De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en Rekenen in 2010 en verder Over Taal en Rekenen gesproken ...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en Rekenen in 2010 en verder Over Taal en Rekenen gesproken ..."— Transcript van de presentatie:

1 Taal en Rekenen in 2010 en verder Over Taal en Rekenen gesproken ...

2 Zorg over taal en rekenen
Pabo-studenten: onvoldoende taal- en rekenvaardig Internationale onderzoeken: voorzichtige neerwaartse tendens zichtbaar

3 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Belang Website inspectie van het onderwijs: “Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool zonder dat zij behoorlijk kan lezen.” () “Veel van deze leerlingen blijken vanaf groep 4 grote moeite te hebben om ook andere lessen te kunnen volgen.” “Zij ervaren daardoor grote belemmeringen in het voortgezet onderwijs en verder vervolgonderwijs.” 85% van de drop-outs in het VO kan niet of slecht lezen. Over Taal en Rekenen gesproken ...

4 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Problemen Discontinuïteiten in het systeem: Weinig rekenen na de basisschool Aansluiten van onderwijssectoren Eisen overheid (termen, domeinen, mate van detaillering) Onderwijsprogramma’s, -methoden, toetsen Didactiek Overal: te weinig onderhoud Kennis en vaardigheden docenten? Over Taal en Rekenen gesproken ...

5 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Expertgroep Onderzoek Advies over gewenste situatie Niveau omhoog Drempels slechten Referentiekader taal en rekenen Over Taal en Rekenen gesproken ...

6 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Expertgroep Januari 2008: Hoofdrapport Deelrapport taal Deelrapport rekenen Juli 2009: Nadere beschouwing Bestellen/downloaden: Over Taal en Rekenen gesproken ... 6

7 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Wet- en regelgeving Wet (van 29 april) en besluit (van 17 juni) referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, in werking v.a. 1 augustus 2010 zie ‘servicedocument regelgeving’ voor overzicht en zie of voor de officiële documenten Over Taal en Rekenen gesproken ...

8 Referentiekader taal en rekenen
Beschrijvingen van wat leerlingen op welk niveau moeten kunnen en kennen Samenhangend geheel van basiskennis en -vaardigheden Nederlands en rekenen/wiskunde Referentieniveaus: géén toetsnormen Ambitieus, maar haalbaar Over Taal en Rekenen gesproken ...

9 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Fundamentele niveaus en streefniveaus F-niveaus, fundamentele kwaliteit, functioneel gebruik S-niveaus, streefkwaliteit, formaliseren, generaliseren en abstraheren (=verdiepen) Doelen per leeftijdscategorie: 12, 16 en 18 jaar Over Taal en Rekenen gesproken ...

10 Niveau 2F Algemeen maatschappelijk niveau
Nodig voor maatschappelijk functioneren Voor iedere leerling Over Taal en Rekenen gesproken ...

11 Voordelen referentiekader
Vervult voorwaarde voor efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma's één taal voor alle sectoren duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen inhouden sluiten beter aan Biedt handvatten voor taal- en rekenbeleid Biedt houvast aan vervolgonderwijs remediëring? onderhoud? uitbouw? Over Taal en Rekenen gesproken ...

12 Referentieniveaus Nederlandse taal
Vier fundamentele niveaus Opklimmende moeilijkheidsgraad Elk F-niveau omvat het voorgaande niveau Het S-niveau is het volgende F-niveau Over Taal en Rekenen gesproken ...

13 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Taaldomeinen Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Begrippenlijst en taalverzorging Over Taal en Rekenen gesproken ...

14 Referentieniveaus rekenen
Twee kwaliteiten verschillend van aard Fundamentele kwaliteit: meer toepassingsgericht Streefkwaliteit: voorbereiding abstracte wiskunde Elke kwaliteit (F en S) heeft drie niveaus Geen 4e niveau rekenen: dat wordt wiskunde Over Taal en Rekenen gesproken ...

15 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Rekendomeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Over Taal en Rekenen gesproken ...

16 Voortgezet onderwijs landelijk
Examenprogramma’s en CE’s in lijn met referentiekader (eindexamen 2013/2014) Borging rekenvaardigheden met rekentoets ( ) Gebruik van diagnostische toetsen (in 2010/11 nog gratis) -> ervaring met referentieniveaus Over Taal en Rekenen gesproken ...

17 Veranderingen in het examen?
Rekenen Afzonderlijke rekentoets als onderdeel van het examen per Cijfer telt mee voor slaag/zak-regeling (nog niet bepaald hoe) Over Taal en Rekenen gesproken ...

18 Veranderingen in het examen?
Taal Examens Nederlands per geijkt aan de referentieniveaus Waarschijnlijk meer aandacht voor taalverzorging (grammatica en spelling) Over Taal en Rekenen gesproken ...

19 Betekenis voor uw school
Schoolniveau: Waartoe zijn we verplicht? Waar liggen onze ambities? Afdelingsniveau: Wat zijn de gewenste eindniveaus voor onze afdeling? Wat kunnen en kennen leerlingen bij instroom? Wat moeten leerlingen kunnen en kennen bij doorstroom onderbouw – bovenbouw? Over Taal en Rekenen gesproken ...

20 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Waarover nadenken? Huidig taal- en rekenbeleid op school Ambitie van taal- en rekenbeleid? Hoe (nieuwe) aandacht geven aan taal en rekenen? Welke plaats in curriculum? Nederlands en wiskunde? Geïntegreerd in andere vakken? Buiten reguliere vakken/rooster? Hoe, wie, wanneer remediëren? En onderhoud? Wat cursorisch, groepsgewijs? Wat meer maatwerk, individueel? Aangewezen perso(o)n(en) om het taal- en rekenbeleid vorm te geven? Over Taal en Rekenen gesproken ...

21 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Concrete keuzes? Taalaanbod Alleen docenten Nederlands? Of ..? Alleen in vaklessen? Of..? Alle leerlingen? Of ..? Alle achterstandsleerlingen remediëren? Of..? Alle leerjaren? Of..? Verschillend voor remediëren, onderhoud, uitbouw? Over Taal en Rekenen gesproken ...

22 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Concrete keuzes? Rekenaanbod -> (bijna) dezelfde vragen: Alleen wiskunde? Alle ‘rekenvakken’ betrokken? Apart vak rekenen? Alle leerlingen? Alle leerjaren? Over Taal en Rekenen gesproken ...

23 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Nodig? Ontwikkeling en uitvoering taal-/rekenbeleid: Stuurgroep rekenen en/of taal Reken- en/of taalcoördinator en/of -coach Overleg voorafgaand en vervolgonderwijs Onderwijs: (Bij)scholing docenten Nieuwe lesmethoden, diagnose- en toetsinstrumenten, remediërend materiaal Aanpassing leerlingvolgsysteem Over Taal en Rekenen gesproken ...

24 Over Taal en Rekenen gesproken ...
Inhaalslag SLO LPC (APS, CPS, KPC) Cito Freudenthal Instituut Expertisecentrum Nederlands Cinop PO-Raad VO-raad MBO Raad Steunpunten taal en rekenen Over Taal en Rekenen gesproken ...


Download ppt "Taal en Rekenen in 2010 en verder Over Taal en Rekenen gesproken ..."

Verwante presentaties


Ads door Google