De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derk Rouwhorst Revelation Road

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derk Rouwhorst Revelation Road "— Transcript van de presentatie:

1 Derk Rouwhorst Revelation Road Film: Revelation Road Datum: Tijd: uur Locatie: Landgoed Nienoord Adres: Nienoord 20, Leek Reserveren: filmhuiswesterkwartier.nl

2 Jeugddienst Derk Rouwhorst

3 Creamiddag en –avond Vrouwen voor vrouwen
Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 22 november van – uur en woensdag 26 november van – uur. Neem gerust een familielid, vriendin of kennis mee. Voor verdere informatie en opgave: zie de poster in de hal op het prikbord. Groeten, Riemkje, Jannie, Jolien en Anita

4 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 16 november 09:15 Oppas (Geertruida & Riemco) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Kuiper 14:00 Jeugddienst: ds. J.D. van 't Zand (CGK Sneek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met dankzegging maandag 17 november 19:30 KP-4 "Ik Belijd" - Heilige Geest 99:99 Maandaggroephuiskring bij mw. W. Jongsma donderdag 20 november 20:00 Koorrepetitie Voices

5 Agenda aanstaande week 2/2
vrijdag 21 november 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar! zaterdag 22 november 09:30 CKL zondag 23 november 08:45 Oppas (Renske & Karel) 09:00 Kerkdienst: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo) 14:00 Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - De zondeval

6 Jarigen aanstaande week 1/2
Op 17 november 2014 wordt jarig: Jasper van der Vaart. Op 19 november 2014 worden jarig: Dirk Jan van der Vaart; br. J. de Vries. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Jarigen aanstaande week 2/2
Op 21 november 2014 worden jarig: br. P.C. van Dijk; br. H.B. de Boer; br. I. van Apeldoorn. Op 22 november 2014 wordt jarig: br. A.A. Barelds. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.H. Kuiper Organisten: br. M. Jansma br. D.D. Rouwhorst Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 1: 1, 2 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie 's HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht. 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

13

14 Opwekking 520: 1-5 1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. 2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

15 Opwekking 520: 1-5 3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

16 Opwekking 520: 1-5 5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Coda:

17

18 Lezen Matteüs 5: 1-12 Bergrede 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

19 Lezen Matteüs 5: 1-12 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

20 Lezen Matteüs 5: 1-12 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

21

22 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. hallelu, halleluja.

23 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. hallelu, halleluja.

24 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

25 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja.

26 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 3 Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

27 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 3 Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, hallelu, halleluja.

28 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 4 Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal ik voor hen doen. hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

29 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 4 Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal ik voor hen doen. hallelu, halleluja.

30 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen):

31

32 Tekst Matteüs 5: 3 3 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014

33

34 Preek De Nieuwe Bijbelvertaling Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Matteus 5:3 Bijbel in Gewone Taal Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Matteus 5:3

35 Preek Geluk, voor wie?

36 Preek Voorwaarde voor geluk?

37 Preek Gods enige vraag...

38 Preek Nederig

39 Uitwerking Vriendelijk Eerlijk Moeite
Preek Uitwerking Vriendelijk Eerlijk Moeite

40 Preek Toekomst

41 Preek Jezus vandaag

42 Preek Waar komt het op aan? Gods belofte – voor iedereen Vaste grond onder je voeten = geluk Nieuw leven beginnen in Christus

43

44 Psalm 4: 3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: "Wie zal het goede ons doen zien?" Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk U dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven, zal, HEER, bij U geborgen zijn.

45

46 Collecte 1e collecte: Beheer en Administratie 2e collecte: Rente en Aflossing

47

48 Lied 467: 1, 4, 5 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

49 Lied 467: 1, 4, 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

50 Lied 467: 1, 4, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

51

52 Amen A - men, a - men, a - men.

53

54 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Derk Rouwhorst Revelation Road "

Verwante presentaties


Ads door Google