De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADMINISTRATIEVE SANCTIES"— Transcript van de presentatie:

1 ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Begrip Organiek criterium

2 Belang van het onderscheid
Wie mag de sanctie opleggen Vrijheidsberovende sancties kunnen alleen worden opgelegd door de gewone rechter (art. 12) Strafsancties (art. 7 Sw.) worden opgelegd door de gewone hoven en rechtbanken Welke zijn de rechtsgevolgen van de sanctie Toepassing art. 6 EVRM (vb. niet in tuchtzaken EHRM Pellegrin)

3 Quid “Administratieve sancties”
Is er een materieel – inhoudelijk criterium? Wanneer moet een zgn. “administratieve sanctie” als een straf worden beschouwd? Problematiek van de kwalificatie door de wetgever. Controle door het Arbitragehof (de aard zelf van de overtreding die wordt bestraft, het doel van de norm, aard en zwaarte van de sanctie (problematiek van de grens tussen strafrechtelijke en administratiefrechtelijke geldboete)

4 Varianten T.a.v. de personeelsleden van de openbare dienst (tucht)
T.a.v. de medewerkers van de openbare dienst (geneesheren, aannemers, …) T.a.v. de gebruikers van de openbare dienst (tramgebruiker, studenten, ...) Restcategorie (wegens niet – nakoming van wettelijke en reglementaire bepalingen – vb. fiscale geldboeten, sociale zekerheid, …)

5 Rechtsgevolgen Niet in strafregister, Geen toepassing art. 6 EVRM
Rechter identieke appreciatiebevoegdheid als bestuur wanneer zij alsnog een strafrechtelijk karakter heeft? Non bis in idem? Annulatiebevoegdheid Raad van State? Genade (art. 110 GW)

6 BRONNEN Grondwet Verdragen en het afgeleid verdragsrecht
Wetten, decreten, ordonnanties Besluitwet Koninklijke besluiten en regeringsbesluiten Provinciale en lokale besluiten

7 Bijzondere Aandachtspunten
Koninklijke en Regeringsbesluiten Onderscheid - naar rechtskracht - naar inhoud Organieke besluiten Reglementaire besluiten Individuele besluiten Belang van het onderscheid?

8 Koninklijke en Regeringsbesluiten
- Ondertekening - Vormvoorschriften - Sancties

9 De problematiek van de “zelfstandige verordenende bevoegdheid”
De problematiek van de “impliciete bevoegdheden” toegepast op de U.M.? De problematiek van de eenheid resp. fragmentering van verordenende bevoegdheid Toekenning van verordenende bevoegdheid aan een minister, aan een ambtenaar, aan een verzelfstandigd bestuursorgaan, aan paritaire organen of beroepsverenigingen, e.d.m.

10 Pseudo - wetgeving De rondzendbrief die … - interpretatief van aard is
- beleidsregels omvat (de beleidsregels en de “vaste administratieve prakrijk”) - verordenend van aard is Indicatief of imperatief … R.v.St. Aerts, R.v.St. Beheyt en R.v.St. Gropering van Belgische Bakkerijen.

11 Het administratief recht als “wettenrecht”?
De “bevoegdheidswetten” in het administratief recht De plaats van de jurisprudentie in het administratief recht (de jurisprudentiële “regel”?) De Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur


Download ppt "ADMINISTRATIEVE SANCTIES"

Verwante presentaties


Ads door Google