De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158

2 Cursusavonden over het Bijbelboek Psalmen door prof. Jochem Douma en ds. Adrian Verbree Data: DV, 10 en 17 oktober Plaats: Hardenberg, Kerkgebouw Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59. Tijd: van 19.30 – 22.00 uur. Voor opgave: zie uw kerkblad of: cursuspsalmen.nl

3 Steun Jubilee Campaign en teken de petitie in de hal van de kerk.

4

5 Wij zijn kinderkoor “Jong Heemse” en zijn op zoek naar jou!!!! Zit je op de basisschool in groep 4 t/m 8 en vind je het leuk om te zingen, dan ben je van harte welkom op onze open repetitie op maandag 30 september a.s. om 15:15 uur in de Smidse bij de Kandelaarkerk. Je krijgt om 15:00 uur eerst wat drinken met wat lekkers in de Doekesschool.

6 We hebben m.i.v. dit seizoen een nieuwe super enthousiaste dirigent: Gerben Pol. Ook hebben we in ieder geval het volgende al op het programma staan voor dit seizoen: *21 december 2013 Kerstproms m.m.v. projectorkest en band *April 2014 Groot Passiespektakel Dus kom gezellig meezingen en neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee!!

7 www.naast.nu Het september/oktober nummer van Naast/ is uit! In dit nummer o.a.: Met bamboestokken en tentdoek een nieuwe kerk planten Een druivenstruik middenin de chaos Op zoek naar een bruid met lichte huid

8 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158

9  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3 Voor de dienst: Ps. 50: 11

10 Vers 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren. Psalm 50

11 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

12  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

13  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

14 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. Gezang 158

15  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

16 Vers 1 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon, want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken. Gezang 177

17  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

18 Vers 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen. Gezang 177

19 De kinderen van de bovenbouw mogen nu naar de bijbelclub

20 Tijd voor God: genieten! Ps. 34: 9 Kennis Ervaring Tijd Leven

21  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

22 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam. Psalm 34

23 Vers 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wŠl bewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt. Psalm 34

24 Tijd voor God: genieten! Tijd maken voor God Ps 62: 6 Cyclus van een christelijk leven Tijd: fysieke en geestelijke rust

25  Votum en zegengroet  Gz.158  Gebed (Gz. 177: 1)  Gz. 177: 2  Preek deel 1  Ps.34: 1, 3  Preek deel 2  Ps. 62: 3  Preek deel 3  Ps.4: 2, 3

26 Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten. Psalm 62

27 Tijd voor God: genieten! Tijd maken voor God Tijd vullen voor God Genieten Genieten Bezinning Bezinning Binnenkamer Binnenkamer Vrede Vrede

28  Ps. 62: 3  Preek  Ps.4: 2, 3  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168  Lb.393  Zegen

29 Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed. Psalm 4

30 Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn. Psalm 4

31  Ps. 62: 3  Preek  Ps.4: 2, 3  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168  Lb.393  Zegen

32 Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Die ontvangen is van de Heilige Geest, Die ontvangen is van de Heilige Geest, Vrouwen: Geboren uit de maagd Maria Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: ……… Gezang 179A

33 Mannen: Nedergedaald ter helle Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden Vrouwen: opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, Des almachtigen Vaders Vanwaar Hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden. Mannen:…… Gezang 179A

34 Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest Ik geloof ene heilige algemene, Christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses En een eeuwig leven Allen: Amen, amen, amen Gezang 179A

35  Ps. 62: 3  Preek  Ps.4: 2, 3  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168  Lb.393  Zegen

36 “Daar knielde Daniël neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was” (Daniël 6:11) Of hem dat nu bij wet van Meden en Perzen verboden was of niet, of hij erdoor in een leeuwenkuil belandde of niet, Daniël bleef de Heer danken en bidden. Tijdens de Bijbelclub hebben we nagedacht over dit Bijbelverhaal. Wat kunnen we leren van Daniël? Waarom vindt God het zo belangrijk dat we bidden? Waarom is het zo belangrijk om een vast moment uit te kiezen om te bidden?

37 We hebben een gebedsdoosje gemaakt. In het doosje hebben we kaartjes gestopt waarop gebeden uit de Bijbel of het liedboek staan of eigen gebedspunten. Elke dag kunnen we kaartjes pakken om te bidden. En we kunnen zelf nieuwe gebedskaartjes toevoegen!

38  Vandaag  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Catechisatie  2 e Rente en aflossing  De kinderen zingen Gz. 59 en 168  Na de collecte: Lb. 393

39  Ps. 62: 3  Preek  Ps.4: 2, 3  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168  Lb.393  Zegen

40 Liedboek 393 Vers 1 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt.

41 Liedboek 393 Vers 2 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

42 Liedboek 393 Vers 3 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt.

43 Liedboek 393 Vers 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit.

44  Ps. 62: 3  Preek  Ps.4: 2, 3  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168  Lb.393  Zegen

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158."

Verwante presentaties


Ads door Google