De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW / Overdrachtsbelasting

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW / Overdrachtsbelasting"— Transcript van de presentatie:

1 BTW / Overdrachtsbelasting
Actualiteiten BTW / Overdrachtsbelasting Mr. Lucas Blom AA FB Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs

2 BTW inleiding h Leverancier Afnemer
ondernemer ) aftrek van voorbelasting levering/dienst plaats vrijstelling maatstaf tarief afdracht: hoe, wie, wanneer h Leverancier Afnemer

3 1. Ondernemer (vervolg) DGA (o.g.v. arbeidsovk) = ondernemer JA NEE
HR HvJ JA NEE DGA trekt BTW op woonhuis af. Correctie? RB Den Haag, 28/04/’10, 09/01843 RB Haarlem, 16/07/’09, Hof Arnhem, 02/09/’10, nr. 09/00584

4 1. Ondernemer (vervolg) -> verhuur onzelfstandige werkruimte
Rechtbank Arnhem, 17/06/’09, nr. AWB07/2820 en 07/2822): nee Rechtbank Breda, nr. 17/11/’10. nr. 09/3994: ja -> verhuur onroerend goed -> managementovereenkomst

5 2. Levering / dienst 1 of meerdere prestaties -> HvJ, 25-2-’99 (CPP), C-349/96: →beoordeling vanuit gezichtspunt (objectieve) afnemer → hoofdprestatie en nevenprestatie (is prestatie om hoofddienst aantrekkelijker te maken) → niet uit elkaar halen als er sprake is van één prestatie in economische zin

6 2. Levering / dienst (vervolg)
Jurisprudentie: Hof Den Bosch, 02/07/’10, nr. 08/00719, levering van een apparaat met een servicecontract; RB Haarlem, 01/04/’10, nr. 08/06738, Happy Meal HvJ, nr. 02/12/’10, nr. C-276/09, betaling mobiele telefoondienst

7 2. Levering / dienst (vervolg)
Integratieheffing (art 3-3-b Wet OB) = Fictieve levering: Zelf goederen gaan vervaardigen Gebruiken voor doeleinden waarvoor geen volledig recht op aftrek bestaat

8 2. Levering / dienst (vervolg)
Strijdig met EU-recht? Lopende procedure bij Hoge Raad LJN,nr BM6699. Goederen die in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen met in het bedrijf vervaardigde goederen? Vorm van herzieningsregeling? Lagere rechters: RB Breda, ’10, nr. 08/04234: Nee Hof Den Haag, ’09, nr. 08/00332: Ja

9 2. Levering / dienst (vervolg)
HR, 26/02/’10, nr. 08/02136: overdracht onderneming is geen levering / dienst: Algemeenheid van goederen; Lichamelijke zaken door 1 ondernemer gebruikt; Overdragen met het oog op een voortgezet gebruik door 1 andere ondernemer

10 3. Plaats Verschil tussen diensten en leveringen.
Hoofdregel bij levering: Plaats van vertrek (indien goederen worden vervoerd); Plaats op moment van leveren.

11 3. Plaats (vervolg) Plaats van dienst * ondernemer B2B uitgebreid met: → voor alle aan hen verrichte diensten als ondernemer aangemerkt; → rechtspersonen (niet-ondernemers) * overige B2C

12 3. Plaats (vervolg) B2B → plaats van de afnemer B2C → plaats van de leverancier Hierop zijn diverse uitzonderingen

13 3. Plaats (vervolg) Uitzondering: Tussenpersonen (enkel B2C)
Onroerende zaken Goederenvervoer (B2C) / Personenvervoer Cultuur / sport/ wetenschap Met B2C-vervoer samenhangende diensten Werkzaamheden m.b.t. roerende zaken (B2C) Restaurant/cateringdiensten Verhuur van vervoermiddelen Elektronische diensten (B2C) Afnemer buiten EU (B2C); Ondernemer buiten EU (B2C).

14 3. Plaats (vervolg) Aandachtspunten:
Artikel 37e BTW’68: bewijslast bij ondernemer; Verlegging (buitenlandse leverancier presteert aan Nederlandse afnemer/ondernemer) Listingverplichting

15 4. Vrijstelling Onderwijsvrijstelling, beroepsonderwijs → wijziging (uitz.: overgangsrecht) → erkende instelling: a) instelling Register Kort Beroepsonderwijs b) bekostigde instelling → verstrekken van onderwijs Gaat om onderwijsinstelling alsmede docent (zie verder

16 4. Vrijstelling (vervolg)
* Medisch → gezondheidskundige verzorging v.d. mens → kwaliteitseisen (BIG / nieuw register) → schoenmaker houd je bij de leest Besluit staatssecretaris, 28/02/’08, CPP 2008/78M en 02/12/’10, DGB 2010/7539M Aanvullende opleiding met relatie BIG Vrijstelling als diensten door BIG-er worden verricht Gezondheidskundige verzorging van de mens

17 4. Vrijstelling (vervolg)
Onroerende zaken; Wat is een onroerende zaak; Levering / diensten; Diensten: actieve terbeschikkingstelling / passieve terbeschikkingstelling.

18 4. Vrijstelling (vervolg)
Levering onroerende zaak = vrijgesteld, tenzij rechtswege levering van een bouwterrein levering voor/op/uiterlijk 2 jaar van ingebruikname optie - optieverzoek (akte + voorwaarde aftrekrecht)

19 4. Vrijstelling (vervolg)
Van rechtswege belast met BTW dan vrijstelling overdrachtsbelasting, tenzij * bedrijfsmiddel is gebruikt en * koper kan BTW (gedeeltelijk) terugvragen

20 4. Vrijstelling (vervolg)
Route -> oud gebouw -> sloop -> kwalificatie naar bouwterrein -> levering -> vrijstelling overdrachtsbelasting

21 4. Vrijstelling (vervolg)
Bouwterrein: Onbebouwde grond Iets mee gedaan met oog op de bebouwing Iets: 1. aan grond bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden 2. t.a.v. waarvan voorzieningen worden/zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond 3. in de omgeving waarvan voorzieningen zijn/worden getroffen; 4. Bouwvergunning is verleend

22 4. Vrijstelling (vervolg)
Hoge Raad (Jeugdhonk): Werkzaamheden uitsluitend met het oog op het slopen van opstallen, m.a.w. tot stand brengen van onbebouwde grond. Hoge Raad (nr ) Na sloop minimaal een bewerking met het oog op de bebouwing moet hebben plaatsgevonden (oftewel grofegalisatie)

23 4. Vrijstelling (vervolg)
HvJ , Don Bosco, C-461/08: → verkoper vraagt sloopvergunning aan → verkoper heeft verplichting tot sloop → sloop heeft aanvang voor levering Conclusie: is één handeling van onbebouwde grond (keuze voor economische benadering -> CCP). Gevolg voor koop/aannemingsovereenkomsten?

24 4. Vrijstelling (vervolg)
Jurisprudentie na Don Bosco: A-G Van Hilten, ’10, nr bis, ieder stuk onbebouwde grond met bouwbestemming is bouwterrein; A-G Van Hilten, ’10, nr. 08/02606, doorlevering perceel voor voltooiing sloop is bouwterrein Hof Arnhem, 08/06/’10, nr. 09/00361, geen bouwterrein -> geen bewerkingen aan de grond

25 4. Vrijstelling (vervolg)
Vervaardigen: HR, 19/11/’10, nr. 08/01021: Woon-winkelpand verbouwd tot kinderopvangbedrijf Sprake van vervaardigen indien in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden

26 6. Tarief Algemeen 19%, anders 6% en 0% (aantonen
a.d.h.v. boeken / bescheiden). 2010, 6%: personenvervoer taxi, schilderen < 2 jr. oude woning schoonmaken binnenkant woning boek (niet papieren fysieke gegevensdrager Aanbrengen van isolatiemateriaal Renovatie/herstel van woningen 2011: 19% Podiumkunsten Kunstvoorwerpen

27 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg)
Vermogensetikettering : KEUZE AFTREK CORRECTIE 100% zakelijk 100% In 10 jaar voor privé-gebruik 100% privé 0%. (Wel aftrek gebruikskosten) NVT Naar rato zakelijk gebruik

28 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg)
Wijziging vermogensetikettering na : Alleen voor onroerende zaken; Slechts aftrek maximaal voor zover gebruik voor belaste prestaties; Herzieningsregeling gedurende 10 jaar Overgangsrecht

29 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg)
Privé-gebruik Werknemer (BUA. Vergelijk HvJ 15-4-’10, nr. C-538/08). * discussie loon in natura en overige personeelsverstrekkingen * werkelijk gebruik Ondernemer. HR 29-10/’10, nr. 08/01579: * houdbaarheid standstillbepaling * houdbaarheid schakelbepaling art. 16a

30 8. Aftrek van voorbelasting (vervolg)
HR, nr. 08/10/’10, nr. 07/13629 In eerdere tijdvakken aftrekbare BTW niet aftrekbaar in het laatste tijdvak van het boekjaar

31 9. ICL HvJ ETH, 16/12/’10, C-430/09 NL BLG goederen
HvJ EMAG, 06/04/’06, C-245/04: 1x ICL HvJ ETH: Overdragen beschikkingsmacht Vervoer naar andere lidstaat Na afloop van de verzending goederen lidstaat fysiek verlaten ETH Miroco Decof

32 9. ICL (vervolg) HvJ ETH: 1ste schakel ICL:
1ste afnemer heeft beschikkingsmacht gekregen; Uiting gegeven aan voornemen vervoer Kenbaar maken met BTW-identificatienummer Macht om als eigenaar te beschikken op de 2de afnemer is overgedragen in lidstaat van bestemming. Overige ICL HvJ, 07/12/10, nr. C-285/09: geen ICL bij fraude HvJ, 18/11/’10, NR. c-84/09, tijdstip levering

33 10. Diversen Kleine ondernemingsregeling:
< € 1345 of vermindering > € en < € 1.882; Natuurlijke personen In Nederland gevestigd HvJ, 26/10/’10, nr. C-97/09: Vestigingseis is richtlijnconform Besluit staatssecretaris, 25/01/’07, nr. CPP2006/2469M: Goedkeuring voor in buitenland gevestigde ondernemer KOR toepassen, mits uitsluitend prestaties in NL

34 11. Overdrachtsbelasting
Onroerendezaaklichamen (OZL): Lichaams-eis Bezits-eis Doel-eis Omvang-eis T/m : verkrijging van aandelen V/a : ook wijziging winstrechten op bestaande aandelen / omzetting van cum. pref. aandelen in gewone aandelen

35 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Lichaams-eis: Lichamen waarvan kapitaal in aandelen is verdeeld (NV, BV, maatschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, Fonds voor gemene rekening) Lidmaatschapsrechten van coöperatie / vereniging

36 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Bezits-eis: Bezittingen bestaan voor tenminste 50% (t/m : 70%) uit onroerende zaken; Bezittingen bestaan voor meer dan 30% uit in Nederland gelegen onroerende zaken (t/m : NVT) Aandachtspunten: Referentieperiode: enig moment voorafgaand jaar. Waarderingsvoorschriften bezittingen

37 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Bezits-eis (vervolg): 100% 60% % OZ NL OZ NL OZ BTLD LENING LM (op verkrijger) 2010: 3/5 = 60% -> geen OZL : 4/7 = 57% -> geen OZL 2011: 4/5 = 80% en 3/5 = 60% -> OZL : 4/4 = 100% -> OZL A B.V. B B.V. C B.V. D B.V.

38 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Bezits-eis (vervolg): Deelnemingen: Geen consolidatie: waarde economisch verkeer (HR , BNB 1987/129) Wel consolidatie indien: moedermaatschappij > 331/3% met (v/a ): * concernvennootschappen; * natuurlijke personen die geheel of nagenoeg geheel belang hebben in moedermaatschappij.

39 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Bezits-eis (vervolg): 100% % LM LM 1 D D 0.75 25% % OZ 10 EV LENING 7 ROUTE 1: Aankoop 50% aandelen in OZL D B.V. ROUTE 2: Aankoop aandelen B B.V. en C B.V. HOLDING A B.V. B B.V. C B.V. OZL D B.V.

40 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Exploitatie-eis Onroerende zaken als geheel voor ten minste 70% dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken Referentieperiode van 1 jaar.

41 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Belang-eis Natuurlijke personen: Verkrijger + echtgenoot > 7% EN Verkrijger + zijn verwanten NP + verbonden lichamen > 33 1/3% Rechtspersoon Rechtspersoon + verbonden lichamen + verbonden natuurlijke personen > 33 1/3% Samenhangende overeenkomst

42 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Belang-eis (vervolg) 50% % Aankoop van derde % van 12% HOLDING A B.V. B B.V. C B.V.

43 11. Overdrachtsbelasting (vervolg)
Overige Verlenging termijn vermindering overdrachtsbelasting (6 -> 12 maanden) voor woningen gekocht 2011; Besluit staatssecretaris (nr. DGB2010/1124M) * Samenloopvrijstelling: - FE BTW; - Overgang van een algemeenheid van goederen; - Ingebruikname nieuwe onr. zaak in afwachting van verkoop * Verschil uitleg begrip onroerende zaak Verkrijger + echtgenoot > 7% EN Verkrijger + zijn verwanten NP + verbonden lichamen > 33 1/3% Rechtspersoon Rechtspersoon + verbonden lichamen + verbonden natuurlijke personen > 33 1/3% Samenhangende overeenkomst


Download ppt "BTW / Overdrachtsbelasting"

Verwante presentaties


Ads door Google