De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juni 2007 Eutrofiëring en klimaatverandering Rob Portielje (RWS-WD i.o.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juni 2007 Eutrofiëring en klimaatverandering Rob Portielje (RWS-WD i.o.)"— Transcript van de presentatie:

1 27 juni 2007 Eutrofiëring en klimaatverandering Rob Portielje (RWS-WD i.o.)

2 27 juni 2007 2 Opbouw Klimaatscenario’s en -ontwikkelingen Relaties met eutrofiëring Effecten in oppervlaktewater Oplossingsrichtingen

3 27 juni 2007 3  Naast trends in gemiddelden is toename in kansen op extremen wellicht nog belangrijker temperatuurstijging nattere winters G +, W +  in zomer meer langdurige droogte, hevigere buien geen veranderingen in het aantal stormen zeespiegelstijging zet door KNMI klimaatscenario’s 2006

4 27 juni 2007 4 Wat nemen we al waar? Toename CO 2 Toename temperatuur

5 27 juni 2007 5 Zeespiegel zal tot lang na 2100 blijven stijgen Wat nemen we al waar?

6 27 juni 2007 6 Effecten op watersystemen modellen, monitoring, experimenten, systeemvergelijking zeespiegel, temperatuur, ijs, v erblijftijd, peil, nutriënten, morfologie, gebruik klimaatveranderingbehee r Waterkwaliteit & ecologie CO 2 atmosfeer Klimaatverandering en waterkwaliteit

7 27 juni 2007 7 modelstudiesexperimenteel onderzoek monitoring & empirie vergelijking over klimaatgradiënt Europe © NASA Earth Observatory Kennisontwikkeling

8 27 juni 2007 8 Nutriëntenstromen en -effecten belasting processen bodemsystee m processen watersysteem effect op aquatisch ecosysteem

9 27 juni 2007 9 Processen in bodem verhoogde gewasopname van nutriënten o.i.v. CO 2 en temperatuur meer oppervlakkige afspoeling bij neerslagpieken verhoogde N-verwijdering (denitrificatie) o.i.v. temperatuur + scenario’s: hogere nitraat belasting naar grondwater bij lagere grondwaterstanden tijdens droogte verhoogde of verlaagde binding van P aan bodem, afhankelijk van grondwaterstand bemesting gewas grondwater

10 27 juni 2007 10 belasting waterlopen - bezinkingvar - denitrificatie (verdwijnen stikstof als N 2 )  - opname door biota  +opwerveling slib tijdens afvoerpieken  = afwenteling naar benedenstrooms ( , var) Processen in waterlopen

11 27 juni 2007 11 zeespiegelstijging + bodemdaling = toename kweldruk in West-Nederland & zoutindringing zeespiegelstijging kweldruk

12 27 juni 2007 12 bron: Rozemeijer, J., Griffioen en H. Passier, 2005. TNO-J O-rapport 005.105b0710 Concentraties landbouwbeïnvloede wateren (2000-2005) De concentratie van fosfaat in regionaal kwelwater Relatie tussen kwel en P

13 27 juni 2007 13 Eutrofiëringseffecten: blauwalgenoverlast Betere concurrentiepositie blauwalgen door : – temperatuurstijging – verhoging CO 2 in atmosfeer – windstille condities: stabiele waterkolom (G +, W + ) bevoordeelt soorten die drijflagen vormen  Algenbloeien eerder in het jaar en meer persistent

14 27 juni 2007 14 EKR van de Nederlandse meren (1990-2004) mediane waarde van een variabele set meren (labels = aantal meren per jaar). KRW deelmaatlat algensamenstelling

15 27 juni 2007 15 Modelstudies geven aan dat kritische nutriëntenbelasting voor omslag troebel naar helder lager wordt helder troebel klimaat beheer nutriëntenbelasting Indirecte klimaateffecten: eutrofiëringstoestand meren o.b.v. PCLake simulaties (Janse et al.)

16 27 juni 2007 16 Strenge winters % draadvormige cyanobacterien Planktothrix biovolume (mm 3 L -1 ) “reset” ecosysteem:  doorbraak dominantie draadvormige blauwalgen  afname bodemwoelende vis (brasem) Effecten strenge winters

17 27 juni 2007 17 Huidig Bemaling vanafBasisBasis 203020602075 + Winter-0,3-0,3-0,1+0,1+0,3+0,7(+1,0 m) Zomer-0,1-0,1 0,0+0,1+0,2+0,4(+0,5 m) Peilverloop in Veluwerandmeren; varianten 2100 Effecten ecologie lichtbeschikbaarheid op bodem   ondergedoken waterplanten  droogval oeverzone   oppervlakte oevervegetatie  grotere diepte van waterplanten  plantetende watervogels   huidig basis Peil (m NAP)

18 27 juni 2007 18 Gevolgen voor watervogels Bron: WL (2006)

19 27 juni 2007 19 < 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-120 120-150 150-200 >200 hoogtekaart Veluwerandmeren Drontermeer Veluwemeer Wolderwijd Nuldernauw

20 27 juni 2007 20 Oplossingsrichtingen / kansen beperken nadelige effecten tegengaan oppervlakkige afspoeling afvlakken afvoerpieken bodemdaling tegengaan saneren overstorten  optimaal benutten positieve effecten synergie zoeken met ruimtelijke adaptatie t.b.v. veiligheid verblijftijd verlengen benutten natuurlijke zuivering waterverdeling 1. bovenstrooms vasthouden in de haarvaten van het systeem (bodem, slootjes, beekjes) 2. water bergen in en langs de rivieren 3. natuurlijker peilverloop in meren door meestijgen met de zee  zuivering door oevervegetatie 4.(grond)waterstand aanpassen in gebieden met bodemdaling

21 27 juni 2007 21 effecten klimaatverandering op eutrofiëringstoestand zijn onzeker onder huidige range klimaatscenario’s huidig beleid biedt handvaten benutten positieve effecten, beperken nadelige effecten risicofactor: interactie met fosfaatverzadigde gronden veranderingen in eutrofiëring door klimaatverandering zijn afhankelijk van lokale condities Conclusies/ opmerkingen


Download ppt "27 juni 2007 Eutrofiëring en klimaatverandering Rob Portielje (RWS-WD i.o.)"

Verwante presentaties


Ads door Google