De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg

2 Situering Nood aan informeel aanbod opvoedingsondersteuning Ontmoeting
Kracht van ouders De nood aan een informeel aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders zoals o.a. ontmoetingsmomenten / ontmoetingsplaatsen voor opvoedingsverantwoordelijken is momenteel nog groter dan het aanbod. De meeste (opvoeding ondersteunende) activiteiten van de opvoedingswinkels en/of andere diensten worden georganiseerd en uitgevoerd door professionals. De stem en de kracht van de ouders wordt in deze in mindere mate ingezet. De opvoedingswinkels (h)erkennen echter de kracht van ouders en zoeken naar manieren, middelen, methodieken om het aanbod hierop af te stemmen. De methodiek van ouderintervisie is één mogelijkheid om ruimte te geven aan de ouders zelf. Met ouderintervisie geven we de titel van deskundige aan de ouders zelf. Men vertrekt vanuit de visie dat elke ouder zijn eigen wijsheid bezit, zijn eigen krachten heeft ontwikkeld in het opvoedingsproces. Met ouderintervisie kiest de ouder ervoor om enerzijds aan de slag te gaan met zichzelf om verder te groeien en te ontplooien als ouder maar anderzijds deze krachten en wijsheid ook te delen in de ondersteuning van de ander / de groep. De kracht van de professional, tijdens de ouderintervisie, is niet het presenteren van zijn of haar visie / kennis op de inhoud, maar om de ruimte en sfeer te creëren om de ouders te brengen bij zichzelf en hun visies, krachten, mogelijkheden, inzichten. De coach heeft hierin de structuur en visie van (ouder)intervisie als tools.

3 Definitie ouderintervisie komma kompagnie
Ouderintervisie omschrijven wij als deskundigheidsbevordering op basis van vraagsturing, bedoeld voor ouders met een vergelijkbaar specialisme in het ouderschap, op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid, in een kleine groep en in een gestructureerd ervaringsgericht leerproces dat regelmatig plaatsvindt, met elkaar methodisch reflecteren onder deskundige begeleiding van daartoe opgeleide coaches, met als doel dat de ouders ervaren zichzelf beter te hanteren als instrument in de opvoeding van hun kinderen wat zich uit in gedragsverandering van de opvoeder in kwestie.

4 deskundigheidsbevordering
Ouders zijn kundig Ouders willen het beste voor hun kind Ouders willen zich ontwikkelen Iedere situatie is uniek “iedereen wil wat maar niet iedereen wil wat de ander wil” De deskundigheid van de ouder is het vertrekpunt van ouderintervisie. De vragen die aan bod komen tijdens ouderintervisie, komen van de ouders zelf. De deskundigheid van de groep en de coach wordt ingezet om de vraagsteller / de ouder dieper op de vraag in te laten gaan, meer helderheid te creëren, andere accenten in de vraag te belichten, de ouder bij zichzelf als actor en participant van het opvoedproces te houden. Door de vraagsteller te ondersteunen in de vraagformulering ga je samen naar een onderliggend thema. Hierdoor komt de ouder dichter bij zichzelf waardoor het eigen weten, kunnen, voelen, begrijpen vergroot.

5 vraagsturing Vraaggestuurde hulpverlening Regie aan de ouders
De vragen gaan over de persoon zelf, niet over de ander.

6 Vergelijkbaar specialisme
Voor alle ouders (niet in crisissituaties!) Gelijkheid Diversiteit Openheid in ouderschap aandachtspunt: taal Elke ouder wordt als specialist van zijn eigen opvoedproces gezien. Het ouderschap op zich is het eerste vergelijkbaar specialisme, maar op bepaalde vlakken hebben bepaalde ouders een extra expertise zoals bv. pleegouders, alleenstaande ouders, ouders van pubers, allochtone ouders. Binnen de intervisiegroep wordt dit gemeenschappelijk specialisme ingezet. Door zoveel mogelijk gelijkheid in een thema te creëren ontstaat de situatie dat ouders elkaar optimaal benutten. Alle ouders (en alle specialismen) zijn geschikt voor deelname aan ouderintervisie met uitzondering van ouders in acute crisissituaties.

7 Vrijwilligheid en wederkerigheid
De vrije wil om zichzelf onder de loep te leggen. Zichzelf als deskundige mee inzetten in het proces/ de vraag van de ander Van helpen opvoeden naar helpen leren Bij de start van ouderintervisie moet het voor de deelnemers helder zijn dat het niet om het kind of de ander draait maar om de ouder zelf. Dit vraagt dat de deelnemers bereid zijn, op basis van vrijwilligheid, naar zichzelf als persoon/ouder te kijken. Elke deelnemer moet de loep durven leggen op wat er in hun opvoedingsproces toe doet en waar zij bij zichzelf een veranderings- en/of groeiproces wensen te creëren. De ouders wordt ook gevraagd zichzelf in het proces van de andere deelnemers in te zetten door vragen te stellen die de ander dichter bij zichzelf kunnen brengen. De coach bevordert en bewaakt een klimaat van respect en veiligheid waarbinnen de deelnemers het aandurven bovenstaand proces aan te gaan.

8 De methode 6 tot max. 8 ouders + 2 coaches
7 bijeenkomsten van +/- 2,5u om de 14 dagen Voorbereiding, groepssamenstelling: coaches Sessie 1: Kennismaking methode en deelnemers: deelnemers + coaches Sessies ouderintervisie: deelnemers + coaches Een ouderintervisiegroep bestaat uit 6 tot max. 8 ouders en 2 coaches die gedurende een 6 tal sessies (om de 14 dagen) samenkomen om in een gestructureerd ervaringsgericht leerproces methodisch te reflecteren. De voorbereiding, opgenomen door de coaches, houdt in dat zij een bestaande groep gaan verkennen of dat zij een gerichte werving organiseren ter samenstelling van een nieuwe groep. Tijdens de voorbereiding wordt er individueel met de mensen gesproken om met elkaar af te stemmen over verwachtingen, doelstellingen end. zodat de deelnemers echt vrijwillig en geïnformeerd kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen. Er wordt van de deelnemers wel verwacht zich aan te sluiten voor het hele groepsproces inherent aan de ouderintervisie. De eerste sessie van een ouderintervisiegroep legt de grote principes uit en maakt tijd voor kennismaking van de deelnemers, vraagverheldering en communicatieoefeningen. De volgende sessies verlopen telkens met een ontvangstmoment, vervolgens de basisstappen van de intervisie en eindigen met een informeel babbelmoment met drankje.

9 Sessie ouderintervisie
Ontvangst + korte terugblik vorige sessie Ouderintervisie: Inventarisatie vragen (5 min) Keuze en korte introductie (5 min) Onderzoek van de vraag ( 20 min) Herformuleren van de vraag ( 10 min) Adviezen en mogelijke oplossingen ( 10 min) Evaluatie (10 min) Informeel nagesprek Deze basistappen kunnen ook anders gehanteerd worden, naargelang de noden, de samenstelling van de groep en de ervaring van de coach. De alternatieven zijn de Socratische dialoog (ruimte voor de gemeenschappelijkheid van een vraag) en de roddelmethode (biedt meer kans om afstand te nemen).

10 De coach Deskundigheid in procesbegeleiding en reflectieleren
Niet meegaan in probleemgericht of kindgericht denken, maar opbouwend verder werken Oordeelsvrij luisteren Vragen stellen als voorbeeld Methode bewaken Alert zijn voor de sfeer, creëren van veiligheid Basisvaardigheden zijn: aandacht hebben, aanwezig zijn accepteren zonder oordeel aansluiten bij het verhaal van de ander – actief luisteren stellen van coachende vragen (openheid, spiegelend, reflecteren, onderzoekend, doelgericht) De taken van de coach tijdens ouderintervisie zijn o.a. het bewaken van veiligheid en respect voor elkaar, alert zijn voor de sfeer en hierop inspelen, bewaken van de structuur, de opbouw van het geheel, het eventueel inbrengen van alternatieve methodieken in het proces, het toelaten van stilte(s) en het formuleren van vragen of wijzen op antwoorden indien deze van waarde zijn voor de groep en of het proces zijn.

11 Effect voor ouders Bewustwording in (ouder-) identiteitsontwikkeling en inzicht in eigen handelen Bewustwording van interactiepatronen en communicatievaardigheden Ontdekken van gedragsalternatieven 1. De kracht van de groep: ouders gaan met elkaar in gesprek. 2. De kracht van de methode: geen geklaag of ongevraagd advies maar methodisch en op constructieve wijze stilstaan bij eigen opvoedrol. 3. De kracht van reflectie: niet het probleemgedrag van het kind staat centraal maar de eigen ontwikkelwens als ouder. 4. De kracht van de succeservaringen: experimenteren met nieuw gedrag geeft vertrouwen in eigen kunnen en eigen verandercapaciteit.

12 Ouderintervisie in West-Limburg
Samenwerking opvoedingswinkel Beringen en opvoedingswinkel West-Limburg: voorzien de opgeleide coachen voor 2 groepen ouderintervisie in West - Limburg Steunpunt OO: Opleiding, coaching, intervisie, wetenschappelijk onderzoek. Indien een nieuwe opleiding doorgaat: deelname Daisy en de projectmdewerker VCO: buget 2x €1000 Het Steunpunt Opvoedingsondersteuning (SO) en de VCO’s regio Limburg geloven sterk in deze methodiek willen hiervoor samen investeren. Het SO heeft voor de tweede keer een gratis training ouderintervisie georganiseerd in de provincie waaraan o.a. 1 VCO en 5 opvoedingswinkels hebben deelgenomen. Ter organisatie van ouderintervisiegroepen door de opvoedingswinkels investeren zowel de VCO’s regio Limburg en het SO verder op verschillende vlakken nl, personele inzet, financiële inzet, vorming, intervisie / supervisie. Momenteel houdt het SO de regie van ouderintervisie in eigen handen daar zij ook gaan investeren in verder inhoudelijk onderzoek naar deze methodiek. EXPOO is in deze ook mee betrokken als partner ter ondersteuning van de methodiekbeschrijving. Het agentschap Jongerenwelzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst ouderintervisie uitgewerkt.

13 Voorwaarden: Geïnteresseerde gemeenten / partners voorzien in accommodatie en verzorgen mee de werving De groepen moeten opstarten voor eind april

14 Oproep: Welke gemeente is geïnteresseerd om deze methodiek aan te bieden? Welke bestaande (ouder)groepen zijn een goede vertrekbasis om de methodiek in te zetten?


Download ppt "Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google