De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijke vergadering Vlaamse Vereniging Pediaters 29 november 2014, Gent Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijke vergadering Vlaamse Vereniging Pediaters 29 november 2014, Gent Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijke vergadering Vlaamse Vereniging Pediaters 29 november 2014, Gent Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2 1 federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 1 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin – Minister en kabinet = politiek verantwoordelijk – Administratie = uitvoerend/continuïteit

3 Structuur Vlaamse administratie WVG Met o.a. Kenniscentrum en VIPA afdeling 5 agentschappen + 2 OPZ (tot 31/12/14)

4 Agentschap Zorg en Gezondheid Administrateur generaal Dirk Dewolf informatie en zorgberoepen Woonzorg en eerste lijn Preventie Gespecialiseer de zorg Vlaamse sociale bescherming Ondersteunende diensten

5 Agentschap Kind en Gezin Administrateur Generaal Katrien Verhegge Beheer en ontwikkeling *preventieve gezinsondersteuning * Kinderopvang * adoptie Interne ondersteuning * klachtendienst/juridische dienst * ICT * Personeel en communicatie Uitvoering en dienstverlening 5 provinciale afdelingen Ondersteunende diensten

6 Agentschap Jongerenwelzijn Administrateur generaal Stefaan Van Mulders Strategie en ondersteunende diensten Ondersteuningscentra, sociale diensten, jeugdrechtbank Gemeenschaps- instellingen voorzieningenbeleid Intersectorale toegangspoort

7 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) Administrateur- generaal: James Van Casteren Zorg Inschrijvingen en Doelgroepenbeheer Ondersteuning Doelgroepenbeleid zorgvernieuwing en inclusief beleid Intersectorale toegangspoort

8 2014-2019 een bijzondere legislatuur Zesde Staatshervorming Budgettaire context Fundamentele systeemwijzigingen Evolutie in zorg

9 Budget Vlaamse bevoegdheden voor SHV Vlaamse WVG – bevoegdheden voor de SHV budget 2014 (in deuro) Jongerenwelzijn445 Kinderopvang693 PMH1.437 Zorgverzekering353 VIPA211 Gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ, preventieve GZ, …)177 Thuis-en ouderenzorgbeleid715 Welzijnsbeleid176 Totaal4.208

10 Budget bevoegdheden voor SHV

11 Bevoegdheden na zesde SHV bevoegdheden zesde SHVbudget 2015 (in deuro) Gezinsbijslag3.620 FCUD42 residentiële ouderenzorg1.868 Geîsoleerde G of SP diensten102 Ziekenhuisinfrastructuur0 Revalidatiecentra150 MAF7 THAB388 Mobiliteitshulpmiddelen57 Psychiatrische verzorgingstehuizen79 IBW40 Overlegplatform GGZ5 Preventie en eerstelijnshulp47 werkingskosten FO en RIZIV2 Justitiehuizen en eerstelijnshulp42 Elektronische enkelband0 Jeugdbescherming9 Totaal6.458

12 Budget na zesde SHV bevoegdheden na zesde SHV budget 2015 (in deuro) Jongerenwelzijn454 Kinderopvang en kinderbijslag4.355 PMH1.437 Zorgverzekering353 VIPA211 Gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ, preventieve GZ, …)603 Thuis-en ouderenzorgbeleid2.978 Welzijnsbeleid algemeen233 Justitie42 Totaal10.624

13 Budget na zesde SHV

14 Aandeel budget WVG tov Vlaams budget voor de staatshervorming

15 Aandeel budget WVG tov Vlaams budget na de staatshervorming

16 Groei – nieuw beleid nieuw budget excl. investeringen20152016201720182019 Budget nieuw beleid921256036271.181 budget nieuw beleid WVG6578210300500 procentueel aandeel WVG70,97%62,27%34,84%47,82%42,33%

17 Naast besparingen ook grote budgettaire inspanning We maken verder samen werk van een zorgzame samenleving

18 De omgeving 2014-2019 Vergrijzing, verzilvering, vergroening en verdunning Van meer diversiteit naar super- diversiteit Armoede en sociale uitsluiting Individualisering en de wijzigende relatie burger- overheid Digitale ICT Internationalisering en globalisering

19 6 strategische doelstellingen in de beleidsnota SD1Preventie en eerstelijn SD2Zorg op maat SD3Gezinsbeleid SD4Justitie en Welzijn SD5Regelgevende en maatschappelijke instrumenten SD6Samenwerken

20 1. Preventie en eerstelijn Health in all policies – Engagement van alle maatschappelijke actoren – Lokale niveau integraal – Afgestemd met lokale expertwerkgroep en federale beleidsniveau – Ruimte voor regiospecifieke doelstellingen

21 ‘Vlaamse’ Gezondheidsdoelstellingen: middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) gezonde voeding en beweging Mondzorgbeleid Seksuele gezondheid: SOI, HIV, hepatitis C plannen i.s.m. federaal Kankerpreventie (borst, baarmoeder, colon) Vaccinatie i.s.m. K&G en CLB Suïcidepreventie: actieplan tot 2020 Tuberculose, infectieziekten (bv Ebola) Team Milieu (humane biomonitoring -hot spots – kwaliteitsvolle woon en leefomgeving) 1. Preventie en eerstelijn

22 Focus op jongste kinderen – Huizen van het Kind – Versterken prenatale dienstverlening vanuit lokale netwerkbenadering – Partners: vroedvrouwen, gynaecologen, pediaters, huisartsen – Digitaal: mijnkindengezin.be – Investeren specifiek in lokale inbedding – Regioteams K&G zorgen voor aanbod aangepast aan lokale noden

23 1. Preventie en eerstelijn Strijd tegen onderbescherming – Kader: lokaal proactief handelen bij onderbescherming – Handvatten voor lokale besturen om structureel aan de slag te gaan

24 1. Preventie en eerstelijn Mantelzorgers – Lokale besturen kunnen organisatie of initiatieven ondersteunen – Draagkracht respecteren Vrijwilligers – Sleutelrol in de vermaatschappelijking van de zorg – Lokale besturen kunnen organisaties stimuleren of initiatieven ondersteunen – Buurtgerichte netwerken via o.a. vrijwilligers die cliënten helpen om toegang te krijgen tot de (sociale) dienstverlening

25 1. Preventie en eerstelijn Welzijnswerk – Laagdrempelig – goede lokale samenwerking; – Maximale afstemming van belangrijke partners: OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, samenlevingsopbouw, eerste lijn juridische bijstand; – Afstemmen en regionaal samenwerken van het rechtstreeks toegankelijke aanbod; – Erkennen van de lokale besturen via lokaal sociaal beleid – Dak- en thuislozen armoedeplan

26 2. Zorg op maat Vlaamse sociale bescherming Vlaamse volksverzekering Uniek loket Inschalingsinstrument Zorgverzekering

27 2. Zorg op maat Personen met een beperking Systeemwijziging Geleidelijke uitvoering decreet persoonsvolgende financiering Grote budgettaire inspanning

28 2. Zorg op maat Afstemming zorgregio’s – geïntegreerd mesoniveau als ondersteuning eerstelijnsgezondheidswerkers op het micro- of praktijkniveau

29 2. Zorg op maat Netwerken op de eerste lijn met betrokkenheid van Ouderenzorg Gezinszorg en thuiszorg ook kraamzorg! Geestelijke gezondheidszorg - Bijzondere aandacht voor minderjarigen: zorgcircuits en -netwerken, casemanagement, link met IJH Ziekenhuizen Revalidatiecentra

30 Ziekenhuizen – SHV Normering vanaf 1/1/15 (budgetneutraal!) – categoriale ZH 31/12/17 (o.a. revalidatie ZH) – Vele KB’s einde legislatuur: waaronder ZP pediatrie – Zorgprogramma moeder-kind – Blauwdruk Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders – Zorgstrategisch plan per ZH: regionale samenwerking + eerste lijn – Rationaliseren van hoogtechnologische en –gespecialiseerde zorg -> in klinisch netwerk binnen krijtlijnen v federaal (o.a. programmatieregels) – lacunes voor chronische zorg invullen – Juridisch kader voor kwaliteit in privéziekenhuizen (continuïteit en patiëntveiligheid) i.s.m. federaal 2. Zorg op maat

31 Centra ambulante revalidatie en revalidatie ziekenhuizen – SHV: Geïsoleerde SP diensten + CAR (31/12/17) – Totale herstructurering landschap nodig: inkanteling in Vlaams beleid Nieuwe financieringsmodellen Aanbod en opdrachten v ZH reva (alg en univ ZH) en ambulant en residentieel aanbod Aan KCE studie aangevraagd voor classificatiesysteem revalidatie 2. Zorg op maat

32 Jeugdhulp Decreet Integrale Jeugdhulp consolideren Actieplan Jeugdhulp Budgettaire inspanning Decreet jeugd(-sanctierecht) (De)radicalisering

33 Zorgberoepen Denkoefening verder zetten rond wenselijkheid van bepaalde zorgberoepen = Aanpassingen rond KB 78 – Samen met federale overheid – I.s.m. Betrokken beroepsgroepen Instroom van kwantitatieve, maar ook kwalitatieve medewerkers: ‘werk maken van werk in de zorg’ = Vlaamse zorgambassadeur i.s.m. provinciale partners

34

35 Dossier verpleegkunde opvolgen – AKOV beroepskwalificatiedossier – FOD beroepscompetentieprofiel – In samen werking met kabinet onderwijs antwoord bieden op vraag NVAO

36 Erkenning van gezondheidszorgberoepen – Overdracht via staatshervorming (31/12/15) – Eerste instantie continuïteit – Nadien vereenvoudiging (maximale efficiëntie, minimale administratieve last) – Opvolging dossier beroepstitels en beroepsbekwaamheden en normenkader (i.s.m. federaal) – Opvolging dossier contingentering (tand)artsen i.s.m. federaal Opvolging van de zoekconferentie en rondetafel: ‘slimmer zorgen voor morgen’

37 3. Gezinsbeleid – Tegen einde legislatuur in elke gemeente een Huis van het Kind – Uitbreiding van het aanbod in Huizen van het Kind – Verder bouwen op lokale netwerkbenadering (lokale loketten kinderopvang, gezinszorg, paramedische beroepen, socio-culturele sector, de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp …)

38 3. Gezinsbeleid Reorganisatie preventieve gezinsondersteuning Kind en Gezin – Consultatiebureaus in de Huizen van het Kind (nu reeds) – Prenataal aanbod kwetsbare zwangere vrouwen: lokale netwerkbenadering met verschillende partners (vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen, kraamzorg …) binnen de Huizen van het Kind – Meer ruimte regioteams + meer lokale samenwerking o.a. met huisarts

39 3. Gezinsbeleid Kinderopvang van baby’s en peuters Uitbouw kinderopvang Lokaal loket Lokaal overleg Deregulering capaciteit Buitenschoolse kinderopvang Belang van lokale dynamiek Nieuw decreet: meer samenwerking tussen domeinen, sport en cultuur

40 3. Gezinsbeleid Kinderbijslag Universeel systeem, rekening Sociale correctie gezinsgemoduleerd (inkomen, gezinsgrootte) Uitbetalings- instanties

41 5. Regelgevende en maatschappelijke instrumenten Gegevensdeling Zorggebruiker centraal Uitvoeren decreet gegevensdeling in de zorg Maximale aansluiting bij eHealth-platform (HUBs) en verdere uitbouw van Vitalink

42 5. Regelgevende en maatschappelijke instrumenten Kwaliteitszorg Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren – VIP² – door de sector – Bestendigen in Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg – 5/12/14 Handhaving en toezicht door zorginspectie; maximaal aansluitend bij externe accreditering

43 5. Regelgevende en maatschappelijke instrumenten Flanders’ Care: inzetten op innovatie en wetenschappelijk onderzoek, o.a. ‘Het jaar van het Brein’ Corporate governance

44 6. Samenwerken Onderwijs, werk, sport,... Strijd tegen dak- en thuisloosheid Ruimte voor regionale aanpak Federale overheid Lokale overheid


Download ppt "Wetenschappelijke vergadering Vlaamse Vereniging Pediaters 29 november 2014, Gent Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google