De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten BTW / Overdrachtsbelasting Mr. Lucas Blom AA FB Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs 0341-438100 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten BTW / Overdrachtsbelasting Mr. Lucas Blom AA FB Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs 0341-438100 1."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten BTW / Overdrachtsbelasting Mr. Lucas Blom AA FB Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs 0341-438100 l.blom@lentinkdejonge.nl 1

2 BTW inleiding 1) ondernemer 8) aftrek van voorbelasting 2) levering/dienst 3) plaats 4) vrijstelling 5) maatstaf 6) tarief 7) afdracht: hoe, wie, wanneer h LeverancierAfnemer 2

3 1. Ondernemer (vervolg) DGA (o.g.v. arbeidsovk) = ondernemer 26-4-200218-10-2007 HRHvJ JANEE DGA trekt BTW op woonhuis af. Correctie? RB Den Haag, 28/04/’10, 09/01843 RB Haarlem, 16/07/’09, Hof Arnhem, 02/09/’10, nr. 09/00584 3

4 1. Ondernemer (vervolg) -> verhuur onzelfstandige werkruimte Rechtbank Arnhem, 17/06/’09, nr. AWB07/2820 en 07/2822): nee Rechtbank Breda, nr. 17/11/’10. nr. 09/3994: ja -> verhuur onroerend goed -> managementovereenkomst 4

5 2. Levering / dienst 1 of meerdere prestaties -> HvJ, 25-2-’99 (CPP), C-349/96: →beoordeling vanuit gezichtspunt (objectieve) afnemer → hoofdprestatie en nevenprestatie (is prestatie om hoofddienst aantrekkelijker te maken) → niet uit elkaar halen als er sprake is van één prestatie in economische zin 5

6 2. Levering / dienst (vervolg) Jurisprudentie: Hof Den Bosch, 02/07/’10, nr. 08/00719, levering van een apparaat met een servicecontract; RB Haarlem, 01/04/’10, nr. 08/06738, Happy Meal HvJ, nr. 02/12/’10, nr. C-276/09, betaling mobiele telefoondienst 6

7 2. Levering / dienst (vervolg) Integratieheffing (art 3-3-b Wet OB) = Fictieve levering: -Zelf goederen gaan vervaardigen -Gebruiken voor doeleinden waarvoor geen volledig recht op aftrek bestaat 7

8 2. Levering / dienst (vervolg) Strijdig met EU-recht? Lopende procedure bij Hoge Raad LJN,nr BM6699. -Goederen die in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen met in het bedrijf vervaardigde goederen? -Vorm van herzieningsregeling? Lagere rechters: RB Breda, 23-02-’10, nr. 08/04234: Nee Hof Den Haag, 29-06-’09, nr. 08/00332: Ja 8

9 2. Levering / dienst (vervolg) HR, 26/02/’10, nr. 08/02136: overdracht onderneming is geen levering / dienst: -Algemeenheid van goederen; -Lichamelijke zaken door 1 ondernemer gebruikt; -Overdragen met het oog op een voortgezet gebruik door 1 andere ondernemer 9

10 3. Plaats Verschil tussen diensten en leveringen. Hoofdregel bij levering: -Plaats van vertrek (indien goederen worden vervoerd); -Plaats op moment van leveren. 10

11 3. Plaats (vervolg) Plaats van dienst * ondernemerB2B uitgebreid met: → voor alle aan hen verrichte diensten als ondernemer aangemerkt; → rechtspersonen (niet-ondernemers) * overige B2C 11

12 3. Plaats (vervolg) B2B→ plaats van de afnemer B2C→ plaats van de leverancier Hierop zijn diverse uitzonderingen 12

13 3. Plaats (vervolg) Uitzondering: a.Tussenpersonen (enkel B2C) b.Onroerende zaken c.Goederenvervoer (B2C) / Personenvervoer d.Cultuur / sport/ wetenschap e.Met B2C-vervoer samenhangende diensten f.Werkzaamheden m.b.t. roerende zaken (B2C) g.Restaurant/cateringdiensten h.Verhuur van vervoermiddelen i.Elektronische diensten (B2C) j.Afnemer buiten EU (B2C); k.Ondernemer buiten EU (B2C). 13

14 3. Plaats (vervolg) Aandachtspunten: -Artikel 37e BTW’68: bewijslast bij ondernemer; -Verlegging (buitenlandse leverancier presteert aan Nederlandse afnemer/ondernemer) -Listingverplichting 14

15 4. Vrijstelling Onderwijsvrijstelling, beroepsonderwijs → wijziging 01-07-2010 (uitz.: overgangsrecht) → erkende instelling: a) instelling Register Kort Beroepsonderwijs b) bekostigde instelling → verstrekken van onderwijs Gaat om onderwijsinstelling alsmede docent (zie verder www.crkbo.nl) 15

16 4. Vrijstelling (vervolg) * Medisch → gezondheidskundige verzorging v.d. mens → kwaliteitseisen (BIG / nieuw register) → schoenmaker houd je bij de leest Besluit staatssecretaris, 28/02/’08, CPP 2008/78M en 02/12/’10, DGB 2010/7539M -Aanvullende opleiding met relatie BIG -Vrijstelling als diensten door BIG-er worden verricht -Gezondheidskundige verzorging van de mens 16

17 4. Vrijstelling (vervolg) Onroerende zaken; -Wat is een onroerende zaak; -Levering / diensten; -Diensten: actieve terbeschikkingstelling / passieve terbeschikkingstelling. 17

18 4. Vrijstelling (vervolg) Levering onroerende zaak = vrijgesteld, tenzij rechtswege levering van een bouwterrein levering voor/op/uiterlijk 2 jaar van ingebruikname optie - optieverzoek (akte + voorwaarde aftrekrecht) 18

19 4. Vrijstelling (vervolg) Van rechtswege belast met BTW dan vrijstelling overdrachtsbelasting, tenzij * bedrijfsmiddel is gebruikt en * koper kan BTW (gedeeltelijk) terugvragen 19

20 4. Vrijstelling (vervolg) Route -> oud gebouw -> sloop -> kwalificatie naar bouwterrein -> levering -> vrijstelling overdrachtsbelasting 20

21 4. Vrijstelling (vervolg) Bouwterrein: Onbebouwde grond Iets mee gedaan met oog op de bebouwing Iets: 1. aan grond bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden 2. t.a.v. waarvan voorzieningen worden/zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond 3. in de omgeving waarvan voorzieningen zijn/worden getroffen; 4. Bouwvergunning is verleend 21

22 4. Vrijstelling (vervolg) Hoge Raad 10-08-01(Jeugdhonk): Werkzaamheden uitsluitend met het oog op het slopen van opstallen, m.a.w. tot stand brengen van onbebouwde grond. Hoge Raad 14-11-08 (nr. 42860) Na sloop minimaal een bewerking met het oog op de bebouwing moet hebben plaatsgevonden (oftewel grofegalisatie) 22

23 4. Vrijstelling (vervolg) HvJ 19-11-08, Don Bosco, C-461/08: → verkoper vraagt sloopvergunning aan → verkoper heeft verplichting tot sloop → sloop heeft aanvang voor levering Conclusie: is één handeling van onbebouwde grond (keuze voor economische benadering -> CCP). Gevolg voor koop/aannemingsovereenkomsten? 23

24 4. Vrijstelling (vervolg) Jurisprudentie na Don Bosco: -A-G Van Hilten, 17-06-’10, nr. 41510bis, ieder stuk onbebouwde grond met bouwbestemming is bouwterrein; -A-G Van Hilten, 17-06-’10, nr. 08/02606, doorlevering perceel voor voltooiing sloop is bouwterrein -Hof Arnhem, 08/06/’10, nr. 09/00361, geen bouwterrein -> geen bewerkingen aan de grond 24

25 4. Vrijstelling (vervolg) Vervaardigen: HR, 19/11/’10, nr. 08/01021: -Woon-winkelpand verbouwd tot kinderopvangbedrijf -Sprake van vervaardigen indien in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden 25

26 6. Tarief Algemeen 19%, anders 6% en 0% (aantonen a.d.h.v. boeken / bescheiden). 2010, 6%: personenvervoer taxi, schilderen < 2 jr. oude woning schoonmaken binnenkant woning boek (niet papieren fysieke gegevensdrager Aanbrengen van isolatiemateriaal Renovatie/herstel van woningen 2011: 19% Podiumkunsten Kunstvoorwerpen 26

27 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg) Vermogensetikettering : KEUZEAFTREKCORRECTIE 100% zakelijk100%In 10 jaar voor privé-gebruik 100% privé0%. (Wel aftrek gebruikskosten) NVT Naar rato zakelijk gebruik NVT 27

28 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg) Wijziging vermogensetikettering na 1-1-2011: -Alleen voor onroerende zaken; -Slechts aftrek maximaal voor zover gebruik voor belaste prestaties; -Herzieningsregeling gedurende 10 jaar -Overgangsrecht 28

29 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg) Privé-gebruik -Werknemer (BUA. Vergelijk HvJ 15-4-’10, nr. C-538/08). * discussie loon in natura en overige personeelsverstrekkingen * werkelijk gebruik -Ondernemer. HR 29-10/’10, nr. 08/01579: * houdbaarheid standstillbepaling * houdbaarheid schakelbepaling art. 16a 29

30 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg) HR, nr. 08/10/’10, nr. 07/13629 In eerdere tijdvakken aftrekbare BTW niet aftrekbaar in het laatste tijdvak van het boekjaar 30

31 9. ICL HvJ ETH, 16/12/’10, C-430/09 NL BLG goederen HvJ EMAG, 06/04/’06, C-245/04: 1x ICL HvJ ETH: -Overdragen beschikkingsmacht -Vervoer naar andere lidstaat -Na afloop van de verzending goederen lidstaat fysiek verlaten Decof 31 ETH Miroco

32 9. ICL (vervolg) HvJ ETH: 1ste schakel ICL: 1.1 ste afnemer heeft beschikkingsmacht gekregen; 2.Uiting gegeven aan voornemen vervoer 3.Kenbaar maken met BTW-identificatienummer 4.Macht om als eigenaar te beschikken op de 2 de afnemer is overgedragen in lidstaat van bestemming. Overige ICL -HvJ, 07/12/10, nr. C-285/09: geen ICL bij fraude -HvJ, 18/11/’10, NR. c-84/09, tijdstip levering 32

33 10. Diversen Kleine ondernemingsregeling: - € 1.345 en < € 1.882; -Natuurlijke personen -In Nederland gevestigd HvJ, 26/10/’10, nr. C-97/09: Vestigingseis is richtlijnconform Besluit staatssecretaris, 25/01/’07, nr. CPP2006/2469M: Goedkeuring voor in buitenland gevestigde ondernemer KOR toepassen, mits uitsluitend prestaties in NL 33

34 11. Overdrachtsbelasting Onroerendezaaklichamen (OZL): -Lichaams-eis -Bezits-eis -Doel-eis -Omvang-eis T/m 31-12-10: verkrijging van aandelen V/a 1-1-11: ook wijziging winstrechten op bestaande aandelen / omzetting van cum. pref. aandelen in gewone aandelen 34

35 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Lichaams-eis: -Lichamen waarvan kapitaal in aandelen is verdeeld (NV, BV, maatschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, Fonds voor gemene rekening) -Lidmaatschapsrechten van coöperatie / vereniging 35

36 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Bezits-eis: -Bezittingen bestaan voor tenminste 50% (t/m 31-12-10: 70%) uit onroerende zaken; -Bezittingen bestaan voor meer dan 30% uit in Nederland gelegen onroerende zaken (t/m 31-12-10: NVT) Aandachtspunten: -Referentieperiode: enig moment voorafgaand jaar. -Waarderingsvoorschriften bezittingen 36

37 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Bezits-eis (vervolg): 100% 60% 60% OZ NL 3.000 OZ NL 4.000 OZ BTLD 1.000 LENING 3.000 LM 1.000 (op verkrijger) 2010: 3/5 = 60% -> geen OZL 2010: 4/7 = 57% -> geen OZL 2011: 4/5 = 80% en 3/5 = 60% -> OZL 2011: 4/4 = 100% -> OZL A B.V. B B.V. C B.V.D B.V. 37

38 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Bezits-eis (vervolg): Deelnemingen: -Geen consolidatie: waarde economisch verkeer (HR 26- 11-1986, BNB 1987/129) -Wel consolidatie indien: moedermaatschappij > 33 1 / 3 % met (v/a 1-1-11): * concernvennootschappen; * natuurlijke personen die geheel of nagenoeg geheel belang hebben in moedermaatschappij. 38

39 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Bezits-eis (vervolg): 100% 100%LM 1D 0.75 25% OZ 10EV 3 LENING 7 ROUTE 1: Aankoop 50% aandelen in OZL D B.V. ROUTE 2: Aankoop aandelen B B.V. en C B.V. HOLDING A B.V. B B.V.C B.V. OZL D B.V. 39

40 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Exploitatie-eis Onroerende zaken als geheel voor ten minste 70% dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken Referentieperiode van 1 jaar. 40

41 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Belang-eis Natuurlijke personen: -Verkrijger + echtgenoot > 7% EN -Verkrijger + zijn verwanten NP + verbonden lichamen > 33 1/3% Rechtspersoon Rechtspersoon + verbonden lichamen + verbonden natuurlijke personen > 33 1/3% Samenhangende overeenkomst 41

42 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Belang-eis (vervolg) 50% 12% Aankoop van derde 12% van 12% HOLDING A B.V. B B.V. C B.V. 42

43 11. Overdrachtsbelasting (vervolg) Overige -Verlenging termijn vermindering overdrachtsbelasting (6 -> 12 maanden) voor woningen gekocht 2011; -Besluit staatssecretaris 14-09-2010 (nr. DGB2010/1124M) * Samenloopvrijstelling: - FE BTW; - Overgang van een algemeenheid van goederen; - Ingebruikname nieuwe onr. zaak in afwachting van verkoop * Verschil uitleg begrip onroerende zaak -Verkrijger + echtgenoot > 7% EN -Verkrijger + zijn verwanten NP + verbonden lichamen > 33 1/3% Rechtspersoon Rechtspersoon + verbonden lichamen + verbonden natuurlijke personen > 33 1/3% Samenhangende overeenkomst 43


Download ppt "Actualiteiten BTW / Overdrachtsbelasting Mr. Lucas Blom AA FB Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs 0341-438100 1."

Verwante presentaties


Ads door Google