De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOT voorstel Hartrevalidatie 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOT voorstel Hartrevalidatie 2014"— Transcript van de presentatie:

1 DOT voorstel Hartrevalidatie 2014

2 2 type zorgactiviteiten
Klassificerende zorgactiviteiten zijn zorgactiviteiten die bepalend zijn voor de grouper en voorwaardelijk zijn voor declaratie. Ze bepalen in gezamenlijkheid het zorgproduct. Niet-klassificerende zorgactiviteiten zijn zorgactiviteiten die in het kader van kwaliteit (kwaliteitseisen) minimaal moeten worden verricht binnen het betreffende zorgproduct. Deze activiteiten zullen dus wel in de kostenberekening voor het zorgproduct moeten worden opgenomen.

3 Een volledige update van de DOT-boom kan niet
Een volledige update van de DOT-boom kan niet. We moeten uit blijven gaan van de bestaande DOT boom (met 5 zorgproducten).

4

5

6 Definiering / criteria van de klassificerende zorgactiviteiten binnen de zorgproducten
FIT FIT module = hartrevalidatie beweegprogramma De module is gebaseerd op groepssessies van 1 uur, waarbij er minimaal 1 erkend HR fysiotherapeut op 5 patiënten aanwezig is. Er wordt uitgegaan van sessies van 1-1,5 uur (vooral patienten met hartfalen zullen vaak aan de bovenkant van dit spectrum uitkomen (verwachting > 24 sessies)). Minimale eis voor declaratie: 6 sessies Indien gewenst ook een deel van de sessies vervangen worden door ontspanningssessies (max. 3). * In het kader van zorgvernieuwing: Bij patienten die (naast de groepssessies) een ‘op afstand’ ondersteund programma (telemonitoring / telerevalidatie) krijgen staat een individueel consult op afstand qua declaratie gelijk aan 1 groepssessie ( 1:1 declaratie). Dit wordt gebaseerd op de kwaliteitseis uit de praktijkrichtlijn dat voor een groepssessie van 1 uur er minimaal 1 erkend HR fysiotherapeut op 5 patiënten aanwezig moet zijn  = 12 minuten per consult op afstand voor een individuele patient. Wel dient de patient minimaal bij 6 sessies fysiek / op locatie aanwezig te zijn geweest.

7 Definiering / criteria van de klassificerende zorgactiviteiten binnen de zorgproducten
PEP PEP module = gedrag- / leefstijlverandering op groepsniveau De module is gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes en wordt (per patient) toegespitst op de BRAVO thema’s (bewegen, roken, afvallen, alcoholgebruik, voeding, stress management), alsook op omgaan met angst- en depressieve klachten. Er wordt hierbij uitgegaan van 4-6 groepsessies van 2 uur (of een vergelijkbare tijdsbelasting anders verdeeld) + een individuele intake (gericht op o.a. motivatie, behoefte, (self)efficacy) en gebruikmakend van bijv. motivational interviewing). Minimale eis voor declaratie: intake + 2 sessies. De intake dient te geschieden door professional geschoold in gedragsverandering / motivational interviewing. Bij vermoeden op angst - / depressieve klachten zal een consult door een BIG geregistreerde psycholoog geindiceerd zijn. *In het kader van zorgvernieuwing: Net als bij FIT kan bij patienten, die (naast de groepssessies) een ‘op afstand’ ondersteund programma krijgen, een groepsessie ‘worden ingewisseld’ voor een individueel consult op afstand.

8 Definiering / criteria van de klassificerende zorgactiviteiten binnen de zorgproducten
Individueel Individueel = individuele interventies mbt BRAVO, psyche, sociaal, werkhervatting. Gemiddeld verwachte aantal sessies (obv de beslisboom): 5-15 (los van het aantal disciplines / aandachtsgebieden), minimale eis voor declaratie: 2 sessies Er wordt uitgegaan van een functionele invulling door “erkende professionals” voor de activiteiten / interventies die verricht worden. Voor een specifieke BRAVO aandachtsgebieden kan ook een gerichte cursus / interventie worden ingezet (zoals voor afvallen, roken en stress/ontspanning) die dan geldt als ‘individuele’ zorgactiviteit. Indien wordt verwacht dat het cardiologisch zorgproduct > 8 individuele contacten zal hebben, wordt het product in nauwe samenwerking met de revalidatiearts vormgegeven (het gaat over hartrevalidatie).

9 Definiering / criteria van de klassificerende zorgactiviteiten binnen de zorgproducten
Intake In het kader van de intake moeten in ieder geval de volgende gegevens beschikbaar* zijn of bij de intake worden afgenomen / verricht: Vragenlijst volgens de beslisboom Biometrisch onderzoek: i.i.g. bloeddruk, pols, gewicht, BMI, buikomvang Laboratorium onderzoek: i.i.g. lipidenprofiel Symptoom gelimiteerde inspanningstest * De gegevens zijn acceptabel als ze niet ouder zijn dan 3 maanden en er in de tussentijd geen interventies zijn verricht en/of events zijn opgetreden die op de resulaten een significant effect zouden kunnen hebben.

10 Complexe hartrevalidatie
Voor complexe hartrevalidatie komen in aanmerking patiënten met een hart-, long-, of oncologische aandoening EN uitgebreide bijkomende functiestoornissen (comorbiditeit). Hierbij is er sprake (of dreigt er sprake te zijn) van complexe, met elkaar samenhangende problemen van functies als motoriek, sensoriek, cognitie, spraak, taal en/of gedrag, waardoor activiteiten als zelfverzorging, zich verplaatsen, denken en handelen en/of communiceren (dreigen te) worden belemmerd of beperkt en de patiënt niet (meer) in staat is (of zal zijn) om de door hem gewenste sociaal-maatschappelijke rol te vervullen of, in geval van het zich ontwikkelende kind, deze te gaan vervullen.

11 Voorstel criteria complexe hartrevalidatie
Aanwezigheid van tenminste 1 van de onderstaande items *: - Er zijn ernstige psychische stoornissen waardoor patiënten zich niet of onvoldoende durven inspannen. Hieronder valt ook de groep waarbij er een discrepantie is tussen objectieve cardiale problematiek en ernst van hun beperkingen. - Er is cognitieve problematiek (bv na reanimatie) waardoor andere interventies nodig zijn dan in een regulier hartrevalidatieprogramma geboden kunnen worden. Er is comorbiditeit die het volgen van een regulier hartrevalidatieprogramma onmogelijk maakt. Voorwaarde is dat de comorbiditeit op tenminste 3 participatiedomeinen invloed heeft, waarbij de gevolgen met name in het houdings- en bewegingsapparaat tot uiting komen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige reumatoïde artritis, ernstige orthopedische problematiek, aan het houding en bewegingsapparaat gerelateerde pijnsyndromen, status na amputatie, ernstige longproblematiek of status na een CVA. Er is complexe problematiek mbt (toekomstige) maatschappeljke participatie en/of re-integratie die vraagt om een intensieve individuele en interdisciplinaire aanpak * Voor verdere uitwerking zie separaat document: ‘Afbakening Hartrevalidatie binnen het domein van de Medisch Specialistische Revalidatie t.o.v. Hartrevalidatie binnen het Cardiologisch Domein’.


Download ppt "DOT voorstel Hartrevalidatie 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google