De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de btw Mr. dr. M.E. van Hilten 2 december 2008 Figi Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de btw Mr. dr. M.E. van Hilten 2 december 2008 Figi Zeist."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de btw Mr. dr. M.E. van Hilten 2 december 2008 Figi Zeist

2 Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2009 1. Geen apart optieverzoek meer bij levering en verhuur van onroerende zaken (art. VI fiscale onderhoudswet) 2. Medische vrijstelling (weer/alsnog) aangepast (art. VIII BP)

3 Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak (art. 11-1-a-2°) Betreft: gebouwen en delen daarvan, ouder dan 2 jaar en niet- bouwterreinen. Nu: —altijd afzonderlijk verzoek bij Inspecteur vóórdat levering heeft plaatsgevonden. Op het verzoek volgt een beschikking Straks: —keuze voor belaste levering opnemen in notariële akte; —Geen beschikking meer —Wat nu als er geen notariële akte of als keuze in akte vergeten is? Dan toch optieverzoek + beschikking

4 Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak (art. 11-1-a-2°) Let wel: Eisen om te kunnen opteren veranderen NIET, d.w.z. Alleen keuze voor belaste levering indien: Afnemer gebruikt onroerende zaak > 90% voor doeleinden-met-recht- op-aftrek, én Voldaan aan eisen art. 6 Uitv. Besch. —Belast gebruik in boekjaar levering + volgende boekjaar —Ingebruikname vóór eind boekjaar na dat van levering —Afnemer zendt binnen 4 wkn na afloop boekjaar-na-levering verklaring aan leverancier of voldaan is aan vereisten belaste levering

5 Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak (11-1-b-5°) Betreft: verhuur niet-woningen aan huurders die (nagenoeg) volledig voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruiken Nu: —Afzonderlijk optieverzoek + beschikking —Bij besluit goedgekeurd dat verzoek soms achterwege kan blijven (wisselende huurders, congresruimte e.d.) Straks: —Keuze belaste verhuur in schriftelijke verhuurovereenkomst opnemen —Voor schriftelijke huurovereenkomst gelden eisen die nu aan verzoek zijn gesteld: Omschrijving onr.zaak + kadastrale aanduiding + datum aanvang boekjaar huurder —Indien geen schriftelijke huurovereenkomst of andere gevallen: wel optieverzoek

6 Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak (11-1-b-5°) Ook hier geldt: voorwaarden om te kunnen opteren wijzigen NIET, d.w.z. Alleen belaste verhuur als afnemer > 90% belast gaat gebruiken —Bij schriftelijke overeenkomst: verklaring huurder —Per boekjaar beoordelen of aan 90%-voorwaarde voldaan —Ingebruikname voor belaste doeleinden vóór einde boekjaar van ingang verhuur. —Verklaring huurder na afloop boekjaar

7 Medische vrijstelling art. 11-1-g-1°Wet OB’68 Voor toepassing medische vrijstelling gelden, communautair gezien, twee voorwaarden: 1.Alleen medische verzorging vrijgesteld, d.w.z. preventie, diagnose, behandeling en zo mogelijk genezing van ziekten en gezondheidsproblemen. 2.Alleen vrijstelling indien medische verzorging plaatsvindt in het kader van uitoefening (para)medisch beroep als omschreven door de betrokken lidstaat Per 1 januari 2008 is art. 11-1-g-1° al aangepast aan eerste voorwaarde Op laatste moment ging aanpassing aan tweede voorwaarde (amendement Vendrik) niet door.

8 De Wet BIG en de medische vrijstelling HvJ EG: Neutraliteit en algemeen belang met elkaar verenigen Lidstaten zijn vrij om te omschrijven binnen het kader van welke (para)medische beroepen zij vrijsteling verlenen, mits: —Alleen vrijstelling indien behandeling door persoon met vereiste beroepskwalificaties —Andere handelingen van gelijkwaardige kwaliteitook vrijgesteld

9 Wet BIG en medische vrijstelling per 1 januari 2009: — gezondheidskundige verzorging van de mens — door een beoefenaar van een (para)medisch beroep — die een op dit beroep gerichte opleiding heeft voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG — voor zover de gezondheidskundige verzorging tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoort én onderdeel vormt van de bedoelde opleiding

10 Recente ontwikkelingen HvJ EG en HR Een selectie: HR 12.09.08 nr. 43011 (V-N 2008/46.16) Gedeeltelijke leegstand na 3-1-h: aftrek, want leegstand # gebruik vrijgestelde prestaties HvJ EG 16.09.08, Wight, C-288/07 (V-N 2008/47.21) Beoordeling criterium concurrentievervalsing indien overheidslichaam parkeerterrein exploiteert: gaat om werkzaamheden, niet om de markt. Potentiële concurrentie telt ook mee.

11 Recente ontwikkelingen HvJ EG en HR Een selectie: HR 10.10.08 nr. 41570 (V-N 2008/49.19) Duobakken gemeente. Artikel 15-4 van toepassing omdat gemeente ook – voor andere activiteiten – ondernemer is HvJ EG 06.11.2008, Kollektivavtalsstiftelsen,C-291/07 ‘verlegging’ plaats van dienst (vgl. art. 6-2-d) geldt ook als adviesdiensten door belastingplichtige worden afgenomen t.b.v. niet-ondernemersactiviteiten

12 Recente prejudiciële vragen HR HR 14.11.2008, nr. 42192 Aftrekrecht bij intracommunautaire verwervingen in andere lidstaat dan de goederen HR 14.11.2008, nr. 43185 Is BUA verbindend voor wat betreft ‘het gelegenheid geven tot privévervoer, en zo ja: is er ruimte voor gedeeltelijke aftrek.

13 Vakstudie Nieuws Congres 2008 2 december 2008 Figi Zeist

14 Afsluiting 2 december 2008 Figi Zeist


Download ppt "Ontwikkelingen in de btw Mr. dr. M.E. van Hilten 2 december 2008 Figi Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google