De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCH SCHe vaardigheden - C1.1

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCH SCHe vaardigheden - C1.1"— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCH SCHe vaardigheden - C1.1
ACADEMISCH SCHe vaardigheden - C1.1 Simone Oskam MSc CU C243a

2 Programma college 1.1 Het vak academisch schrijven Wetenschap
Programma college 1.1 Het vak academisch schrijven Wetenschap Verband wetenschap <> academisch schrijven Academisch schrijven Werkwijze Voorbeeld eindproduct: literatuurverslag

3 Belang Academisch schrijven
Belang Academisch schrijven voor wetenschappelijk werk Ontdekken Vastleggen Vorm van kritisch denken Opdrachten Afstuderen Publiceren Ontdekkingsfunctie van schrijven: door iets op te schrijven vind je uit wat je te melden hebt. (expressieve functie). In wetenschap vaak in de vorm van: formuleer een conclusie of discussiepunt en denk dan: hee, is dat nu echt wat ik er van vind? Vastleggingsfunctie: door iets op te schrijven (zwart op wit) is het vastgelegd als ‘jouw’ materiaal. Het krijgt een permanente(re) status (kanttekening: dit verandert door nieuwe media). Het kan nu ook het startpunt worden voor verdere bewerking of discussie met de brede buitenwereld die je niet allemaal face-to-face kunt ontmoeten om je ideeen of werk mee te bespreken. Ook op kleiner niveau werkt de vastleggingsfunctie: bijvoorbeeld een gedachte die bij je opkomt tijdens het lezen van een tekst in de kantlijn schrijven om bij verder lezen die eerste gedachte niet meer kwijt te raken. Schrijven als kritisch denken: schrijven als reflectie op werk/ideeen van anderen. In eerste instantie voor jezelf bedoeld. Dwingt je verder te gaan dan alleen een vluchtige gedachte. Blijft beschikbaar voor verdere verwerking, bijvoorbeeld in een literatuuroverzicht. Ook tijdens het lezen van literatuur: bijvoorbeeld als je de kern van een onderzoeksvraag of resultaat in key words in de kantlijn zet, ben je bezig hoofd- en bijzaken in het onderzoek van elkaar te scheiden = kritisch denken/lezen. 3

4 Waarom nu het vak Academisch schrijven?
Waarom nu het vak Academisch schrijven? Oefenen schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals: Papers Onderzoeksvoorstellen Onderzoeksverslagen Wetenschappelijke artikelen Etc. academische opleiding dat betekent wetenschappelijke literatuur lezen, / schrijven, / becommentariëren. In de komende jaren ga je veel te maken krijgen met literatuur; hoe je daar mee om moet gaan gaan we de komende tijd behandelen. Wellicht zullen een aantal vaardigheden jullie wellicht bekend voorkomen, zoals samenvatten, maar, we gaan een stapje verder dan op de middelbare school. In dit vak deze vaardigheden uitgebreid, afzonderlijk, behandelen, het is de bedoeling dat ook dit weer een natuurlijk werkwijze gaat worden op het moment dat jullie met literatuur moeten gaan werken.

5 Programma en toetsing ACADEMISCH SCHRIJVEN Eind 1e blok: aanleiding, vragenschema en gevonden literatuur Eind 2e blok: literatuurmatrix Afronding 3e blok: literatuurverslag Ok, wat gaan we exact doen? (= herhaling v. hoorcollege) We gaan toewerken naar een literatuurverslag / literatuurrapport. Wat dat exact is gaan jullie zelf lezen (LC) na dit college. Globaal; een rapport waarin je de stand van zaken in de vakliteratuur weergeeft en waaruit je zélf bepaalde conclusies trekt. Vaak is het een voorbereiding op een onderzoek. Je start een literatuurstudie waarbij de vakliteratuur duidelijk moet maken wat er al bekend is over een bepaald verschijnsel, welke theorieën er al bestaan, wat er voor onderzoek op dat gebied is gedaan, welke methode, welke resultaten etc.. Je hebt verschillende vaardigheden nodig om tot een literatuurverslag te komen; die gaan we jullie ‘aanleren’ (beetje uiteenzetten). Aan het eind van blok 3 zal het literatuurverslag worden beoordeeld op verschillende onderdelen. Je werkt dus 3 blokken lang naar 1 eindproduct toe, dat wordt beoordeeld. Tussendoor geen beoordelingen, tenzij voorwaardelijk. Straks verder uiteenzetten. Nu eerst: “Tekst waarin bevindingen uit de belangrijkste literatuur over een bepaald onderwerp wordt beschreven en geëvalueerd.” >> Zie LC H12

6 No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong. wetenschap The game of science is, in principle, without end. Hierna opdracht inleiding / kenmerken wetenschappelijk artikel. If I have seen further it is only by standing on the shoulders of giants.

7 WAT IS WETENSCHAP? Body of Knowledge

8 Wetenschappelijk schrijven: Framing Reality
Wetenschappelijk schrijven: Framing Reality Wat is dan een wetenschappelijk artikel?  opdracht kennismaking met wetenschappelijk artikel: bepaal welke wetenschappelijk is en waarom ( slide) Reacties op bord verzamelen Wikipedia: Met wetenschap wordt zowel gedoeld op bepaalde vormen van menselijke kennis als op het proces om hiertoe te komen als op de organisatie waarbinnen deze kennis wordt vergaard. De wetenschappelijke wereld is dat deel van de maatschappij dat zich uitdrukkelijk ten doel heeft gesteld systematisch kennis te verwerven. De wetenschap heeft een eigen karakter wat blijkt uit haar methoden en conventies. De aldus ontwikkelde wetenschappelijke kennis vormt een specifieke reconstructie van een deel van de werkelijkheid en is opgebouwd met behulp van bepaalde wetenschappelijke methodes.[1] Veel wetenschap is er op gericht kennisverwerving te koppelen aan toepassing ervan. Niet louter reconstructie van de werkelijkheid maar ook constructie van de werkelijkheid is het doel. NWO: Om je een échte wetenschapper te mogen noemen: doe je waarnemingen, formuleer je een theorie, leid je daaruit veronderstellingen af, die je vervolgens (experimenteel) toetst en al naar gelang de uitkomst van je experimenten, heb je je aanvankelijke veronderstelling bevestigd, en daarmee je theorie een stukje versterkt, of moet je je hypothese verwerpen en dus je theorie bijstellen of een geheel nieuwe theorie opstellen. (waaruit je weer aangepaste/aangescherpte veronderstellingen af kunt leiden, die je vervolgens in de tweede ronde van deze 'empirische cyclus' via toetsbare hypotheses probeert experimenteel te weerleggen (falcificeren), waarna je aan de hand van de uitkomsten je theorie aanscherpt of vervangt, ...enzovoort.) Uitleg: Rol van tekst in wetenschap  slides (6 t/m 8)

9 Typisch wetenschappelijk
Op veel eerdere artikelen gebaseerd, refereert aan eerder onderzoek Op feiten/gegevens gebaseerd Bronnen vermeld (achternaam & achternaam, jaartal) volgens APA-regels Zakelijke formele stijl, neutraal (geen meningen) Abstract (korte samenvatting) (Onder)titels en kopjes vatten inhoud samen Alle stellingen worden onderbouwd (m.b.v. bronnen) Jargon (wetenschappelijk: “intensiveerders” en vakgebied) Ondubelzinnig taalgebruik Duidelijke conclusies o.b.v. voorgaande aan het eind Sobere opmaak Duidelijke structuur Veel tekst Hypotheses Correspondentiegegevens onderzoekers vermeld Verklarende bijschriften bij figuren & tabellen

10 Formulering: “ik vind” “het lijkt aannemelijk”
Eisen wetenschappelijk werk >> eisen publicaties Formulering: “ik vind” “het lijkt aannemelijk” Structuur: onderzoeksstructuur Literatuur verwijzen, bronnen verwerken Nauwkeurig beschrijven methode Heldere scheiding “feiten” en meningen Systematisch te werk gaan Controleerbaarheid Repliceerbaarheid Validiteit Betrouwbaarheid Validiteit: meet de test wat hij moet meten: interne validiteit: geldigheid voor onderzoeksgroep externe validiteit: generaliseerbaarheid die mede afhankelijk is van representativiteit onderzoeksgroep Bedreiging voor interne validiteit bv: - sociaal wenselijkheid - Hawthorne-effect: vertekening door de aandacht die de onderzoekspersonen krijgen Betrouwbaarheid: Bij herhaling onderzoek zelfde resultaten? Structuur: aanleiding, theoretisch kader, vraag, methode, resultaat, conclusie

11 Belang van schrijven voor wetenschappelijk werk
Belang van schrijven voor wetenschappelijk werk Ontdekken Vastleggen Vorm van kritisch denken Opdrachten Afstuderen Publiceren Ontdekkingsfunctie van schrijven: door iets op te schrijven vind je uit wat je te melden hebt. (expressieve functie). In wetenschap vaak in de vorm van: formuleer een conclusie of discussiepunt en denk dan: hee, is dat nu echt wat ik er van vind? Vastleggingsfunctie: door iets op te schrijven (zwart op wit) is het vastgelegd als ‘jouw’ materiaal. Het krijgt een permanente(re) status (kanttekening: dit verandert door nieuwe media). Het kan nu ook het startpunt worden voor verdere bewerking of discussie met de brede buitenwereld die je niet allemaal face-to-face kunt ontmoeten om je ideeen of werk mee te bespreken. Ook op kleiner niveau werkt de vastleggingsfunctie: bijvoorbeeld een gedachte die bij je opkomt tijdens het lezen van een tekst in de kantlijn schrijven om bij verder lezen die eerste gedachte niet meer kwijt te raken. Schrijven als kritisch denken: schrijven als reflectie op werk/ideeen van anderen. In eerste instantie voor jezelf bedoeld. Dwingt je verder te gaan dan alleen een vluchtige gedachte. Blijft beschikbaar voor verdere verwerking, bijvoorbeeld in een literatuuroverzicht. Ook tijdens het lezen van literatuur: bijvoorbeeld als je de kern van een onderzoeksvraag of resultaat in key words in de kantlijn zet, ben je bezig hoofd- en bijzaken in het onderzoek van elkaar te scheiden = kritisch denken/lezen. 11

12 Belang van publiceren voor wetenschappelijk werk
Belang van publiceren voor wetenschappelijk werk Niet gepubliceerd? Dan “bestaat” je onderzoek niet Bijdrage aan het wetenschappelijk debat Verplicht voor wetenschappers Jezelf, je ideeën, je organisatie promoten Niet alles wat je schrijft als wetencshapper is bedoeld voor publicatie: veel schrijfwerk doe je voor jezelf! Kennisproductie: (reflecteren op ‘body of knowledge’ bijdragen, verfijnen, aanvullen, veranderen) The game of science is, in principle, without end. 12

13 Wat is er nog niet (voldoende) bekend? (hiaat) Onderzoeksplan
Cyclus sociale wetenschap DE VERSLAGLEGGING IS de wetenschap Wat is er nog niet (voldoende) bekend? (hiaat) Onderzoeksplan Wat is bekend? (Kennisdomein / discipline) Literatuurstudie Uitvoering onderzoek Onderzoeksverslag/ artikel / scriptie / proefschrift De cirkel van “bewezen” kennisoverdracht = wetenschap. “Harde”wetenschappen verschillen met name van gamma-wetenschappen in “discourse” opzicht. In de alpha en gamma wetenschappen valt er weinig “axiomatisch” te bewijzen: de wetenschap ís de discourse zelf; er valt minder te bewijzen dan dat er “aannemelijk” te maken valt. Daarom is taalgebruik zo belangrijk in deze wetenschappen.

14 WERKWIJZE ((SCHRIJF-)PROCES)
WERKWIJZE ((SCHRIJF-)PROCES) HOE? WAT? Goed, dan gaan we nu kijken naar jullie eigen schrijfproces. Dit model ken je van het hoorcollege. Als we even dieper ingaan / kijken naar het schrijfproces, hoe ziet de totstandkoming van een literatuurverslag er dan uit?  next sheet

15 Literatuurstudie: schrijf/denkproces
Literatuurstudie: schrijf/denkproces Artikel 1 lezen Samenvatting: Kritische reflectie (op theorie, variabelen, methode, resultaten en conclusies.) Artikel 2 samenvatting Kritische reflectie artikel 2 én vergelijking met artikel 1 Kritische reflectie op artikel 3 t/m ? ; én vergelijking met 1-2 Keuze invalshoek: theorie, methodisch, variabelen, operationalisering? Verfijnen/bijstellen Nadat je je hebt georiënteerd op welk thema / welk onderwerp / welke ozvraag, ga je op zoek naar de antwoorden in de literatuur op je ozvraag. Leg schema uit. Het verfijnen/bijstellen is een recursief proces; je blijft bezig zogezegd. Mss verander je zelfs wel enigszins van invalhoek. Hoe komt dat nou?  next sheet.

16 Schrijfprocessen WAT MAAKT SCHRIJVEN (SOMS) MOEILIJK? Recursiviteit
Schrijfprocessen WAT MAAKT SCHRIJVEN (SOMS) MOEILIJK? Recursiviteit De interactie tussen schrijver, tekst en taakomgeving is een soort cyclus die keer op keer doorlopen wordt. In de eerste plaats zijn er 'externe bronnen'; in dit geval de literatuur die de student bij zijn schrijfopdracht gebruikt. Die bronnen worden geïnterpreteerd, zodat er een mentale representatie ontstaat van de informatie. Deze informatie wordt beoordeeld in het kader van de gegevens die de student al in zijn geheugen had opgeslagen. Zo ontstaan er nieuwe mentale representaties, die door de student onder woorden worden gebracht: de tekstproductie. Ook tussentijdse schrijfproducten kunnen aan hernieuwde reflectie worden onderworpen. Door de cyclus van interpretatie, reflectie en productie herhaaldelijk te doorlopen, krijgt de student meer inzicht in het onderwerp. Schrijven kan op die manier als leermiddel worden ingezet: 'writing to learn'.

17 Eindopdracht: Literatuurverslag
Eindopdracht: Literatuurverslag Schrijf een literatuurverslag dat voldoet aan de gestelde eisen (APA, opbouw, stijl) Gebaseerd op min. 6 wetenschappelijke artikelen Omvang: ong. 900 woorden Voorbeeld verslag APA = eisen mbt bronvermelding, we nemen niet de eisen over mbt bv structuur, plaatsing komma’s, tabellen etc. Later (volgend jaar) zullen jullie dat wel moeten

18 Om jullie op weg te helpen…
Om jullie op weg te helpen… Wetenschappelijk artikel Lees en streep aan wat jij denkt dat belangrijk is Volgende week meenemen Dan gaan we dieper in op de structuur van wetenschappelijke artikelen Deel artikel uit

19 Voor volgende keer Lees LC paragraaf 12.1, 12.3, 12.4 en 12.10
Voor volgende keer TODO Lees LC paragraaf 12.1, 12.3, 12.4 en 12.10 Highlight de dingen die jij belangrijk vindt in het artikel Neem bovenstaande én het artikel mee naar het volgende werkcollege

20 Bedankt en graag tot volgende week
Vragen? Bedankt en graag tot volgende week


Download ppt "ACADEMISCH SCHe vaardigheden - C1.1"

Verwante presentaties


Ads door Google