De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reintegratie en Activiteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reintegratie en Activiteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Reintegratie en Activiteiten
Project ORA Zorg Reintegratie en Activiteiten Onderwijs

2 Eerste overleg projectgroep
lopen naar gebouw aansluitend presentatie vragen ter verduidelijking teruglopen naar gebouw 18 pauze de ontmoeting Afspraken maken i.v.m.: Vaststellen projectstructuur Plannen overlegmomenten Vaststellen wijze van platform jeugdzorgplus

3 Doelstelling 1e bijeenkomst
Vaststellen projectstructuur Plannen overlegmomenten Start platform jeugdzorgplus

4 Reintegratie en Activiteiten
Project ORA Zorg Reintegratie en Activiteiten Onderwijs

5 Project ORA een breed ontwikkelingsaanbod voor jeugdzorgplusjongeren, waarbij er een integrale aanpak is van alle direct en indirect betrokken functionarissen. De opzet is conform de richtlijnen zoals deze beschreven zijn in het streefbeeld jeugdzorg-plus

6 SAFAL-methodiek Begeleiding en training in het zinvol en productief doorbrengen van de dag. Een leerzame en actieve dagstructuur, waarbij leren, leren werken en arbeid wordt afgewisseld met inspannings- en ontspanningsmomenten.

7 SAFAL Kenmerken Doelgericht Vaste structuur voor Leren werken
Inspanning Ontspanning (Werk)Afspraken

8 Doelgericht Persoonlijke doelen Samen doelen stellen invloeden van groepsdynamische processen

9 Vaste (dag)structuur Blok 1 0830-1000 Scholing of dagbesteding
Blok Scholing of FMT Blok Scholing Blok Huiswerkbegeleiding Blok Huiswerkbegeleiding

10 Werkafspraken met een tijdsinterval over verwachtingen over samenwerking

11 Voorwaarde 1 Het contact SAFAL- programma Leren en persoonlijke groei

12 Het contact Een actieve houding Reflecteren op eigen handelen
De dialoog met anderen aangaan Sociaal wenselijk gedrag vertonen

13 Voorwaarde 2 Contact SAFAL -programma Leren en persoonlijke groei

14 Programma-onderdelen SAFAL

15 Scholing en Arbeid Leren Leren werken Arbeid
Onderhouden schoolse vaardigheden Scholing (behalen van certificaten / deelcertificaten Leren werken training van arbeidsvaardigheden door het uitvoeren van seriematige werkzaamheden met een lichte productie-eis Arbeid uitvoeren van (seriematige) werkzaamheden met een matige productie-eis via stage(s) aan het werk

16 Fysieke mentale training
Fysieke mentale trainingen zijn fysieke inspannings- en ontladingsmomenten, zoals bijvoorbeeld: Budo-sporten Outdooractiviteiten Diverse spelvormen Fitness en cardio

17 Doelstelling FMT 1. Het contact maken met elkaar 2. Activeren
3. Energie-regulatie 4. Leren omgaan met (spel)regels 5. Bevorderen van prosociaal gedrag 6. Ontwikkeling van moraliteit 7. begeleiding ontvangen in de persoonswaarneming

18 Doelstelling FMT 1. Het contact maken met elkaar Het hebben van contact wordt als basisvoorwaarde gezien voor het volgen van onderwijs; De jongere is pas ontvankelijk voor onderwijs als hij in contact is met zijn omgeving. Dit betekent dat hij een relatie is aangegaan met medeleerlingen en leerkrachten. 2. Activeren Regelmatig bewegen activeert het individu 3. Energie-regulatie Inspanning kost energie. Inspannen werkt als uitlaatklep voor opgebouwde spanningen. 4. Leren omgaan met (spel)regels De jongeren kunnen hun gedrag slecht remmen. Ze reageren te heftig en impulsief op gebeurtenissen uit hun omgeving. 5. Bevorderen van prosociaal gedrag Leren samen spelen en samen te delen. De jongere leert delen van eigenbelang op te offeren ten faveure van anderen. Een voorwaarde hiervoor vormt het onderscheid kunnen maken tussen jezelf en een andere en je kunnen inleven in een ander (zoals bij empathie). De jongere leert de sociale situatie waar te nemen: hij leert gevoelig te worden voor allerlei signalen 6. Ontwikkeling van moraliteit verwant aan de ontwikkeling van prosociaal gedrag is de ontwikkeling van moraliteit. De jongeren leren onderscheid te maken tussen “goed”en “slecht”. De jongeren leren de waarden en normen kennen waarop dit verschil is gebaseerd. De jongeren leren rekening te houden met de reacties van anderen en leren hun eigen gedrag te evalueren. Schaamte en schuld zijn begrippen die horen bij een negatieve zelfevaluatie. Schuld en schaamte zorgen ervoor dat jongeren rekening houden met elkaar of de omgeving. Het aangaan van contact of het ontwikkelen van een relatie met anderen zijn hiervoor voorwaarde. 7. begeleiding ontvangen in de persoonswaarneming De jongeren leren de sociale situatie te interpreteren. De jongeren hebben een slechte persoonswaarneming. Ze interpreteren sociale gebeurtenissen, zoals het gedrag van een andere leerling, vaak verkeerd. De andere persoon wordt onterecht vijandige bedoelingen toegeschreven waardoor de jongeren agressief reageren. Dientengevolge krijgt de andere persoon meestal de schuld en vertonen de jongeren zelf weinig schuld of schaamte over hun gedrag.

19 Actieve dagbesteding aanbieden van vrijetijdsbesteding
creatieve werkzaamheden Gezelschapsspeltraining aanbieden van een hobby

20 Huiswerkbegeleiding - Structuur in manier van werken;
- Dagplanning en lange termijn planning; - Structuur in manier van werken; - Controle op behaalde resultaten en invullen van de agenda; - Controle op maakwerk en overhoren van leerwerk; - Waar nodig extra uitleg

21 Doelstelling SAFAL Contact SAFAL Persoonlijke groei Leren en

22 Doelstelling SAFAL Persoonlijke Leren en groei Scholing studiehouding
Scholing Schoolse vaardigheden Arbeidstraining Arbeids- Vaardigheden problematiek Gedrags- Hanteren FMT Dagbesteding Zinvolle daginvulling

23 Concept SAFAL SAFAL Voorwaarden contact reflecteren
de dialoog met de ander Sociaal wenselijk gedrag Programma- scholing arbeid Fysieke Mentale training Actieve dagbesteding Huiswerk begeleiding Doelstelling Leren en persoonlijke groei Schoolse vaardig heden Arbeids vaardigheden Hanteren gedragsproblematiek Zinvolle dagbesteding studiehouding

24 SAFAL - programma De leerling krijgt een gefaseerd onderwijsprogramma aangeboden. De jongeren doorlopen daarbij een traject van onbepaalde duur. Het Back-2-School (B2S) - programma wordt vijf dagen per week en op “de Kop van Deelen” aangeboden. SAFAL instroomfase fase 1 dagbesteding fmt Scholing of Arbeidstraining trainingsfase fase 2 uitstroomfase fase 3

25 Fasen fasen programma Doel Duur Fase 1 9-11 Dagbesteding 11-13 FMT
13-15 Scholing Contact maken Observatie doelen stellen Activeren Motiveren en inspireren Minimaal 4 weken Fase 2 S-F-S 4 weken tot 20 weken Fase 3 S-S-S Volgen van een scholingsprogramma Evt. voorbereiden voor terugkeer in onderwijs onbepaald

26 Fase 1: Beeldvorming Hoofddoel De leerling ontvankelijk krijgen voor leren Subdoelen het bepalen van de onderwijsrelevante beginsituatie van de leerlingen het bepalen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling kenmerken In deze kennismakingsfase staat het maken van contact en het ontwikkelen van een relatie met de leerling centraal. Het gedrag van de leerling wordt voortdurend geobserveerd. Tijdens het dagprogramma wordt zicht verkregen op de competenties/ vaardigheden en ontwikkelingsbehoeften van de leerling.

27 Fase 2 : ontwikkelfase Hoofdoel: In deze fase wordt een gedoseerd onderwijsprogramma aangeboden dat aansluit bij de leerbehoefte en competenties van de leerling. Het doel is kennis en competenties te ontwikkelen, waarbij de intensiteit van de belasting geleidelijk toeneemt.

28 Fase 3: Hoofddoel: 3 Blokuren per dag onderwijs volgen op de Kop van Deelen Uitstromen naar een andere vorm van onderwijs is mogelijk Kenmerken Jongere is in staat om langdurig schooldagen achtereen vol te houden zonder noemenswaardige uitval.

29 Maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 2 3 4 5 6 fase 1 santi D F s-1 VT josjhi fase 2 frenky s-2 tarik priscilla fase 3 silvian meijberg s-3 silvan blok S akram arsenio menno christie 7 remie

30 Het ORA-Project Het ORA-Project is bedoeld om een breed en integraal ontwikkelingsaanbod te creëren (ontwikkelen en verzorgen), voor jeugdzorgplusjongeren. Alle direct en indirect betrokken functionarissen hebben hun inzet en aanbod op elkaar afgestemd. De opzet is conform de richtlijnen zoals deze beschreven zijn in het streefbeeld jeugdzorg-plus. Op deze wijze wordt beoogd een passend antwoord te kunnen geven op ontwikkelingsvragen van deze specifieke doelgroep.

31 Richtlijnen streefbeeld jeugdzorgplus
Proportioneel en adequaat Betrekken van het gezin Meetbare resultaten

32 Proportioneel en adequaat
Het is belangrijk dat de geboden begeleiding altijd proportioneel is en meebeweegt met de ontwikkeling van de jongeren. Het onderwijs- en vrijetijdsprogramma van ORA is laagdrempelig, volgt aan de hand van omschreven criteria de ontwikkeling en is afgestemd op reële ontwikkelingsbehoefte van de jongeren.

33 Proportioneel en adequaat
gefaseerd onderwijs : optimaal aan te sluiten en mee te bewegen bij de leerbehoefte van de jongeren. Onderwijsprogramma op 3 verschillende domeinen; scholing, momenten van arbeidstraining en dagactivering sluit het aanbod aan bij de brede doelgroep (leeftijd, cognitieve vermogens en de motivatie). De flexibele mogelijkheden komen tegemoet aan de veranderende eisen van de behandeling : Afhankelijk van de hulpvraag en aan de hand van omschreven criteria kunnen de jongeren korter of langer geplaatst worden in de verschillende fasen. Doorstromen naar de volgende fase, maar ook terugvallen naar een eerder fase, heeft vooral te maken met de mate van begeleidingsbehoefte. Profielen tijdens de stages : wordt de arbeidsintensiteit optimaal gedoseerd aan de hand van omschreven arbeidsdoelen. beschermende factoren uit de schoolse omgeving positieve ervaringen met school(se vakken), maar ook activiteiten zoals sport, toneel of andere hobby’s vervullen een beschermende functie. Positieve schoolervaringen zijn bewezen van groot belang te zijn voor het bevorderen van competentie en gevoel van eigenwaarde bij de jongeren brede toepasbaarheid Het programma en de methodiek is breed toepasbaar. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar, variërend in cognitieve vermogens , motivatie en opnameduur. Integraal handelingsplan Er is sprake van een samenhangend geïntegreerd geheel van methoden en middelen. De methode Equip zal door de groep (zorgcomponent) als schoolprogramma worden aangeboden. Op deze wijze integreren onderwijs en de zorg.

34 Het onderwijs en de zorg richten zich daarbij op alle levensgebieden en heeft daarbij het perspectief van de jongeren in het oog. ORA stemt hiermee de onderwijs- en (jeugd)zorgarrangementen op elkaar af met een integraal behandelplan en zorgt daarnaast voor een optimale samenwerking en rolverdeling tussen jeugdzorg en onderwijs en bedrijfsleven op 1 locatie.

35 Betrekken van het gezin
Het betrekken van het gezin of hun directe omgeving wordt als noodzakelijke voorwaarde voor succes gezien.

36 Meetbare resultaten De resultaten van het onderwijsprogramma zijn inzichtelijk. De onderwijsbehoefte- en mogelijkheden van de jongeren op school worden in kaart gebracht en door middel van de profielen wordt omschreven over welk perspectief de jongeren beschikken. ORA is een aanvulling op de analyse van de situatie van de jongeren en ondersteunt op deze wijze de indicatiestelling.

37 samenwerkingspartners
zorg onderwijs Equip Reintegratie & activiteiten

38 Integraal behandelplan
individu zorg onderwijs Reintegratie & activiteiten Equip

39 blok 1 blok 2 blok3 blok 4 blok 5 hwb vt act vt soos ma fase 1 D(hans) FMT(Hans) S(Hans) E fase 2 S(K) vt 1 S(J) outdoor pm ? S(A) S(S) di cardio S(O) woe dans do fitness vt vt 2 vrij spel vt 2 !!

40 ORA - Project Projectgroep BC-Ortho-TL-UnitL.VT-Meewerkend voorman VT-PM-VT-OP-PL Werkgroep 1 BC- Ortho-PL Werkgroep 2 TL-Unitleider VT- Meewerkend voorman VT-PL Werkgroep 3 Pm-Vt-Op-PL Werkgroep 4 Op Leerling Bespreking Werkgroep 5 Op + StageC. Stage besprekingen Werkgroep 6 Op alg. overleg moment 13.30 uur week1 13.30 uur week 2 13.30 uur week 3 13.30 uur week 4 1xper 8 weken Ma ortho 1 woe ortho 2 do ortho 3 dinsdag Dagelijks

41 Organogram

42 Voorbeeld van vraagstukken
Uitvoering behandeltrajecten : Alle betrokken functionarissen zijn op de hoogte van de individuele trajecten Alle betrokken functionarissen zijn op de hoogte van individuele maatregelen Inzet fte Betrekken gezin Procedures van instroom, doorstroom en uitstroom Ontwikkelen basisklimaat

43 platform integrale aanpak gesloten jeugdzorg
Afgeschermde website Informatief interactief

44 Platform jeugdzorgplus

45 Doelstelling Voorlichting Uitgangspunten en ontwikkeling t.a.v. doelstelling integrale aanpak kunnen bekeken worden Transparant Doordat functioneren en verslaglegging openbaar wordt is het (besluitvormings)proces voor elke medewerker inzichtelijk. Uitgangspunten (visie en beleid) zijn aanwezig en alle argumenten voor de gemaakte keuzes in het verloop van het proces zijn voor alle medewerkers Betrokkenheid Door actief een bijdrage te kunnen leveren wordt de betrokkenheid en deelname van de medewerkers vergroot. Vanuit meer disciplines en op andere tijdstippen kan men deelnemen en een bijdrage leveren. Draagvlak Doordat het project inzichtelijk is gemaakt en doordat medewerkers actief een eigen bijdrage en aandeel kunnen hebben ontwikkelt zich een breed draagvlak. Kwaliteit Doordat meer mensen meedenken is het mogelijk dat er met meer zaken rekening wordt gehouden. Het is nu mogelijk om snel en vanuit verschillende perspectieven een brede expertise te benutten. Borging Het totale proces en product wordt automatisch geborgd. Innovatief Door gebruik te maken van de huidige en aanwezige technologie loopt de HDG voorop als het gaat om op innovatieve wijze te zorgen voor een betere communicatie en implementatie van nieuwe dingen. Op deze wijze wordt gezorgd voor een overzichtelijk (en leesbaar ) proces. Betrekken jongeren Het is mogelijk bij het maken van presentaties van de verschillende bedrijfsonderdelen jongeren te betrekken.

46 Demo platform

47 Eerste overleg projectgroep
lopen naar gebouw aansluitend presentatie vragen ter verduidelijking teruglopen naar gebouw 18 pauze de ontmoeting Afspraken maken i.v.m.: Vaststellen projectstructuur Plannen overlegmomenten Vaststellen wijze van platform jeugdzorgplus


Download ppt "Reintegratie en Activiteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google