De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF Von Zinzendorf: “ Het Lam verhogen ”

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF Von Zinzendorf: “ Het Lam verhogen ”"— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF Von Zinzendorf: “ Het Lam verhogen ”

2 Herrnhut Deelstaat Saksen Duitsland

3

4 14.45 uur Inloop (koffie) uur Opening door Arjan Baan uur Lezing van Leen van Valen ‘Christus Triomfator’ uur Presentatie boek ‘Een brandend hart voor Jezus’ uur Sluiting door Ds. Etienne Maritz uur Koffie uur Rondleiding Broederschaphuizen en –kerk

5 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op Uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan Uw hand naar het vaderland.

6 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

7 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

8 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met Uw troost en met Uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op Uw tijd in Uw heerlijkheid.

9 LEVENSLOOP IN HET KORT VAN NICOLAUS LUDWIG GRAAF VON ZINZENDORF ( ) 1700 Geboren in Dresden op 26 mei. Vader overlijdt in hetzelfde jaar Neemt intrek in slot van grootmoeder in Grosshennersdorf Gaat naar school van A.H. Francke in Halle Naar Universiteit in Wittenberg Reis naar enkele Europese landen. Bezoekt Düsseldorf Trouwt met Erdmuth Dorothea Reuss en gaat in Dresden wonen Ontmoeting met Moravische vluchtelingen op landgoed van Herrnhut Bouwt nieuwe woning in Berthelsdorf Bouw van gemeenschapshuis in Herrnhut Begin van opwekking op 13 augustus in lutherse kerk Berthelsdorf Reist naar Kopenhagen en ontmoet koning Christian VI Eerste zendelingen uitgezonden naar Groenland Eerste bezoek aan de Nederlanden Bouwt Broedergemeenschap ’s Heerendijk in IJsselstein Reist naar Engeland Reist naar Caraïbische eiland voor zending Reist naar Noord-Armerika Stichting Broedergemeente in Zeist Dood van Erdmuthe Trouwt met Anna Nitschmann Overlijdt op 9 mei in Herrnhut.

10 LEZING: CHRISTUS TRIOMFATOR! De ontembare drijfkracht van Graaf Von Zinzendorf als brandende actualiteit

11 ‘Alle ware vroomheid moet zich gronden op het levend geloof in de gekruisigde Zaligmaker en op de gemeenschap met Hem, welke uit dit geloof voortkomt.’’ ‘Ik kan mij niet verheugen over datgene, wat niet in Jezus' nabijheid gedacht, geschreven, voor Zijn ogen besloten, uit liefde tot Hem verdragen is. Ik heb slechts één hartstocht en dat is Hij, alleen Hij. Dit is mijn dagelijkse overdenking: och, dat de lijdende Heer, de Getrouwe, Hij Die mijn ziel liefheeft, Die mijn Vriend en Vreugde is, aan mij een welgevallen moge hebben.’ ‘Ik heb maar één passie: het is Jezus, Jezus alleen!’

12 Het schilderij in een museum in Düsseldorf van Christus met een doornenkroon als mijlpaal in het leven van Zinzendorf. Nieuwe passie: zielen winnen voor Christus en het Evangelie. In zijn bediening doorbrak hij de vormen en regels van de Lutherse kerk. Confessies en kerkorden kunnen obstakels zijn om Christus te volgen. ‘Ik ben een Zinzendorf en een Zinzendorf is niet waard om te leven als hij zijn leven niet besteedt voor een goede zaak. Ik draag ook de naam van christen en daarom sta ik voor een dubbele taak. Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’

13 Schakel bij opwekkingsbeweging in Europa en Amerika. Een verstard vasthouden van confessionele leerstukken gaf geen bescherming van eigen identiteit, maar werkte de verschraling van het geestelijke leven eerder in de hand. Er kwam een voelbare honger en dorst naar herleving. De Heilige Geest verwekt mannen die getuigden van het levende water uit de Steenrots, Jezus Christus. Hun boodschap was direct en zonder omhalen.

14 Heftige conflicten bij de Herrnhutter gemeenschap. Geest van verootmoediging met als gevolg een doorbraak op 13 augustus De Geest vervulde harten van jong en oud en velen getuigden van de heerlijke tegenwoordigheid van God.

15 Wat kenmerkt de theologie herrnhutter beweging die via reizen van de graaf en zijn helpers ook op andere plaatsen gestalte kreeg, zoals in ons land in IJsselstein, Amsterdam en Zeist? 1. Een kinderlijke overgave aan de Heiland. 2. Christus is het middelpunt. 3. Doop of vervulling met de Heilige Geest. Het Kruis was het centrale thema: Theologia Crucis, maar niet zonder de Theologia Gloriae! Theologie van het kruis

16 Leer van de rechtvaardiging van de goddeloze als basis voor zijn theologie en een leer vanuit de levende Christus. Wet niet alleen een sleutel van het Evangelie, maar ook een omheining van het kruis. Vreugde en blijdschap vanwege de vrije genade door Christus: Christus als de Plaatsvervanger staat voorop Christus voor ons en Christus in ons vormen de gezonde Bijbelse balans van het christelijke leven Christus heeft voldaan voor de zonden van de gehele wereld en deze proclamatie moet de Evangelieboodschap toon geven.

17 Bijbelse evenwicht een tijdlang verstoord door emotionele gedachten en gevoelens over de bloedwonden van Christus. Ontsporing van eigen spiritualiteit De Filadelfia gedachte als speerpunt van Zinzendorf. Niet de plichten tot heiliging stonden centraal maar de vereniging met Christus en de daaruit voortvloeiende vruchten van de Geest. ‘Filadelfia’, eenheid van alle christenen

18 De noodzaak van persoonlijke maar ook nationale herleving Noodzaak van herleving en vernieuwing Een directe vrucht die volgde op de opwekking in 1727 in Herrnhut was het evangelisatie- en zendingswerk Zendingsdrang ‘Het werd van belang geacht dat evenals in de dagen van het Oude Verbond het heilige vuur op het altaar nooit mocht uitgaan.’

19 Een zwarte bladzijde in de levensgeschiedenis van Zinzendorf is de receptie van hem en van zijn volgelingen in de Lage Landen aan de Noordzee. Een merkwaardige herderlijke brief. Harde woorden van Alexander Comrie en Theodorus van de Groe. De nood van de velen die Christus niet kennen en de noodzaak van herleving zijn zaken die bij veel predikanten niet landen. Receptie in Nederland

20 Ten diepste ging het bij hem over de manier waarop het belijden gestalte krijgt in het persoonlijke en kerkelijke leven. De bevrijdende boodschap van het kruis moest de christenheid wakker schudden uit de slaap van rationele denkschema’s, star dogmatisch denken en beknellende bekeringsvormen, waarin hij op vast liep. Zijn theologie heeft weinig structuur en mist Bijbelse belijning. Actualiteit van Zinzendorfs werk

21 Het schema van Richard Lovelace in zijn boek ‘Dynamics of Spiritual Life’ De twee basisvoorwaarden voor geestelijke vernieuwing I Voorbereiding om het Evangelie te kunnen ontvangen. A. Besef van de heiligheid van God: Zijn gerechtigheid en Zijn liefde B. Besef van de reikwijdte van de zonde: In persoonlijk leven en in onze gemeenschap II Primaire onderdelen van geestelijke vernieuwing. Dieptepresentatie van het Evangelie A. Rechtvaardigmaking: Je bent aanvaard, geaccepteerd in Christus. B. Heiligmaking: Je bent vrij van de macht van de zonde in Christus. C. De inwoning van de Heilige Geest: Je bent niet alleen in Christus. D. Autoriteit in geestelijke strijd: Je hebt gezag in Christus.

22 III. Secundaire onderdelen Secundaire onderdelen van geestelijke vernieuwing: Uitwerking van persoonlijke vernieuwing in het leven van de kerk A.Zending: In de verkondiging en in betoon van sociale bewogenheid. B.Gebed C.Gemeenschap: Eén zijn met zijn Lichaam. D.Disenculturatie: Bevrijd zijn van beknellingen door de eigen cultuur. E. Theologische integratie: Vernieuwd worden door vernieuwing van je denken.

23 ‣ Materialisme. ‣ Wereldgelijkvormigheid ‣ Verstard denken ‣ Vormelijke godsdienst. Obstakels nu

24 ‣ Gebed om opwekking en vernieuwing ‣ Noodzaak van appèllerende boodschap ‣ Aandacht voor geestelijke groei ‣ Beproeven van geesten ‣ Aandacht voor Israël Wat zijn onze hoogste prioriteiten?

25 Luther n.a.v. Romeinen 6:11 Afsluiting ‘Het geloof leert roemen in het met Christus gestorven zijn, al schijnt ook de dagelijkse ervaring het tegengestelde te zijn.’‘Christus heeft door Zijn dood ook onze zonde met Zich in het graf genomen en geheel begraven en ook in het graf gelaten, opdat de zonde nu hun, die in Hem zijn, geheel en al verdelgd en begraven zij en blijven zal; wij echter nu Ben ander leven leven door Zijn opstanding, waardoor wij in het geloof hebben: overwinning der zonde en des doods, gerechtigheid en leven.’‘De genade is tegen de zonde en vreet ze op.’

26 Bij de uitleg van Romeinen 8, zegt Luther: ‘Het doden van zonde door de Geest gaat op deze wijze toe dat de mens zijn zwakheid en zonde erkenne, en als hij zulke zondige lusten voelt opwellen, zich schrap zette en zich door Gods Woord herinnere, en door het geloof in de vergeving der zonden daartegen sterke en alzo ze wedersta zodat hij ze niet inwilligt en niet tot de daad late komen.’

27 Christus’ bloed en gerechtigheidis mij als bruiloftskleed bereid.In Hem kan ik voor God bestaanEn ’s hemels feestzaal binnengaan.Het heilig, onbevlekte Lam,Dat ook mijn zonde op Zich nam,Hij is het, Wien ik dien en eerAls mijn Verlosser, God en HeerIk steun er op dat ’s Heilands bloedMijn schuld bij God gans heeft geboet.’t Verzoent, en ook, het heiligt mij‘t Houdt tot in eeuwigheid waardijDus is dat bloed dan ook alleenMijn troost en hoop, en anders geenVoor leven en voor sterven saamligt al mijn heil in Jezus’ naam. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ; und Strophe 2-8: Christian Gregor

28

29

30

31

32

33

34

35 EEN BRANDEND HART VOOR JEZUS Leen J. van Valen De Duitse Graaf Zinzendorf ( ) was niet alleen vol van de liefde van Christus maar had een vurig verlangen om Zijn Naam, zowel onder christenen als onder niet-christenen groot te maken. Zijn motto was: ‘Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’ Vanuit zijn ‘hoofdkwartier’ in Herrnhut was hij een baanbreker voor de eenheid onder de gelovigen in een tijd van geestelijk verval en starre orthodoxie. Hij doorreisde Europa om op te roepen tot geestelijke vernieuwing en herleving. Ook werd hij pionier van een wereldwijde zendingsorganisatie die tot op deze dag tot grote zegen is. Zijn leven laat zien dat bij alle teleurstellingen en tegenwerking de kracht van het geloof in de grote Triomfator uiteindelijk overwint en onmogelijke dingen mogelijk maakt. Korte omschrijving: Dit prachtige boek beschrijft het indrukwekkende leven van Graaf Ludwig van Zinzendorf. Hij was niet alleen vol van de liefde van Christus maar had ook een vurig verlangen om Zijn Naam groot te maken. Van Zinzendorf was een baanbreker voor de eenheid onder de gelovigen in een tijd van verval en dode godsdienst. Ook werd hij pionier van een wereldwijde zendingsorganisatie. Auteur: Leen J. van Valen


Download ppt "PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF PRESENTATIE BIJ LEZING OVER GRAAF VON ZINZENDORF Von Zinzendorf: “ Het Lam verhogen ”"

Verwante presentaties


Ads door Google