De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Transitiedag 28-09-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Transitiedag 28-09-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Transitiedag 28-09-2012

2 Koersbesluit Om het kind: het proces 2  Voortraject Visie Om het kind, heel 2011 met alle betrokkenen  Visie Om het kind, vastgesteld door gemeenteraad 4 april 2012  Bijdragen instellingen functioneel ontwerp, voorjaar 2012  Publicatie concept koersbesluit, 13 september 2012  Consultatie en tegenspraakronde: t/m 12 oktober 2012  Bestuurlijk traject tot eind december 2012 (gemeenteraad)  Proeftuinen Om het kind: oktober 2012 – december 2013  Voorbereiding uitvoering: 2013 – 2014 (Programmaplan 2)  Nieuwe Jeugdwet van kracht: 1 januari 2015

3 3 Het Koersbesluit biedt:  Belangrijkste inrichtingskeuzes van nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam  Belangrijkste principes t.a.v. sturing en bekostiging  Het proces (incl. programmaplan 2) Koersbesluit Om het kind: inhoud

4 4  Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht –ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken –uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing  Kleine problemen blijven klein –normaliseren van alledaagse opvoedvragen –sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) –sociale huisarts: generalist, vertrouwenspersoon en kostenbewust  Snel effectieve hulp dichtbij –specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen –passende onderwijs- zorgarrangementen –een gezin, een plan een hulpverlener  … en goedkoper! –minder schakels en coördinatie –niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod –Voorkomen dat problemen erger worden Transformatie: de ambities

5 5  De stad is divers  De problematiek is divers  De oplossingen zijn divers - One size does not fit all -Niettemin: de route naar de oplossingen houden we eenvoudig Onze keuze Tegenover het huidige stelsel (star en ingewikkeld): een stelsel dat flexibel genoeg is voor alle typen burgers en dat gelijktijdig organisatorisch en financieel beheersbaar is voor de gemeente

6 Kern van het koersbesluit: ordening naar vier zorgvormen 6 1. Digitaal platform 2. Wijkteams Jeugd 3. Flexibel aanbod in de wijk 4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch waar gewenst of noodzakelijk

7 7 Traditionele schotten worden doorbroken

8 8 Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Digitaal platform Flexibel zorgaanbod Wijkteams Sociale Huisarts specialisten Directe leefomgeving (wijk) Jeugdige, gezin, medeopvoeders

9 9 Gespecialiseerde voorzieningen Flexibel basisaanbod Wijkteams Directe leefomgeving (wijk ) Jeugdbescherming en reclassering AMK/SHG RvdK Digitaal platform

10 10 1. Het digitale platform Inhoud:  Digitale zorgkaart (inclusief klantwaardering)  Online diagnostiek en screening  Online hulpverlening  Lotgenotengroepen, etc. Organisatie :  Nader te bepalen, met borging van onafhankelijkheid Iedereen kan zelf antwoorden en hulp(verlener) vinden

11 11 2. Wijkteams Jeugd, schaal: circa 20 wijken Overzicht wijken en buurten‘om het kind’ en ‘samen doen’

12 12 2. Wijkteams Jeugd: samenstelling  20 à 25 sociale huisartsen  5 à 10 jeugdartsen en jeugdpsychologen  Ondersteunende functies Samen vormen zij één team, met veel autonomie De sociale huisarts doet het niet alleen, maar met collega’s van het wijkteam en anderen in de wijk!

13 13 2. Wijkteams Jeugd: sociale huisarts Een brede blik, basiskennis op terrein van -Preventieve jeugdgezondheidszorg -Opvoed- en opgroeiondersteuning -Jeugd-GGZ -LVB-problematiek Richt zich op -Jeugdigen -Ouders -Medeopvoeders, zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten De sociale huisarts heeft een brede blik op de ontwikkeling en de opvoedmilieus van het kind

14 14 2. Wijkteams Jeugd: sociale huisarts Taken  Voorlichting en advies (ook ongevraagd)  Monitoren, analyseren en arrangeren van ondersteuning(sbehoefte)  Kortdurende behandeling op maat  Rechtsstreekse verwijzing of inschakelen zorg Competenties  Pakt zelf aan én mobiliseert eigen kracht  Werkt handelings- en opbrengstgericht  Kijkt naar het hele (gezins)systeem, indien nodig  Is onafhankelijk (van zorgaanbieders en scholen) De sociale huisarts biedt preventie én hulp, laat niet los tot geregeld is wat nodig is voor het kind

15 15 2. Wijkteams Jeugd: organisatie en geld  Sociale huisarts per leeftijdscategorieën (0-4, 4-12, 12+)  Capaciteitsfinanciering (differentiatie naar wijk)  Samenwerkingsverband instellingen / verlengde overheid, onderzoek voorbouwend op ervaringen OKC-netwerken  Gemeente gaat regie voeren over totstandkoming maar niet zelf doen  Brede wijkbudgetten onder beheer gebiedsmanager (overheidsfunctionaris) We zorgen voor een solide basis voor alle Amsterdammers

16 16 3. Het flexibele aanbod in de wijk Inhoud:  Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O, GGZ, LVB, begeleiding Organisatie:  Raamcontract (via stedelijk inkoopbureau)  Bekostiging naar geleverde diensten  Vrij toegankelijk voor korte trajecten  Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd

17 17 4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen  Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling -Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en)  Jeugdbescherming en jeugdreclassering -Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau -Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met sociale huisarts  Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)  Residentiële instellingen & jeugdhulp met verblijf  Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg Specialistische voorzieningen blijven nodig en stedelijk geborgd’’

18 18 school Leerling Ouders Leerkrachten Gespecialiseerd e zorg Jeugd Basiszorg Jeugd Zorgteam school Speciaal Onderwijs Basiszorg Onderwijs Basiszorg Onderwijs Basiszorg Jeugd

19 19 wijkteams Gespecialiseerde zorg WIJK: 8 - 12 BASISSCHOLEN EN 1 WIJKTEAM JEUGD SCHOOL

20 Wijk teams Gespecialiseerde zorg VOORTGEZET ONDERWIJS EN WIJKTEAMS VO-SCHOOL Wijk teams Wijk teams Wijk teams

21 21 Meer informatie?  Website: www.amsterdam.nl/omhetkindwww.amsterdam.nl/omhetkind  Platform Om het kind http://jeugd020.pleio.nlhttp://jeugd020.pleio.nl  Twitteraccount: @jeugd020  Email: omhetkind@dmo.amsterdam.nlomhetkind@dmo.amsterdam.nl  Telefoon: 020 - 251 81 95


Download ppt "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Transitiedag 28-09-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google