De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Netwerkcomité 5 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Netwerkcomité 5 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Netwerkcomité 5 december 2013

2 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen NETWERKCOMITE GGZ Regio Noord W-Vl STUURGROEP GGZ Regio Noord W-Vl STUURGROEP GGZ Regio Noord W-Vl Bureau Werkgroep functie 1 Werkgroep functie 2a Werkgroep functie 2b Werkgroep functie 3 Werkgroep functie 5 Werkgroep functie 4 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen WERKGROEPEN: COMMUNICATIE, ICT, … WERKGROEPEN: COMMUNICATIE, ICT, … PSYCHIATRISCH EXPERTISETEAM PSYCHIATRISCH EXPERTISETEAM MOBIEL CRISISTEAM MOBIEL BEHANDELTEAM SUBREGIONALE NETWERKEN SUBREGIONALE NETWERKEN FORUM ERVARINGSDESKUNDIGEN FORUM ERVARINGSDESKUNDIGEN MEDISCH COLLEGE WERKGROEP VERKNOPING

3 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Functie 1 Preventie, vroegdetectie, vroeginterventie & ondersteuning eerste lijn Frank Schillewaert

4 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel 1A: Promotie en preventie inzake geestelijke gezondheid  Promoten Vlaamse initiatieven via website  Participeren aan Vlaams actieplan suicidepreventie  A&D preventie; samenwerking CGG en VAD 1B: Vroegdetectie, vroeginterventie, toeleiding + ondersteuning eerstelijn  Psychiatrisch expertise team (PET)

5 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doelgroep Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,...), CLB, GTB en BJZ uit de regio Noord- West-Vlaanderen die geconfronteerd worden met cliënten (16+) met (een vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem Aanmelden via centraal telefoonnummer: SEL-regio Noord-west-Vlaanderen: 050-44 67 70, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) SEL-regio Oostende-Westkust: 059-40 26 94, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd vrijdagnamiddag)

6 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Werkwijze Op organisatieniveau: PET zorgt voor vorming & deskundigheidsbevordering aan de eerstelijn Op casusniveau (max. 6 maand): A. Patiëntgericht Acties: intakegesprek, motiverend gesprek, diagnostiek, vroeginterventie, psycho-educatie en kortdurende behandeling Ondersteund vanuit patiënttafel: multidisciplinair team, onder medische verantwoordelijkheid van psychiater B. Netwerkgericht Acties: advies en consult, netwerkopbouw en –coördinatie, coaching, motiverend gesprek, psycho-educatie netwerk en toeleiding Ondersteund vanuit netwerktafel: multidisciplinair team & experten uit eerstelijn en GGZ, onder medische verantwoordelijkheid van psychiater

7 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken SEL-regio N-W-Vl SEL-regio Oostende-Westkust Aantal aanmeldingen (01/03-01/10) 384261 Afgehandeld na telefoongesprek 33.3%30.3% Behandeld via patiënttafel 28.6%28.4% Behandeld via netwerktafel 32.5%38.7% (Nog in aanmeldingsfase) 5.4%2.6%

8 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Eerste vaststellingen Aanmeldnummer reeds vrij gekend bij vele actoren Lokale inbedding van PET medewerkers blijft belangrijk Veel aanmeldingen inzake "gekende" patiënten met complexe problematiek VS. essentiële taak van vroegdetectie en vroeginterventie

9 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Meer gerichte bekendmaking van PET en centraal aanmeldingsnummer Verdere vorming voor PET-medewerkers inzake vroegdetectie en vroeginterventie Inzetten op deskundigheidsbevordering van zorgaanbieders in eerste lijn Binnen netwerk oplossing zoeken voor "her-"detectie van hulpvragen Uitwisseling optimaliseren tussen netwerktafel en patiënttafel in functie van subsidiariteit en getrapte zorg

10 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Functie 2A MOBIEL CRISIS TEAM Dr. Chris Bervoets

11 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel Ambulant intensief behandelteam dat kortdurende interventies (max. 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische/psychiatrische problemen  Snel toegankelijk & opnamevermijdend  Opnameverkortend: hervalpreventie na vroegtijdig ontslag uit EPSI of A-diensten  Reductie aantal ‘gedwongen opnames’

12 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doelgroep Voorwaarden: Tussen 16 en 65 jaar oud Woont in Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem of Zuienkerke Kampt thuis met acute psychische/psychiatrische problemen Directe nood aan intensieve thuisbehandeling aangegeven door huisarts, psychiater, PET of EPSI + toestemming cliënt Mobiel werken betekent meerwaarde voor de cliënt of het netwerk Aanmeldingsprocedure: Telefonisch via 050/470150 (7d/7 van 8u tot 22u)

13 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Werkwijze Contactnames Intensiteit van contacten evolueert conform methodiek Team Binnen de 72u consult met de psychiater Huisbezoek door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker en/of teamverantwoordelijke + minstens 1 bezoek van de therapeutisch coördinator Netwerk Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt Eventueel beroep doen op externe expert bv. inzake alcoholverslaving Behandelplan Doelstellingen op maat van de cliënt en de betrokken familie Monitoring en medicamenteuze opvolging Hervalpreventie adhv signaleringsplan Psycho-educatie en andere tools (piekerbundel etc.)

14 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken In de periode 01/01/13 - 31/08/13: 188 aanmeldingen o132 inclusies (70.2%) ogem. leeftijd=36.3, V= 67.4% en M=32.6% oComorbiditeit=44.7% o 56 exclusies (29.8%) Aantal aanmeldingen per maand

15 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Instroom

16 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitstroom 115 cliënten doorverwezen na gemiddeld 30.6 dagen (min=3d, max=70d)  Opname geadviseerd na begeleiding (13%)  Merendeel doorverwezen naar huisarts en 1 of meerdere hulpverlenende instanties zoals Ambulante psychiater (67%) Zelfstandig psycholoog (31%) CGG (17%) Dagcentrum 10%) MBT (9%) MVIP (7%) CAW (3%) PET (3%) De Sleutel (3%) …

17 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Verdere bekendmaking van MCT aan de eerstelijnsactoren en aan de zelfstandig psychologen uit de regio Verdere verknoping van MCT met EPSI en de crisisafdelingen van de PZ via kijkstages Verder expertise ontwikkelen rond ambulant werken en crisismanagement Verder overleg met het FOD en de andere 2A-teams Ambulant werk faciliteren op vlak van IT

18 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Functie 2B MOBIEL BEHANDELTEAM Dominique Degrande

19 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel MBT fungeert als traject-begeleider  Begeleidt cliënten op verschillende levensdomeinen in hun weg naar herstel  In combinatie met andere zorgvormen zoals dagkliniek, bezoek aan psychotherapeut, arbeidscoaching, …  Onderhoudt intensieve contacten met betrokken eerstelijnsactoren zoals huisarts, welzijnsorganisaties, thuiszorg, mantelzorgers, …

20 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doelgroep GGZ partners kunnen cliënten met de volgende eigenschappen aanmelden (eerste lijn contacteert eerst PET): Chronische problematiek Complexe problematiek (zorgvragen op meerdere levensdomeinen) Psychiatrische diagnose + behandelend arts Outreachende zorg is meerwaarde Cliënt gaat akkoord met huisbezoeken MBT

21 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Teamsamenstelling 1 team gevestigd in de Baron Ruzettelaan 296 in Assebroek  Betere verdeling en toewijzing van begeleidingen: meer inclusies mogelijk  Betere aansturing en ondersteuning: TC en arts hebben meer contact met begeleiders  Betere mogelijkheden voor vorming en spontane intervisie  Betere mogelijkheden bij opschaling in de zorg  Regionale verankering en kennis netwerkpartners blijft behouden

22 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Evolutie aanmeldingen 2011 (3 maanden) 85 2012202 2013 (10,5 maanden)117  Totaal 404 Caseload 237cliënten in begeleiding 33afgeronde begeleidingen 18behandelde aanmeldingen die wachten op initiatief derde (nog in opname of begeleiding bij partner, bemoeizorg, …) 17lopende intakes 93exclusies 6onbehandelde aanmeldingen (bijkomende info van aanmelder nodig)

23 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Aanmeldingsprocedure verder finetunen om wachtlijsten te voorkomen + inzetten op overbruggingsplan tot inclusie in samenwerking met de aanmelder Visie rond uitstroom, casusdifferentiatie en bemoeizorg verder uitwerken Verder inzetten op verknoping Herstel: inzetten op kracht uit ervaring en participatie van de cliënten

24 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Functie 3 REHABILITATIETEAMS DIE WERKEN OMTRENT HERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE Joost Vanhaecke

25 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel Mensen met psychische kwetsbaarheid sociale rollen laten behouden of terug laten opnemen op vlak van werk, vorming, vrije tijd en ontmoeting door  Doorstroom te faciliteren naar belendende sectoren  Aanbod belendende sectoren te ondersteunen vanuit GGZ  Actieplan op te stellen om fricties tussen GGZ en belendende sectoren aan te pakken

26 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Werkwijze Intersectoraal overleg met partners uit GGZ Arbeid: VDAB, GTB, Jobcentrum, WOK, Loca Consult, Arcotec, Optimat, Sobo, … Ontmoeting: dienstencentra, Hof van Watervliet, buurtvervlechting, … Lokaal cultuurbeleid + familievertegenwoordigers & ervaringsdeskundigen

27 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Arbeid: stand van zaken Afstemming casemanagement zorg en arbeid  overleg GTB en zorgactoren GGZ Overlegtafel inzake gemeenschappelijke dossiervorming  Tender-bis, bruggen bouwen, op stap², compool, … Arbeidscoach  Brugge: instroom vanuit CGG (6 van de 20 actieve dossiers)  Oostende: delokalisatie arbeidscoach i.s.m. CGG’s (sinds februari) totaal: 28 doorverwijzingen - 19 actieve dossiers -> CGG: 14 doorverwijzingen – 11 actieve dossiers

28 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Activering: stand van zaken Bevraging cliënten omtrent ontmoetingsmogelijkheden  Nood aan laagdrempeligere ontmoetingsmogelijkheden  Gebrek aan overzicht van georganiseerde activiteiten

29 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Positionering functie 3 in Art. 107 Concept ‘herstel’ expliciteren - voor alle functies Ondersteuning structurele verankering arbeidszorg Arbeidscoach uitbreiden tot regio Westkust Eventuele uitbouw ontmoetingscentrum Brugge Opstart website met regionale activiteitenkalender

30 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen FUNCTIE 4 INTENSIEVE RESIDENTIËLE BEHANDELUNITS Patrick Penders

31 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel Gespecialiseerd aanbod residentiële zorg voor alle inwoners van de regio Noord-West- Vlaanderen, in afstemming met het supraregionale aanbod

32 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Werkwijze Werkgroep functie 4 Subwerkgroep Voorzitter Ziekenhuizen (directielid,psychiater, zorgmanager, stafmedewerker) Leden Subwerkgroep

33 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Inventarisatie noden en aanbod naargelang de doelgroep  Hiaten?  Overlap?

34 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014: Creëren van subwerkgroepen  Op basis van diagnostische criteria Bv. psychose, persoonlijkheidsstoornissen, affectieve stoornissen & verslavingszorg  Op basis van een specifieke functie Bv. ‘crisis’ in samenwerking met MCT

35 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014: Uitbouw geïntegreerde zorgcircuits in samenwerking met de andere functies

36 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Functie 5 WONEN Steven Ingelbrecht

37 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Doel Functie 5 omvat de uitwerking van specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.

38 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Werkwijze 3 invalshoeken: Intersectorale benadering van de volledige regio Intersectorale benadering op lokaal niveau (lokale bestuur) Sectoraal overleg met partners van de volledige regio

39 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Intersectoraal / volledige regio Volgend overleg op 21 januari 2013:  Voorstellen visietekst  Toelichting nieuw kaderbesluit sociale huisvesting Leden overleg: Initiatieven Beschut Wonen & PVT & PAAZ Vertegenwoordiging van cliëntenverenigingen & familieverenigingen Sociale huisvestingsmaatschappijen & sociale verhuurkantoren Woonwinkels en lokale besturen CAW & Regionale Welzijnsraden VAPH-voorzieningen

40 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Intersectoraal / lokaal Lobbywerk bij lokale besturen: Participatie lokaal woonoverleg (Brugge, Beernem, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, …) Continuering project Wonen-Welzijn te Brugge Bijzonder toewijzingsreglement Torhout Samenwerking Vivendo m.b.t. nieuwbouwproject te Beernem …

41 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Sectoraal overleg Overleg tussen de Initiatieven Beschut Wonen & PVT’s: Vanaf 1/1/2014 één gemeenschappelijke intakevragenlijst  Groeipad naar overkoepelende wachtlijst en efficiënter ‘beheer’ van vraag en aanbod  Uitwisseling van openstaande plaatsen  Administratieve last voor cliënt en verwijzer verminderen

42 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Nieuw initiatief: Brugwonen Context: Nood aan individueel wonen met intensieve begeleiding (cfr. BW+ of PVT-) Brugwonen: Initiatief van familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid In samenwerking met Familiehulp, Netwerk GGZ, OCMW Brugge & Brugse Maatschappij voor Huisvesting Stand van zaken: Aanvraag voor tijdelijke projectmedewerker:  Uitwerking advies voor realisatie van project  Duurzaamheid van project, uitbreiding andere regio’s

43 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitdagingen voor 2014 Participatie in uitwerking van concept “Brugwonen” Verkenning nood aan diversificatie vraag en aanbod woonvormen (sectoraal overleg beschut wonen) Meer ondersteuning en verknoping private huurmarkt (cfr. Wonen welzijn) Sensibilisering lokale besturen via lokaal woonoverleg …

44 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Evaluatie Elise Pattyn

45 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Evaluatie FOD Positieve punten Samenwerking met belendende sectoren Centrale rol huisartsen PET als mogelijke toegangspoort + coaching eerstelijn …

46 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Evaluatie FOD Werkpunten Betrekken ervaringdeskundigen Verknoping van de verschillende functies Uitrol functie 2 Voorzieningsoverschrijdend EPD …

47 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Ervaringsdeskundigen 1 e forum op 09/12/2013 To be continued…

48 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Verknoping Hoe continuïteit van zorg garanderen? Vroeginterventie Getrapte zorg Naadloze overgang VS. tussenschotten Nazorg Bemoeizorg  Thema’s werkgroep ‘Verknoping’

49 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitrol functie 2 Brugge, Beernem, Torhout, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke  +- 40% van het inwonersaantal en de oppervlakte van de regio

50 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Uitrol functie 2 In afwachting van nieuwe projectfase is de strategie van het subregionaal netwerk Oostende-Westkust: Bestaande middelen creatief inzetten  Veurne: “langdurig zorgteam” in samenwerking met BW, CGG en PAAZ  Oostende: “langdurig zorgteam” in samenwerking met BW, CGG’s en PAAZ’en

51 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Voorzieningsoverstijgend EPD TETRAPROJECT  Welke elektronische patiëntendossiers gebruikt men momenteel?  Wat zijn de noden van de gebruikers?  Hoe kunnen we de doorstroom van informatie tussen de eerste, tweede en derde lijn faciliteren?

52 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Last, but not least Website  Lancering op 1 februari 2014 Nieuwsbrief  Eind december in mailbox van genodigden van het netwerkcomité  Andere geïnteresseerden kunnen inschrijven door mail te sturen naar elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be

53 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen


Download ppt "Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Netwerkcomité 5 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google