De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg
LAS Poperinge,

2 Kijk van de overheid op de ontwikkelingen van de GGZ

3 Kijk van de overheid op de ontwikkelingen van de GGZ “Artikel 107”
GGZ: staat voor belangrijke hervorming “107” is een begrip geworden, maar waar staat dit voor?

4 Art. 107 “Ziekenhuiswet” (7 augustus 1987)
“De Koning kan in specifieke financieringswijzen voorzien om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken”.

5 “Artikel 107” GGZ: staat voor belangrijke hervorming
“107” is een begrip geworden, maar waar staat dit voor? Financieringsmechanisme: bedden afbouwen in ziekenhuizen, om maatschappijgerichte GGZ op te bouwen Bedoeling: opbouw van netwerken en zorgcircuits in de GGZ

6 Zorgcircuits en netwerken
Gericht op een leeftijdsdoelgroep: volwassenen Volledige GGZ-aanbod opnemen Afstemmen op de specifieke behoeften van de doelgroep Netwerk: Geheel van zorgaanbieders Keuze voor welomlijnd en afgebakend werkingsgebied

7 “Artikel 107” Internationale context: WGO Balanced Care model:
Psychiatrische zorg dichtbij de bevolking Ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk Zorg is mobiel Behandelt zowel symptomen als belemmeringen Erkent mensenrechten Houdt rekening met de prioriteiten van de gebruikers zelf

8 “Artikel 107”: evolutie in België
Geen totaal nieuwe beweging: naast behandeling in ziekenhuizen, ontstaan ook Beschut Wonen Psychiatrisch Verzorgingstehuis Centra Geestelijke gezondheidszorg Activering; arbeidszorg…

9 “Artikel 107”: evolutie in België
Pilootprojecten: Psychiatrische Zorg in de thuissituatie Therapeutische projecten (overlegfunctie rond individuele patiënten) Tal van zorgvernieuwingsprojecten (beeldvorming, preventie, vroegdetectie, alternatieve woon- en begeleidingsvormen) Verdere diversifiëring via art. 107 = stap in een evolutie die we reeds kennen

10 Doelstellingen van de hervorming
De vernieuwing wil een GGZ realiseren die: toelaat om de patiënt thuis te behandelen, vertrekt vanuit noden van patiënten en doelgroepen, uitgewerkt wordt in een netwerk van gelijkwaardige GGZ-voorzieningen, waarin elke behandelvorm zijn plaats krijgt, intens samenwerkt met alle betrokkenen: thuiszorg, welzijnszorg, ouderenzorg, …,

11 Doelstellingen van de hervorming
De vernieuwing wil een GGZ realiseren die: continuïteit van zorg waarborgt, gericht is op deskundige behandeling en op herstel, flexibel inspeelt op wisselende noden aan zorg, de patiënt en zijn familie maximaal laat participeren in de behandeling en de begeleiding.

12 Verdiensten van de hervorming
Gedragenheid vanuit de sector + bevordert samenwerking Gedragenheid door verschillende regeringen Flexibiliteit voor de verschillende GGZ-actoren Bouwt voort op buitenlandse expertise

13 Netwerk regio Ieper-Diksmuide
Netwerkcomité: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Psychiatrisch Verzorgingstehuis Beschut Wonen – Ieper C.G.G. Largo Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn Vzw huisartsen Jan Yperman Similes Vlaanderen Jan Yperman Ziekenhuis

14 Netwerk regio Ieper-Diksmuide
Netwerkcoördinator: Koen Demuynck, tel ,

15 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide
Afbouw bedden: Probleem: beperkte beschikbaarheid van (T-) bedden in de regio voor een ruim rekruteringsgebied. 20 T-bedden + 8 t-nachtbedden afbouwen: - geleidelijke afbouw verspreid over 2 jaar - zoeken naar kwaliteitsvolle alternatieven

16 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide
Werkingsgebied:

17 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide
Realisatie van de 5 functies in de regio: Functie 1: preventie, promotie GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Functie 2: behandelteams in thuisomgeving Functie 3: zorgprogramma’s gericht op rehabilitatie, herstel en sociale inclusie Functie 4: intensieve residentiële behandelafdelingen Functie 5: specifieke woonvormen

18 Functie 1: preventie, promotie, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
Lopende initiatieven continueren – integreren – afstemmen: voldoende dekking? - naadloze overgang? - knelpunten? => Voorstellen tot verbetering => Bijkomend aanbod Destigmatisering – promotie: sensibilisering en empowerment van alle actoren geconfronteerd met noden GGZ Implementatie P.Z.T. regio Ieper in 1ste functie: uitbreiding naar Diksmuide: P.Z.T. regio Ieper - Diksmuide zorgcoördinatie – coachen – sensibiliseren eerstelijn

19 Functie 2: behandelteams in thuisomgeving
2 a: Behandelteam in thuissituatie voor cliënten met (sub)-acute psychiatrische problemen 2 b: Behandelteam in thuissituatie voor cliënten met langdurige en complexe psychiatrische problemen

20 Functie 2 a: Behandelteam voor cliënten met (sub)-acute psychiatrische problemen
Overgang thuissituatie vanuit: spoedopname Jan Yperman Ziekenhuis crisisafdeling P.Z. H. Hart Specifieke begeleiding aan huis: zorgcontinuïteit met thuiszorgpartners andere behandelteams Bereikbaarheid: 12 uur / dag + weekend Duur begeleiding: max. 1 maand Mobiel team – multidisciplinair – 7 FTE Operationeel: voorjaar 2012 ?

21 Functie 2 b: Behandelteam voor cliënten met langdurige en complexe psychiatrische problemen
“FACT- team”: Functie Assertive Community Treatment Langdurige - flexibele begeleiding aan huis: individuele begeleiding – opvolging – “referentiepersoon” intensieve begeleiding – onstabiliteit – dreigend herval Herstel van mogelijkheden - trajectbegeleiding Mobiel – multidisciplinair – 8,06 FTE Operationeel: voorjaar 2012 ?

22 Functie 3: Zorgprogramma’s gericht op rehabilitatie en sociale inclusie
Stuurkracht 2, arbeidszorgcentrum Trefpunt 4, activiteiten- en ontmoetingscentrum ► uitbouwen tot volwaardig rehabilitatiecentrum Arbeidsrehabilitatie continueren, versterken en verder uitbouwen Psycho-educatie verruimen Opleiding rehabilitatiegericht handelen en werken Sociaal artistiek project i.s.m. culturele actoren Lopende samenwerkingsverbanden continueren en uitbreiden

23 Functie 4: intensieve residentiële behandelafdeling
Crisiseenheid P.Z. H. Hart (10 bedden) Aanbieden van sterk individuele begeleiding Bed op recept Opvang extreem probleemgedrag Oriëntering naar huis via functie 2 a

24 Functie 5: voorzien en ontwikkelen specifieke woonvormen – aanvullend op thuismilieu
Beschut Wonen Ieper – P.V.T. Ieper: mogelijkheden nagaan om aanbod te flexibiliseren naadloze overgang vanuit psychiatrische setting Sociale huisvestingsmaatschappij - huisvestingspartners: nauwe samenwerking – ondersteuning bieden Woon- en zorgcentra: mogelijkheden voor alternatieve en ondersteunende zorg voor psychisch kwetsbare ouderen

25 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide: fasering - timing

26 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide: fasering - timing
Netwerkcomité: functioneel - operationeel Gewijzigd projectdossier – inclusie alle aanpassingen Officieel antwoord = “categorie 1 b” I.f.v. beschikbaarheid budget 2012 bijkomende financiering Max € werkingsmiddelen = uitbouw mobiele teams Max € medische functie Duidelijkheid oktober 2011 → begroting 2012

27 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide: fasering - timing
Projectgroepen: Beperkt in samenstelling en tijd Samenstelling: beperkt aantal (max 12), deelnemer = betrokken bij opdracht/doelstelling project Opdracht (thema)gericht - vanuit Netwerkcomité Per groep: projectleider – partner Netwerkcomité

28 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide: fasering - timing
4 projectgroepen: Projectgroep A: Voorstel uitwerken voor inventariseren, verder uitbouwen en op elkaar afstemmen van initiatieven binnen de 1ste functie Projectgroep B: Uitwerken raamkader voor de werking van een mobiel intensief behandelingsteam en de uitbouw van een intensieve residentiële behandelunit Projectgroep C: Uitwerken raamkader voor de werking van een FACT-team Projectgroep D – nog uit te werken: Aansluiten bij functie 3 – rehabilitatie en sociale inclusie

29 Inhoudelijk plan voor regio Ieper-Diksmuide: fasering - timing
Reflectiegroepen: Informatie krijgen vanuit alle betrokkenen Informatie geven aan alle betrokkenen Forum om uit te wisselen over ontwikkelingen, noden, verwachtingen, … Twee tot drie maal per jaar

30 GGZ – Eerste lijn – Welzijn Cliënten - Familie
Netwerkcomité netwerkcoördinator Projectleiders netwerkcoördinator Projectgroep A functie 1 Projectleider: CGG Largo Projectgroep B functie 2 a - 4 Projectleider: P.Z. H. Hart Projectgroep C functie 2 b Projectleider: BeWo Ieper Projectgroep D functie 3 Projectleider: BeWo Ieper Reflectiegroep A functie 1 Reflectiegroep B functie 2 a - 4 Reflectiegroep C functie 2 b Reflectiegroep D functie 3 Actoren – Partners GGZ – Eerste lijn – Welzijn Cliënten - Familie

31 GGZ – Eerste lijn – Welzijn – Cliënten - Familie
Netwerkcomité netwerkcoördinator Projectleiders netwerkcoördinator Teamleider Team 2 a Teamleider Team 2 b Projectgroepen functiegericht Projectgroep A Projectleider Projectgroep B Projectleider Projectgroep C Projectleider Projectgroep D Projectleider Reflectiegroepen functiegericht - Functie Reflectiegroep A Reflectiegroep B Reflectiegroep C Reflectiegroep D Actoren – Partners GGZ – Eerste lijn – Welzijn – Cliënten - Familie

32


Download ppt "Informatie ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google