De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PvA MO en de strijd tegen dakloosheid Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PvA MO en de strijd tegen dakloosheid Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk."— Transcript van de presentatie:

1 PvA MO en de strijd tegen dakloosheid Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

2 Hoofdlijnen van presentatie  Enige jaloezie vanuit Vlaanderen/België  Sterktes van het PvA: uitvoerig besproken in rapport, maar toch enkele punten oplichten  Maar ook 3 aandachtspunten/punten van kritiek: –Over wie hebben we het ? De wereld is veranderd de afgelopen 10 jaar –Beperkingen van een zorgbenadering –Rol van institutionele context: de participatiesamenleving in de praktijk

3 Successen van Nederlands PvA  Dakloosheid op de beleidsagenda  Ketensamenwerking tussen alle actoren –Door het openbreken van GGZ en verslavingszorg –Door ontwikkeling van gemeenschappelijke trajecten  Eén toegangspoort op het lokale niveau, met lokale overheid als regisseur

4  Prioritisering door uitgesproken focus op –Personen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek (link met overlast, en sense of urgency) –Preventie van uithuiszetting –Instellingsverlaters  Groter accent op huisvesting in 2de fase –Innovatieve woonzorgvormen (housing first) –Samenwerking met woningcorporaties  Impact op centrumsteden  landelijke aanpak Successen (2) 4

5 Maar, hoe concipiëren we dakloosheid ?  Definitie van het sociaal probleem bepaalt interventie : –Focus lag op daklozen als overlast-veroorzakende buitenslapers en gebruikers van opvang die geen gepaste zorg krijgen of niet willen krijgen –Dakloosheid als uitsluiting op de huisvestingsmarkt blijft buiten beeld? –Visie vanuit Nederland op ETHOS: ‘housing exclusion’ ?  PvA= lange periode wat op zich goed is maar –Profiel van dakloze veranderde Rol van de economische crisis Migratie en dakloosheid

6 PvA = zorgbenadering domineert  Rode draad : zorg primeert (te veel) op huisvesting  De zorg schiet tekort en dus moeten we de zorg beter organiseren  Gevolg van focus op overlast en psychiatrische problematiek en verslaving  Stabiele mix: ja, maar in opvang ? Is dit geen contradictie in terminis?  2 de fase: wel sterkere focus op –doorstroom en uitstroom –Afspraken met woningcorporaties

7 Innovatie in aanpak dakloosheid in afgelopen 10 jaar  Residentiële opvang (in groep) leidt onvoldoende tot doorstroom en uitstroom  ‘Housing-led’ benadering als nieuw paradigma –Sinds Europese Consensus Conference on homelessness (Brussel, 2010) –Ontkoppeling tussen wonen en begeleiding –Uitgesproken kritiek op woonladder-denken –Eerst huisvesting, dan zorg –Vermijden van een te zware zorg

8 Bredere institutionele context  PvA koppelt dakloosheid los van ruimere maatschappelijke context en dus ook van het functioneren van de Nederlandse verzorgingsstaat  Dakloosheid is OOK meest extreme vorm van armoede  Omslag van VS naar participatiesamenleving  Onder die omslag bevindt zich een verschuiving van publieke naar persoonlijke verantwoordelijkheid (WRR, 2013): –Via systeem van allerlei prikkels en incentives –Werkprikkels in de bijstand – beperking toegang jeugd tot bijstand –Verhogen persoonlijke bijdrage in de zorg  Impact van heroriëntering op de meest kwetsbare groepen?

9 ‘Nieuwe daklozen’ passen niet in zorgbenadering  Effect van economische crisis in combinatie met verzwakking van VS Debat over ‘nieuwe armoede’  Vangnetfunctie van de verzorgingsstaat verminderd?  Preventie van dakloosheid OOK via versterken van vangnetfunctie van de verzorgingsstaat of via armoedebestrijding

10 Bredere institutionele context  Nood aan brede benadering van preventie  Preventieve werking van verzorgingsstaat –Betaalbaarheid van huisvesting –Toegankelijkheid van huisvestingmarkt –Beschikbaarheid van (aangepaste) woonvormen –Recht op sociale zekerheid  Volstaat landelijk beleid?

11 Rechten en plichten van kwetsbare burgers  Verhouding tussen –Recht op maatschappelijke ondersteuning (WMO-wet) –Plicht om te participeren (Participatiewet)  Decentralisatie en grondrechten (Putters, SCP)

12 Dus  In globo positieve resultaten voor primaire doelgroep  Maar: dakloosheid kan niet los gezien worden van het functioneren van de verzorgingsstaat  Effectief beleid speelt op beide in: –En curatief op kwetsbare groepen –En preventief om het afdalen op de maatschappelijke ladder te voorkomen

13 En de toekomst ?  Nood aan fundamenteel debat over toekomst: –Over positionering van opvangvoorzieningen –Over keuze van ‘housing-led’ ipv zorgbenadering –Over effecten van participatiewet en over recht op ondersteuning via WMO –Over woonbeleid


Download ppt "PvA MO en de strijd tegen dakloosheid Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google