De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een dynamisch CiTG Vernieuwingsplan Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een dynamisch CiTG Vernieuwingsplan Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Een dynamisch CiTG Vernieuwingsplan Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009

2 2 Inspiring Creativity 1. Vernieuwing en ombuiging

3 3 Inspiring Creativity Vernieuwd CiTG Inhoudelijke keuzes obv veranderde maatschappij en eigen kracht Heldere profilering via thema’s gekoppeld aan DRI’s Initiatieven voor nieuwe onderzoekprogramma’s en kenniscentra Meer samenwerking met de sector Meer interne samenwerking tussen afdelingen/secties Academisch ondernemerschap Efficiencyslag faciliteiten

4 4 Inspiring Creativity 2. CiTG in de veranderende omgeving

5 5 Inspiring Creativity Veranderende omgeving Trends Urgentie internationaal van maatschappelijke vraagstukken neemt toe: leefbaarheid deltagebieden, veiligheid, watervoorziening, sanitatie, mobiliteit, energievoorziening, schaarste aan grondstoffen Versterkt door klimaatverandering met focus op mitigatie en adaptatie Rol ingenieur verandert: procesmatig opereren in brede multidisciplinaire context, met expliciete aandacht voor duurzaamheid Sterke internationale competitie op onderzoek en onderwijs Afname 1e geldstroom en toename belang overige (Europese) geldstromen Rol van afnemersveld en publiek private samenwerking wordt belangrijker

6 6 Inspiring Creativity Faculteit CiTG Uniek Sterke internationale wetenschappelijke reputatie op de gebieden civiele techniek en technische aardwetenschappen Unieke nationale positie op het gebied van constructief ontwerpen van civieltechnische kunstwerken Unieke laboratoriumfaciliteiten voor grootschalig mechanisch onderzoek, micro-materialen en geo- mechanisch onderzoek Unieke opleidingen in NL op gebied van CT en TA Onderzoek en onderwijs met sterke maatschappelijk oriëntatie Uitstekend internationaal arbeidsperspectief voor afgestudeerden en promovendi

7 7 Inspiring Creativity Visie CiTG Oplossingen creëren voor de toekomst In een veranderende samenleving met steeds nieuwe uitdagingen werken wij aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Wij doen onderzoek en werken samen met bedrijven, overheden en topuniversiteiten aan oplossingen waar onze toekomstige samenleving om vraagt. Met onze jarenlange ervaring, uitstekende faciliteiten en excellente onderzoek- en onderwijsprogramma’s zijn wij (met onze alumni) een bron van innovatieve toepassingen die wereldwijd worden ingezet.

8 8 Inspiring Creativity Missie CiTG Excelleren, inspireren, innoveren Wereldwijd excelleren in onderzoek op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie, civiele infrastructuur, transport en geo-energie. Internationale studenten en medewerkers een inspirerende leer- en werkomgeving bieden door state of the art (onderzoeks)faciliteiten en research driven educatieprogramma’s. Met samenwerkingspartners komen tot innovatieve oplossingen voor onze samenleving.

9 9 Inspiring Creativity 3. CiTG in verandering

10 10 Inspiring Creativity 5 Thema’s CiTG helder profileren Doel: verbetering aansluiting op grote maatschappelijke thema’s versterking interne samenwerking over secties en afdelingen heen

11 11 Inspiring Creativity 5 thema’s Maken helder op welk terrein we ons begeven Deltatechnologie Geo-energie Jan Dirk Jansen / Timo Heimovaara Civiele infrastructuur Aad van der Horst / Klaas van Breugel Watertechnologie Hans van Dijk / Jules van Lier Transport & Planning Serge Hoogendoorn / Bart van Arem Energy Infrastructures Environment Institute of Flood and Environmental Risk Management Matthijs Kok / Marcel Stive

12 12 Inspiring Creativity Partnerships en onderzoeksprogramma’s Strategische partnerships: Expertisecentrum Civiele Infrastructuur met RWS / TNO Bouwlab als strategisch TUD lab met BK en TNO KC Watermanagement/Waterbouw met Deltares 3TU Speerpunt Bouw EIT KIC Clima Expertisecentrum Verkeersmanagement met RWS en TNO Delft Urban Water Cycle Research Centre met IHE, TNW, TBM Agendabepalende initiatieven: NWO-Bio-inspired civil engineering Institute of Flood and Environmental Risk Management samenwerking KWR en TTI Wetsus om te komen tot EIT Water

13 13 Inspiring Creativity Acties op faculteitsniveau Management en faciliteiten Management stimuleren van samenwerking tussen afdelingen en faculteiten vraagt andere compententies/leidinggevenden Faciliteiten upgrade gebouw en efficiency kantoorruimten efficiencyslag afdelingslaboratoria

14 14 Inspiring Creativity Acties op faculteitsniveau Academisch ondernemerschap Verantwoordelijkheid voor individuele en groepsdoelen Ruimte voor initiatieven en uitvoering Aanspreekgedrag en voorbeeldgedrag Klantgericht en commercieel denken Cultuur van accountability

15 15 Inspiring Creativity Indicatoren KPI’s 2012 tov 2008 Groei van de instroom met 15% t.o.v. niveau 2008/2009 De kwaliteitscore studententevredenheid verbeteren met 0,3 Kwaliteitsbeoordeling van afgestudeerden door afnemers Onderwijs Onderzoek Omzet 2 e GS projecten verhogen met 40% Dekking op 2 e + 3 e GS verhogen tot max. matching uit 1e geldstroom Aandeel Europese programma’s in 3 e GS verhogen naar 25% Onderzoekoutput per vast wp verhogen tot de top 2 faculteiten van de TUD Aantal promovendi per fte hoogleraar verhogen tot 8 Scores voor onderzoekvisitaties voor alle programma’s verhogen tot minimaal 4,0 en gemiddeld 4,25

16 16 Inspiring Creativity 4. Vernieuwing per afdeling op hoofdlijnen

17 17 Inspiring Creativity Afdeling Bouw Vernieuwingen Expertisecentrum Civiele Infrastructuur ism RWS en TNO Bouwlab wordt strategisch TUD Macromechanisch lab met participatie CiTG, BK en TNO Efficiëncyslag laboratorium (Stevin II) Versterking samenwerking met Bouwkunde Afbouw bouwprocessen en bouwinformatica Integraal ontwerpen versterken Versterking inzet EU programma’s en partnerships Kanteling materiaaloriëntering naar constructieoriëntering Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand

18 18 Inspiring Creativity Afdeling Waterbouwkunde Vernieuwingen Strategische partnerships met RWS en Deltares Samenwerking in kader EIT KIC Clima Efficiëncyslag Waterlaboratorium (Stevin III) Sharing van grootschalig modelonderzoek met Deltares Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand Nationale samenwerking op gebied onderwijs Deltatechnologie en Klimaat met HBO Dutch Delta Academy, WUR, VU en UU Thema Deltatechnologie versterken met accent op veiligheid, eco-waterbouw en integrale aanpak incl. water governance Start nieuw Institute for Flood and Environmental Risk Management

19 19 Inspiring Creativity Afdeling Watermanagement Vernieuwingen Voorbereidingen Msc Environmental Engineering samen met afd. GT en fac. TNW en TBM Inzet op waterprogramma EZ (FES, Innowator, TTI Water) Inzet op KP7, samen met KWR en TTIWetsus streven naar EIT Water Uitbouw thema water tot Delft Urban Water Cycle Research Centre (i.s.m. Unesco/IHE, TNW, TBM)

20 20 Inspiring Creativity Afdeling Transport & Planning Vernieuwingen Thema Mobiliteit versterken vanuit ontwerpen, ontwikkelen en managen van transport/verkeersnetwerken Expertisecentrum Verkeersmanagement i.s.m. RWS en TNO Versterken aandachtsveld goederenvervoer Inzet op NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad en fundamenteel onderzoek verkeersmanagement Verjonging afdelingsmanagement

21 21 Inspiring Creativity Afdeling Geotechnologie Vernieuwingen Inzet op NWO-programma Bio-Inspired Civil Engineering Sponsorleerstoel voor Internationale opleiding Resource engineering Inzet op vervolg Delphi-consortium, ISAPP-2 en CATO-2 Uitbouw kenniscentrum Deltares-TUD op gebied van geo-engineering Thema Deltatechnologie versterken vanuit Geo-Engineering Thema Geo-energie versterken met accentverschuivingen van optimalisatie olie- en gasproductie naar gashydraten, geothermie, CO2-opslag, continue monitoring en data-integratie

22 22 Inspiring Creativity 5. Ombuiging

23 23 Inspiring Creativity Ombuigingen (in 2011 tov 2008) Kosten en opbrengsten in evenwicht in 2011 Facultair - Kantoorhuisvesting - Overhead Afdelingen - Reductie laboratoria/O&O - Reductie vaste staf WP - Reductie overige kosten 0,5 1,4 2,6 1,0 Kostenbesparingen: 6,0 Inkomstenverhoging: 3,5 Totaal: 9,5 In M€

24 24 Inspiring Creativity Ombuiging samenvatting

25 25 Inspiring Creativity Reorganisatie 3 Scenario’s 1. Scenario: natuurlijk verloop Zonder gedwongen ontslagen, vrijwillig vertrek 2. Scenario: uitgebreide reorganisatie voor: Bouw: secties GCC, BP, Bouwlaboratorium Transport & Planning: reductie infra onderzoek Geotechnologie: reductie Geolab medewerkers 3. Scenario: beperkte reorganisatie voor: Bouw: secties GCC, BP en Bouwlaboratorium Rest via natuurlijk verloop, vrijwillig vertrek

26 26 Inspiring Creativity Reorganisatie Natuurlijke reductie Conclusies: 1.Scenario natuurlijk verloop voor afd Bouw ontoereikend; 2.Benut natuurlijk verloop t/m 2012 ivm piek pensionering in 2012 3.Voorziening nodig voor afvloeiingskosten (ca 3 M€ ) en uitkeringslast na ontslag.

27 27 Inspiring Creativity Ombuiging Investeringen

28 28 Inspiring Creativity Risicoanalyse AspectenEffectMaatregelen bij ‘-‘ Verantwoordelijkheid op afd/sectieniveau Targets niet gehaaldVervanging van leidinggevenden Draagvlak bij medewerkers en OdCVertraging implementatie Communicatie Ontwikkelingen overheid / allocatiemodel 1 e geldstroom + en -Verdere ombuiging Ontwikkeling 2 e en 3 e geldstroom+ en -Verdere ombuiging; Meer acquisitie Ontwikkeling personeelslastenhogere kosten dan pensioenpremie verdere ombuiging Steuncampagne faculteitsniveau+ en -Verdere ombuiging Middelen voor investering ombuigingoperatie en voor afvloeiing Vertraging implementatie Negatieve reserves faculteit Reserves faculteit aanvullen Vertrek sleutelfiguren/niet invullen vacante sleutelvacatures Inkomsten dalen en aantasting onderwijsaanbod Maatwerkoplossingen voor sleutelfiguren

29 29 Inspiring Creativity Vernieuwingsplan CiTG Vervolgstappen Voorleggen Vernieuwingsplan aan CvB – begin juli antwoord Bespreken Vernieuwingsplan met OdC – overleg na zomer Toelichting plan op de afdelingen – augustus/september Detaillering waar nodig – augustus/september Besluitvorming rond organisatiewijzigingen – na september


Download ppt "Een dynamisch CiTG Vernieuwingsplan Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google