De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vocale groepsles binnen het Utrechts Conservatorium LKCA Onderzoeksconferentie, 24 november 2014 Tamara Rumiantsew Hogeschool docent, Musicus, Praktijkonderzoeker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vocale groepsles binnen het Utrechts Conservatorium LKCA Onderzoeksconferentie, 24 november 2014 Tamara Rumiantsew Hogeschool docent, Musicus, Praktijkonderzoeker."— Transcript van de presentatie:

1 De vocale groepsles binnen het Utrechts Conservatorium LKCA Onderzoeksconferentie, 24 november 2014 Tamara Rumiantsew Hogeschool docent, Musicus, Praktijkonderzoeker Learning Labs in Conservatoire Education

2 De vocale groepsles binnen het Utrechts Conservatorium Lectoraat Communicating Music, 2012-2013 Onderzoek door Annemarie Maas en Tamara Rumiantsew

3 Vragen die leefden vanuit het lectoraat en het bestuur van het conservatorium AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

4 Welke toekomstperspectieven zijn er voor groepslessen? Wat zijn effecten van groepslessen? Wat gebeurt er binnen groepslessen zang?

5 Vocale groepslessen vinden plaats binnen vier verschillende afdelingen SITUATIE

6

7 Bevragen van studenten en docenten Gemengde onderzoeksopzet met enquêtes en interviews Deelnemers: 49 studenten, 11 alumni en 11 docenten METHODE & PROCES

8  Enquêtes: 4 clusters van vragen Uitvoeringspraktijk: vocaal/technisch interpretatie (tekst/stijl) improvisatie creativiteit presentatie Samenwerking: ensemble/samen spel feedback geven lesvoorbereiding professioneel samenwerken samenwerkings- vormen Interactie: aantal contact- momenten impact van de interactie eigen inbreng Professionele voorbereiding: reflectie doen van muzikaal onderzoek muzikale experimenten communicatie flexibiliteit initiatief nemen

9  Resultaten enquêtes algemeen nut groepslessen redelijk hoog gewaardeerd over de gehele linie scoren docenten hoger dan studenten categorie Beroepsvoorbereiding scoort bij studenten over het geheel zeer laag lage scores in de categorie Samenwerking, met name professionele samenwerking en feedback geven en ontvangen beide vakgroepen zijn weinig op vocale techniek gericht gezien de lage scores op dit onderdeel categorie Interactie scoort het hoogst

10  Totaalplaatje: respons enquêtes van alle studenten en alle docenten

11  Stap 1: Inzoomen enquêtes Klassiek en Jazz & Pop DocentenStudenten

12 Docenten Studenten

13  Open vraag: Welk aspect van de groepsles heeft de meeste impact op jouw beroepspraktijk?

14  Wat zijn jouw prioriteiten bij het geven van groepsles?

15  Verschillen tussen de afdelingen op basis van enquêtes en interviews groepsles functioneert in belangrijke mate als podium studenten zijn met name als toehoorder aanwezig, tenzij ze zelf les krijgen groepsles is meer een masterclass- vorm vanuit een groot respect voor elkaars expertise handhaven de docenten grenzen in hun eigen feedback, en die van studenten de inhoud van de groepsles wordt bepaald door muziekstijlen en repertoire de docenten spreken de studenten met name aan als toekomstige uitvoerende musici gering appèl op zelfsturend vermogen van studenten docenten delen niet dezelfde mening over opzet en leerdoelen Klassiek : Jazz & Pop: groepsles functioneert in belangrijke mate als intervisie instrument alle studenten zijn actief betrokken groepsles is meer experimenteel onderwijs docenten stimuleren studenten feedback uit te spreken, vanuit een veilige omgeving de inhoud van de groepsles wordt bepaald door thema’s en werkvormen de docenten spreken de studenten ook aan als toekomstige docerende musici aanzienlijk appèl op zelfsturend vermogen van studenten docenten zijn het eens over de thematische opzet

16 AANBEVELINGEN EN TOEKOMST

17  Aanbevelingen Meer onderzoek naar ons didactisch handelen Meer open leeromgevingen voor zowel studenten als docenten Aandacht voor en onderzoek naar hoe beleid en werkvloer op elkaar kunnen aansluiten Onderscheid gaan maken tussen educatie voor uitblinkend (excellerend) talent en het multi-talent dat zich in de breedte ontwikkelt: bezinning op en stroomlijning van toelatingsprocedure, type talent, pedagogiek en leerweg Onderwijs maken in plaats van alleen uitvoeren en daartoe zoeken binnen het docentenbestand naar onderwijsontwerpers Stafontwikkeling op het gebied van peer-learning & reflectie, feedback en groepsdynamica

18 Learning Labs in Conservatoire Education Onderzoek aan Universiteit Leiden, ICLON/Sociale Wetenschappen 2014-2018 Promotor: Dr. Wilfried Admiraal

19 Introductie  Redenen voor dit onderzoek:  veranderingen maatschappij & beroepspraktijk: ook opleiden voor beroepen die nog niet bestaan*  mate van urgentie nog niet groot genoeg bij docenten, studenten, opleiding  weinig onderzoek conservatoriumonderwijs, daarbinnen bijzonder weinig onderzoek naar werkvormen  onderwijsontwikkeling hogere prioriteit op agenda  conservatoriumonderwijs = kostbaar onderwijs  Waarom dit onderzoek?

20 Introductie  Impressies klassiek conservatoriumonderwijs: individueel van aard

21  Impressies huidige muziekpraktijk

22  Verschuiving van beroepsperspectieven single role/single context multiple roles/multiple contexts specialistgeneralist reflectie flexibiliteit improvisatie creatie innovatie ambacht muzikaal-artistiek reproductie nauwgezetheid discipline Behalve ontwikkeling specialistische competenties zal door geïntegreerde werkwijze (Learning Labs) ook meer aanspraak gemaakt worden op ontwikkeling generalistische competenties communicatie samenwerking ondernemerschap

23  Wat zijn Learning Labs?  Student-gecentreerd; gericht op ontwikkeling  Actieve betrokkenheid & eigen verantwoordelijkheid  Flexibiliteit: alternatieven zien & problemen samen oplossen  Samenwerking binnen en buiten de eigen discipline: multi-/interdisciplinair  Samenwerkend en ervaringsgericht leren  Meer ruimte voor creatie, naast reproductie  Meer innovatie, naast discipline  Ruimte voor experiment, inclusief technologie

24  Wat is de impact van Learning Labs op de ontwikkeling van professionele competenties van conservatoriumstudenten? 1.In hoeverre zijn collaboratieve en ervaringsgerichte leermodellen (Learning Labs) al deel van huidig conservatoriumonderwijs? 2.Wat zijn ontwerpprincipes van Learning Labs binnen conservatoriumonderwijs? 3.Wat zijn effecten van Learning Labs op leerervaringen en leeruitkomsten van studenten?  Onderzoeksvragen

25  Methode 1. Beschrijvende fase  Literatuurstudie  Ontwikkeling meetinstrumenten  Dataverzameling: enquêtes, interviews, lesmateriaal Quasi-experimenteel Mixed Methods Design  Test & Controle groepen/ Pre + Post-test  Enquetes/Surveys  Semigestructureerde interviews t.b.v. kwalitatieve data analyse & fidelity check  Ontwerp van onderwijs (samen met collega-docenten) in pilots > Observaties / Steekproeven  Evaluatie (surveys/interviews) en aanpassing/verbetering > herhaling pilots

26  Methode 3. Evaluatie fase, inclusief herimplementatie pilots 2. Ontwerp fase Van prototype naar implementatie (van linksonder naar rechtsonder lezen) Ontwerpprincipes versie 1versie 3versie 2versie 4  Ensemble/Kamermuziek  Instrumentaal/Vocaal hoofdvak  Algemeen Theoretische Vakken  Educatieve vakken

27  Relevantie  Impact  Systematische studie naar (werkvormen binnen) conservatoriumonderwijs  Sterkere verankering van professionele competenties; meer en betere beroepsperspectieven  Urgentie onderwijsontwikkeling: realisatie in ontwerp & uitvoering  Meer verantwoordelijkheid bij de opleiding  Impact op zowel studenten als docenten - stafontwikkeling, cultuurverandering en nieuw rolmodel  Maatschappelijk engagement afgestudeerden  Effecten gezondheid musici  Voorbeeldfunctie door toepassing in onderwijspraktijk

28  Bij het onderzoek betrokken partijen  Studenten en docenten van conservatoria  Conservatoriumdirecties, studieleiding/management  Besturen van (kunsten)hogescholen  Relevante (beroeps)organisaties en commissies  Relevante netwerken als AEC, ICON, ELIA

29 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "De vocale groepsles binnen het Utrechts Conservatorium LKCA Onderzoeksconferentie, 24 november 2014 Tamara Rumiantsew Hogeschool docent, Musicus, Praktijkonderzoeker."

Verwante presentaties


Ads door Google