De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Benchmark BVE. Analyse bestandBekostiging BION en Benchmark BION levert de kerngegevens verrijkt de gegevens (instroom en uitstroom) BENCHMARK berekent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Benchmark BVE. Analyse bestandBekostiging BION en Benchmark BION levert de kerngegevens verrijkt de gegevens (instroom en uitstroom) BENCHMARK berekent."— Transcript van de presentatie:

1 Benchmark BVE

2 Analyse bestandBekostiging

3 BION en Benchmark BION levert de kerngegevens verrijkt de gegevens (instroom en uitstroom) BENCHMARK berekent anader kengetallen (succes) verrijkt met niet landelijke gegevens (uitstroomredenen) relateert aan andere gebieden (tevredenheid – kostenanalyse)

4 Verschil VSV en succes en rendement Leeftijdsgrenzen (geen, 23 of 25 jaar) Alleen bekostigde of ook examendeelnemers Naar andere instelling (door of uitstroom) Diploma niveau 1 wel of niet meetellend VSV voor ministerie Succes voor MBO Raad Rendement voor inspectie Lissabon doelstelling door CBS

5 De vsv-methode aftreksom MBO x 1000 * Deelnemers 1/10/2004 t/m 21 jaar382,7 waarvan doorstroom -274,7 Uitstroom 2004/05108,0 waarvan sk. MBO-dipl. 2004/05 - 55,6 waarvan sk. MBO-dipl. 2002/04 - 6,1 waarvan uitstroom VAVO (niet VE!) - 0,9 waarvan eerder havo/vwo diploma - 1,0 waarvan doorstroom VO - 0,4 ‘VSV’ 43,9 * opgehoogd

6 AFSTEMMING Tussen de BION-partners zal nader afstemming gewenst zijn over definities én tijdstip van publiceren. Elke organisatie behoudt eigen verantwoordelijkheid.

7 PwC Eerste fase benchmark MBO afgerond Benchmark biedt stuurinformatie voor instellingen en versterkt inzicht in de MBO- sector

8 Meerdimensionaal benchmarkmodel MBO stapsgewijs invullen Input INK-prestatiegebieden Output InstellingOmgeving Sector Middelen Historische context Deelnemer Bestuur & Financiers Strategie Geanaly- seerde gegevens en best practices Benchmark- stuurinformatie Identificeren van best practices Opleiding Niveau Processen Medewerker Maatschappij Outcome Toegevoegde waarde voor de deelnemers en de omgeving Leerweg

9 Bouwsteen succes: deelnemerssucces

10 Aandeel schoolverlaters met diploma staat centraal in de eerste fase van de benchmark MBO Deelnemerssucces/opleidingssucces: Aandeel deelnemers dat de MBO-sector/opleidingssector met een diploma heeft verlaten Succes Studiesucces DoorstroomsuccesExtern arbeidsmarktsucces Intern kwalificatiesucces: - Deelnemerssucces - Opleidingssucces - Instellingssucces Deelkwalificatiesucces en succes niet formeel erkende competenties

11 Deelnemerssucces is gemiddeld 61% en verschilt sterk tussen de niveaus Bron: Benchmarkonderzoek MBO, op basis van BRON 2004 en 2005 N=160.000

12 Op niveau 1, 2 en 3 is de beroepsbegeleidende leerweg het meest succesvol Bron: Benchmarkonderzoek MBO, op basis van BRON 2004 en 2005

13 Deelnemerssucces in sector Landbouw en natuurlijke omgeving het hoogst Bron: Benchmarkonderzoek MBO, op basis van BRON 2004 en BRON 2005

14 Volgens de gegevens van 14 instellingen leidt het meenemen van de ‘ongediplomeerd succesvollen’ tot een correctie van 5% op het deelnemerssucces Ongediplomeerd succesvollen: deelnemers/ werkenden die de doelstelling tot het behalen van een beperkt aantal deelcertificaten behalen Ongeveer een derde van de deelnemers in het MBO is ouder dan 23 jaar

15 Uit een eerste inventarisatie onder 14 instellingen blijkt volgens de instellingen zelf dat ongeveer 33% van de uitval zonder diploma beïnvloedbaar is door de instellingen Uitvalsredenen zijn: Niet beïnvloedbaar zoals verhuizen, ziekte, leervermogen, ernstige problemen in de thuissituatie, de situatie op de arbeidsmarkt, het in dienst nemen van stagiaires voordat zijn een diploma hebben behaald Beïnvloedbaar zoals: inhoud en vorm van de opleidingen, relatie met docent en ervaren veiligheid of bijvoorbeeld een verkeerde opleidings/beroepkeuze De AV van de MBO Raad heeft besloten tot het invoeren van een uniforme registratie van uitvalsredenen

16 Toekomst bouwsteen succes Bron: Benchmarkonderzoek MBO Nadere analyse op BRON 2006 om verschillen in deelnemerssucces (tussen instellingen, opleidingen, leerweg) beter te kunnen verklaren Betrekken doorstroomsucces en extern arbeidssucces Uniforme registraties van ‘ongediplomeerd succesvollen’ en categorieën van uitvalsredenen

17 Bouwsteen financiële prestaties: opbouw kostenstructuur

18 Aandeel personele kosten in totale kosten MBO gemiddeld 74,4% Bron: Benchmarkonderzoek MBO KostensoortMBO inclusief VO, educatie en contractonderwijs MBO Personele kosten72,5%74,4% Afschrijvingskosten5,6%5,9% Huisvestingskosten8,3%5,9% Overige kosten13,6%13,8% Totaal100%

19 Personele kosten worden voor 71,6% ingezet voor het onderwijzend personeel Bron: Benchmarkonderzoek MBO

20 Directe ondersteuning onderwijs bestaat vooral uit Coördinerend en secretarieel personeel, deelnemersadministratie en ICT Bron: Benchmarkonderzoek MBO

21 Indirecte ondersteuning onderwijs bestaat voor 51% uit personeel huisvesting Bron: Benchmarkonderzoek MBO

22 Aandeel onderwijspersoneel in personele kosten varieert van ongeveer 60% tot 80% over de instellingen Bron: Benchmarkonderzoek MBO

23 Aandeel onderwijspersoneel in personele kosten verschilt nauwelijks tussen kleine, middelgrote en grote roc’s Bron: Benchmarkonderzoek MBO

24 Gemiddeld 21,3 deelnemers per docent in het MBO Bron: Benchmarkonderzoek MBO

25 Toekomst Betrekken andere indicatoren (solvabiliteit, rendement) Gegevensaanlevering aansluiten bij de jaarrekening

26 Bouwsteen deelnemersoordeel: deelnemerraadpleging JOB

27 Rapportcijfers van de deelnemers variëren van 5,7 tot 8,1 over de instellingen N=46 instellingen Bron: ODIN3, de JOB

28 Toekomst Gezamenlijk met de JOB werken aan ODIN 5: aanpassen aan competentiegericht leren optimaliseren bruikbaarheid voor het management: stuurinformatie) aansluiten op overige bouwstenen benchmark

29 Toekomst Benchmark MBO: Verbreden en identificeren best practices Input INK-prestatiegebieden Output InstellingOmgeving Sector Middelen Historische context Deelnemer Bestuur & Financiers Strategie Geanaly- seerde gegevens en best practices Benchmark- stuurinformatie Identificeren van best practices Opleiding Niveau Processen Medewerker Maatschappij Outcome Toegevoegde waarde voor de deelnemers en de omgeving Leerweg

30 Geïntegreerd jaarverslag Financiële jaarrekening Verslaglegging van CvB en RvT Resultatenbox

31 Hier wordt o.a. de stagebox en innovatiebox verantwoord. Uit het BRON bestand kan de instellingen vele vergelijkingen zelf maken. Kort enige voorbeelden

32 Instroomniveau  Gemiddeld 65% onder mavo (TL)

33 Voorbeelden voor jaarverslag Onze deelnemers zijn zeer tevreden Onze doorstroom naar het HBO is hoger dan het gemiddelde Onze instromers zonder een diploma hebben een grotere kans succesvol een diploma te behalen omdat we veel energie stoppen in begeleiding Onze allochtonen halen goede resultaten.

34 Vooropleiding en niveau diploma Op ROC-voorbeeld is de kans van slagen voor instromers met een theoretisch leerweg : Niveau 2: 76% Niveau 3: 80% Niveau 4: 78%

35 Ook zeer vele analyse mogelijkheden voor beleid Van welke scholen komen onze deelnemers Hoe is relatie etniciteit en keuze opleiding Waar is sprake van verticale diplomeringen Welke opleidingen volgen onze 40+ers Per sector, per geslacht, per vooropleiding, per niveau, per regio, etc, etc

36 Tenslotte actuele aandachtspunten Afstemming kengetallen Verbetering traceerbaarheid van kengetallen van instellingen. Verrijking van gegevens uit BRON-VO en CRIHO (zoals vooropleiding en doorstroom naar HBO) Vermindering administratieve last door 4 e handtekening POK en RMC-melding.


Download ppt "Benchmark BVE. Analyse bestandBekostiging BION en Benchmark BION levert de kerngegevens verrijkt de gegevens (instroom en uitstroom) BENCHMARK berekent."

Verwante presentaties


Ads door Google