De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteden bij HHNK Hoe besteden wij aan / hoe zien wij de toekomst van aanbesteden? Presentatie in het kader van de Marktontmoeting Bouwend Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteden bij HHNK Hoe besteden wij aan / hoe zien wij de toekomst van aanbesteden? Presentatie in het kader van de Marktontmoeting Bouwend Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteden bij HHNK Hoe besteden wij aan / hoe zien wij de toekomst van aanbesteden? Presentatie in het kader van de Marktontmoeting Bouwend Nederland / HHNK op 22-11-2013 Johan Arends / Teamleider Inkoop

2 Inhoud Ons gebied, ons werk Hoe wij aanbesteden, vroeger en nu Aanbesteden: trends en beelden Innovatie bevorderen

3 Ons gebied, ons werk

4 Ons beheersgebied

5 Ons werk (1) Waterveiligheid –Primaire keringen op orde (HWBP) dijkversterkingsprojecten zoals Zwakke Schakels, Waddenzeedijk Texel, Markermeerdijken –Beheer van de waterkeringen gericht op het duurzaam instandhouden op basis van Asset Management Voldoende water –bestrijding wateroverlast waterbergingsprojecten –Verbetering Boezemkades (VBK) in totaal 270 km boezemkades te verbeteren tussen 2012-2022 –Beheer watersystemen baggeren van waterlopen, per jaar ca. 800.000m 3 bagger Bron: Meerjarenplan 2014-2015 (http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting)http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting

6 Ons werk (2) Veilige (vaar)wegen –Wegenbeheer –Vaarwegbeheer en nautisch beheer Schoon (zoet) water –Programma Kaderrichtlijn Water Voor de 1 e planperiode o.a. aanleg van 116 km natuurvriendelijke oevers –Beheersing van lozingen: afvalwaterketen Een aantal grote investeringsprojecten (2014-2017): –Waterketen Den Helder –Waterketen Beemster –Waterketen Alkmaar –Waterketen Wieringermeer –Energiefabriek Beverwijk/Zaanstad –Transportsysteem Hoorn –Risicovolle persleidingen vervangen Bron: Meerjarenplan 2014-2015 (http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting)http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting

7 Investeringsprogramma Waterketen HHNK streeft binnen de Waterketen naar: –één integrale afvalwaterketen –transitie van afvalstof-denken > grondstof-denken –innovatie

8 Hoe wij aanbesteden

9 “Vroeger” Diensten / Leveringen ‘Domein’ van Inkoop ARW 2005 / Eigen inkoopvoorwaarden gunningscriterium EMVI of Laagste Prijs Werken ‘Domein’ van IB ARW 2005 / RAW / UAV gunningscriterium Laagste Prijs geen rol van betekenis voor Inkoop, alleen bij afwijkingen, procedurevragen, etc.

10 “Nu” Werken (geïntegreerd) Gezamenlijk domein Inkoop + IB UAV-GC 2005 Gunningscriterium EMVI Diensten / Leveringen ‘Domein’ van Inkoop ARW 2012 / Waterschapsinkoop- voorwaarden gunningscriterium EMVI of Laagste Prijs Werken ‘Domein’ van IB ARW 2012 / RAW / HAV gunningscriterium EMVI of Laagste Prijs

11 Trends & beelden

12 Trends Projecten binnen de GWW-sector worden in toenemende mate op basis van UAV-GC aanbesteed Het HWBP-programma speelt daarbij een belangrijke rol als aanjager, vliegwiel en kennisportaal Wanneer traditioneel, wanneer geïntegreerd blijft een discussie Rol RAW wordt kleiner, maar zal nooit helemaal verdwijnen

13 Beeld naar buiten: individueel (2012) Bron: “Langs de meetlat!”, STIBA, augustus 2013

14 Beeld naar buiten: individueel (2013) Bron: http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/33954/emvi-tenzij-goed-nageleefd-in-noordholland

15 Beeld naar buiten: alle waterschappen Investeringen waterschappen naar contractvorm Bron: Waterbouw en waterschappen tot 2020 / EIB sept. 2013

16 Beeld naar buiten: alle waterschappen Belangrijkste gunningsfactoren bij waterschappen Bron: Waterbouw en waterschappen tot 2020 / EIB sept. 2013

17 Innovatie stimuleren

18 Innovatiehobbels overbruggen* (1) Risicomijdend gedrag en omgaan met risico’s Innoveren is risico’s nemen en bereidheid om deze te aanvaarden Angst om achteraf verantwoordelijk gehouden te worden leidt tot risicomijdend gedrag Risicoverdeling moet transparant worden belegd, niet eenzijdig bij één partij * Zie de website: http://snellerinnoveren.nl/voorpagina.asphttp://snellerinnoveren.nl/voorpagina.asp

19 Innovatiehobbels overbruggen (2) Wet & regelgeving (cultuur en procedures) Innovatie en wet & regelgeving lijken vaak op gespannen voet met elkaar te staan Door strikte hantering van wetten, regels en procedures houden partijen elkaar in een houdgreep en dat frustreert innovatie Zoeken naar “ja, mits”, niet naar “nee, tenzij”

20 Innovatiehobbels overbruggen (3) Competenties en versnipperde kennis OG: moet beschikken over kennis en kunde om als professioneel opdrachtgever te kunnen functioneren ON: moet leren van eerdere ervaringen om deze in nieuwe innovatietrajecten in te brengen Kennisinstituten: moeten partijen bij elkaar brengen en hun kennis meer praktisch toepasbaar voor overheid en bedrijfsleven aanbieden

21 Innovatiehobbels overbruggen (4) Oog voor terugverdienmodellen Ook bij innovaties geldt: de kost gaat voor de baat uit Overheid toont zich nog te vaak wispelturig, waardoor toekomstige marktvraag onzeker wordt Spanningsveld tussen financiële ruimte (budget!) en ruimte voor innovatie  inzetten op EMVI / Gunnen op Waarde

22 Innovatiehobbels overbruggen (5) Urgentie Zonder ‘sense of urgency’ geen innovatie: druk en drivers zijn noodzakelijk om innovatie te laten bloeien Innovatieprogramma’s hebben vaak een langere doorlooptijd dan de houdbaarheid van bestuurders in overheid en bedrijfsleven

23 Innovatiehobbels overbruggen (6) Experimenteerruimte Er is ruimte nodig – in velerlei zin – om te experimenteren met nieuwe oplossingen Deze ruimte is noodzakelijk om onder de druk van regelgeving en (imago)schade uit te komen Biedt ook mogelijkheden om te leren van ervaringen en deze met anderen te delen

24 Tenslotte Bron: Meerjarenplan 2014-2015 (http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting)http://www.hhnk.nl/bestuur_en/begroting

25 Bedankt voor uw belangstelling! Johan Arends Teamleider Inkoop T 072-582 7709 Ej.arends@hhnk.nl


Download ppt "Aanbesteden bij HHNK Hoe besteden wij aan / hoe zien wij de toekomst van aanbesteden? Presentatie in het kader van de Marktontmoeting Bouwend Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google