De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 11 augustus 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 11 augustus 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 11 augustus 2013

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger br. E. Groenewold
Welkom en mededelingen Opwekkingslied 32 Opwekkingslied 392 Evangelische Liedbundel 452 Stil gebed en votum Zingen psalm 147 : 1 en 7 Leefregels Zingen psalm 119 : 12 en 13 Genadeverkondiging Zingen opwekkingslied 125 Gebed

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger br. E. Groenewold
Eerste bijbellezing Haggaï 1:14 t/m 2:9 Tweede bijbellezing Openbaring 21:1 t/m 6 Zingen gezang 114 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Preek (n.a.v. Haggaï 2 : 4 en 9) Zingen psalm 146 : 1, 3 en 5 Gebed en voorbede De kinderen komen terug Collecten Zingen gezang 297 Zegen

5 wie goede raad ter harte neemt,
Spreuk van de week Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 10)

6 Gemeenteweekend 2013 Thema: ‘Vredestichters’. Vrijdagavond 13 en zaterdag 14 september 2013. Koetshuis van Youth for Christ in Driebergen. Aanmelden s.v.p. bij Marleen Marsman, Maria Rugenstein of Wouter Roorda.

7 Welkom en mededelingen

8 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft,
Opwekkingslied 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Weest daarom blij, weest daarom blij en zingt verheugd en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd.

9 maar nooit zoveel als nu.
Opwekkingslied 392 : 1, 2, 3 en 4 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

10 Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade,
Opwekkingslied 392 : 1, 2, 3 en 4 Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

11 maar nooit zoveel als nu.
Opwekkingslied 392 : 1, 2, 3 en 4 Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

12 Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:
Opwekkingslied 392 : 1, 2, 3 en 4 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.

13 Evangelische Liedbundel 452 : refrein
Jezus is de Goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

14 Evangelische Liedbundel 452 : 1 en 2
Als je 's avonds niet kunt slapen en je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

15 Evangelische Liedbundel 452 : refrein
Jezus is de Goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

16 Evangelische Liedbundel 452 : 1 en 2
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de Goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

17 Evangelische Liedbundel 452 : refrein
Jezus is de Goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

18 Stil gebed Votum

19 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven.
Psalm 147 : 1 en 7 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

20 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen.
Psalm 147 : 1 en 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

21 Leefregels

22 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
Psalm 119 : 12 en 13 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

23 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
Psalm 119 : 12 en 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

24 Genadeverkondiging

25 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu,
Opwekkingslied 125 : 1, 2, 3 en 4 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

26 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer,
Opwekkingslied 125 : 1, 2, 3 en 4 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

27 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan,
Opwekkingslied 125 : 1, 2, 3 en 4 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

28 Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort
Opwekkingslied 125 : 1, 2, 3 en 4 Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

29 Gebed

30 Haggaï 1:14 t/m 2:9 Openbaring 21:1 t/m 6
De lezingen uit de Bijbel zijn: Haggaï 1:14 t/m 2:9 en Openbaring 21:1 t/m 6 (volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

31 Haggaï 1 14 Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God. 15 Ze gingen aan het werk op de vierentwintigste dag van de zesde maand.

32 1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius,
Haggaï 2 1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn:

33 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog
Haggaï 2 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten.

34 Haggaï 2 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven.

35 Haggaï 2 7 Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten.

36 Haggaï 2 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven –spreekt de HEER van de hemelse machten.’

37 Openbaring 21 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

38 Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
Openbaring 21 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.’

39 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
Openbaring 21 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

40 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aard’ ontstond
Gezang 114 : 1, 2 en 3 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aard’ ontstond om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest.

41 Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud
Gezang 114 : 1, 2 en 3 Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud en in haar heldre ogen staat een vrede door niemand ooit aanschouwd. Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, de koninklijke tijd, de koning zal de koningin beminnen die Hem is toegewijd.

42 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof
Gezang 114 : 1, 2 en 3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn.

43 Daar wordt verteld over niet bezorgd zijn (n.a.v. Lucas 12).
De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over niet bezorgd zijn (n.a.v. Lucas 12).

44 Is uw leven nog een beetje feestelijk?
Preek (van ds. W.J. Quist) n.a.v. Haggaï 2 : 4 en 9 met als thema Is uw leven nog een beetje feestelijk?

45 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt
Haggaï 2 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven –spreekt de HEER van de hemelse machten.’

46 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft.
Psalm 146 : 1, 3 en 5 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.

47 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep.
Psalm 146 : 1, 3 en 5 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

48 Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf.
Psalm 146 : 1, 3 en 5 Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in 't verderf. Eeuwig Koning is de HEER! Sion, zing uw God ter eer!

49 Gebed en voorbede

50 Geestelijke verzorging varenden (zie hierna). (Singel)kerk.
Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd voor: Geestelijke verzorging varenden (zie hierna). (Singel)kerk. Varende kerkleden (zowel binnenvaart als zeevaart) hebben een beperkt contact met hun thuisgemeenten. Daarom is ds. H. van der Ham aangesteld voor het verlenen van pastoraat aan schippers (en hun gezinnen). Ook aan andere varenden verleent hij hulp. Daarnaast gaat hij voor in Nederlandse kerkdiensten in Duitsland, speciaal bedoeld voor varenden.

51 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht.
Gezang 297 : 1 en 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

52 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan;
Gezang 297 : 1 en 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

53 Zegen, te beantwoorden met:

54 voorganger ds. K.T. de Jonge.
Vanmiddag: kerkdienst om uur; voorganger ds. K.T. de Jonge.


Download ppt "Zondagmorgen 11 augustus 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google