De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio Limburg Zuid Geïntegreerde Bestuurlijke Aanpak (Georganiseerde) Criminaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio Limburg Zuid Geïntegreerde Bestuurlijke Aanpak (Georganiseerde) Criminaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Regio Limburg Zuid Geïntegreerde Bestuurlijke Aanpak (Georganiseerde) Criminaliteit

2 Dagelijks Veiligheidsbestuur (stuurgroep) Voorzitter DB Regionaal projectteam Bestuurlijke Aanpak Interne Integriteit Gewapend Bestuursrecht Screening & Bewaking

3 De aanleiding voor het project Groeiend besef dat bestrijding van georganiseerde criminaliteit evenzeer de verantwoordelijkheid is van lokaal openbaar bestuur Politie en Justitie zijn onvoldoende in staat om illegaal verkregen vermogen te ontnemen (Fijnaut, “money laundring”) Resultaten quick scan ( 2003) en Euregionale Criminaliteitbeeldsanalyse (2005) Succesvolle pilot Amsterdam

4 Doelstellingen. Voorkomen: -dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. -dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat.(privaat-publieke samenwerking?!) -en doorbreken van economische machtsposities die opgebouwd zijn op kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

5 Screening en Bewaking 1 Doel: Het voorkomen dat de gemeente/provincie zaken doet met organisatie(s) of personen die nu of in het verleden criminogene activiteiten hebben verricht; Alle bedrijven die inschrijven bij een Europese aanbesteding moeten een speciaal vragenformulier invullen. Dit maakt deel uit van de aanbestedingsprocedure Screening wordt uitgevoerd door een analyseteam. Dit team bestaat uit experts op verschillende gebieden die de voor handen zijnde gegevens analyseren.

6 Screening en Bewaking 2 Doel: Bureau verricht taken in opdracht van diensten en bedrijven van de aangesloten gemeenten en provincie. Er wordt getoetst op zowel criminogene betrokkenheid als zowel solvabiliteit en liquiditeit van de betrokken ondernemingen. Vragenformulier dient door alle betrokkenen aan de aanbesteding naar waarheid te worden ingevuld

7 Screening en Bewakings-aanpak Betrokkenen geven het bureau de mogelijkheid om de door hen ter beschikking gestelde gegevens te verifiëren Europese aanbesteding Werken ( € 5.000.000,-) en diensten en leveringen (€ 400.000,-) Commissie waarin alle inkopers van de huidige deelnemende gemeenten en provincie Nieuwe wetgeving in de maak (Covog) Mogelijk uitbreiding naar ook niet Europese aanbestedingen Plan van aanpak klaar 1-1- 2007 Implementatie medio 2007

8 Integriteit Binnen de eigen organisatie !

9 Als je eisen stelt aan externen.. Je kunt het niet hebben dat je zelf door de mand valt Je bent afhankelijk van elkaar (informatie en gegevensuitwisseling) Je loopt als overheid gewoon risico’s omdat je iets kunt betekenen voor de georganiseerde criminaliteit

10 Een gezamenlijke aanpak Deelnemers zijn onderling afhankelijk Integriteit schiet er gemakkelijk bij in Niet iedereen hoeft zelf het wiel uit te vinden Integriteit vraagt opbouw van kennis en expertise Landelijk geldt één doelstelling

11 Basisnormen Integriteit Afspraken tussen minister BZK en overheidsorganisaties Invoering uiterlijk 1-1-2007 Hebben betrekking op: –Periodiek onderzoek van processen –Gedragscode –Eed en belofte –Meldregeling –Vertrouwenspersoon e.a.

12 De werkwijze Uitgangspunt: de verantwoordelijkheid voor integriteitbeleid ligt bij bevoegd gezag Regionale werkgroep ontwikkelt, adviseert en rapporteert De deelnemers kunnen een beroep doen op de leden van de werkgroep en gebruik maken van de expertise Zoveel mogelijk informatie, kennis en expertise wordt beschikbaar gesteld via de website www.Integriteitlimburg.nl (vanaf 1 oktober 2006)

13 Wat we gerealiseerd hebben De bestaande regelingen geïnventariseerd en ‘ontsloten’ Opleidingsaanbod gemaakt Instrument ontwikkeld om risico’s in de eigen functie te ontdekken Regionale Vertrouwenspersoon aangesteld (vanaf 1 oktober werkzaam) Website ingericht (operationeel vanaf 1 oktober) Integriteittoets ontwikkeld en toegepast

14 Wat u kunt doen. Begin met een eenvoudige inventarisatie (de basisnormen Integriteit bieden een goed aanknopingspunt) Zoek voor de lege plekken aansluiting bij de werkgroep Integriteit en/of de website www.Integriteitlimburg.nl Maak een planning voor de implementatie van de overige ontbrekende onderdelen

15 De werkgroep Gemeente Heerlen:Anya Smeets Gemeente Kerkrade:Harry Martens Gemeente Maastricht:Ids Bierma Gemeente Sittard-Geleen:Peter Boers Gemeente Valkenburg:Jos Offermans Provincie Limburg:Frank Petit

16 Gewapend Bestuursrecht, hoe ? -Aanpak / monitoring op vast/onroerend goed omdat: - Criminaliteit maakt in zijn algemeenheid logistiek gezien altijd gebruik van onroerend goed; - de onroerend goed branche één van de meest ongecontroleerde branches is; - veel criminelen gebruiken deze branche om hun “zwart” of crimineel verkregen vermogen te kunnen “witwassen” door een diversiteit aan, veelal laagdrempelige, bestemmingen aan dit illegaal verkregen onroerend goed te geven. -Onderscheid maken in: - vergunningsplichtige panden - niet-vergunningsplichtige panden

17 Bestuurlijk huiswerk Door gemeenten dient gezamenlijk op een andere manier naar hun gemeente gekeken te worden. Intern: - Visie: wat wil ik als gemeente met een gebied ? - Heb ik mijn eigen administratie op orde ? - Is mijn papieren werkelijkheid ook de daadwerkelijke werkelijkheid ? - Gesprekken met sleutelfiguren o.a. wijkagent, buurtwerker, postbode, ondernemers, wijkcommite’s

18 Bestuurlijk huiswerk Door gemeenten dient gezamenlijk op een andere manier gekeken te worden. Extern: - Bestemmingsplan - Leefmilieuverordening - Algemene Plaatselijke Verordening - Exploitatievergunning horeca - Gebruiksvergunning horeca - Verordening Pension- en Verblijfsinrichtingen - GBA ( handhavingsfunctie / controles ) - Sociale Recherche

19 Bestuurlijk huiswerk Hoe bepaal ik de keuze voor een gebied of branche? Politiemonitor Overlast Verloedering / verpaupering Geen grip /zicht kwijt Straat / wijk / bedrijventerrein Branche (wel/geen vergunningsplicht)

20 Juridische basis Bestuurlijke Aanpak Vergunningsplichtige panden: Wet Bibob Niet vergunningsplichtige panden: Convenant Ketensamenwerking Bestuurlijke Aanpak ( incl. Privacyreglement)

21 BIBOB Vergunningverlening voor de volgende branches -De Drank - en Horecawet (droge en natte horeca). -Exploitatieverg. voor coffeeshops /sexinrichtingen / speelautomatenhandel -Bouwvergunning -Milieu w.o.de afvalverwerking (Landelijk) Bureau BIBOB Den Haag ( p.m. 20 medewerkers) - Criteria:- Levensgedrag, transparantie van de financieringsconstructie en bedrijfsorganisatie. (soort omgekeerde bewijslast) - Advies wel/geen/mindere mate gevaar vergunningverlening (niet bindend ! ) - Tipgeversfunctie O.v.J.

22 Rol Wet Bibob Toepassing wet Bibob als ultimum remedium Bibob van toepassing in de probleemgebieden op : D&H-vergunning Bouwvergunningen Verhouding: 25 % vergunningsplichtig (Bibob toepasbaar) 75 % niet vergunningsplichtig (Bibob n.v.t.) BIBOB: werend(e) maatregel/effect Bestuurlijke Aanpak: doorgrijpende maatregel/effect

23 Werking Convenant Geïntegreerde Aanpak

24 Gewapend Bestuursrecht NU Regionale projectleider Maastricht Sittard- Geleen ValkenburgKerkradeHeerlen Provincie Limburg

25 Voorstel Gewapend Bestuursrecht Straks

26 Samenstelling lokale teams Binnen gemeenten infoleveranciers benoemen c.q. lokaal team vormen. Actoren: - Politie ( lokaal) - Brandweer - Soc. Recherche - Handhaving - Vergunning - Bouw en Woningtoezicht - WOZ

27 Wat bieden we gemeenten? Gewapend Bestuursrecht - (mede) Ontwikkelen visie mbt branches / gebied - opzetten informatiestraat “open / half open” bronnen - ondersteuning opzetten structuur lokaal projectteam c.q. aanspreekpunten - clustering met andere lokale teams (synergie) - effectievere inzet eigen middelen/mogelijkheden - bewustwording aanpak branches/gebieden lokaal - screening medewerkers

28 Wat bieden we gemeenten? Gewapend Bestuursrecht - Ondersteuning vaststellen beleidslijn Bibob - “Bibob” ondersteuning kwalitatief – kwantitatief - Juridische ondersteuning Bibobprocedures - Fin./Ec. expertise bij beoordeling vergunningaanvraag - Ondersteuning “open bron” bevraging - Gebruikmaking Veiligheidsnet (ihkv info-beveiliging) - Kluwer software vergunningaanvraag - Bibobondersteuning - Aanpak niet vergunningsplichtige panden/branches

29 Wat bieden we nieuwe gemeenten? Integriteit Regionaal Korte termijn (2006): - Regionale vertrouwenspersoon Integriteit - Ondersteuning lokale vaststelling basisnorm Integriteit Lange termijn( 2007 en verder): -Meldpunt Integriteitschendingen -Klokkenluiderregeling -Bureau interne onderzoeken/zaken

30 Wat bieden we nieuwe gemeenten? Screening en Bewaking - Vaststellen aanbestedingsbeleid / SBA - Aansluiten bij overleg hfd. inkoop regionaal

31 Doelstelling centrale infoverzameling en analyse Primair: Problematiek Vastgoed in de regio blijft helder Waterbedeffecten waarnemen en tackelen Zicht houden op dezelfde verdachte rechts)personen in meerdere steden Secundair: Bewustwording problematiek in de regio Samenwerkingsverbanden stimuleren ( 1+1=3)

32 Welke informatie wordt verzameld? 1. Open bronnen Kadaster – KvK – Hypotheekregister – GBA 2. Half open bronnen Info gemeentelijke diensten: WOZ – Milieu - Bouw en Woningtoezicht – Brandweer – Drank en Horeca- Sociale Dienst. 3.Gesloten bronnen - Vergunningsplichtig pand: “art 15 Wet Pol.reg” info (HKS/X-pol/Papos) - Niet vergunningsplichtig pand: “art 15 Wet Pol.reg” info (HKS/X-pol/Papos) + OM - Politie – SIOD – FIOD/ECD – Belastingdienst 4. Eind analyse (Bibobaanvraag /handhavingsactie ja/nee)

33 Hoe wordt informatie verzameld? Volgens een vast format (checklist) 1 Open Bronnen Door lokaal projectteam c.q. medewerker info regionaal 2 Half Open Bronnen Door lokaal projectteam 3 Gesloten Bronnen Door medewerker info c.q. info-analist regionaal 4 Eindanalyse Gezamenlijk tijdens casusoverleg

34 Hoe wordt informatie verzameld? Keuze maken wie checklist 1 ( Open Bronnen) klaarzet: lokaal/regionaal lokale projectleider/aanspreekpunt verzamelt de informatie via checklist 2 (Half open bronnen) Checklist 2 onder Word opslaan ( straatnaam – nr en naam pand) en “wegzetten” op Veiligheidsnet Checklist 3 (Gesloten Bronnen) wordt door Regionale projectteam ingevuld en “weggezet” op Veiligheidsnet In de reguliere casusoverleggen ( 1 x per 14 dagen) worden de checklists per pand behandeld en de vervolgstappen bepaald.

35 Hoe wordt informatie veredeld? Gebruik / Voordelen Veiligheidsnet; - Te gebruiken als database / archief voor hercontrole - Door politie te raadplegen bij fysieke controles - Te gebruiken vanaf iedere werkplek met internet-aansluiting - Is “informatiebeveiligingsproof” - Gemeenten kunnen onderling ook info uitwisselen - Tbv inbedding / monitoring probleemgebied

36 Privacy Wet bescherming persoonsgegevens Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2002, 302) in werking getreden. Doel: Het reguleren van de omgang met persoonsgegevens en het stellen van regels en voorwaarden aan het verwerken van persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van iedereen van wie gegevens worden verwerkt. Uitgangspunt: Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen een organisatie dienen geconformeerd te zijn aan de wet.

37 Privacy Aanleiding In het kader van het project bestuurlijke aanpak is het van belang dat de deelnemende instanties, waaronder gemeenten, de provincie Limburg, het Openbaar Ministerie en de politie Limburg-Zuid persoonsgegevens met elkaar kunnen delen. Om van een rechtmatige gegevensuitwisseling te kunnen spreken is het noodzakelijk dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente waaruit in het kader van de bestuurlijke aanpak zal worden geput, zijn geconformeerd aan de Wbp. Gebleken is dat binnen de meeste organisaties nog aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht om van rechtmatige gegevensuitwisseling te kunnen spreken.

38 Privacy Gekozen ambitieniveau Maastricht -In de door Duthler Associates uitgevoerde inventarisatie bij een vijftal gemeenten kan in de hoeveelheid aangeleverde gegevensverwerkingen van de te onderscheiden organisaties een overlap worden waargenomen. -Door de gemeente Maastricht is aangesloten bij de door Duthler Associates gemaakte prioritering van gegevensverwerkingen. Dit zijn de verwerkingen die binnen de meeste gemeenten voorkomen en waaruit in het kader van de bestuurlijke aanpak het meest wordt verstrekt. Er is voor gekozen deze het eerst op orde te brengen.

39 Privacy -Door deze benadering kan een inhaalslag worden gemaakt met de bestuurlijke aanpak. -Het treffen van aanvullende maatregelen ten aanzien van de volledige rechtmatigheid van alle verwerkingen kan in een apart traject, met een eigen tijdspad, worden verricht. -Het bepalen van een reëel ambitieniveau is heel belangrijk.

40 Het betreft de volgende verwerkingen: GHS4ALL (Belastingen) - GEOTAX (Belastingen) GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) GWS4ALL (Administratie van bijstanduitkeringen) FRIS (Fraude Registratie en Informatiesysteem) SUWINET (Raadpl.van gegevens bij UWV, CWI en Sociale Dienst) MPM (Drank- en Horecawet) MPM (Wet Milieubeheer) Corsa workflow en vergunningensysteem Bouwtoezicht NCCW (Nationaal Computercentrum Woningcorporaties) GCON (Grondcontracten) Uitgifte- en verwervingsregister

41 Privacy Voorbereiding voor implementatie Wbp Voordat met de formele en materiële implementatie van de Wbp kan worden gestart, zijn de navolgende punten essentieel: ► Draagvlak creëeren binnen de organisatie op bestuurlijke niveau gecommitteerd aan de bestuurlijke aanpak, nu van groot belang dat aandacht wordt besteed aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking

42 Privacy ►Wbp-projectorganisatie formeren - benoemen eindverantwoordelijke (zorgt o.a. voor draagvlak en kiest het ambitieniveau) - benoemen projectcoördinator (schakel tussen de eindverantwoordelijke en de privacy contactpersonen, deze persoon heeft juridisch de kennis, jaagt aan en enthousiasmeert, zorgt ervoor dat de inventarisatie loopt en neemt de daadwerkelijke implementatie voor zijn rekening, adviseert de eindverantwoordelijke bij de keuze van het ambitieniveau) (Voor deze persoon de expertise van Maastricht inhuren?)

43 Privacy -benoemen privacycontactpersonen binnen de te onderscheiden diensten/afdelingen in de organisatie (personen dienen een te beoordelen bestand goed te kennen, juridische kennis is niet noodzakelijk) ►Ambitieniveau bepalen: - welke verwerkingen ga je inventariseren en aan de eisen van de Wbp conformeren? - aan welke verplichtingen uit de Wbp ga je aandacht besteden?

44 Privacy ►Inventarisatie dient plaats te vinden -de privacycontactpersoon voert de inventarisatie uit (projectcoördinator stuurt en staat met Wbp kennis terzijde) ►Continuïteit -de eindverantwoordelijke zorgt dat de continuïteit van de implementatie gewaarborgd blijft (het eindproduct is geen statisch product)

45 Privacy Mogelijkheden -Inhuren expertise gemeente Maastricht voor de implementatie van de Wbp voor wat betreft de bestanden waaruit in het kader van de bestuurlijke aanpak het meest zal worden geput (geheel uitbesteden); -Inhuren expertise gemeente Maastricht ter toetsing van reeds door de organisatie zelf verrichtte werkzaamheden ten behoeve van implementatie (advies). Stand van zaken: Op dit moment loopt het implementatietraject bij de gemeente Beek, Sittard-Geleen en Kerkrade. De gemeente Nuth heeft de expertise van de gemeente Maastricht ingehuurd om een check te laten plaatsvinden naar de door de gemeente zelf uitgevoerde implementatie een aantal jaren geleden.

46 Privacy Indien u interesse heeft voor het inhuren van de expertise van Maastricht in de persoon van Charlotte Graven, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Contactpersoon gemeente Maastricht: Mady Ubags m.ubags@maastricht.nl Tel: 043-3504041

47 Bureau Basiseenheid Heuvelland Adres: Nieuweweg 24, 6301 ET Valkenburg aan de Geul Tel: 043-4001571 / 72 / 73 Fax: 043-4001570 Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid


Download ppt "Regio Limburg Zuid Geïntegreerde Bestuurlijke Aanpak (Georganiseerde) Criminaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google