De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE BIJ LEZING

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE BIJ LEZING"— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE BIJ LEZING
OVER GRAAF VON ZINZENDORF Von Zinzendorf: “Het Lam verhogen”

2 Herrnhut Deelstaat Saksen Duitsland

3

4 14. 45 uur Inloop (koffie) 15. 00 uur Opening door Arjan Baan 15
14.45 uur Inloop (koffie) uur Opening door Arjan Baan uur Lezing van Leen van Valen ‘Christus Triomfator’ uur Presentatie boek ‘Een brandend hart voor Jezus’ uur Sluiting door Ds. Etienne Maritz uur Koffie uur Rondleiding Broederschaphuizen en –kerk

5 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op Uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan Uw hand naar het vaderland.

6 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

7 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

8 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met Uw troost en met Uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op Uw tijd in Uw heerlijkheid.

9 LEVENSLOOP IN HET KORT VAN NICOLAUS LUDWIG GRAAF VON ZINZENDORF (1700- 1760)
1700 Geboren in Dresden op 26 mei. 1731 Reist naar Kopenhagen en ontmoet koning Christian VI. Vader overlijdt in hetzelfde jaar. 1700 Neemt intrek in slot van grootmoeder in Grosshennersdorf. 1733 Eerste zendelingen uitgezonden naar Groenland. 1710 Gaat naar school van A.H. Francke in Halle. 1736 Eerste bezoek aan de Nederlanden. 1737 Bouwt Broedergemeenschap ’s Heerendijk in IJsselstein. 1716 Naar Universiteit in Wittenberg. 1719 Reis naar enkele Europese landen. Bezoekt Düsseldorf. 1737 Reist naar Engeland. 1738 Reist naar Caraïbische eiland voor zending. 1722 Trouwt met Erdmuth Dorothea Reuss en gaat in Dresden wonen. 1742 Reist naar Noord-Armerika. 1722 Ontmoeting met Moravische vluchtelingen op landgoed van Herrnhut. 1746 Stichting Broedergemeente in Zeist. 1756 Dood van Erdmuthe. 1723 Bouwt nieuwe woning in Berthelsdorf. 1757 Trouwt met Anna Nitschmann. 1724 Bouw van gemeenschapshuis in Herrnhut. 1760 Overlijdt op 9 mei in Herrnhut. 1727 Begin van opwekking op 13 augustus in lutherse kerk Berthelsdorf.

10 De ontembare drijfkracht van
LEZING: CHRISTUS TRIOMFATOR! De ontembare drijfkracht van Graaf Von Zinzendorf als brandende actualiteit

11 ‘Ik heb maar één passie: het is Jezus, Jezus alleen!’
‘Alle ware vroomheid moet zich gronden op het levend geloof in de gekruisigde Zaligmaker en op de gemeenschap met Hem, welke uit dit geloof voortkomt.’’ ‘Ik kan mij niet verheugen over datgene, wat niet in Jezus' nabijheid gedacht, geschreven, voor Zijn ogen besloten, uit liefde tot Hem verdragen is. Ik heb slechts één hartstocht en dat is Hij, alleen Hij. Dit is mijn dagelijkse overdenking: och, dat de lijdende Heer, de Getrouwe, Hij Die mijn ziel liefheeft, Die mijn Vriend en Vreugde is, aan mij een welgevallen moge hebben.’ ‘Ik heb maar één passie: het is Jezus, Jezus alleen!’

12 Nieuwe passie: zielen winnen voor Christus en het Evangelie.
Het schilderij in een museum in Düsseldorf van Christus met een doornenkroon als mijlpaal in het leven van Zinzendorf. Nieuwe passie: zielen winnen voor Christus en het Evangelie. In zijn bediening doorbrak hij de vormen en regels van de Lutherse kerk. Confessies en kerkorden kunnen obstakels zijn om Christus te volgen. ‘Ik ben een Zinzendorf en een Zinzendorf is niet waard om te leven als hij zijn leven niet besteedt voor een goede zaak. Ik draag ook de naam van christen en daarom sta ik voor een dubbele taak. Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’

13 Schakel bij opwekkingsbeweging in Europa en Amerika.
Een verstard vasthouden van confessionele leerstukken gaf geen bescherming van eigen identiteit, maar werkte de verschraling van het geestelijke leven eerder in de hand. Er kwam een voelbare honger en dorst naar herleving. De Heilige Geest verwekt mannen die getuigden van het levende water uit de Steenrots, Jezus Christus. Hun boodschap was direct en zonder omhalen.

14 Heftige conflicten bij de Herrnhutter gemeenschap.
Geest van verootmoediging met als gevolg een doorbraak op 13 augustus 1727. De Geest vervulde harten van jong en oud en velen getuigden van de heerlijke tegenwoordigheid van God.

15 Theologie van het kruis
Wat kenmerkt de theologie herrnhutter beweging die via reizen van de graaf en zijn helpers ook op andere plaatsen gestalte kreeg, zoals in ons land in IJsselstein, Amsterdam en Zeist? Een kinderlijke overgave aan de Heiland. Christus is het middelpunt. Doop of vervulling met de Heilige Geest. Het Kruis was het centrale thema: Theologia Crucis, maar niet zonder de Theologia Gloriae!

16 Leer van de rechtvaardiging van de goddeloze als basis voor zijn theologie en een leer vanuit de levende Christus. Wet niet alleen een sleutel van het Evangelie, maar ook een omheining van het kruis. Vreugde en blijdschap vanwege de vrije genade door Christus: Christus als de Plaatsvervanger staat voorop Christus voor ons en Christus in ons vormen de gezonde Bijbelse balans van het christelijke leven Christus heeft voldaan voor de zonden van de gehele wereld en deze proclamatie moet de Evangelieboodschap toon geven.

17 Ontsporing van eigen spiritualiteit
Bijbelse evenwicht een tijdlang verstoord door emotionele gedachten en gevoelens over de bloedwonden van Christus. ‘Filadelfia’, eenheid van alle christenen De Filadelfia gedachte als speerpunt van Zinzendorf. Niet de plichten tot heiliging stonden centraal maar de vereniging met Christus en de daaruit voortvloeiende vruchten van de Geest.

18 Noodzaak van herleving en vernieuwing
De noodzaak van persoonlijke maar ook nationale herleving ‘Het werd van belang geacht dat evenals in de dagen van het Oude Verbond het heilige vuur op het altaar nooit mocht uitgaan.’ Zendingsdrang Een directe vrucht die volgde op de opwekking in in Herrnhut was het evangelisatie- en zendingswerk

19 Receptie in Nederland Een zwarte bladzijde in de levensgeschiedenis van Zinzendorf is de receptie van hem en van zijn volgelingen in de Lage Landen aan de Noordzee. Een merkwaardige herderlijke brief. Harde woorden van Alexander Comrie en Theodorus van de Groe. De nood van de velen die Christus niet kennen en de noodzaak van herleving zijn zaken die bij veel predikanten niet landen.

20 Actualiteit van Zinzendorfs werk
Ten diepste ging het bij hem over de manier waarop het belijden gestalte krijgt in het persoonlijke en kerkelijke leven. De bevrijdende boodschap van het kruis moest de christenheid wakker schudden uit de slaap van rationele denkschema’s, star dogmatisch denken en beknellende bekeringsvormen, waarin hij op vast liep. Zijn theologie heeft weinig structuur en mist Bijbelse belijning.

21 Het schema van Richard Lovelace in zijn boek ‘Dynamics of Spiritual Life’
De twee basisvoorwaarden voor geestelijke vernieuwing I Voorbereiding om het Evangelie te kunnen ontvangen. A. Besef van de heiligheid van God: Zijn gerechtigheid en Zijn liefde B. Besef van de reikwijdte van de zonde: In persoonlijk leven en in onze gemeenschap II Primaire onderdelen van geestelijke vernieuwing. Dieptepresentatie van het Evangelie A. Rechtvaardigmaking: Je bent aanvaard, geaccepteerd in Christus. B. Heiligmaking: Je bent vrij van de macht van de zonde in Christus. C. De inwoning van de Heilige Geest: Je bent niet alleen in Christus. D. Autoriteit in geestelijke strijd: Je hebt gezag in Christus.

22 III. Secundaire onderdelen
Secundaire onderdelen van geestelijke vernieuwing: Uitwerking van persoonlijke vernieuwing in het leven van de kerk Zending: In de verkondiging en in betoon van sociale bewogenheid. Gebed Gemeenschap: Eén zijn met zijn Lichaam. Disenculturatie: Bevrijd zijn van beknellingen door de eigen cultuur. Theologische integratie: Vernieuwd worden door vernieuwing van je denken.

23 Obstakels nu Materialisme. Wereldgelijkvormigheid Verstard denken Vormelijke godsdienst.

24 Wat zijn onze hoogste prioriteiten?
Gebed om opwekking en vernieuwing Noodzaak van appèllerende boodschap Aandacht voor geestelijke groei Beproeven van geesten Aandacht voor Israël

25 Afsluiting Luther n.a.v. Romeinen 6:11
‘Het geloof leert roemen in het met Christus gestorven zijn, al schijnt ook de dagelijkse ervaring het tegengestelde te zijn.’‘Christus heeft door Zijn dood ook onze zonde met Zich in het graf genomen en geheel begraven en ook in het graf gelaten, opdat de zonde nu hun, die in Hem zijn, geheel en al verdelgd en begraven zij en blijven zal; wij echter nu Ben ander leven leven door Zijn opstanding, waardoor wij in het geloof hebben: overwinning der zonde en des doods, gerechtigheid en leven.’‘De genade is tegen de zonde en vreet ze op.’

26 Bij de uitleg van Romeinen 8, zegt Luther:
‘Het doden van zonde door de Geest gaat op deze wijze toe dat de mens zijn zwakheid en zonde erkenne, en als hij zulke zondige lusten voelt opwellen, zich schrap zette en zich door Gods Woord herinnere, en door het geloof in de vergeving der zonden daartegen sterke en alzo ze wedersta zodat hij ze niet inwilligt en niet tot de daad late komen.’

27 Christus’ bloed en gerechtigheidis mij als bruiloftskleed bereid
Christus’ bloed en gerechtigheidis mij als bruiloftskleed bereid.In Hem kan ik voor God bestaanEn ’s hemels feestzaal binnengaan.Het heilig, onbevlekte Lam,Dat ook mijn zonde op Zich nam,Hij is het, Wien ik dien en eerAls mijn Verlosser, God en HeerIk steun er op dat ’s Heilands bloedMijn schuld bij God gans heeft geboet.’t Verzoent, en ook, het heiligt mij‘t Houdt tot in eeuwigheid waardijDus is dat bloed dan ook alleenMijn troost en hoop, en anders geenVoor leven en voor sterven saamligt al mijn heil in Jezus’ naam. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ; und Strophe 2-8: Christian Gregor

28

29

30

31

32

33

34

35 Auteur: Leen J. van Valen
Korte omschrijving: Dit prachtige boek beschrijft het indrukwekkende leven van Graaf Ludwig van Zinzendorf. Hij was niet alleen vol van de liefde van Christus maar had ook een vurig verlangen om Zijn Naam groot te maken. Van Zinzendorf was een baanbreker voor de eenheid onder de gelovigen in een tijd van verval en dode godsdienst. Ook werd hij pionier van een wereldwijde zendingsorganisatie. Auteur: Leen J. van Valen EEN BRANDEND HART VOOR JEZUS Leen J. van Valen De Duitse Graaf Zinzendorf ( ) was niet alleen vol van de liefde van Christus maar had een vurig verlangen om Zijn Naam, zowel onder christenen als onder niet-christenen groot te maken. Zijn motto was: ‘Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’ Vanuit zijn ‘hoofdkwartier’ in Herrnhut was hij een baanbreker voor de eenheid onder de gelovigen in een tijd van geestelijk verval en starre orthodoxie. Hij doorreisde Europa om op te roepen tot geestelijke vernieuwing en herleving. Ook werd hij pionier van een wereldwijde zendingsorganisatie die tot op deze dag tot grote zegen is. Zijn leven laat zien dat bij alle teleurstellingen en tegenwerking de kracht van het geloof in de grote Triomfator uiteindelijk overwint en onmogelijke dingen mogelijk maakt.


Download ppt "PRESENTATIE BIJ LEZING"

Verwante presentaties


Ads door Google