De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSRECHT Welkom! 20131hoofdstuk 1 inleiding. 20132hoofdstuk 1 inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSRECHT Welkom! 20131hoofdstuk 1 inleiding. 20132hoofdstuk 1 inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSRECHT Welkom! 20131hoofdstuk 1 inleiding

2 20132hoofdstuk 1 inleiding

3  wetgeving online wetgeving online 20133hoofdstuk 1 inleiding

4 20134 4 Hoofdstuk 1 Inleiding hoofdstuk 1 inleiding

5 20135 Sociale wetgeving  Arbeidsrecht  Arbeidsvoorziening  Sociale zekerheid  Minimumvoorzieningen  Geschillen van sociaal recht Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 5 hoofdstuk 1 inleiding

6 ARBEIDSRECHT Individueel collectief 20136hoofdstuk 1 inleiding

7 SOCIALE ZEKERHEID Arbeidsongevallen Pensioenen Ziekte en invaliditeitsverzekering Werkloosheid kinderbijslag 20137hoofdstuk 1 inleiding

8 ARBEIDSVOORZIENING Arbeidsbemiddeling Beroepsopleiding tewerkstellingsmaatregelen 20138hoofdstuk 1 inleiding

9 MINIMUMVOORZIENINGEN Tegemoetkomingen voor mindervaliden Gewaarborgde minimumregelingen Leefloon Ocmw-dienstverlening 20139hoofdstuk 1 inleiding

10 GESCHILLEN SOCIAAL RECHT Procesrecht Bijzondere procedures voor beschermde werknemers 201310hoofdstuk 1 inleiding

11 201311 Wat is arbeidsrecht?  Geheel van rechtsregels dat de verhoudingen regelt tussen werkgevers en werknemers: Individueel collectief  Arbeidsrecht  BIJZONDER DOEL: Bescherming van belangen van de werknemers Bevorderen van hun welzijn 11 hoofdstuk 1 inleiding

12 Geschiedenis: 5-20 2013hoofdstuk 1 inleiding12

13 Historiek van beschermend arbeidsrecht LIBERALISME: geen interventie van overheid= GEEN ARBEIDSRECHT FRANSE REVOLUTIE VRIJHEIDBROEDERLIJKHEIDGELIJKHEID ANCIEN REGIME GILDENCORPORATIES 2013hoofdstuk 1 inleiding13

14 WILSAUTONOMIE OVEREENKOMST=wet 2013hoofdstuk 1 inleiding14

15 2013hoofdstuk 1 inleiding15 overeenkomst Suppletieve bepalingen ‘arbeidsrecht’= onderdeel van burgerlijk recht

16 SUPPLETIEVE BEPALINGEN Zijn aanvullende bepalingen die enkel van toepassing zijn als de partijen niets anders hebben overeengekomen 2013hoofdstuk 1 inleiding16

17 1886 201317  Arbeidsduurvermindering Eis tot 13u/dag  Protest tegen loonsverminderingen Onderzoekscommissie: Eerste sociale wetgeving hoofdstuk 1 inleiding

18 Eerste sociale wetgeving: p13 201318  Nog zeer behoedzaam  Beperken vrijheid van overeenkomst Uitbetalen in geld Vrouwen en kinderarbeid Werkplaatsreglementeringen  Verplicht maar inhoud vrij Zondagsrust Nachtarbeid vrouwen … hoofdstuk 1 inleiding

19 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET Arbeiders 1900 AANVULLEND bedienden 1922 DWINGEND BESCHERMEND 201319

20 2013hoofdstuk 1 inleiding20 Suppletief recht Dwingend recht

21 Suppletief - dwingend 201321  Suppletief Is maar bindend in de mate dat de partijen niets anders hebben voorzien  dwingend: afwijking is niet mogelijk in nadeel van de werknemer hoofdstuk 1 inleiding

22 Algemene staking 1936  EVOLUTIE naar zeer beschermend recht  Arbeidsovereenkomstenwet 1978 2013hoofdstuk 1 inleiding22

23 Uitbouw beschermend recht  Toetredingscontract  Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer 2013hoofdstuk 1 inleiding23

24 arbeidsovereenkomstenwet 201324 WET 3 juli 1978: Aangaan Uitvoeren/schorsen Beëindigen hoofdstuk 1 inleiding

25 Individueel arbeidsrecht 201325  ARBEIDSWET 16 MAART 1971 Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap  WET 1987 Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  FEESTDAGEN Wet van 4 jan. 1974 Feestdagenbesluit van 18 april 1974  EDUCATIEF VERLOF Herstelwet 22 januari 1985  TIJDSKREDIET CAO 77bis CAO 103  LOONBESCHERMINGSWET 12 april 1965 hoofdstuk 1 inleiding

26 Uitbouw beschermend recht  Toetredingscontract  Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer  Veelheid aan wetten  Complexiteit wetgeving 2013hoofdstuk 1 inleiding26

27 Uitbouw beschermend recht  Toetredingscontract  Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer  Complexe wetgeving Weinig ruimte voor afspraken wg-wn AFBOUW? 2013hoofdstuk 1 inleiding27

28 AFBOUW?  Complexe wetgeving  Administratieve rompslomp  Te beschermend?  Rem op economische groei?  Te weinig flexibel? 2013hoofdstuk 1 inleiding28

29 Deregulering?  Andere realiteiten Arbeiders-bedienden Zeer verschillende situaties Crisis, werkloosheid Politieke klimaat globalisering 2013hoofdstuk 1 inleiding29

30 Werkgevers vragen flexibeler wetgeving:  Vlotter ontslagrecht  Minder duur ontslagrecht  Meer tijdelijke contracten  Afschaffing minimumlonen  Werken ‘indien noodwendig’  Minder SZ  enz 2013hoofdstuk 1 inleiding30

31 tendensen arbeidsrecht  Flexibilisering arbeidsrecht Uitzendarbeid Huisarbeid Opeenvolging bepaalde tijd  Individualisering rechten Zelfstandige aannemingsovereenkomst  Juridisering collectieve geschillen Eenzijdig verzoekschrift  Traagheid wetgevend werk  Liberalisering Inperken grondrechten: cameracontrole, internetverkeer enz 2013hoofdstuk 1 inleiding31

32  bronnen van het arbeidsrecht bronnen van het arbeidsrecht 201332hoofdstuk 1 inleiding

33 2013hoofdstuk 1 inleiding33 INTERNATIONAALNATIONAAL BRONNEN ARBEIDSRECHT

34 INTERNATIONALE RECHTSBRONNEN BILATERALE VERDRAGEN MULTILATERALE VERDRAGEN IAOOESO RAAD VAN EUROPAD EUROPEES SOCIAAL HANDVEST EVRM … EUROPESE UNIE

35 Europese rechtsregels verordeningen richtlijnen beschikkingen aanbevelingen adviezen

36 201336 HIERARCHIE Europese RR  Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Directe werking in alle lidstaten  Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…)  Europese beschikkingen Directe werking voor welbepaalde bestemmelingen  Aanbevelingen Enkel moreel gezag  adviezen hoofdstuk 1 inleiding

37 OUDERSCHAPSVERLOF  Europese richtlijn 2010/18/EU  K.B. (Koninklijk Besluit)  Vanaf 1 juni 2012 wordt de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden. 2013hoofdstuk 1 inleiding37

38 Verordeningen/richtlijnen  Collectief ontslag  Behoud van rechten bij overgang ondernemingen  Gelijke behandeling  Vrije verkeer van wn binnen de Unie 2013hoofdstuk 1 inleiding38

39 2013hoofdstuk 1 inleiding39 INTERNATIONAALNATIONAAL BRONNEN ARBEIDSRECHT

40 EUROPESE UNIE Nationale rechtsbronnen Sociale grondrechten wetten decreten Koninklijke besluiten Ministeriële besluiten CAO

41 201341  Sociale grondrechten: art. 23 Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen Recht op sociale zekerheid GEEN DIRECTE WERKING hoofdstuk 1 inleiding SOCIALE GRONDRECHTEN

42 201342 Sociale rechtsbronnen  Wetten  Decreten en ordonnanties Gemeenschappen en gewesten Ordonnanties van Brusselse gewest  K.B  M.B. hoofdstuk 1 inleiding Rechtspraak Rechtsleer Gebruik

43 Juridat: www.cass.be

44 201344  Toepassen wetgeving  Verduidelijkt wetgeving  Vult wetgeving aan  Interpreteert wetgeving Voorkomt interpretatieproblemen hoofdstuk 1 inleiding

45 Wetgeving-rechtspraak  Duidelijke wetgeving:rechter past toe Opzeg lagere bedienden Beëindigen tijdens proef arbeiders  Wetgeving is niet duidelijk: rechter verduidelijkt Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis  Wetgeving heeft niets voorzien:rechter vult in Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis  Wetgeving legt initiatief bij partijen: rechter beslist Opzegtermijn hogere bediende

46 201346hoofdstuk 1 inleiding Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) Niet dwingend Beïnvloedt het recht

47 201347 gebruik  Bestendig Voldoende lange tijd  Vast Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis  algemeen hoofdstuk 1 inleiding

48 201348 Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002  Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen Algemeen Vast Bestendig hoofdstuk 1 inleiding

49 201349 Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968  http://www.internetcodex.be http://www.internetcodex.be hoofdstuk 1 inleiding

50 201350 Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968  Normatieve bepalingen Individuele:  Loons- en arbeidsvoorwaarden Collectieve  Obligatoire bepalingen Vredesplicht Informatieplicht beïnvloedingsplicht hoofdstuk 1 inleiding

51 NIVEAU’s NATIONALE ARBEIDSRAAD PARITAIR COMITE PARITAIR SUBCOMITE ONDERNEMING 2013hoofdstuk 1 inleiding51

52 NAR Algemeen bindend (niet algemeen bindend) 2013hoofdstuk 1 inleiding52

53 PC Algemeen bindend niet algemeen bindend 2013hoofdstuk 1 inleiding53

54 ONDERNEMING niet algemeen bindend 2013hoofdstuk 1 inleiding54

55 BINDING VAN EEN CAO ALGEMEEN BINDEND NIET ALGEMEEN BINDEND 2013hoofdstuk 1 inleiding55

56 201356 BINDING VAN EEN CAO  Ondernemingscao  PC of NAR :  Algemeen bindend: VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen én hun werknemers  Niet algemeen bindend VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen én hun werknemers WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen  Kan schriftelijk én uitdrukkelijk afwijken hoofdstuk 1 inleiding

57 201357 Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968  Vormvereisten!  Wie kan CAO afsluiten  Neerlegging en bekendmaking  Niveaus  Geldigheidsvereisten  bindingskracht hoofdstuk 1 inleiding

58 201358 Niveaus  NAR  PC: bedrijfssector PSC  ONDERNEMING hoofdstuk 1 inleiding

59 201359 geldigheidsvereisten  Toestemming Geweld, dwaling,bedrog  Bekwaamheid  Geoorloofde oorzaak  Geoorloofd voorwerp hoofdstuk 1 inleiding

60 201360  WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen Ze kunnen afwijken van de individuele normatieve bepalingen als ze dit uitdrukkelijk en schriftelijk doen hoofdstuk 1 inleiding

61 201361 Voorbeeld (p21)  Pc: eindejaarspremie= maandloon Algemeen bindend verklaard Niet algemeen bindend  Aangesloten wg  Niet-aangesloten wg: =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt  Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dat eindejaarspremie =2 weken=geldig hoofdstuk 1 inleiding

62 201362 Algemeen verbindende CAO  Wordt bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort  Overtreding is een misdrijf Verjaringstermijn wordt 5 jaar strafsancties hoofdstuk 1 inleiding

63 201363 Automatische conversie  Bepalingen van de CAO gaan automatisch stilzwijgend over in de individuele arbeidsovereenkomst  Strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst worden stilzwijgend gewijzigd hoofdstuk 1 inleiding

64 201364 oneindige binding: art.23  ‘de individuele arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd wanneer de CAO ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf’ Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0!! hoofdstuk 1 inleiding

65 201365 oneindige binding: art.23  CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie’  CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie in december 2011’ hoofdstuk 1 inleiding

66 Bronnen van het arbeidsrecht  inleiding arbeidsrecht inleiding arbeidsrecht 201366hoofdstuk 1 inleiding

67 201367 hierarchie 1.Dwingende bepalingen van wet 2.Algemeen bindende CAO 1.NAR 2.PC 3.Niet-algemeen bindende CAO 1.NAR 2.PC 3.ONDERNEMING 4.Geschreven arbeidsovereenkomst 5.Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie 6.Arbeidsreglement 7.Suppletieve wetsbepalingen 8.Mondelinge arbeidsovereenkomst 9.gebruik hoofdstuk 1 inleiding

68 201368 INTERPRETATIE art. 51  LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM  Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door een regel van lagere orde ? hoofdstuk 1 inleiding


Download ppt "ARBEIDSRECHT Welkom! 20131hoofdstuk 1 inleiding. 20132hoofdstuk 1 inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google