De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F.

2 Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen. Een ploeg mag maximum elf spelers tellen en één van hen moet de doelverdediger zijn. Een wedstrijd mag niet gespeeld worden wanneer een ploeg zich aanmeldt met of herleid wordt tot minder dan zeven spelers. Een speler die uitgesloten wordt: voordat de wedstrijd is aangevangen, mag alleen gewisseld worden met één van de opgegeven wisselspelers.voordat de wedstrijd is aangevangen, mag alleen gewisseld worden met één van de opgegeven wisselspelers. tijdens de wedstrijd, mag niet gewisseld worden.tijdens de wedstrijd, mag niet gewisseld worden. De scheidsrechter moet de wedstrijd definitief staken indien een uitgesloten speler weigert naar de kleedkamer terug te keren. 2 Aantal spelers

3 Iedere ploeg moet een kapitein hebben. Als de kapitein het spel verlaat om welke reden ook, wordt zijn functie waargenomen door de speler die hiertoe door zijn ploegmaats wordt gekozen. Indien deze keuze aanleiding geeft tot discussie, duidt de scheidsrechter zelf een kapitein aan. De kapitein draagt een armband die een gemakkelijke identificatie toelaat. 3 Kapitein Bij weigering moet de scheidsrechter de wedstrijd staken.

4 Een onvolledige ploeg mag zich tijdens de wedstrijd vervolledigen. Het vervolledigen van de effectieven van een ploeg mag gebeuren: 1.door een speler die als effectieve speler is ingeschreven, maar nog niet aanwezig is.door een speler die als effectieve speler is ingeschreven, maar nog niet aanwezig is. 2.door een ingeschreven wisselspeler.door een ingeschreven wisselspeler. 3.door iedere gekwalificeerde speler die niet op het wedstrijdblad is ingeschreven. In dat geval dienen de betreffende vakken van het wedstrijdblad bij de aanvang van de wedstrijd open gelaten te worden en nadien aangevuld.door iedere gekwalificeerde speler die niet op het wedstrijdblad is ingeschreven. In dat geval dienen de betreffende vakken van het wedstrijdblad bij de aanvang van de wedstrijd open gelaten te worden en nadien aangevuld. 4 Vervolledigen van een onvolledig elftal

5 In officiële kampioenschapwedstrijden mogen maximaal vier wisselspelers op het wedstrijdblad worden ingeschreven. In vriendschappelijke wedstrijden mag een groter aantal wisselspelers ingezet worden mits: de betrokken ploegen overeenstemming bereiken over het maximum aantal de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt ingelicht. Wisselspelers moeten niet aanwezig zijn vóór aanvang van de wedstrijd, maar hun namen moeten wel op het wedstrijdblad ingevuld zijn op het moment van de aftrap. Een wisselspeler wiens naam vóór de wedstrijd niet op het wedstrijdblad werd ingeschreven, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. Wanneer de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd vaststelt dat een ploeg meer wisselspelers heeft ingeschreven dan maximaal toegelaten, zal hij deze ploeg verzoeken dit aantal te verminderen tot het toegelaten maximum. Bij weigering zal de scheidsrechter de wedstrijd niet aanvangen. Een wisselspeler die wordt uitgesloten, zowel vóór als na de aanvang van de wedstrijd mag niet gewisseld worden. 5 Aantal wisselspelers

6 Een doorlopende wissel kan plaatshebben op elk moment van de wedstrijd mits de wisselprocedure, voorgeschreven in de Spelregels, gevolgd wordt. Eenzelfde speler mag zonder beperking gewisseld worden en vervolgens opnieuw aan het spel deelnemen. De wissels moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden. Indien een speler wordt uitgesloten tussen het eindsignaal van de eerste speelhelft en het beginsignaal van de tweede speelhelft, moet zijn ploeg de tweede speelhelft met één speler minder op het speelveld aanvatten. 6 Doorlopende wissels

7 1.de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een voorgestelde wissel plaatsvindt door de kapitein of op verzoek van de trainer of clubafgevaardigde. 2.de wisselspeler mag het speelveld pas betreden nadat de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten en nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter. 3.de wisselspeler moet het speelveld betreden ter hoogte van de middenlijn en tijdens een wedstrijdonderbreking. 4.de wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt. Vanaf dat moment wordt de wisselspeler speler en de te wisselen speler wordt een gewisselde speler. 5.alle wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze aan het spel deelnemen of niet. 7 Wisselprocedure Om een speler te wisselen door een wisselspeler moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

8 OK 8

9 Niet ok 9

10 OK 10

11 Niet ok 11

12 Als een wisselspeler of een gewisselde speler het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter: onderbreekt de scheidsrechter het spel (hoeft niet onmiddellijk indien de wisselspeler of de gewisselde speler niet ingrijpt in het spel)onderbreekt de scheidsrechter het spel (hoeft niet onmiddellijk indien de wisselspeler of de gewisselde speler niet ingrijpt in het spel) geeft de scheidsrechter hem een waarschuwing wegens onsportief gedrag en gebiedt hem het speelveld te verlatengeeft de scheidsrechter hem een waarschuwing wegens onsportief gedrag en gebiedt hem het speelveld te verlaten als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt het hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop)als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt het hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop) Als een speler van plaats wisselt met de doelverdediger zonder voorafgaande toestemming van de scheidsrechter of zonder een spelonderbreking te hebben afgewacht: laat de scheidsrechter doorspelenlaat de scheidsrechter doorspelen geeft de scheidsrechter de betrokken spelers een waarschuwing bij de eerstvolgende spelonderbrekinggeeft de scheidsrechter de betrokken spelers een waarschuwing bij de eerstvolgende spelonderbreking 12 Overtredingen en straffen

13 13 Indien bij aanvang van de wedstrijd een opgegeven wisselspeler het speelveld betreedt in plaats van een opgegeven titularis en de scheidsrechter werd van deze wissel niet op de hoogte gebracht: zal de scheidsrechter de opgegeven wisselspeler toelaten door te spelenzal de scheidsrechter de opgegeven wisselspeler toelaten door te spelen wordt er geen disciplinaire sanctie genomenwordt er geen disciplinaire sanctie genomen wordt het aantal toegelaten wissels bij de overtredende ploeg niet verminderdwordt het aantal toegelaten wissels bij de overtredende ploeg niet verminderd Voor elke andere overtreding van deze Regel: ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing (gele kaart)ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing (gele kaart) wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop)wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop) Overtredingen en straffen

14 14 1.de afwezigheid van een ploeg. 2.het besluit de wedstrijd niet aan te vangen of definitief te staken omdat een ploeg zich aanbiedt met of tijdens de wedstrijd herleid wordt tot minder dan zeven spelers. 3.het besluit de wedstrijd niet aan te vangen omdat een ploeg het aantal ingeschreven wisselspelers niet wil verminderen tot het toegelaten maximum. 4.het besluit de wedstrijd definitief te staken omdat een ploeg weigert de functie van kapitein in te vullen en omdat de keuze van de scheidsrechter om een kapitein aan te duiden geweigerd werd. 5.de vaststelling dat de scheidsrechter niet op de hoogte werd gebracht van het feit dat een opgegeven wisselspeler, bij aanvang van de wedstrijd, het speelveld betrad in plaats van een opgegeven titularis. Te noteren op het wedstrijdblad in de rubriek opmerkingen en in het e-kickoff-rapport

15 Belangrijk Voor een gedetailleerde versie van Regel 3 verwijzen we naar volgende brochures: 1.F.I.F.A.-Regels van het Voetbalspel 2.Aanvullingen bij de “Regels van het Voetbalspel” Te downloaden via: http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels 15


Download ppt "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F."

Verwante presentaties


Ads door Google