De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid Geïntegreerde (Bestuurlijke) Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid Geïntegreerde (Bestuurlijke) Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 1 December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid Geïntegreerde (Bestuurlijke) Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid

2 2 De aanleiding voor Bestuurlijke Aanpak Groeiend besef dat bestrijding van georganiseerde criminaliteit naast OM, Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten evenzeer de verantwoordelijkheid is van lokaal openbaar bestuur. Politie en Justitie zijn onvoldoende in staat gebleken wederrechtelijk verkregen vermogen te confisqueren enkel langs strafrechtelijke weg. Succesvolle pilot in Amsterdam (Van Traateam) en Hektor Venlo

3 3 Doelstellingen Voorkomen: -dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. -dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat. -van witwassen van crimineel verkregen vermogen in relatie tot onroerend goed -en doorbreken van economische machtsposities die opgebouwd zijn op kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

4 4 Bestuurlijke Aanpak Hoe ? -Aanpak / monitoring op vastgoed in relatie tot daaraan gekoppelde malafide branches omdat: - Criminaliteit in zijn algemeenheid logistiek gezien altijd gebruik maakt van onroerend goed; - de onroerend goed branche één van de meest ongecontroleerde branches is (€18,5 miljard “gewit” per jaar); - Criminelen deze branche gebruiken om hun verkregen vermogen te “witten” of hierin te investeren -Onderscheid maken in: - vergunningplichtige panden/branches - niet-vergunningplichtige panden

5 5 Juridische Basis Bestuurlijke Aanpak Vergunningplichtige panden: Wet Bibob Niet vergunningplichtige panden: Convenant Ketensamenwerking Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit ( incl. Privacyreglement)

6 6 Voorbeelden Niet alleen vergunningplichtige panden: Café – Bordeel – Shoarmazaak – Friture – Broodjeszaak – Afvalstofverwerkingsbedrijven (sloperijen) etc. Gemeente/Provincie en Landelijk Bureau Bibob als instrument Maar ook niet vergunningplichtige panden: Bel-/internetwinkels – Theehuizen – Massagasesalons - Zonnestudio’s - Kado/Souvenirsshops – Meubelwinkels/hallen – winkels in 2e hands spullen – Videotheken etc. Convenant Ketensamenwerking BA als instrument

7 7 Wet BIBOB (Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) Vergunningverlening voor de volgende branches -De Drank - en Horecawet (droge en natte horeca). -Exploitatievergunning coffeeshops / sexinrichtingen / speelautomatenhandel -Bouwvergunning -Wet Milieubeheer (afvalverwerkingsbranche) Landelijk Bureau BIBOB - Advies 3 ledig. Vergunning vormt:- Ernstig gevaar - Mindere mate van gevaar - Geen gevaar -Advies niet bindend. Beslissing Openbaar Bestuur middels Besluit.

8 8 Wet BIBOB (Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) Beoordelingscriteria (omgekeerde bewijslast!) Drank en Horecavergunning/Milieuvergunning - Vaststelling slecht levensgedrag (Besluit zedelijkheidseisen D&H-wet) - Transparantie van de financieringsconstructie - Transparantie van de bedrijfsorganisatie. Bouwvergunning - Eigen woning alleen beoordeling financiering - Bedrijfspand beoordeling financiering en antecedenten

9 9 Rol Wet Bibob Toepassing wet Bibob als “ultimum remedium” Verhouding onroerend goed binnen Bestuurlijke Aanpak: 25 % vergunningplichtig (Bibob toepasbaar) 75 % niet vergunningplichtig (Convenant BA toepasbaar) BIBOB: werend(e) maatregel/effect Convenant Best. Aanpak: doorgrijpende maatregel/effect

10 10 Werking “Convenant Ketensamenwerking Georganiseerde Criminaliteit”

11 11 Stand van zaken “Convenant” (1) Uniek voor Nederland! Per 1-6-2007 operationeel Zonder dat er sprake is van een strafbaar feit kan info verzameld worden voor de aanpak van niet vergunningplichtige panden. Stuurgroep bepaalt de aanpak branches/objecten/personen Informatie-overleg bepaalt deelname aanpak casuistiek Casusoverleg bepaalt de operationele aanpak Rechtmatigheidsverkl. Coll. Bescherming Persoonsgegevens Ontheffing art 18 Wet Pol.Reg. (Ministeriele ontheffing) Machtiging art 67 Algemene Wet Rijksbelastingen

12 12 Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum per 11-9-2007 Samenstelling regionaal informatie en expertisecentrum: -Projectmanager -Projectleider /Analist -Projectleider / Fin.ec. expert -Informatie-analist -Medewerker informatie -Secretarieel medewerker -Jurist ( BR / SR)per 1-1-2008?

13 13 Bestuurlijke Aanpak Limburg-Zuid per 1-1-2008

14 14 Wat bieden we Openbaar Bestuur / Fiscus / Opsporing Bestuurlijke Aanpak 2007 - Kennis expertise BIBOB tbv aanpak vp panden - Optimalisatie uitvoering Convenant mbt de aanpak van: - niet vergunningsplichtige branches - malafide grootschalige vastgoedbezitters - Uitbreiding geven aan informatievoorziening tussen Openbaar Bestuur / Opsporing / Fiscus. - Opbouwen databestanden tbv monitoring/waterbedeffecten - Opmaken SR/Financiele analyses door RIEC tbv alle BIBOB- en Convenantpartners - Aansluiting bij ontwikkeling Bestuurlijk Dossier uit strafrechtelijke onderzoeken - Juridische ondersteuning bij Bestuursrechtelijke procedures

15 15 Resultaten BIBOB / Convenant 2005/2006/2007 BIBOB (privacyproof vanaf 1-10-2007): 2005 ± 1 op de 10 vergunningen D&H zijn geweigerd / ingetrokken ( 11 op de 115) 2006 ± 1 op de 6 D & H vergunningen zijn geweigerd/ ingetrokken ( 30 op de 180) Zicht op grootschalige malafide onroerend goedbezitters. Zijn faciliterend aan/maken deel uit van georganiseerde criminaliteit Provincie wordt voorzien van politie-info ogv art 2 Politiewet ivm art 30 Wet Polreg. (toetsing CBP) Resultaat: weigeringen 8 milieuvergunningen.

16 16 Resultaten BIBOB / Convenant 2005/2006/2007 Convenant: Convenantaanpak (privacyproof vanaf 1-6-2007) t.a.v. de gegevensuitwisselingen en de daaraan verbonden voorwaarden Aanpak niet vergunningplichtige panden/branches. - aanpak bedrijventerrein Heerlen mei 2007 - 4 casussen in Informatie-overleg - 1 benoemd voor Casusoverleg - 7 casussen in de aanbieding Iedere convenantpartner kan casuïstiek inbrengen Enthousiaste deelname Convenantpartners

17 Uitkomsten Landelijk Congres 12-9-’07 Bestuurlijke Aanpak te Maastricht - Installatie Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg-Zuid per 11-9-2007 - Convenant wordt landelijk geïmplementeerd - 5 andere RIEC’s worden nog benoemd t.b.v. landelijke dekking. - 4 dimensionale aanpak georganiseerde crim. - Studie naar Euregionaal Informatie en Expertise Centrum 2008 - Versterking informatiepositie Burgemeester - 12 conclusies in Plan van Aanpak 2e Kamer

18 18 Vier Dimensionale Aanpak Lokaal – Regionaal – Nationaal (Info) Geïntegreerde aanpak Publiek – Private samenwerking Euregionaal - Internationaal

19 19 Eerste Dimensie Lokaal: - Organiseren van effectieve informatievergaring - Focus op Vastgoed - Aanwijzen gebied of branche - Instellen lokaal team Regionaal: - Versterking bestuur binnen het strategisch-operationele niveau (Regierol korpsbeheerder) - Inrichten Informatie en expertisecentrum Nationaal. - Algehele Coördinatie - Expertise op vooral financieel- economisch gebied

20 20 Tweede Dimensie Geïntegreerde aanpak - Probleem wordt centraal gesteld - Informatieuitwisseling en gezamenlijke aanpak tussen relevante partijen - Middels convenant en met toestemming CBP - Convenantpartners zijn Bestuur, OM, Politie, Belastingdienst, Fiod/ECD en Siod.

21 21 Derde Dimensie Publiek-private samenwerking –Helpen bij het zelfreinigend vermogen van zgn. kennisbranches zoals advocatuur, notariaat, accountancy, makelaardij, projectontwikkeling, fiscale juristen etc. –Samenwerking met woningcorporaties en bedrijfsleven. »aankoop van strategische panden »afstemming over vastgoed dat door corporaties aan de markt wordt aangeboden.

22 22 Vierde Dimensie - Inventariseren van bestuurlijke (on)mogelijkheden in BRD, Wallonië en Vlaanderen - Gegevensuitwisseling - Gezamenlijk optreden

23 23 Versterking info-positie Burgemeester Landelijke uniformiteit art 15 Wet Polreg Frequentere toepassing tipfunctie (art 26 WB) Versoepeling verstrekkingsregime CJD Almelo Wijziging art 39f Wet Just. en SV gegevens

24 24 Versterking infopositie Burgemeester 1 Art. 15 wet Politieregisters: 1.Uit een politieregister worden op hun verzoek gegevens verstrekt aan: de burgemeester, 1. in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie, of 2. in het kader van de handhaving van de openbare orde. Welke gegevens van de politie vallen onder art 15 Wet Polreg:? HKS X-Pol op hfd-lijnen TOBIAS-Papos Blue View

25 25 Versterking infopositie Burgemeester 2 Art. 26 Wet Bibob (Tipfunctie Bibob O.v.J): “Tippen” in ruime zin Alle SR info naar Openbaar Bestuur “Tippen” in enge zin BIBOB OvJ geeft enkel de wenselijkheid aan dat een vergunning langs bureau BIBOB dient te gaan Passief “Tippen” Op voordracht van het Openbaar Bestuur Actief “Tippen” Op voordracht van politie / OM zelf

26 26 Versterking infopositie Burgemeester 3 Centrale Justitiele Documentatiedienst Almelo - OH vonnissen en buitenlandse veroordelingen in relatie tot Besluit Zedelijkheidseisen D en H wet - enkel antecedenten van de laatste 5 jaar Versoepeling verstrekkingsregime dringend gewenst ! Art 39f Besluit Justitiele en SV gegevens - geen SV info ihkv vergunningverlening dan enkel via Bureau BIBOB in strijd met begrip ultimum remedium Advies: Beoordelingsrol lokaal OM in beide voorgaande gevallen activeren /intensiveren.

27 27 Welke informatie wordt verzameld? 1. Open bronnen Kadaster – KvK – Hypotheekregister – GBA 2. Half open bronnen Info gemeentelijke diensten: WOZ – Milieu - Bouw en Woningtoezicht – Brandweer – Drank en Horeca- Sociale Dienst. 3.Gesloten bronnen - Vergunningsplichtig pand: “art 15 Wet Pol.reg” info (HKS/X-pol/Papos) - Niet vergunningsplichtig pand: “art 18 Wet Pol.reg” info + OM – SIOD – FIOD/ECD – Belastingdienst 4. Eind analyse Bibobaanvraag /handhavingsactie ja/nee

28 28 Hoe wordt informatie veredeld? Gebruik Veiligheidsnet: BIBOB: - Te gebruiken als doorgeefluik / database / archief voor hercontrole - Door politie te raadplegen bij fysieke controles Convenant: - Te gebruiken enkel als digitaal doorgeefluik van de convenantpartners naar Regionaal projectteam (niet als database!) Gebruik Zylab: - Gedetailleerde document/data controle / signaleren dezelfde (rechts)personen

29 Veiligheidsnet

30 30 www.bestuurlijkeaanpak.nl

31 Bedankt voor Uw aandacht ! Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid Bureau Basiseenheid Heuvelland Tel: 043-4001571 / Fax: 043-4001570 Website: www.bestuurlijkeaanpak.nl


Download ppt "1 December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid Geïntegreerde (Bestuurlijke) Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google