De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke"— Transcript van de presentatie:

1 CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

2 SPREKER - ONDERWERP - DATUM

3 CLIL Content and Language Integrated Learning (CLIL)
EMILE : Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère TTO : Tweetalig onderwijs CLIL wil leerlingen functioneel meertalig maken door het verwerven van de doeltaal te koppelen aan het onmiddellijk bruikbare nut ervan. Een niet-taalvak wordt dan in een vreemde taal onderwezen (bv. het vak wiskunde in het Engels, het vak aardrijkskunde in het Frans, het vak toerisme of het vak mechanica in het Duits…) SPREKER - ONDERWERP - DATUM

4 CLILproject Kader & kwaliteitsstandaard (10 pagina’s afgesloten met criteria voor beoordeling door beoordelingscommissie) Ruime interesse Zwaar aanvraagdossier Realisme bij invulling: minstens aandacht voor >< kan bovendien mogelijke andere aandachtspunten Beoordelingscommissie: experten vanuit de universiteiten en PBD SPREKER - ONDERWERP - DATUM

5 Welke stappen ? Beginsituatieanalyse (BSA) Communicatie
= Het draagvlak creëren bij lerarenkorps, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap Visie en doelen. De strategische doelstellingen vanuit de visie formuleren. Actieplan opstellen en operationaliseren CLIL-materiaal en –infrastructuur voorhanden maken.

6 Tijdpad voor aanvragen vanaf 2015
Ten laatste op 15 december jaar n: je school dient de aanvragen in. 15 februari jaar n+1: de commissie geeft groen of oranje licht en motiveert haar advies. 1 april jaar n+1: scholen die oranje licht kregen, kunnen hun aangepaste aanvraag opnieuw indienen. 30 april jaar n+1: de commissie geeft een groen of rood licht aan scholen die de aanvraag een tweede keer indienden. 1 september jaar n+1: startdatum CLIL-aanbod voor scholen die groen licht kregen.

7 Wie zit nu in de CLILboot ?
Meertalig atheneum Woluwe KA1 Atheneum+ Hasselt KTA 2 Hasselt KTA3 Hotelschool Hasselt , ook in proeftuinen KA Overpelt KA Pegasus Stene/Oostende Ensorinstituut Oostende KA Oostende

8 We’re going CLIL ? Wie ? Wat ?
Zowel Engels als Frans Zowel in ASO als TSO : vb. Economie, Bio-esthetiek Reeds vanaf 1ste graad : bijv. Hotelschool (praktijk voeding) = voor alle leeftijden Bij voorkeur géén éénuursvakken

9 Competenties van de leraar:
Creatief, werker, teamspeler, inzicht in CLILdidactiek Leraar Frans, met competentie voor het zaakvak Native speaker? Vakleraar, met competentie voor het taalvak (linguistische competentie)

10 4C-ontwerpmodel - COYLE
Een succesvolle CLIL-les zou volgende elementen moeten bevatten: Communicatie – Het gebruik van de taal om een taal te leren gebruiken: accent op taalgebruik eerder dan op taalstudie Cognitie – engagement: denken en begrijpen (leren door over wiskunde na te denken bijv. in het Frans) Content (Inhoud) – ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht in het vak (bijv. focus op wiskunde door woordenschat) Cultuur – bewustzijn van zichzelf en anderen / burgerschap (wiskunde en Frans begrijpen in een interculturele context)

11 Positieve effecten op de leerlingen
Sterk verhoogde taalcompetentie: lezen: vlotter tekstbegrip spreken: geen spreekvrees, zelfzeker en spreekdurf= meer spontaan spreken luisteren: gesproken boodschappen begrijpen woordenschat: veel uitgebreider Zeer grote motivatie in de eerste graad (Hotelschool,proeftuin)

12 Struikelblokken Probleem: geschikte leraars <> vooropgesteld C1 niveau Hoe, waar bijscholen in CLILdidactiek ? Voorlopig géén omkadering vanuit Brussel Geschikte materialen (zeker voor Frans) …… Kwaliteitslabel voor scholen wordt overwogen

13 Mogelijke knelpunten Lessentabellen parallel Nederlandstalig traject = kost uren Omkadering voor de school en de pedagogische begeleiding Geschikte materialen Leraren met C1 Ziekte leraar ? Lerarenopleidingen

14 Prioritaire nascholingen
Titel project Naam organisatie Klaar voor CLIL: van decreet naar praktijk Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) (VUB) en  Departement lerarenopleiding (KHLeuven) Met CLIL uit de startblokken Centrum Voor Taal en Onderwijs (CTO) en Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Talen, (KULeuven)

15 Opvolging van kwaliteit
Onderwijsinspectie evalueert bij doorlichtingen: conform regelgeving inhoudelijke kwaliteit zaakvak: realisatie leerplandoelstellingen inbedding (krachtig) talenbeleid van school interne kwaliteitszorg

16 Evaluatie Heikel probleem = lokale autonomie
Eindtermen moeten gehaald worden. Dezelfde vragen voor CLIL en niet-CLIL Toetsen en examens uitsluitend in het Engels/Frans bonus voor (correct) Engels/Frans vertaling van een vraag in het Nederlands antwoorden Monitoring resultaten en leerwinst m.b.t. vak, doeltaal en NL

17 Legaal CLIL Per 1 september 2014 is er geen enkele proeftuinschool meer en moet iedere school zich in regel stellen met het nieuwe decretale kader. Dat kader creëert immers de opening om een andere instructietaal dan het Nederlands te gebruiken. Het Nederlandstalige onderwijs moet immers over de hele lijn (gans het curriculum, ongeacht of het om vakken/se-minaries… in basisvorming, specifiek of complementair gedeelte gaat, zoals de Raad van State oordeelde bij de opstart van de proeftuinen). Zo niet, is men illegaal bezig. Enkel voor de CLIL-proeftuinscholen was er een uitzonderingsmaatregel voor een aantal jaar. Die loopt dit school-jaar af. Het maakt dus niet uit hoe groot of bescheiden men het ziet, waar men ‘clilt’ etc. Wie met CLIL te werk gaat, moet dus een groen licht op zak hebben…via het aanvraagdossier.

18 Vragen of suggesties TIJD VOOR UW VRAGEN

19 HARTELIJK DANK!


Download ppt "CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke"

Verwante presentaties


Ads door Google