De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alleen loop je sneller, samen kom je verder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"— Transcript van de presentatie:

1 Alleen loop je sneller, samen kom je verder

2 Startbijeenkomst Passend Onderwijs 8 september 2014
Doreen Kersemakers Klaar voor de start?

3 van PLAN naar UITVOERING
Klaar voor de start? Waar staan we nu? Begroting en financiën Uitgangspunten passend onderwijs Ondersteuningsplan Subsidiariteit Ondersteuningstoewijzing Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Voorstellen Trajectbegeleiders Filmpje

4 1. Waar staan we nu? SWV opgericht en Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht Samenwerking met andere verbanden gezocht en gevonden Ondersteuningsplan opgesteld Instemming onder voorwaarden OPR met Ondersteuningsplan De schoolondersteuningsprofielen zijn opgesteld SWV ingericht als ‘bedrijf’ Directeur en managementondersteuner benoemd Eerste simulatie van de Onderwijsinspectie Trajectbegeleiders (profiel, werving, benoeming) Notitie ondersteuningstoewijzing en TLV vastgesteld Deskundigenadvies (profiel, aanmeldingsprocedure) Formulieren en aanvraagprocedure TLV en AWBZ Basisregistratiesysteem operationeel Eerste verkenning voor ontwerp monitor Website in de lucht

5 Klaar voor de start? We bouwen de brug terwijl we erop lopen
passend onderwijs per 1 augustus 2014 We bouwen de brug terwijl we erop lopen

6 We bouwen de brug terwijl we erop lopen Transitiejaar 2014 - 2015
Verfijnen en verder uitwerken procedures en afspraken Samenwerking met andere verbanden doorontwikkelen (PO en VO) Ondersteuningsplan (meerjaren)begroting met transparante doelen terugdringing verwijzingspercentage S(B)O Ontwikkelen basisregistratie en monitor Aanpassen Schoolondersteuningsprofielen Transitie Jeugdzorg (1 kind, 1 gezin, 1 plan) Inrichten interne en externe overlegstructuren en netwerken

7 2. Begroting en Financiën
ÉÉN GEZAMENLIJK BUDGET VOOR LICHTE EN ZWARE ONDERSTEUNING: De financieringssystematiek Geen afrekencultuur, maar solidariteit op basis van betrouwbaarheid. Afwegingen rond noodzakelijke extra ondersteuning van leerlingen stoelen op inhoud. Anders geformuleerd: werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling, met voelbare voordelen voor de samenwerkende besturen als: de gemaakte afspraken worden nagekomen de gestelde doelen worden gehaald. . Terugploegregeling

8 2. Begroting en Financiën
Toedeling van middelen, voor overgangsjaar , afgezet tegen de situatie tot

9 WAS WORDT in Zware zorgmiddelen ter omvang van totaal schooldelen LGF vanuit SWV naar Besturen o.b.v. aantal LGF-leerlingen Schooldeel LGF cl 3 en 4 naar reguliere scholen vanuit DUO Middelen AB en PAB naar SO-scholen vanuit DUO Middelen AWBZ naar REC’s: toekenning op aanvraag 30 euro per leerling aan BAO-school vanuit WSNS Blijft gelijk – overgangsregeling schooljaar 2014 Middelen AWBZ naar SWV: toekenning op aanvraag 30 euro per BAO-leerling naar besturen vanuit SWV Passend Onderwijs Vergoeding vaste voet per school vanuit WSNS Vervalt

10 WAS WORDT in bedrag per leerling naar besturen vanuit SWV Passend Onderwijs (= terugploegregeling) Nvt Overdracht aan SBO voor leerlingaantal > 2% vanuit WSNS Overdracht aan SBO voor leerlingaantal > 2% vanuit SWV passend onderwijs Bekostiging geplaatste LL in SO o.b.v. indicatie en schoolsoort per , door DUO (= overgangsregeling) Bekostiging geplaatste LL in SO o.b.v. indicatie en schoolsoort, door DUO Schooldeel LGF cl 2 naar reguliere scholen vanuit DUO Middelen gaan naar instellingen cluster 2, die afspraken maken met elke school over inzet en aanwending.

11 2. Begroting en Financiën
STAND VAN ZAKEN: Begroting SWV is vastgesteld De financiële administratie is ingericht Besturen beschikken over een overzicht van de te verwachten ondersteuningsmiddelen Besturen krijgen over een overzicht van de omvang van de (P)AB-middelen van het SO Per bestuur: inventariseren ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in de eigen scholen keuzes maken m.b.t. vormgeven en inzet ondersteuningsniveau 1 t/m 4 afspraken maken met SO over inzet van PAB en AB

12 3. Uitgangspunten Thuisnabij, tenzij….
Regulier waar het kan, speciaal waar nodig. Subsidiariteit en eigenaarschap in alle lagen. Solidariteit: beroep kunnen doen op elkaar met respect voor ieders belang. Gemeenschappelijkheid: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de regio. Zo min mogelijk bureaucratie en ambtelijk gedrag. Onderwijsbehoeften en belang van leerlingen centraal.

13 4. Ondersteuningsplan Plan voor schooljaar 2014-2015
Overeenstemming met Gemeenten Integratie voorwaarden OPR in afrondende fase Beleidscontouren periode Ontwikkelingsgericht starten Ondersteuningsplan actualiseren voor periode Scholenmodel: ondersteuningsniveau’s 1 t/m 4 op Bestuursniveau ondersteuningsniveau 5 op niveau samenwerkingsverband

14 5. Subsidiariteit Verantwoordelijkheden en taken in elke laag goed laten aansluiten bij de bevoegdheden en sturingsmogelijkheden in die laag: Leerkracht School Schoolbestuur SWV Alleen “opschalen” als de verantwoordelijkheid niet genomen kan worden in de eigen laag

15 5. Subsidiariteit Basisondersteuning vergroten
niveau 1 t/m 4 Besturen en scholen aan zet Normafspraken binnen SWV Extra Ondersteuning versterken Sop's Besturen aan zet Speciaal Onderwijs verminderen niveau 5 SWV aan zet Toelaatbaarheidsverklaring

16 Afspraken vooraf, verantwoording achteraf
inspectie gemeenten 5. 4. 3. 2. 1. basisondersteuning extra ondersteuning s(b)o SWV OPR Speciaal als het moet ouders verminderen ondersteuningsplan 1 kind 1 gezin 1 plan GMR Steun waar nodig Bestuur Afspraken vooraf, verantwoording achteraf versterken Schoolplan & SOP inspectie School MR Sterke basis vergroten ouders

17 6. Ondersteuningstoewijzing
tot en met ondersteuningsniveau 4: Aanvragen bij het eigen Schoolbestuur Verloopt in het algemeen via de lijnen van HGW en HGA Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt over de inhoud en de kwaliteit van de basisondersteuning Schoolbesturen: ontvangen de ondersteuningsmiddelen voor niveau 1 t/m 4 geven organisatie naar eigen inzicht en beleid vorm maken met het SO afspraken over de inzet van PAB en AB stellen het SWV op de hoogte van de gekozen vormgeving Uitzondering: cluster 1 & 2 en compensatie AWBZ

18 6. Ondersteuningstoewijzing
Cluster 2:ondersteuning: Trajectaanvraag Consultatie en Advies, bekostigd door cluster 2 Extra onderwijsondersteuning: Als er ondersteuning binnen ondersteuningsniveau 4 nodig is kan die aangevraagd worden. Bekostigd door cluster 2 Verwijzing en plaatsing: Eigen regeling cluster 2 Expertiseoverdracht: Aanvragen op basis van offerte

19 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
EIGEN BELEID SWV Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Heerlen e.o: Notitie ondersteuningstoewijzing en Toelaatbaarheidsverklaring PROCES, PROCEDURE EN CRITERIA DOSSIERVORMING verzamelen van informatie eisen aan informatie beoordelen van informatie WIJZE VAN UITVOEREN VERPLICHTE HERINDICATIE ZITTENDE LL SO GELDIGHEIDSTERMIJN TLV BEPALING BEKOSTIGINGSCATEGORIE SO VORMGEVING TLV

20 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Uitgangspunten: Automatismen doorbreken Aanvraag: schriftelijk en voorzien van onderbouwing (digitaal aanleveren!) Plaatsing is tijdelijk en gericht op terugplaatsing Geen onnodig zware procedures voor leerlingen met zwaarwegende kindkenmerken Alle scholen van het SWV zijn ‘voordeur’: achter deze voordeuren eenduidige afspraken en routes Er wordt op verantwoorde wijze voorzien in deskundigenadvies Aandachtspunt: Meer dan de helft van de leerlingen stroomt niet naar S(B)O via een verwijzing vanuit het basisonderwijs

21

22 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Ronde Tafelgesprek BAO De basisschool belegt een ‘ronde tafel gesprek’ Rolverdeling: Leerkracht is ‘eigenaar’ en verantwoordelijke Interne begeleider is regisseur Interne /externe specialist is ondersteuner Ouders zijn betrokken Trajectbegeleider kan ondersteunen. Bewaakt dan het werkproces en vervult een mediërende rol

23 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Multidisciplinair Overleg (MDO) Trajectbegeleider organiseert MDO Hoe “weegt” het MDO: Kijkt of de ondersteuningsbehoefte helder in kaart is gebracht Kijkt naar de SOP ’s Kijkt naar de procesvoorwaarden in de opschalingsprocedure vanaf ondersteuningsniveau 1 Houdt rekening met de benoemde specifieke richtlijnen Doet dit in samenhang

24 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
TRAJECTBEGELEIDING verbindende voorziening in het transitieproces begeleidt het proces van ondersteuningstoewijzing checkt of aan de procesvoorwaarden is voldaan geeft zwaarwegend advies over kwaliteit van uitvoering van de ondersteuningsniveau ‘s 1 t/m 4 rapporteert aan het schoolbestuur en aan directeur SWV

25 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
De directeur van het SWV geeft de TLV af o.b.v. Oordeel vanuit het MDO het deskundigenadvies (wettelijk verplicht) advies TB inzake validiteit proces en aanvraag Bij TLV-aanvraag en bij herbeoordeling: handtekeningen vereist van directeur school herkomst directeur plaatsende school en ouders

26 8. Voorstellen trajectbegeleiders
Film (10 minuten) over Toelaatbaarheid

27


Download ppt "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Verwante presentaties


Ads door Google