De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd GGZ Overgangsmaatregelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd GGZ Overgangsmaatregelen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd GGZ Overgangsmaatregelen
Achterban Jeugd GGZ Nederland, 10 september 2014 5 november 2014 (toevoegingen in rood t.o.v 10/9/2014)

2 Verwachtingen Steeds meer duidelijkheid over wat nog niet is geregeld en ook niet wordt geregeld En over wat wel geregeld is of lijkt is veel discussie We nemen u weer mee………..

3 Goed nieuws GGZ 18- gaat de komende 3 jaar uit van de bestaande praktijk van Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

4 ‘Bestaande’ praktijk Zelfde regelgeving voor de Basis GGZ
Zelfde bronregistratie DBC’s Valideren en afleiden conform spelregels DBC GGZ van Landelijke Transitie Arrangementen; is i.o.m. VNG. GGZ Nederland stelt de regels op Declareren conform de GZ321 (en AW319) Jaarverantwoording conform JMV

5 Minder goed nieuws Aanpassingen aan de jeugdwet c.q. de wensen van de VNG en de contract- voorwaarden van de gemeenten; er wordt wel gesproken van standaardisatie maar gemeenten zijn niet doordrongen van het verschil tussen beleidsvrijheid van zorglevering en verantwoorden op eenzelfde wijze. Gemeenten stellen eigen eisen

6 Welke aanpassingen ) Beter op jeugd toegesneden DBC-productstructuur
Aangepaste declaratiestandaarden Aanvullende eisen t.a.v. jaarverantwoording Bericht zorgtoewijzing / start zorg conform de EI-AWBZ (bekend bij geïntegreerde ggz-instellingen) zodat gemeente ook op de hoogte is als huisarts e.a. direct verwijzen (als meer duidelijkheid, info via ggz-connect) Aanleveren van beleidsinformatie Jeugd aan CBS (aparte gegevensstroom naast DBC-aanlevering) )

7 Wat komt er op u af? Eenmalige kwesties door wetswijziging en overgangssituaties Structurele situatie onder de jeugdwet

8 Bronregistratie Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt
Voor de verantwoording naar uw patiënten, voor de facturen, voor uw jaarrekening, voor de betrouwbaarheid van uw bedrijfsvoering etc. Ook al stellen financiers niet altijd dezelfde eisen (stem uw bronregistratie af op de strengste eis).

9 kwesties door de wetswijziging
eenmalige kwesties door de wetswijziging

10 Eenmalig Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
Laat uw ICT leverancier een script* voor de lopende 18- trajecten maken conform NZa regelgeving zie NZa, NR-543, pag 10, punt 8.9

11 Eenmalig Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
Laat uw ICT leverancier een script* voor de lopende 18- trajecten maken conform NZa regelgeving (factsheet jeugd +dbc ggz release RG14c) * Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit kan alleen geautomatiseerd.

12 Eenmalig Continuïteit van behandeling
Zorgplicht ligt bij de financier Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor leveren van continuïteit Hetzij via een contract / hetzij via indienen declaratie als er geen contract is afgesloten Met bevoorschotting per maand…..is onderdeel van uw contract; er wordt verkend of er een maandelijks declaratiebericht kan worden gegenereerd (info volgt na verkenning).

13 Eenmalig Openen op Andere (hogere) wet = nieuwe financiering Dus: Basis GGZ conform contractafspraken jeugd starten en de doorlopende 18- behandeltrajecten op openen als nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële DBC.

14 Eenmalig Project initiële vulling
Lees: eenmalige gegevensoverdracht. Toch mogelijk gemaakt door ministeriële regeling. Zorgaanbieders moeten gegevens leveren aan de gemeenten. Start medio november. Zie:

15 Eenmalig Initiële vulling (2)
Aan te leveren gegevens: BSN Postcode Zorgaanbieder Categorie jeugdzorg: amb / residentieel Geleverde zorg: Zvw, AWBZ, incl. ZZP-indicatie, (jeugdzorgplus) Vervoer Startdatum zorg Verwachte einddatum (als bekend) Ook van wachtenden!

16 Tot zover de eenmalige overgangszaken
Nog niet alles is afgerond Daar hebben we het nu mee te doen

17 Structurele situatie

18 Structureel Toegang Kind 18- behandeling bGGZ / gGGZ instroom loopt via verschillende kanalen, maar beschikking gemeente altijd nodig. Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in bekostigingsregels door VNG)

19 Structureel Beschikking
QenA’s over beschikking, https://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdhulp/beschikking-of-verwijzing Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in bekostigingsregels door VNG)

20 Structureel Regelgeving Basis GGZ
Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11) Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten, wijzigen en declaratie

21 Structureel Regelgeving DBC-spelregels
Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11) ‘Indikken’ registratie van activiteiten & verrichtingen systeemcontacten (geen subjes meer in ondersteunend begeleidingscontact) Nieuw in A&V lijst: extern overleg met school. Zorgcoördinatie en consultatie (als overig product) zijn nieuw (OVP) Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, wijzigen, sluiten en declaratie, zie

22 Structureel Declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met declaratiestandaarden op: DBC’s: JW321, JW322 AWBZ-jeugd: JW303 en JW304 Zie ook: voor andere berichten (zorgtoewijzing, melding aanvang zorg). N.B. Veel nog in de maak en facultatief in gebruik i.o.m. gemeenten

23 Structureel Woonplaatsbeginsel
Binnen jeugdggz zal meestal gelden: woonplaats gezagdrager = feitelijke woonplaats jeugdige Echter: kind kan vrijwillig uithuisgeplaatst zijn. Dan is (tijdelijke) feitelijke woonplaats niet gelijk aan woonplaats gezagsdrager. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij de juiste gemeente declareren

24 Structureel Woonplaatsbeginsel (probleem 1)
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke gemeente wijzigen: Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan op de hoogte gebracht en wanneer/hoe snel? DBC wordt gesloten en heropend als vervolg DBC met zorgtype 216 = voortgezette behandeling (nieuwe debiteur / andere gemeente)

25 Structureel Woonplaatsbeginsel (probleem 2)
Controle van het gezag en de woonplaats: Alleen gemeenten hebben inzage in gezagsregister en Basis Registratie Personen (v/h GBA) Gezagsregister vraagt om interpretatie

26 Structureel Jongere wordt 18 jaar
Andere (hogere) wet = nieuwe financiering Basis GGZ conform contractafspraken jeugd afsluiten op dag voor 18e jaar en conform contractafspraken zorgverzekeraar starten Idem voor de doorlopende 18+ behandeltrajecten inm de gespecialiseerde GGZ. Openen als nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële DBC. Recent is er een informatiekaart verschenen op:

27 Jongere wordt 18 jaar Als jongere 18 jaar wordt gaat de hij vanuit jeugdwet eerst 3 jaar in de Zvw en dan pas naar de Wlz. Zie hiervoor ook de onderste van de veelgestelde vragen:

28 Structureel Jeugdstrafrecht
DBC met zorgtype ‘jeugdstrafrecht’ wordt altijd gedeclareerd naar de gemeente, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Jeugdigen met een ‘PIJ’ maatregel vallen onder V&J Jeugdigen met een OTS vallen onder de gemeente tot 18 jaar.

29 Structureel Beleidsinformatie Jeugd
- een nieuwe gegevensstroom - 2x per jaar te leveren aan CBS - Er is een nieuwe versie van het informatieprotocol beschikbaar Er worden regiobijeenkomsten georganiseerd in november uitnodiging via mail naar directie, bericht hierover op ggz-connect en LNB - Er komt een brief met info op een USB-stick Zie: (zoek: informatieprotocol)

30 nog lopende issues…. ………
Jaardocument Jeugd 2015, is afgestemd met Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording. Wel: maatschappelijk verslag. Punt van aandacht: kunnen geïntegreerde instellingen afzonderlijk info verschaffen over jeugd? ROM Aanlevering aan DIS van bGGZ en gGGZ: gesprekken lopen Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J) Minderjarige asielzoekers: blijven in 2015 voor ggz-zorg (inkoop en declaratie) via RZA regeling ………

31 Resumé Acties zorgaanbieder
opdracht geven aan softwareleveranciers tot “jeugdproof” maken van BasisGGZ en DBC-productstructuur Aanpassen declaratiestandaarden jeugd Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren beleidsinformatie aan CBS

32 Grootste zorgen Kunnen op 1 januari zorgaanbieders declareren en krijgen zij betaald van de gemeenten? Verwachting is dat software bij aanbieders technisch gereed is; implementatie is de vraag, er zijn nog veel open einden Er wordt hard gewerkt aan het gemeentelijk gegevensknooppunt (“de Vecozo van de gemeenten”), zodat berichten uitgewisseld kunnen worden. Gemeenten zullen handmatig up- en downloaden: https://www.visd.nl/visd/nieuws/knooppuntdiensten-gemeenten-beschikbaar-1-januari-2015 N.B. U kunt straks declareren met uw huidige AGB-code. Hiervoor moet u een erkenning aanvragen. Dit kan nu nog niet. Procedure wordt conform erkenning Wmo: Nadere info volgt.

33 Gegevensuitwisseling Vecozo – RINIS – Gegevensknooppunt Gemeenten, zie:

34 Op de hoogte blijven? Zie www.ggz-connect.nl + ledennieuwsbrief GGZN
en kijk regelmatig op Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:

35 Contactpersonen voor deze onderwerpen:
Marloes van Es: ; ; Anne Wil Roza: ; ;

36 Opmerkingen uit de zaal van 10/9/2014 op 5/11 antwoorden in rood
Rom: - Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert het wel te doen. Instelling MOET willen rommen - Rom-score december geeft straks een vertekend beeld - Conversie nodig en afspraken met SBG - aandacht voor overgang naar 18+ Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd) Hoe overgangsrecht jeugdige in buitenland woont? Dit overgangsrecht geldt gedurende een jaar, daarna geldt het woonplaatsbeginsel en vervalt het recht op deze zorg voor jeugdigen over de grens. Deze bepaling wordt nog in een wetsartikel vastgelegd. Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling Overdracht zorg van 18- naar 18+: lopen gesprekken over met NZa en ZN en GGZN - niet opnieuw door systeem - afspraken met verzekeraars - N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!

37 Opmerkingen/reacties vanuit de zaal (2)
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: Issuelijst transitiezaken graag verspreiden, o.a. hoe omgaan met directe verwijzing via o.a. huisarts? Mag een directe verwijzing naar een zorgaanbieder waarmee de gemeente geen contract heeft? Kan/mag gemeente daarover afspraken maken? AWBZ-jeugd: hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als overheveling naar Zvw woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?


Download ppt "Jeugd GGZ Overgangsmaatregelen"

Verwante presentaties


Ads door Google