De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiemoment Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg: de GGZ vernieuwing en de eerste lijn dinsdag 25 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiemoment Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg: de GGZ vernieuwing en de eerste lijn dinsdag 25 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiemoment Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg: de GGZ vernieuwing en de eerste lijn dinsdag 25 juni 2013

2 1.Situering verschillende functies GGZ vernieuwing (Filip Desmit) 2.Het Psychiatrisch Expertiseteam: verbindt, verbetert en versterkt (Filip Desmit) 3.Het Mobiel Crisisteam (Stefaan Vandevoorde) 4.Het Mobiel Behandelteam (Dominique Degrande) 5.Casussen 6.Vraagstelling

3 1. Situering verschillende functies GGZ vernieuwing (Filip Desmit) Psychiatrisch Expertiseteam

4

5 Opstart mobiele teams binnen functie 2 Psychiatrisch Expertiseteam

6

7

8 a.Definitie: ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg’ b.Werkwijze Psychiatrisch Expertiseteam centrale aanmelding patiëntgerichte en netwerkgerichte acties patiënttafel en netwerktafel 2. Het Psychiatrisch Expertiseteam: verbindt, verbetert en versterkt (Filip Desmit) Psychiatrisch Expertiseteam

9 a. Definitie ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg’ De eerste functie: activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling De eerste functie heeft betrekking op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Dat impliceert: ingaan op een aanmelding, diagnose en indicatiestelling, eerste interventies en dit, bij voorkeur, in de woonplaats van de patiënt. Indien nodig, zal de therapeutische continuïteit op lange termijn verzekerd worden. Vanuit de ambulante sector, in casu de CGG, wordt outreaching voorzien naar belendende sectoren om deze eerste functie mogelijk te maken. Bij de uitwerking van deze functie is het tevens belangrijk dat ook de eerstelijnszorg (in casu de huisarts) mee betrokken wordt Psychiatrisch Expertiseteam

10 b. Werkwijze Psychiatrisch Expertiseteam –Centrale aanmelding Centraal telefoonnummer 050 44 67 70, permanent bemand: 8u30 – 12u30 en 13u30 – 17u30 Screening en toeleiding naar acties in de subregio Onmiddellijk advies en informatie Logistieke ondersteuning CGG Noord-West-Vlaanderen Psychiatrisch Expertiseteam

11

12

13 –Patiëntgerichte en netwerkgerichte acties Patiëntgerichte acties: afstemmingsgesprek (intake), motiverend gesprek, diagnostiek, vroeginterventie, psycho- educatie, doorverwijzing Netwerkgerichte acties: advies en consult, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching, motiverend gesprek, psycho-educatie netwerk Vorming en deskundigheidsbevordering zorgaanbieders eerste lijn Acties beperkt in tijd (zes maand) Psychiatrisch Expertiseteam

14 –Patiënttafel en netwerktafel Multidisciplinaire samenstelling onder medische verantwoordelijkheid psychiater Samenstelling uit PET-medewerkers met noodzakelijke competenties Netwerktafel uitgebreid met experten uit eerstelijn en GGZ Psychiatrisch Expertiseteam

15 3. Het Mobiel Crisisteam (Stefaan Vandevoorde) Het Mobiel Crisisteam

16 Functie 2 Deze functie introduceert een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg. Die zal sneller toegankelijk zijn en aangepaste zorg aanbieden aan mensen in hun thuisomgeving Mobiele team functie 2a: Kan in crisissituaties onmiddellijk en intensief optreden Mobiele team functie 2b: Intensiteit en duur van interventie wordt aangepast voor de cliënt met een chronische problematiek Het Mobiel Crisisteam

17 Functie 2 Werkingsgebied:  In opstartfase is er één team voor de subregio Brugge- Beernem-Torhout (= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met 212.687 inwoners en 498km²)

18 Mobiel Crisisteam (functie 2a) Wie komt in aanmerking? (jong)volwassenen van 16 t.e.m. 65 jaar  Met acute psychische/psychiatrische problemen THUIS of elders waarvoor met een thuisinterventie een ziekenhuisopname kan vermeden worden  Met directe nood aan intensieve thuisbehandeling op aangeven van de huisarts of na aanmelding door EPSI, spoed AZ, PAAZ, PZ of andere GGZ-voorziening Het Mobiel Crisisteam

19 Mobiel Crisisteam Doelstellingen  Voorkomen en verkorten van ziekenhuisopname  Reductie aantal ‘gedwongen opnames’  Hervalpreventie na (vroeg)tijdig ontslag uit EPSI of A- dienst Aanbod ( gedurende 4 tot 6 weken )  Evaluatie/assessment  Permanente risicotaxatie  Crisisinterventie en eerste symptoomreductie  Intensieve kortdurende interventies Het Mobiel Crisisteam

20 WERKING Het Mobiel Crisisteam

21 Traject cliënt Hoe aanmelden?  Telefonisch aanmelden kan op het nummer 050/470150  Enkel huisarts en/of behandelende psychiater/PET  Toestemming cliënt (folder)  Dagelijks te bereiken van 8u tot 22u (ook tijdens het weekend) Het Mobiel Crisisteam

22 Traject cliënt Wat wordt bevraagd bij telefonische aanmelding?  Personalia  Directe aanleiding tot aanmelding  Risico assessment en ernst van psychiatrische symptomen  Motivatie en ziektebesef  Lichamelijke problemen/medische voorgeschiedenis  Woonomstandigheden en relationele status Het Mobiel Crisisteam

23 Traject cliënt Eerste huisbezoek/bij de cliënt:  Snel na de aanmelding  Een eerste inschatting  Intakeformulier wordt ingevuld  Toestemming opvragen van informatie en om het netwerk te contacteren Na huisbezoek bespreking in het zorgoverleg  Multi-disciplinair team  Beslissing tot al dan niet inclusie van de patiënt Het Mobiel Crisisteam

24 Traject cliënt Verloop  Consult wordt binnen de 72u na inclusie gepland bij de psychiater  Bio-psycho-sociale analyse  Bepalen van intensiteit van contacten  Continue risicotaxatie adhv HONOS (health of the nation outcome scale) Het Mobiel Crisisteam

25 Traject cliënt Behandelfase  Behandelplan met doelstellingen op maat van de cliënt  Monitoring  Psycho-educatie  Hervalpreventie => signaliseringsplan  Medicamenteuze opvolging  Overleg met de context en het netwerk van de cliënt  (Ev.) Nazorg vorm geven Het Mobiel Crisisteam

26 Traject cliënt Afronding en Oriëntatie  Eindevaluatie door het team  Tevredenheidsmeting  Concrete afspraken nazorg  Eventueel netwerkoverleg (GDT/OPP/MDO)  Verwijs- en ontslagbrief Het Mobiel Crisisteam

27 Teamsamenstelling  2 psychiaters : Dr. C. Bervoets en Dr. T. Mertens  1 teamverantwoordelijke : Stefaan Vandevoorde  1 psycholoog/therapeutisch coördinator : Delphine Van Hevele  8 psychiatrisch verpleegkundigen  3 maatschappelijk werkers Het Mobiel Crisisteam

28 Werking  Gedeelde caseload = intensieve opvolging  Ambulant werken  Eén overlegmoment (zorgoverleg) cliëntinfo  Communicatie : GSM - overlegmomenten  Planningsinstrument  Procedures en werkafspraken Het Mobiel Crisisteam

29 Huisbezoeken Bij opstart (eerste week)  In duo  Dagelijks  Frequentie wordt constant geëvalueerd Week 2 en 3 : 1 HB om de 2 dagen Vanaf week 4 : 1 HB om de 3 dagen Solo : enkel na beslissing zorgoverleg  Context  Risicotaxatie  Gekende cliënt Het Mobiel Crisisteam

30 Positieve punten Verwijzer (huisarts of psychiater) blijft actief betrokken in het traject Afwezigheid van ziekenhuisstempel Snel en accuraat vanuit een helder kader Ondersteuning aan de eerste lijn bij crisis Cliënt en zijn context krijgen een prominente plaats in de begeleiding Focus op empowerment Het Mobiel Crisisteam

31 Contact Mobiel Crisisteam Spanjaardstraat 12 8000 Brugge Tel: 050/470150 – 050/470152 Mail: 2a.kernteam@netwerkggzregionw-vl.be Het Mobiel Crisisteam

32 Mobiel Behandelteam Brugge - Beernem Opstart 1 december 2011 (Functie 2b) Het Mobiel Behandelteam

33 Team Beleidspsychiater (12u/w): Dr. Jo Magerman Therapeutisch coördinator (30,4u/w): Dominique Coopman; momenteel a.i.: Dominique Degrande Antenne Beernem/ Houtland: regio Beernem, Oostkamp, Torhout en Zedelgem 9 medewerkers (8,6 FTE) van diverse disciplines (psych. vpk, maatsch. werkers, ergo’s) Teamverantwoordelijke: Stefaan Dhaese (38u/w) 1 Mobiel Behandelteam Noord-West-Vlaanderen (212.687 inwoners) Antenne Brugge: regio Groot Brugge 9 medewerkers (7,25FTE) van diverse disciplines Teamverantwoordelijke: Petra Defraeye (38u/w) Het Mobiel Behandelteam

34 Caseload Cijfers: Inclusie: 202 o Brugge: 105 o Beernem: 97 In intakefase: 16 In aanmeldingsfase: ± 60(wekelijks nieuwe aanmeldingen) Verwijzende instanties: PZ - PET - PAAZ - BW - MCT - Inghelburch - CGG. => Verschuiving merkbaar van langdurige opname in PZ naar jongere mensen aan begin van GGZ- traject. Het Mobiel Behandelteam

35 Doelgroep: wie komt in aanmerking? Volwassenen van 18 t/m 65 jaar Langer durende psychiatrische problematiek Zorgvragen op meerdere levensgebieden Zien hun rol als burger in de samenleving bedreigd Meerwaarde van psychiatrische expertise in de thuiscontext Wonen binnen de regio Het Mobiel Behandelteam

36 Doelgroep: wie komt niet in aanmerking? Geen eigen woonst hebben Nog een te intensief behandeltraject nodig Te intensieve nabijheid nodig op langere termijn Reeds ‘voldoende’ omkadering aanwezig Rechtstreekse doorverwijzingen uit justitie Het Mobiel Behandelteam

37 MBT: Aanmeldings- en intakeprocedure Stand van zaken rond aanmelding en intake. Work in progress: Streven naar korte beslissingstermijnen Alle relevante info van bij de aanmelding Het Mobiel Behandelteam

38 Krachtlijnen Mobiel Behandelteam is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de eerste lijn. De voordeur voor de eerste lijn gebeurt via functie 1B : psychiatrisch expertise team (PET) met als opdracht vroeg detectie en vroeg interventie. Mobiel behandelteam is rechtstreeks toegankelijk vanuit een GGZ- voorziening. Het Mobiel Behandelteam

39 Krachtlijnen: 1.Betere screening van bij de aanmelding 2.Meer appèl op het netwerk: gedeelde zorg 3.Empowerment van de cliënt als uitgangspunt: sterktes van de cliënt Het Mobiel Behandelteam

40 3. Empowerment als uitgangspunt: -vertrekken vanuit sterktes en succeservaring cliënt (werken met herstelplan) -ontslagplan en herstelplan op elkaar afstemmen (continuïteit van zorg) Het Mobiel Behandelteam

41 MBT: Inhoudelijke werking Stand van zaken rond de inhoudelijke uitbouw van het team. Het Mobiel Behandelteam

42 Geleerd uit één jaar werken 1.Zandlopermodel als rode draad 2.Regie in handen van cliënt (persoonlijk herstelplan) 3.Partners in het opnemen van gedeelde zorg en gedeelde behandeling (Netwerkoverleg) Het Mobiel Behandelteam

43 1. ZANDLOPERMODEL ALS RODE DRAAD. Het Mobiel Behandelteam

44 Zandlopermodel Het Mobiel Behandelteam

45 Schakelen tussen verschillende rollen Rol in herstelfase: coach, adviseur → instrument: herstelplan Rol in behandelfase: motivator, behandelaar, contactpersoon, voorlichter → instrument: signaleringsplan Rol bij ontregeling: crisisinterventie, ACT, … → instrument: crisisplan Principes van empowerment, stepped care en matched care (met GGZ en niet-GGZ instanties) hanteren. Het Mobiel Behandelteam

46 Netwerkoverleg Herstelplan als aanzet voor netwerkoverleg. Hulpbronnen uit de natuurlijke context van de cliënt benutten. Samenwerken met familie, mantelzorgers, professionelen! Het Mobiel Behandelteam

47 5. Casussen

48 6. Vraagstelling


Download ppt "Communicatiemoment Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg: de GGZ vernieuwing en de eerste lijn dinsdag 25 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google