De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS
Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere

2 Indeling Inleiding Organisatie brandweer Turnhout
Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria Opbouw EasyCad Turnhout Praktijk: alarmeringen Brandweer Turnhout Zonekorpsen Zonale specialisaties Versterking / bijstand EasyCad Deboosere Waarom? Waarom niet? Toekomst? Vragen

3 Inleiding - situatieschets
Brandweer Turnhout 39 beroeps (brwm – kpl – ooff) in 3 ploegen voor permanentie 6u-22u 50 vrijwilligers verdeeld over 7 ploegen voor permanentie nacht en zaterdagnammiddag (aangevuld met 2 beroeps voor dispatching) 4 officieren beroeps in dagdienst 6u-22u: minimumbezetting van 9 man (waarvan 1 dispatcher) 22u-6u: bezetting van 7 man (waarvan 1 dispatcher) 3 erkende ziekenwagens voor DGH Ziekenwagens en niet dringende interventies: personeel in de kazerne Dringende brandweerinterventies: 1ste uitruk vanuit de kazerne + 2de lijns met personeel dat thuis wordt opgeroepen

4 Inleiding - situatieschets
Zone Taxandria

5 Inleiding - situatieschets
Zone Taxandria (volgens ontwerp KB)

6 Inleiding - situatieschets
Zone Taxandria Brandweer Turnhout ‘coördineert’ reeds enkele jaren de alarmeringen voor de verschillende korpsen uit de (vroegere) zone. Aandacht: Korpsen zonder eigen oproepsysteem rechtstreekse paging Ploegenrotatie moet geprogrammeerd worden per korps beschikbaarheden bijhouden niet mogelijk (capaciteitsprobleem) Korpsen met eigen oproepsysteem: Deboosere (2x) en AEG (2x) Aansturing oproepsysteem ipv rechtstreekse paging (extra schakel die kan falen) Ploegenrotatie wordt lokaal geprogrammeerd Beschikbaarheden lokaal bijhouden is mogelijk

7 Opbouw EasyCad Turnhout
Schermen scherm preselecties scherm invulvelden/interventiegegevens

8 Opbouw EasyCad Turnhout
Scherm preselecties

9 Opbouw EasyCad Turnhout
Scherm preselecties Hoofdscherm bovenaan = Turnhout Vooralarmen officieren Aansturing contacten (verlichting, poorten, …) Scherm onderaan met tabbladen = zone Taxandria Tabblad 1=Turnhout: preselecties interventietypes + zonale specialisaties Tabblad 2 – 10=andere korpsen zone Taxandria: preselecties Dringend Niet dringend Ploeg van dienst OVD Zonale specialisaties en bijstand

10 Opbouw EasyCad Turnhout
Scherm preselecties - zonekorpsen

11 Opbouw EasyCad Turnhout
Scherm invulvelden / interventiegegevens

12 Opbouw EasyCad Turnhout
Scherm invulvelden / interventiegegevens Bovenaan: interventiegegevens (lokatie – aard – extra info – CityGis gegevens) Onderaan: chronologische opvolgingslijst interventies Mogelijkheid om voertuigen en statussen aan interventies te koppelen Wordt niet gebruikt door brandweer Turnhout Opvolging interventies gebeurt in AbiDispatch

13 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Ziekenwagen Telefonische oproep vanuit HC 100 melding: ziekenwageninterventie Vooralarm ziekenwagen wordt geactiveerd (terwijl dispatcher verder telefonische gegevens verwerkt) Verlichting gaat aan Poorten ziekenwagen gaan open Signalisatiepaal op openbare weg gaat branden Einde telefoongesprek interventie-informatie wordt omgeroepen via PA Interventiegegevens worden doorgestuurd van EasyCad naar AbiDispatch

14 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Niet dringende brandweerinterventies

15 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Niet dringende brandweerinterventies Datastring met interventiegegevens komt binnen  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching HC 100 belt voor telefonische bevestiging Dispatcher geeft interventie door aan onderofficier op dienst voor verdere afhandeling door de ploeg op dienst Interventiegegevens worden van EasyCad naar AbiDispatch doorgestuurd voor verdere administratieve opvolging

16 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Dringende brandweerinterventies Datastring met interventiegegevens komt binnen in EasyCad Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching Vooralarm ‘dringende brandweerinterventie’ over PA in de kazerne verlichting brandweer worden aangestuurd Poorten brandweervoertuigen gaan open Signalisatiepaal openbare weg gaat branden Personeel wordt thuis opgeroepen volgens beschikbaarheid HC 100 belt voor telefonische bevestiging Interventiegegevens worden via PA omgeroepen in de kazerne (1ste voertuig vertrekt met aanwezige personeel in de kazerne) Interventiegegevens worden doorgestuurd naar AbiDispatch voor verdere administratieve opvolging

17 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Oproepen volgens beschikbaarheid Personeel stelt zich telefonisch of via sms beschikbaar of niet beschikbaar (ook webtoegang is mogelijk, maar wordt nog niet toegepast door brandweer Turnhout) Aan elk interventietype is een standaard uitrukprocedure gekoppeld Vanwege onzekerheid over beschikbaar personeel in de kazerne (ziekenwageninterventies – niet dringende interventies - …) wordt een volledige uitruk opgeroepen Uit het beschikbare potentieel wordt personeel individueel opgeroepen Volgens bevoegdheden (meest kritische eerst) Volgens interventieteller (minste aantal interventies eerst)

18 Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout
Oproepen volgens beschikbaarheid – praktisch voorbeeld Brand gebouw Uitrukprocedure: MFAP – LW/EL – HZAP – (CW) Oproepen uit het beschikbare potentieel: 2 bedienaars ladderwagen / elevator 2 chauffeurs / pompbedienaars 3 onderofficieren 8 brandweerlieden – dragers adembescherming Noot: opvolging beschikbaarheid door het brandweerpersoneel Turnhout is heel goed. Opkomst bij interventiealarm bedraagt meer dan 90 %

19 Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen
Zonder eigen oproepsysteem Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden vanuit HC 100 via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’ over luidspreker dispatching Afhankelijk van de aard interventie (dringend – niet dringend) worden de pagers van de benodigde ploegen van het korps aangestuurd (controlepager van het korps op dispa Turnhout) HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

20 Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen
Zonder eigen oproepsysteem

21 Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen
Met eigen oproepsysteem AEG Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’ over luidspreker dispatching Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar AEG terminal AEG terminal van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden (controlepager van het korps op dispa Turnhout) HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

22 Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen
Met eigen oproepsysteem Deboosere Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad betrokken korps gestuurd EasyCad van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar Turnhout Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’ over luidspreker dispatching (controlepager van het korps op dispa Turnhout) HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

23 Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties
Een aantal brandweerspecialisaties worden binnen onze hulpverleningszone zonaal georganiseerd: Duikers Gaspakken Meetploegen Grootwatertransport Tankwagentransport Deze zonale specialisaties worden nooit automatisch via datastring opgeroepen (uitzondering: dringende duikinterventie) Betreft 2de lijnsuitruk die enkel op vraag van de lokale bevelvoerder van de interventie opgeroepen kan worden.

24 Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties
Een aanvraag voor bijstand van een zonale specialisatie gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout Dispatcher alarmeert via 1 preselectie alle korpsen die personeel of voertuigen moeten leveren (in het oproepsysteem is er voor elk korps een preselectieknop voorzien, maar deze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld zodat het uitsturen van 1 preselectie volstaat) Alarmering gebeurt: Rechtstreeks op de pagers (korpsen zonder oproepsysteem) Via sds (naar ander oproepsysteem) Via eigen aangemaakt xml bericht (naar ander oproepsysteem) (zelfde principe als bij HC 100: servicetype – servicename –sectorcode – interventiecode)

25 Praktijk – alarmeringen: versterking / bijstand
Elk korps kan individueel nog verwittigd worden om versterking te verlenen met een bepaald voertuig (autopomp – tankwagen – ladderwagen / elevator) Een aanvraag voor versterking komt steeds van de lokale bevelvoerder van de interventie en gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout Dispatcher beslist (op basis van kennis van het grondgebied van de zone) welk(e) korps(en) het meest aangewezen zijn om deze versterking te verlenen Hij selecteert in het ‘tabblad’ van het betrokken korps de preselectie van het gevraagde voertuig en stuurt dit uit

26 EasyCad Deboosere: waarom?
Historisch gegroeid (CommCenter) Overgang CommCenter  EasyCad relatief goedkoop ( aankoop nieuw oproepsysteem) Eenvoudig te programmeren EasyCad werkt als programma op zich goed (CommCenter gaf veel meer problemen) Mogelijkheid om zelf xml berichten aan te maken De meeste door ons benodigde toepassingen zijn mogelijk

27 EasyCad Deboosere: waarom niet?
Er wordt veel afgeschermd (databases) zodat je regelmatig beroep moet doen op hun programmeurs Aankoop is relatief goedkoop, maar problemen oplossen is duur Systeem zoals in Turnhout gebruikt zit aan zijn (capaciteits)limiet

28 EasyCad Deboosere: Toekomst?
Onzekerheid troef Zonaal model voor dispatchings? Werkgroep van gebruikers om Deboosere ook op de toekomst voor te bereiden, maar nog geen eensgezinde visie Is Deboosere als speler op deze beperkte markt niet te klein?

29 EasyCad Deboosere Vragen


Download ppt "WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS"

Verwante presentaties


Ads door Google