De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BINC-dag te Gent, 14 oktober 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "BINC-dag te Gent, 14 oktober 2009"— Transcript van de presentatie:

1 BINC-dag te Gent, 14 oktober 2009
BergOp - een programma ter ondersteuning van praktijkgestuurd effectonderzoek Gert Kroes BINC-dag te Gent, 14 oktober 2009

2 Context Achtergrond: Project Zicht op Effectiviteit (ZoE)
13 Nederlandse instellingen voor jeugdzorg en onderzoeksorganisaties bundelen kennis en ervaring Nu: Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) zet sinds 2008 het project ZoE landelijk voort SEJN: Netwerk van zorginstellingen en onderzoekspartners Deelnemers: nu zo’n 30 instellingen voor jeugdzorg Partners: Nederlands Jeugd instituut, PI Research, Praktikon, PIONN Gaan uit van een gezamenlijk kader: de weg van de effectiviteit

3 De weg van de effectiviteit
Het probleem waarvoor we staan De weg naar de oplossing Ons credo

4 Het probleem Er is druk vanuit overheid en wetenschap op evidence-based werken: inzetten van interventies die bewezen effectief zijn Bewezen effectief wil zeggen: aangetoond via een Randomized Controlled Trial (RCT) Echter: Slechts 1-2% van alle interventies in de jeugdzorg is bewezen effectief, misschien is er van 5% enige indicatie van effectiviteit Dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is!

5 Hoe dan verder? Twee mogelijke wegen:
Top-down: we gebruiken alleen maar evidence-based interventies en proberen die zo snel mogelijk uit te breiden middels RCT’s; dit is niet realistisch en het gaat zeker nog vele jaren duren voor de hele jeugdzorg zover is. Bottom-up: we doen onderzoek in de praktijk en meten de effectiviteit van bestaande programma’s; dan kunnen we snel een kwaliteitscyclus in de jeugdzorg op gang brengen.

6 Wat maakt een interventie effectief?
Therapeutische relatie 30% Cliëntfactoren 40% Model en techniek 15% Verwachting (Placebo) 15% Lambert (1992) Assay & Lambert (1999)

7 Zelf resultaten laten zien
De tweede weg Beide wegen zijn begaanbaar. SEJN kiest voor de tweede weg: Effectiviteit is meer dan het toepassen van een ‘bewezen effectieve interventie’ Professionals weten wat werkt Meet wat werkt in de praktijk Zorg voor doorlopende kwaliteitsbewaking en -verbetering Zelf resultaten laten zien

8 Praktijkgestuurd effectonderzoek
Ook wel: Patient-focused research Betekent dat de uitkomsten van elke individuele behandeling gemeten worden... ... met als doel de kwaliteit van de behandeling aan te tonen en waar mogelijk te verbeteren

9 Welke resultaten laten zien?
Cliënttevredenheid meten Is de cliënt tevreden over de hulp? Doelrealisatie registreren Zijn de doelen bereikt? Verandering meten Verschil tussen begin en eind behandeling: zijn klachten verminderd, competenties vergroot?

10 Basisprincipes praktijkgestuurd effectonderzoek
Aansluiten bij de praktijk: Wat wil men weten? Stand van zaken? Welke opzet past? Inbedden in de praktijk : Welke instrumenten? Hoe in te zetten als onderdeel van de behandeling? Benutten door de praktijk: Individuele uitkomsten bespreken met cliënten Individuele uitkomsten bespreken in supervisie of teamoverleg Bijsturen van individuele behandeling Bijsturen van de interventie als geheel

11 Centrale, online dataverzameling (BergOp)
Hulpmiddelen Trainingen (Nji) Implementatie effectmeting Werken met vragenlijsten Logistiek Benutting gegevens Centrale, online dataverzameling (BergOp)

12 Monitorprogramma BergOp

13 Een praktijkvoorbeeld
Wie vraagt? Wat? Het Dr. Leo Kannerhuis (directie, psychiater, behandelteam) vraagt hulp bij de evaluatie van een nieuwe zorgmodule, PGA (Psychiatrische Gezinsbehandeling Autisme) Welke opzet? Meten van uitkomsten met gestandaardiseerde instrumenten voor en na de behandeling, plus een follow-up meting na 6 maanden

14 Inbedden… (1) Keuze instrumenten op basis van methodiek
Verandering in competenties en klachten bij alle gezinsleden: Opvoedingsproblematiek ouders (NOSI) Psychische klachten ouders (SCL-90) Competentiebeleving jongeren (CBSA) Gedragsproblemen jongeren (CBCL)

15 Inbedden… (2) Gebruik instrumenten inpassen in behandeling
Meetmomenten afstemmen: 1) tijdens introductie, voor stellen werkdoelen; 2) bij afsluiting en evaluatie; 3) bij follow-up gesprek Training introductie vragenlijsten en interpretatie uitkomsten Logistiek opzetten: bestellen, versturen, scoren, opslaan, rapporteren vragenlijsten; training in gebruik database (BergOp); monitoren dataverzameling

16 Benutten… (1) Voorbeeld uitkomsten op individueel niveau:
Profiel gedragsproblemen jongere (CBCL) Effectrapportage gedragsproblemen jongere (CBCL)

17 CBCL profiel bij aanvang
(Bron: BergOp 3.1)

18 CBCL profiel: aanvang - einde
(Bron: BergOp 3.1)

19 Benutten… (2) Voorbeeld uitkomsten op groepsniveau: pilot PGA
januari oktober 2006; 12 gezinnen: 23 ouders, 31 jongeren Uitkomsten jongeren mét en zonder ASS: Gedragsproblemen (CBCL) Opvoedingsstress (NOSI)

20 Weergave uitkomsten Alle scores omgerekend naar deviatiescores (z-scores): Score = : gemiddelde landelijke normgroep (50e percentiel) Score = : 1 s.d. boven gemiddelde (84e percentiel) Score = : zeer hoog (98e percentiel)

21 Verandering gedragsproblemen jongeren met ASS volgens moeder

22 Verandering gedragsproblemen andere jongeren volgens moeder

23 Verandering opvoedingsstress jongeren met ASS volgens moeder

24 Verandering opvoedingsstress andere jongeren volgens moeder

25 Van onderzoek naar praktijk, en terug...

26 Kansen praktijkgestuurd effectonderzoek
Levert betrouwbare informatie over resultaten individuele behandelingen Levert waardevolle informatie over resultaten interventie als geheel Verbetert de professionalisering van de zorg Verbindt wetenschappelijke en praktijkkennis 26

27 Uitdagingen praktijkgestuurd effectonderzoek
Vraagt een cultuuromslag in de jeugdzorg Vraagt om een gedegen inbedding in het primaire proces Stelt hoge eisen aan logistiek en dataverwerking Vraagt slimme en gebruiksvriendelijke ICT Vergt continue kwaliteitsbewaking 27

28 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "BINC-dag te Gent, 14 oktober 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google