De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

2 2. Disciplines kunnen beter samenwerken  In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan  Vraagt delen deskundigheid, elkaars brillen kunnen opzetten, specialismen beschikbaar stellen  Nieuwe organisatievormen  Samenwerken kennisinstituten en onderzoek  Investeren in nieuwe opleidingen  Maar ook gedeelde visie op ontwikkeling kinderen en wat daar voor nodig is

3 3. Krijgt iedereen juiste hulp?  Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk  Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming  Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen  Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik,  Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar  Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed  Late (h)erkenning LVB-problematiek, ook in combi met psychiatrische problematiek  Kostbare kinderjaren gaan verloren  Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen

4 Kern van het koersbesluit: ordening naar vier zorgvormen 4 1. Digitaal platform 2. Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams 3. Flexibel aanbod in de wijk 4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch waar gewenst of noodzakelijk

5 5 Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Digitaal platform Flexibel zorgaanbod Ouder- en Kindteams (Samen Doen-teams) Directe leefomgeving (wijk) Jeugdige, gezin, medeopvoeders Huisartsen

6 22 Ouder- en kindteams  De 1 e lijn in de wijk. Voor preventie, advies, hulp en verwijzing. Met JGZ, Opvoedhulp, Welzijn, JGGZ, (L)VB.  360 fte ouder- en kindadviseurs (sociaal medisch, opvoed- en opgroeiondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, ambulante hulp)  140 fte specialisten (jeugdartsen, GZ-psychologen, orthopedagogen)  Ondersteunende functies  Professionele teams met veel autonomie  Samenwerking met huisartsen (die blijven verwijzen)  Gemeente en instellingen samen verantwoordelijk

7 7 3. Het flexibele aanbod in de wijk Inhoud:  Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O, GGZ, LVB, begeleiding Organisatie:  Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)  Bekostiging naar geleverde diensten  Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd

8 8 4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen  Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling -Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en)  Jeugdbescherming en jeugdreclassering -Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau -Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met ouder- en kindadviseur  Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)  Residentiële instellingen & jeugdhulp met verblijf  Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg Specialistische voorzieningen blijven nodig en geborgd’

9 9 Inkoop JGGZ: proces  Inkoop met twee regio’s: Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland  1 regionale inkooptafel JGGZ  Advies Achmea loopt (2 x 40 uur)  2015 – 2016: 80% bestaande aanbieders, mits gezond en regiobinding  Budgetgaranties bestaande instellingen: 80%  Begin april publicatie onderhandelingsdocumenten: Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ  Instellingen dienen offertes in voor 1 mei  Contracten voor 1 juli  Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)  Bekostiging naar geleverde diensten

10 10 Inkoop JGGZ: inhoud  44 GZ-psychologen in de ouder- en kindteams: consultatie, verwijzing en behandeling (= kort en middellange behandeling Generalistische Basis GGZ). Op capaciteit. Gecombineerd aanbod instellingen.  Wij kopen apart adviesuren voor instellingen onderling. Op capaciteit.  verschuiving specialistische GGZ naar Generalistische Basis GGZ (20%)  Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg  Verbinding J-LVB en jeugdhulp (multi-focale zorg, Fact-teams, School2Care)  E-health  Expertisenetwerk ‘t Jonge Kind  Expertisenetwerk (L)VB


Download ppt "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google