De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik zou noemen dat we dit jaar derde zijn geworden bij de verkiezing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik zou noemen dat we dit jaar derde zijn geworden bij de verkiezing"— Transcript van de presentatie:

1 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 2015 Het succes van handhaving
Ik zou noemen dat we dit jaar derde zijn geworden bij de verkiezing. Met als belangrijk onderscheidend vermogen de handhaving. 26 november 2009

2 Even voorstellen Frans de Jager
Programmamanger “Ruimte voor Ondernemen” Nieuwe Bedrijventerreinen. Herstructurering Bedrijventerreinen. Functiemenging. Duurzaamheid. Joost Snepvangers Projectmanager “Herstructurering Spaanse Polder” Deze dia spreekt voor zich Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

3 Kenmerken Oppervlakte: 190 hectare Aantal bedrijven: circa 700
Aantal werknemers: circa (-6% ) Toegevoegde waarde/ m2 3mln/hectare 1926 komst Van Nellefabriek 1946 inrichtingsplan Spaanse Polder vastgesteld 1958 goedgekeurd bestemmingsplan De totale werkgelegenheid op de Spaanse Polder is afgenomen met 6%. Terwijl het aantal werkzame personen op bedrijventerreinen in Rotterdam met 6% is toegenomen (regio Rotterdam +4%). De afname van de werkgelegenheid heeft vooral in de reparatie en handel plaatsgevonden. Hier vallen de groothandel en de autoreparatiebedrijven onder. Kijkend naar de toegevoegde waarde per sector in 2008 dan zijn de industrie en groothandel de belangrijkste sectoren. Met een totale toegevoegde waarde van € 377 mln. in 2008 heeft de Spaanse Polder gemiddeld een hoge toegevoegde waarde van ca. € 3 mln. per hectare. Op bedrijventerreinen in Zuid-Holland is dit gemiddeld € 1,6 mln. per hectare. Er wordt dus met minder mensen veel geld verdiend op de Spaanse Polder. Deze hoge arbeidsproductiviteit is vooral afkomstig uit de industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

4 Doelstelling Aanleiding Een verouderd en onveilig bedrijventerrein.
Een ruimtelijke en economische neerwaartse spiraal. Hoofddoelstelling In 2015 moet het bedrijventerrein Spaanse Polder zijn omgevormd tot een modern gemengd bedrijventerrein met een verschijningskwaliteit die bij een dergelijk terrein hoort en waar ondernemers weer trots op zijn. Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en het versterken van de economische structuur zijn een wezenlijk onderdeel van collegeprioriteit Economische Ontwikkeling. De uitvoering van het project Revitalisering Spaanse Polder en ’s-Graveland-Zuid is de eerste concrete actie van het deelprogramma “Ruimte voor bedrijven”. In het kader van het deelprogramma “Ruimte voor bedrijven” is rond de eeuwwisseling ( ) in overleg met de gevestigde ondernemers een lange termijn ruimtelijk economische ontwikkelingsvisie opgesteld. Op 19 april 2001 zijn op basis van deze visie hoofdlijnen voor beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens zijn deze hoofdlijnen nader uitgewerkt in een Plan van Aanpak, waarmee het college op 14 januari 2003 heeft ingestemd. Het college heeft op 18 december 2007 besloten tot een koersverandering in de uitvoering van de revitalisering van de Spaanse Polder. Er is opdracht gegeven aan het OBR om zich in de uitvoering van de revitalisering meer te richten op handhaving. In de periode voorafgaand aan de koersverandering, zijn veel projecten gerealiseerd binnen met name het openbaar gebied. Op het gebied van vastgoed en private terreinen, is nog de nodige winst te boeken. Om het effect van de revitalisering te vergroten is steviger ingezet op handhaving van Ruimtelijke Ordening, Milieu, en op het naleven van huur- en erfpachtbepalingen. Door de intensieve handhaving krijgt zodoende het private domein een extra impuls. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

5 Spaanse Polder 2015 Fysieke ingrepen Beleid
Planproces (bestemmingsplan, planMER) Handhaven Het project rust op 4 pijlers: Een aantal fysieke ingrepen zoals nieuwe wegprofielen, water en groen maar ook vastgoedinterventies en uitgifte van reststroken. Er wordt nieuw beleid ontwikkeld zoals de economische visie Er is een planproces onderweg met daarin een een planMer en een nieuw bestemmingsplan. Het vigerende plan komt uit 1958!! We doen een planMer omde maximale milieugebruiksruimte in kaart te brengen. Handhaving staat sinds december 2007 prominent op de kalender. Daar ga je het vandaag over hebben. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

6 December 2007 Koersverandering
Intensivering handhavingsbeleid; Coördinatie bij Directie Veiligheid, Opstellen integraal handhavingsteam: Politie DCMR Roteb Stadstoezicht Brandweer DS+V Toezicht gebouwen OBR Vastgoed Erfpachten en Tijdelijk beheer. Dia is duidelijk Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

7 Inzet Handhaving Publiek- als privaatrecht; Milieuwetgeving APV;
Erfpachts/huur contracten Vergunningen ligplaatsen, standplaatsen, bouwvergunning Gebiedsgerichte aanpak. (Almstraat/Vliststraat.) Voorbeelden van APV zijn: Handel drijven in openbare ruimte Foutief parkeren Aanpakken pleziervaartuigen Milieuwetgeving omhelst de naleving van de Wet Milieubeheer en de daarbij horende vergunningen. DCMR is de instantie die bedrijfsbezoeken doet. Leuk voorbeeld is dat we niet alleen denken in handhaven maar ook oplossingen bieden. Bijvoorbeeld van Helvert slaat spullen op langs de openbare weg deels op de openbare weg. We zeggen niet alleen dat het niet mag maar bieden ook aan een ‘groen’ hek te plaatsen. Ondernemer is gelukkig met gang van zaken. We hebben voor ALLE contarcten een inventarisatie gedaan naar de eventuele misstanden. Omdat het echter teveel inzet vraagt alles gelijktijdig aan te pakken is er gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

8 Publiek- en privaatrechtelijk Handhaven
Illegaal wonen; Illegale detailhandel; Niet-bedrijvenfuncties (Hells Angels); Illegale bebouwing en welstand; Gebruik conform huur- en erfpachtscontract (ecologische landbouw); Splitsing van panden en percelen; Debiteurenstand; Staat van onderhoud. Illegaal wonen: Op verschillende plekken wordt legaal gewoond (ofwel een echte woning ofwel een bedrijfswoning). Deze woningen zijn ofwel bestemd in het bestemmingsplan ofwel toegestaan in de erfpachtcontracten en-of bouwvergunningen. Een deel is echter illegaal. Dit wordt waargenomen door ofwel de wijkagent ofwel de milieucontroleur die ook buiten kantoortijden aanwezig zijn (het valt dan snel op). Ook krijgen we via anti-kraak mensen waardevolle tips binnen over dergelijke misstanden. Zij melden ons dan wat zij weten. Illegale detailhandel: Alleen toegestaan is ABC. Daarnaast is toegestaan een percentage van maximaal 20% van de totale omzet in het gebied langs de Matlingweg en de A20-zone. Niet bedrijvenfuncties: Hell’s Angels, scoutingvereniging, diverse feestzalen, wielrenvereniging. Illegale bebouwing: Veelal aanbouw en porto-cabins zonder vergunning maar schuurtjes. Veelal bouwvallig en je weet niet wat er in zit (onderhuur). Gebruik: Wiet is de snelstgroeiende (letterlijke en figuurlijk) bedrijfssector op bedrijventerreinen. Splitsing: Hebben we liever niet ivm versnipperd grondgebruik (= lastig handhaven). Daarnaast is SP bedoeld voor grote bedrijven dus geen kleine kavels. Indien erfpacht kunnen we splitsing van de grond tegengaan (staat in de meeste contracten). Indien eigendom kunnen we weinig. Splitsing van panden is ander verhaal. OBR is zelden pandeigenaar dus weinig grip. Het betreft meestal grondhuur. Debiteurenstand: Geld Onderhoud: In contracten staat dat je een goed huisvader moet zijn. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

9 Vliststraat No-go area; Illegaliteit; Verpauperd; Niet-courant;
Herprofilering Nieuwe ontsluiting Herverkaveling (groot) Waardevermeerdering Bedrijfsverplaatsing Bedrijfsbeeindiging Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

10 Waar hebben we het over? Vliststraat 2 aanpak illegale bewoning, welstand en illegale bebouwing. Vliststraat 4 hennep en illegale bebouwing Vliststraat 8 hennep en illegale bebouwing (deels gesloopt) Vliststraat 5/7: illegale bewoning aangepakt, aangekocht, illegale bebouwing is gesloopt, geschikt gemaakt voor verplaatsing #36 Vliststraat 9: illegale bebouwing verwijderd, huur opgezegd Vliststraat 17: huur opgezegd, criminele huurder weggeprocedeerd Vliststraat 19: aangekocht voor herstructurering Vliststraat 21: aangekocht voor herstructurering en verwijdering HA Vliststraat 23: huur opgezegd, is ontruimd en gesloopt Vliststraat 25/27: aangekocht voor herstructurering Vliststraat 29: verplaatsen naar restkavel naast Vliststraat 41 Vliststraat 20: illegale bebouwing en welstand. Bedrijf gaat verplaatsen naar elders in de Spaanse Polder Ik heb een aparte notitie met de Mosch deal bijgevoegd voor extra info. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

11 Almstraat Vliststraat oud / nieuw
Voor Na Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

12 Resultaat Winkels op bedrijventerrein? Handhaving als instrument
Duidelijke Visie Artikel uit de Telegraaf Gaat over een golfwinkel (detailhandel) Deze winkel heeft een brief gekregen waarin vriendelijk doch dringend is verzocht de detailhandel te staken op last van een dwangsom. Alhoewel we de melding kregen van een concurrent van dit bedrijf waren we er in onze inventarisatie toch achtergekomen. Omdat het betreffende bedrijf claimt dat er spraken is van willekeur (we kunnen niet iederen tegelijkertijd aanpakken) heeft hij ipv 16 weken een jaar de tijd gekregen om de activiteiten te staken. Leermoment: Handhaving is duidelijk een instrument om de herstructurering te bespoedigen en geen doel op zich. Voorwaarde daarbij is dat je wel een duidelijke visie moet hebben. Desalniettemin ga je op veel weerstand stuiten. Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 26 november 2009

13 Vragen? Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder
26 november 2009


Download ppt "Ik zou noemen dat we dit jaar derde zijn geworden bij de verkiezing"

Verwante presentaties


Ads door Google