De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsprofielen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsprofielen."— Transcript van de presentatie:

1 kwaliteitsprofielen

2 proportioneel schooltoezicht: opbrengsten worden daardoor een uitdrukkelijk aspect van onderwijskwaliteit dit doet scholen tekort: te zeer gericht op toezicht i.p.v. ontwikkeling landelijke normen erkennen geen grootstedelijke varianten houdt sowieso geen rekening met lokale en regionale verschillen en keuzes van (in-)richting het betreft een statische en procesmatige benadering kwaliteit evenwicht en afwegingen zijn niet herkenbaar het doet geen recht aan de ‘vele gezichten’ van de school

3 standaarden doelmatigheid opbrengsten kwaliteit
evenwicht en tegenstelling: • horizontaal: met (immer beperkte) middelen een goed resultaat • vertikaal: beschikbare kwaliteiten breed benutten opbrengsten doelmatigheid kwaliteit standaarden winst authenticiteit limieten borgen

4 de school is een gemeenschap
de school is een gemeenschap. Alle actoren hebben eigen belangen, eigen verantwoordelijkheden en onderlinge relaties. De leerling staat centraal, met z’n eigen kenmerken en eigen leervragen. leerling ouders school bestuur gemeente leerling centraal De leerlingprofielen tezamen vormt het schoolprofiel. Schoolprofiel betreft de wijze waarop en de mate waarin actoren erin slagen leerlingen te ‘bedienen’

5 het schoolprofiel bestrijkt relevante, prioritaire en urgentie aspecten:
• kwaliteit en professionalisering • verbeteren van prestaties, in het bijzonder van taal • integratie, burgerschap, veiligheid • leertijd, schoolloopbaan, uitval en ouders samenhangende aspecten worden tezamen genomen in een kwaliteitsprofiel én de kwaliteitsprofielen tezamen vorm het schoolprofiel

6 thema: basaal referentiekader van een problematiek (bijvoorbeeld taalachterstanden).
aspect: nadere inhoudelijke afbakening door een korte beschrijving van de analyse (omstandigheden en oplossingsrichting). indicator: beschrijving hoe een aspect wordt gepeild én hoe het verschillen en veranderingen toont. Een indicator heeft een naam, een actor en een gerichtheid. Het behoort tot één thema indicator thema aspect actor gerichtheid

7 thema’s: profielen: actoren: gerichtheid: kwaliteit taal
integratie & burgerschap (effectieve) leertijd overige thema’s zoals veiligheid, zorg en ouderbetrokkenheid, elders geschaard profielen: basisonderwijs voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs daarnaast profielen over speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en expertise centra actoren: gemeente besturen schoolteams ouders overige actoren zijn elders geschaard gerichtheid: doelmatigheid standaarden opbrengsten kwaliteit andere gerichtheiden zijn elders geschaard

8

9 meerdere indicatoren belichten:
meerdere aspecten, meerdere actoren en meerdere gerichtheden en vormen tezamen een completer profiel. thema aspect gerichtheden actoren indicatoren

10 meerdere thema’s en aspecten belichten actoren en gerichtheden completer
school ouder(s) gemeente bestuur doelmatigheid standaarden opbrengsten kwaliteit thema's

11 indicator wordt toegedeeld aan: • aan een kwaliteitsprofiel
• aan een actor • aan een gerichtheid taalinterventies taalwinst taalbeheersing taalniveau taalzorg taalachterstand taalbeleid actor bestuur kwaliteitsprofiel taal gericht op opbrengsten taal aspecten

12 indicatoren integratie
indicatoren van verschillende thema’s peilen het ouderprofiel ouderwijs- ondersteuning taalniveau inschrijfduur schoolwisselingen fit plaatsing advies aanwezigheid evenredigheid interne spreiding indicator taal indicatoren leertijd indicatoren integratie verdeling opleiding actor ouder(s) relevante indicatoren belichten aspecten die: behoren tot de verantwoordelijkheid van de actor het gevolg van het keuze van de actor van belang zijn voor de actor

13 indicatoren integratie
aspecten die de gerichtheid opbrengsten peilen taalbeheersing taalniveau gericht op opbrengsten inschrijfduur schoolwisselingen diplomering aanpak schoolverlaten buurtschool interne spreiding indicatoren taal indicatoren leertijd indicatoren integratie verdeling opleiding

14 twee kwaliteitsprofielen voor gebieden:
integratieprofiel basisonderwijs (themaprofiel) ouderprofiel basisonderwijs (actorprofiel) een gebiedsprofiel toont op welk deel van de scholen het kwaliteitsniveau boven de norm is, voldoende is dan onder het minimum is. ook te gebruiken als bestuurs- en SWV-profiel. nb: zie voor diverse voorbeelden van schoolprofielen elders

15 thema integratie: acht indicatoren
inclusief samenvattend kwaliteitsprofiel

16 actor ouder: negen indicatoren betreffende de actor ouder(s)
waarvan drie betreffende integratie, vijf betreffende leertijd en één betreffende taal inclusief kwaliteitsprofiel ouder(s)

17 contact De Loos Monitoring Rinus de Loos


Download ppt "Kwaliteitsprofielen."

Verwante presentaties


Ads door Google