De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdienst

2 Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. K.T. de Jonge Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 397: 1- 4 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 397: 1- 4 Stil gebed, votum en groet Gezang 44 Gebed Schriftlezing: Psalm 150 Gezang 21: 1, 3 en 7 Tekst: Psalm 150: 6 Preek Psalm 150: 1 en 2

4 Herdenking overledenen De namen 1 Johannes 4: 14 – 16 Gezang 432
Orde van de dienst - 2 Herdenking overledenen De namen 1 Johannes 4: 14 – 16 Gezang 432 Gebeden Collecte: kerk (Oudejaarscollecte) Gezang 150.a uit Liedboek 2013 Geloofsbelijdenis Gezang 416 uit Liedboek 2013 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 397: 1, 2, 3 en 4 1 O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!

7 Gezang 397: 1, 2, 3 en 4 2 De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

8 Gezang 397: 1, 2, 3 en 4 3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!

9 Gezang 397: 1, 2, 3 en 4 4 En duizend jaar gaan als de dag van gist'ren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Gezang 44: 1, 2 en 3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

12 Gezang 44: 1, 2 en 3 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

13 Gezang 44: 1, 2 en 3 3 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

14 Gebed

15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Psalm 150 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

16 1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning,
Psalm 150 1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier,

17 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit
4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. 5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. 6 Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!

18 Gezang 21: 1, 3 en 7 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

19 Gezang 21: 1, 3 en 7 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

20 Gezang 21: 1, 3 en 7 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja! Halleluja!

21 Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!
De tekst voor de preek is Psalm 150: 6 Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!

22

23 Psalm 150: 1 en 2 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

24 Psalm 150: 1 en 2 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

25 Herdenking overledenen
Op 1 maart is overleden Pieter Zuidema, 81 jaar. Op 8 mei is overleden Jan van Veen, 89 jaar. Op 24 juli is overleden Tonia Jacoba Heeringa-van der Schuit, 89 jaar.

26 1 Johannes 4: 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

27 Gezang 432: 1, 2 en 3 1 Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

28 Gezang 432: 1, 2 en 3 2 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

29 Gezang 432: 1, 2 en 3 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven - als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

30 Gebeden

31 Collecte Er is één collecte: de oudejaarscollecte.

32 Gezang 150a uit Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, die allen daarboven tot dankzegging riep.

33 Gezang 150a uit Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

34 Gezang 150a uit Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

35 Gezang 150a uit Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

36 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

37 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

38 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

39 Liedboek 416

40 Gezang 416 uit het Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

41 Gezang 416 uit het Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

42 Gezang 416 uit het Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

43 Zegen te beantwoorden met

44 Morgen begint de dienst om 10.30 uur.


Download ppt "Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google