De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 vwo 4 water, §4. Waddenkust gesloten duinkust estuarium Welke drie kustvormen kennen we in Nederland? getijdenlandschap De indeling van de kust.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 vwo 4 water, §4. Waddenkust gesloten duinkust estuarium Welke drie kustvormen kennen we in Nederland? getijdenlandschap De indeling van de kust."— Transcript van de presentatie:

1 3 vwo 4 water, §4

2 Waddenkust gesloten duinkust estuarium Welke drie kustvormen kennen we in Nederland? getijdenlandschap De indeling van de kust

3 zeereep jonge duinen binnenduinrand oud duin polder vroeger strand dorp http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030403_duin02 Opbouw Nederlandse duinkust

4 -stijging van zeespiegel a.g.v. versterkte broeikaseffect -vaker stormvloeden Dreiging aan de voordeur Gevolgen voor de kust verschillend : vooral dijken rond Westerschelde bedreigd kustafslag bedreiging getijdenlandschap

5

6 a. Zwakke schakels aanpakken zwakke schakel zandsuppletie dijkverzwaring b. Dynamisch kustbeheer Waarom verschilt de aanpak per kustdeel? Kustbeheer

7 zeer smalle zeereep Welk beheer? zandsuppletie Waarom zwakke schakel?

8 Natuurontwikkeling op Terschelling in het brede duingebied. Verruigde duinvalleien worden afgegraven zodat het zand weer kan stuiven en ook de natte duinvallei terugkeert. Dynamisch kustbeheer

9 Bijna 25% van Nederland ligt onder de zeespiegel; 67 % ligt lager dan 1 meter boven NAP. Dit oppervlak neemt toe door: ● zeespiegelstijging a.g.v broeikaseffect ● bodemdaling a.g.v. inklinking ● daling Noordzeebekken a.g.v. kanteling Vooral in laaggelegen polders nemen problemen toe. Bedreigd achterland: Laag-Nederland

10 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/t20080930_woudagemaal04 Type polders zeepolder droogmakerij veenpolder

11 1.Het gemaal pompt het water naar de boezem (2). 3. De GWS in de polder daalt. 4. Vanuit de boezem wordt water weggepompt naar buitenwater. 5. Water wordt geloosd op zee. Leg in 4 stappen uit hoe een polder werkt

12 We pompen onszelf naar beneden. Bij ontwatering klinkt veen en klei in. Een onomkeer- baar proces. Dalend land

13 Bij verdere relatieve zeespiegelstijging neemt de zoute kwel versneld toe. Zout komt eraan

14 Hoe? ● aanleg retentiegebieden, in polders ● nieuwe inrichting moet waterproof zijn. Toekomst: meer ruime voor water?

15 De achterdeur lekt

16 kribbe zomerdijk winterdijk uiterwaard binnendijks land +dorp kleiput http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_rivierklei01 buitendijks land Opbouw rivierengebied

17 Verleden vaak dijkdoorbraken bij: - piekafvoer - vorming ijsdammen Oplossing - dijkverzwaring - kanalisatie van de rivieren wiel Een wiel of kolkgat ontstaat door uitspoeling bij een dijkdoorbraak. Het kolkgat wordt later ingedijkt of buitengedijkt. Dijk kronkelt buitendijks Problemen aan de achterdeur

18 In moderne tijd neemt dreiging toe door: -verdere verstening van stroomgebied > snellere afvoer -inrichting > ruimte voor rivier verder ingesnoerd -drainage > regenwater wordt versneld afgevoerd -broeikaseffect > vaker zware buien + zeespiegel stijgt waardoor afwatering wordt bemoeilijkt. Gevolg: vaker voorkomen piekafvoer > dreiging dijkdoorbraken neemt toe. Problemen aan de achterdeur

19 Door zeespiegelstijging dringt de zee stroomopwaarts op en wordt afwatering moeilijker + opdringen zout. Piekafvoer van Maas en Rijn veel hoger > overstromingsgevaar. Voorspelling voor 2050

20 Clauscentrale bedrijventerrein A2 Julianakanaal Wessem grindgat Maas Maas bij Wessem: mens grijpt in

21 Vergelijk de kaartjes. Welke twee ontwikkelingen hebben het overstromingsgevaar bevorderd? Antwoord: verstening en rivier wordt ingesnoerd > ontstaan flessenhals Neder-Rijn Arnhem Pannerdens Kanaal IJssel 1830 2000 Omgeving Arnhem

22 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_rivierklei04 Tijd voor nieuw beleid: ruimte voor de rivier

23 Olst, januari 1995: één na hoogste afvoer Rijn ooit (~12.000 m3/sec), 240 000 mensen geëvacueerd Olst, oktober 2009: zeer lage waterafvoer Rijn (~ 800 m3/sec)

24 Aanpakken van wateroverlast gebaseerd op driestapsprincipe: vasthouden bergen afvoeren Tijd voor nieuw beleid: ruimte voor de rivier

25 Vasthouden Regenwater in de grond laten zakken waar water valt. Bergen Water opslaan in oppervlaktewater (sloten,riviertjes, retentiegebieden). Afvoeren Zo snel mogelijk afvoeren naar buitenwater.


Download ppt "3 vwo 4 water, §4. Waddenkust gesloten duinkust estuarium Welke drie kustvormen kennen we in Nederland? getijdenlandschap De indeling van de kust."

Verwante presentaties


Ads door Google