De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica & Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica & Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica & Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen

2 Lopend en recent onderzoek voor … •Federaal Wetenschapsbeleid •Vlaamse Overheid Dept. Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium •Vlaamse Milieumaatschappij •Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Programme SSD « Science for a Sustainable Development » CLIMAR

3 •Neerslag en verdamping -> hydrologie -Oppervlaktewater -> overstromingen en laagwater langs rivieren in het binnenland -Bodemvocht en grondwater -Rioleringen •Zeespiegelstijging -> kust en Schelde •Wind -> golfopzet kust en Schelde Inhoud lezing: Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen op …

4 Neerslag en temperatuur / verdamping Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen op … Programme SSD « Science for a Sustainable Development »

5 Klimaatscenario’s voor Vlaanderen Statistische analyse en stochastische neerschaling van:  31 simulaties met 12 regionale klimaatmodellen  27 simulaties met mondiale klimaatmodellen (broeikasgasemissiescenario’s IPCC tot 2100) DMI 25 km

6 •Toename temperatuur en verdamping Klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot 2100 winter: +1.5 tot 4°C zomer: +2 tot 7°C

7 •Neerslag: -totale neerslagvolumes Klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot 2100 winter: tot +60% : toename in winter zomer: tot -70% : afname in zomer (minder kleine regenbuien) aantal natte dagen zomer: tot -50%

8 •Neerslag: -extreme zomerbuien meer intens Klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot 2100 winter: + 0 tot 60% zomer: - 0 tot 70% grootste bui in 2 jaar: tot +30%

9 •Neerslag: -extreme zomerbuien meer intens Klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot 2100 winter: + 0 tot 60% zomer: - 0 tot 70% grootste bui in 10 jaar: tot +50%

10 Tot nog toe … Trends en natuurlijke oscillaties in extreme neerslag, Ukkel, 1898 – 2005, 10 min. piekintens. zomerbuien: voorbije 15 jaar jaren1960jaren1910-20

11 Tot nog toe … Trends en natuurlijke oscillaties in extreme neerslag, Ukkel, 1898 – 2005, dagneerslag winter: voorbije 15 jaar jaren1960jaren1910-20

12 Klimaattrends Consistentie recente trends met resultaten klimaatmodellen: Voorbeeld: dagneerslag winter Hoog = Nat Midden Laag = Droog Klimaatscenario’s Huidig

13 Regionale verschillen Neerslagwijziging 10% hoger aan de kust: (= natter in winter, minder droog in zomer): winter zomer

14 Hoog- en laagwater rivieren in het binnenland Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen op … Programme SSD « Science for a Sustainable Development »

15 Invloed op piekafvoeren rivieren Klimaatscenario 2100, Regionale verschillen % toename uurl. piekafvoeren:  Overstromingskansen kunnen toenemen of dalen !  Afhankelijk van verhouding neerslagverand./verdampingverand.  Voor hoog-scenario: tot 35% toename in piekafvoeren Laag-scenario Hoog-scenario

16 Invloed op laagwaterdebieten Klimaatscenario 2100, Regionale verschillen % toename laagwaterafvoeren:  Laagwaterdebieten dalen in alle scenario’s (laagste zomerdebiet daalt met 20 tot 70%)  Toename laagwaterproblemen: waterkwaliteit, irrigatienoden, waterproductie, scheepvaart, ecologische toestand riviervallei,...  Vlaanderen zeer kwetsbaar door hoge bevolkingsdichtheid Laag-scenario Hoog-scenario

17 Bijkomende analyses •Invloed op socio-economische overstromingsschade, grondwater, natuur,...: -MIRA-S 2009: milieuverkenning tot 2030 (VMM) -NARA-S 2009: natuurverkenning tot 2030 (INBO) : 11 december Vlaams Parlement

18 Zeespiegelstijging / kust Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen op … CLIMAR

19 Invloed op kust Stijging gemiddeld jaarlijkse zeespiegel Oostende 1927-2006: 1.7 tot 4 mm/jaar; ± 20cm in 100 jaar jaar relatieve jaarlijks gemiddelde zeespiegel [m] CLIMAR

20 Invloed op kust Klimaatscenario 2100: •60cm tot 2m zeespiegelstijging •Hoogwaters stijgen sneller dan gemiddelde zeespiegel; laagwaters stijgen trager: verhoogde tij-amplitude  getijslag neemt toe •0 tot 8% toename in windsnelheid  stormopzet verandert weinig •Geen of kleine toename in golfhoogte- en periode, maar golfbelasting op kust neemt beduidend toe (door toenemende waterdiepte)  extreme golven op diep water veranderen weinig CLIMAR

21 Invloed op kust en Schelde Invloeden: •Verhoogde kans op bresvorming en overstromingsrisico’s Kust en Schelde •Bijkomende uitwateringsmoeilijkheden van Polders en Ijzer naar kust •Zoutindringing duinen en polders CLIMAR T=17 000 jaar: T=70 jaar T=350 jaar T=70 jaar T=25 jaar KBR klimaat 2050 klimaat 2100

22 Rioleringen en bergings- en infiltratievoorzieningen Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen op … Programme SSD « Science for a Sustainable Development »

23 Invloed op rioleringen •Bij hoog-klimaatscenario 2100: -Terugkeerperiode ontwerpneerslag: •1.5 maand wordt 1 maand •2 jaar wordt 1 tot 1.5 jaar •5 jaar wordt 2 jaar •50 tot 100 jaar wordt 10 jaar -+/- verdubbeling frequentie rioleringsoverloop (idem overloop buffervoorzieningen) -Benodigde bergingsvolumes: 20 tot 30% hoger

24 Algemene conclusies en aanbevelingen Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen:

25 Algemene conclusies Invloed klimaatverandering op waterhuishouding in Vlaanderen: •Huidige klimaatscenario’s tot 2100: -Evolutie naar verdroging -Toename overstromingskans vooral vanuit kust -Ook hogere korte-duur regenwaterpieken •Maar: klimaatscenario’s zijn geen voorspellingen ! -Ze evolueren met onze kennis -Onzekerheden zijn groot; een deel van de onzekerheden ontsnappen aan onze evaluatie •Maatregelen ? -Houd rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering ! -Ook met de grote onzekerheden !  “no regret” maatregelen, “climate proof” investeringen  Maak maatregelen en ontwerpen aanpasbaar (flexibele strategie)

26 Maatregelen •Tegen overstromingsrisico’s: -bijkomende beschermingsmaatregelen: •Masterplan Belgische kust (opmaak einde 2010): strandophoging en verbreding door zandsuppleties, verstevigen duinvoeten door beplantingen •Geactualiseerd Sigmaplan: gecontroleerde overstromingsgebieden en natuurgebieden (1650 ha in 2030) en dijkverhogingen in steden en industriegebieden -anticipatief inspelen op dreigende wateroverlast: •voorspellings- en waarschuwingssysteem •optimaler benutten van beschikbare berging door intelligente sturingsmethode

27 Maatregelen •Tegen verdroging: -Maximale opvang van regenwater in infiltratiebekkens, open grachten,... -Bijsturing vergunningen- en heffingenbeleid, sturend waterprijzenbeleid -Sensibilisering rationeel watergebruik -“Water-audit” bij nieuwbouw en herbouw/verbouwing -Innovatieprogramma waterefficiënte en waterarme productie

28 Maatregelen •Tegen toenemende tijdsvariatie neerslag: verdroging + hogere kort-duur regenwaterpieken: -vraagt meer aandacht voor planning regenwaterafvoer -nood aan bijkomende regenwaterberging- en infiltratievoorzieningen

29 Maatregelen Meer tijdelijke berging voorzien (lokale terreindepressies)  komt ook tegemoet aan verdrogingsproblematiek

30 Maatregelen Accepteren van een verhoogde frequentie van water op straat  Met kleinschalige maatregelen schade beperken

31 Bijkomende noden •betere afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke planning / stedelijk ontwerp, groenvoorziening •betere afstemming tussen: -code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen -watertoets -gewestelijke stedenbouwkundige verordening -andere stedenbouwkundige voorschriften


Download ppt "Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica & Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google