. Zorg voor goede opnameapparatuur n Voicerecorder – vaak ook op je mobiel! 4. Laat je interviewleidraad door een ander bekijken n Volgende week: meenemen eerste versie

10 Tijdens het interview n Wees aandachtig. Concentreer je op de ander en laat je niet afleiden. Neem een luisterende houding aan. n Verdraag stiltes. Praat zelf niet te veel. Stiltes kunnen ook strategisch worden gebruikt om de ander tot spreken te stimuleren. n Vraag door bij wanneer je meer informatie wilt.

11 OBSERVEREN

12 Wat is observeren? n In je vooronderzoek kun je ook de ‘observatie’ inzetten als dataverzamelingstechniek n ‘Observeren’ betekent het kijken naar gedrag en hier zo nauwkeurig mogelijk verslag van doen n Observatoren en onderzoeker hoeft niet dezelfde persoon te zijn! n Over het algemeen heeft observatie de voorkeur bij onderzoek naar gedrag – enquêtes en interviews zijn meer gericht op motieven en houdingen

13 Observeren: verschillende vormen n Open versus verborgen observatie n Participanten weten dat zij geobserveerd worden n Participanten weten dit niet – na de observatie wordt toestemming gevraagd n Participerende en niet-participerende observatie n Verschil tussen observeren tijdens een vakgroepvergadering en tegelijkertijd deelnemen n Of achterin de klas zitten

14 observeren n Directe versus indirecte observatie n Zonder tussenkomst van apparatuur of niet n Ongestructureerde observatie of gestructureerde observatie n vrije waarneming – gevaar: selectieve perceptie n Observatie aan de hand van een observatieschema (of ‘codeerschema’)

15 Een observatieschema: verschillende soorten n Bekijk een voorbeeld van een open observatieschema (semi-gestructureerd) n Bekijk een voorbeeld van een gesloten observatieschema (voorgestructureerd)

16 Het maken van een observatieschema n Bepaal welke vragen je wilt stellen (par. 6.1 Van der Donk) Doel van de observatie kernbegripdeelaspecten(Bij observeren ) observatiepunten Na afloop heb ik data waaruit blijkt of collega’s aan ‘samenwerkend leren’ doen tijdens hun lessen Begrip 1 Samenwerkend leren Deelaspect 1 Deelaspect 2 Begrip 1Deelaspect 1 Deelaspect 2

17 Data-analyse: aanpak Top-down (deductief) of bottom- up (inductief)? Kwalitatief of kwantitatief?

18 Data analyse kwalitatief Bottom-up: Inductieve analyse van de data (e.g. Miles & Huberman, 1994) Holistische benadering Grounded theory (Glaser & Strauss) > Start met ‘sensitizing concepts’ > open codering > theoretisch coderen

19 Document analyse Thematisch: per thema een overzicht maken wat de respondenten hebben gezegd of wat er in het document staat Coderen: Open coderen (vanuit de data codes bepalen) Gesloten coderen (vanuit theorie codes bepalen)

20 Operationaliseren n Aanscherpen van je onderzoeksdoelen door het toevoegen van: n A) definiëren en benoemen van indicatoren n B) Meet- of monitor handelingen om de opbrengsten in beeld te brengen en te evalueren

21 Operationaliseren (constructvaliditeit) =het concreet maken van je begrippen BegripIndicatorenEnquêtevragen Culturele belangstelling Bezoek toneel- voorstellingen Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar naar een toneelvoorstelling geweest? Bezoek klassieke concerten Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar naar een klassiek concert geweest? Literatuur lezen Hoeveel literaire romans hebt u in de afgelopen drie maanden gelezen? Operationalisering van het begrip ‘culturele belangstelling’ (Baarda et al., 2007)

22 Data analyse: drie fasen 1. Voorbereiding: 2. onderzoeksvraag; sample; codeerregels 1. Analyse: 2. aanpak, wie, tools 1. Rapportage: 2. tabellen, grafieken, fragmenten, beschrijvingen

23 Data-analyse: aanpak n Top-down (deductief) of bottom- up (inductief)? n Kwalitatief of kwantitatief?

24 Problemen lln.CognitiefLaag tempo Concentratie Gebrek aan onderzoeksvaardigheden Te moeilijk SociaalGebrek aan sociale vaardigheden Samenwerkingsproblemen InzetDominantie Meeliften Problemen lk.Organisa- torisch Rumoer Onrust Tijd BegeleidingWeinig zicht op proces

25 Coderen 1. Bepalen hoe je gaat coderen n Top Down vanuit de theorie/deductief n Bottom - up vanuit de data/ inductief n Combinatie van deductief en inductief 2. Codeerschema ontwikkelen 3. Fragmenten selecteren n Vaste fragmenten n Fragmenten worden bepaald door toekennen codes

26

27

28 Software Word  eerst regels nummeren, in de kantlijn coderen, evt printen, knippen, sorteren Excell, per fragment coderen AtlasTi - maar vergunning nodig Nvivo (tip: gebruik You Tube voor tutorials) http://www.youtube.com/watch?v=HDMxcHpMSOs http://www.youtube.com/watch?v=HDMxcHpMSOs

29 ImprecisePrecise (1) Recalls “I go to the library after class” (personal level); “This school has 134 students” (school level) “I did three activities on reading”; “I changed the classroom distribution twice”. (2) Appraisals (Both positive and negative) “The teaching plan for the activity was ok” “I have noticed the students liked the lesson” “The round of questions was difficult because the students had not reviewed the contents” (3) Rules “It is better for kids to split the activity” “It is important that pupils understand the story plot by associating each character with a single attribute”. (4) Artefacts “I would repeat that explanation next time”… “I would repeat the explanation at least twice: one at the beginning of the class and another one once they have done the exercises” (5) Practical justifications “I called the pupil”…“I called the pupil by name during the lesson, because it was the only possible way to gain her attention.” 29 ACTTEA, 2014

30 Methoden van dataverzameling n Logboek n Veldnotities n Leerling logboek n Documentenanalyse n Toetsen n Observatie n Interview n Vragenlijsten

31 Operationaliseren kernbegrippen Dimensieindicator Werkdruk Definitie: De mate van fysieke en psychische druk die als gevolg van het werk wordt ervaren FysiekLichamelijk gespannen Vermoeidheid Pijn Kwetsuur …. PsychischOntbreken plezier in werk Niet aan iets anders kunnen denken Lusteloosheid …. …… Begrip zoals bedoeld Operationalisatie

32 Even terughalen: Altijd eerst de onderzoeksvraag!! Wat wil je weten? Wat wil je met je onderzoek bereiken? (functie) Welke gegevens moet je daartoe verzamelen? Bij wie of wat? Op welke manier? ✓ Kiezen methode/instrument ✓ Data analyse Consistentie!

33 Triangulatie n Vanuit meerdere perspectieven naar je onderzoeksdata kijken n Je kunt trianguleren mbt Onderzoeksbronnen (theorie), onderzoeksinstrumenten (interview, observatie, enquete) en data. Je kunt dit gelaagd doen: bijv. eerst een enquete en dan een (diepte) interview op grond van uitkomsten van de enquete.

34 “Trustworthiness” vergroten n Zie “Alternative quality standards in qualitative research?” Poortman & Schildkamp, 2012 n Bv. Member checking, zelfde soort format gebruiken, meerdere bronnen (triangulatie)

35 Betrouwbaarheid Inter-beoordelaarsovereenstemming Cohen’s Kappa (SPSS) Programma’s voor berekening Cohen’s kappa: SPSS – crosstabs/statistics http://en.wikipedia.org/wiki/Cohen's_kappa

36 Onderzoeksmethodologie literatuur Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (2005). Basisboek Kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Stenfert Kroese. Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. & Kalmijn, M. (2007). Basisboek Enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes. Groningen: Wolters-Noordhoff. Guba, E.G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Technology Research and Development. 29(2), 75-91. Van de Sande, J.P. (1999). Gedragsobservatie: Een inleiding tot systematisch observeren. Houten: Matrinus Nijhoff. Poortman, C. L., & Schildkamp, K. (2012). Alternative quality standards in qualitative research?. Quality & Quantity, 46(6), 1727-1751. Slotboom, A. (2001). Statistiek in woorden: De meest voorkomende termen en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff.


Download ppt "Observeren en interviewen 12 februari 2015, Ari de Heer, Hans Poorthuis, Nicolien Montessori."

Verwante presentaties


Ads door Google