De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Oud. C. M

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Oud. C. M"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Oud. C. M
Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Oud. C.M. Visser voor.

2 Welkom en mededelingen Gezang 27: 1, 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Sing-in Welkom en mededelingen Gezang 27: 1, 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 27: 7 Lezing wet en samenvatting wet Psalm 76: 4, 5 en 7 Gebed

3 Schriflezingen: Markus 16:1-8; Rom. 8:31-39 Gezang 217: 1, 3 en 4
Orde van de dienst - 2 Schriflezingen: Markus 16:1-8; Rom. 8:31-39 Gezang 217: 1, 3 en 4 Preek Gezang 477 Gebed Collecten

4 Gezang 411: 1 en 6 (Wilhelmus)
Orde van de dienst - 3 Gezang 317 Zegen Gezang 411: 1 en 6 (Wilhelmus)

5 De spreuk van de week: “Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.” (Spreuken 11:6)

6 Sing-in

7 Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid, zij gaan met vreugde voort. En de bergen en de heuv’len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God.

8 Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en de bomen in het veld zullen klappen en wij gaan vrolijk voort.

9 Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid, zij gaan met vreugde voort. En de bergen en de heuv’len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God.

10 Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en de bomen in het veld zullen klappen en wij gaan vrolijk voort.

11 Gebed

12 Opwekking 351: Jezus geeft een loflied in ons hart
’t Is een lied van vreugde, niemand neemt het weg.

13 Opwekking 351: Jezus geeft een loflied in ons hart
Jezus leert ons samenzijn in harmonie, Jezus leert ons samenzijn in harmonie. Zoveel mensen, zoveel harten, Hij maakt ons één.

14 Opwekking 351: Jezus geeft een loflied in ons hart
Jezus leert ons samenleven als gezin, Jezus leert ons samenleven als gezin. Door Zijn liefde groeit de liefde voor iedereen.

15 Opwekking 351: Jezus geeft een loflied in ons hart
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans, vreugdedans. Wie gebukt gaan onder zorgen, die richt Hij op.

16 Gebed

17 want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? van je krr, krr, krr doe ‘m open voor God want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen

18 Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Is je deur nog op slot? Je hart is net een huisje waar het gezellig is maar ‘t is er nog zo donker er is iets dat ik mis

19 want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? van je krr, krr, krr doe ‘m open voor God want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen

20 Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Is je deur nog op slot? Je hart is net een huisje waar het gezellig is maar ‘t is er nog zo donker er is iets dat ik mis

21 want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen (2x)
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? van je krr, krr, krr doe ‘m open voor God want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen (2x)

22 Lezing wet

23 Opwekking 126: Jezus vol liefde
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden, Wij prijzen U als onze Heer. Kom met Uw kracht, o Heer En vul ons tot Uw eer. Kom tot Uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

24 Einde sing-in

25 Welkom en mededelingen
Welkom en mededelingen + Hyperlink naar voorloop (nog aanleggen)

26 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Psalm 27:1(a) en 2 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

27 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Psalm 27:1(b) en 2 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de HEER die mij behouden zal!

28 Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
Psalm 27:1 en 2(a) Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' Hem dagelijks te loven met gezangen,

29 te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Psalm 27:1 en 2(b) te wonen in zijn huis zo lang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht, verlichtende de duisternis.

30 Stil gebed, votum en groet

31 Stil gebed, votum en groet
Lezing wet Stil gebed, votum en groet Lezing wet en samenvatting van de wet

32 Gij, hoe vreeswekkend zijt Gij, Heer, wij slaan onz' ogen voor U neer.
Psalm 76: 4, 5 en 7 Gij, hoe vreeswekkend zijt Gij, Heer, wij slaan onz' ogen voor U neer. Wie houdt zich staande in uw gloed, wanneer uw toorn zich gelden doet? Uw oordeel klonk in storm en donder, de aarde vreesd' en zweeg daaronder.

33 Als Gij, ten oordeel opgestaan, het boos geweld hebt weggedaan,
Psalm 76: 4, 5 en 7 Als Gij, ten oordeel opgestaan, het boos geweld hebt weggedaan, wordt door uw sterke hand bevrijd wie wachtte in zachtmoedigheid. Gij hebt de tirannie verdreven en doet uw volk in voorspoed leven.

34 Gij dan die in de hofstoet gaat van Hem, die koningen verslaat,
Psalm 76: 4, 5 en 7 Gij dan die in de hofstoet gaat van Hem, die koningen verslaat, die heilig is en hooggeducht, brengt Hem uw lof, aanvaardt zijn tucht. Want allen die Hem tegenstreven staat Hij, de HERE, naar het leven.

35 Gebed Gebed Gebed

36 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Markus 16:1–8 Romeinen 8:31-39

37 Marcus 16:1-8 1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’

38 Marcus 16:1-8 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is.

39 Marcus 16:1-8 Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’

40 Marcus 16:1-8 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

41 Romeinen 8:31-39

42 Romeinen 8:31-39 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.

43 Romeinen 8:31-39 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’

44 Romeinen 8:31-39 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

45

46 Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven?
Gezang 217: 1, 3 en 4 Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

47 Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden.
Gezang 217: 1, 3 en 4 Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij tenakomt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.

48 Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven.
Gezang 217: 1, 3 en 4 Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

49 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is: ‘Paulus geroepen’ (Handelingen 9:1-31)

50 Preek Preek

51 hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede
Gezang 477: 1(a) en 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen,

52 met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
Gezang 477: 1(b) en 2 als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

53 Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gezang 477: 1 en 2(a) Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen,

54 en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen
Gezang 477: 1 en 2(b) Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

55 Voorbeden en dankzegging

56 Nadat de kinderen terug zijn, zal er gecollecteerd worden voor:
Emeritikas Kerk

57 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt!
Gezang 317: 1(a) en 2 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt! Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden,

58 die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw,
Gezang 317: 1(b) en 2 die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw, Hem, de eerstling uit de doden, Hem, de Koning van 't heelal, wien 't heelal eens eren zal!

59 Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal
Gezang 317: 1 en 2(a) Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Woon, o Heiland, in ons midden!

60 Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Gezang 317: 1 en 2(b) Onder uwe heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Leer ons strijden, leer ons bidden! Amen, heerlijkheid en macht worde U eeuwig toegebracht!

61 Zegen Zegen Zegen

62 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geeerd.

63 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Wilhelmus Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

64 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.
Allen hartelijk welkom.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Oud. C. M"

Verwante presentaties


Ads door Google